• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • Om BOTOX och BOTOX-injektioner

   BOTOX användningsområden1

   BOTOX ges i form av injektioner lokalt på de ställen på kroppen där patient har symtom. BOTOX godkända indikationer:

   BOTOX - beprövad verkan och välkänd biverkningsprofil

   BOTOX lanserades i Sverige 1994. Användningen har sedan dess bidragit till den stora mängd erfarenhet, som ligger till grund för dagens välkända effekt- och säkerhetsprofil.1

    
   BOTOX är ett av de mest utforskade neurotoxinerna i värden2

   BOTOX är nämnt i över 10 000 artiklar i vetanskapliga tidskrifter3

   Effekt och biverkningsprofil baserad på över 175 fas 3-studier med flera än 37 000 deltagare4

   BOTOX är ett av de mest utforskade neurotoxinerna i värden2

   BOTOX är nämnt i över 10 000 artiklar i vetanskapliga tidskrifter3

   Effekt och biverkningsprofil baserad på över 175 fas 3-studier med flera än
   37 000 deltagare4

   Botulinumtoxin

   Etablerad effekt- och biverkningsprofil

   BOTOX har fler godkända indikationer än något annat botulinumtoxin1, 5, 6

   BOTOX är inte utbytbart mot andra läkemedel med botulinumtoxin. BOTOX skiljer sig från andra botulinumtoxiner när det gäller tillverkningsprocess och fysikalisk-kemiska egenskaper. Av den anledningen skiljer sig dosering åt och därför kan de rekommenderade enhetsdoserna för BOTOX inte användas för andra läkemedel med botulinumtoxin. Av samma anledning finns heller inget godkänt definierat doseringsratio mellan botulinumtoxinerna.1, 5, 6

   BOTOX verkningsmekanism1

   Film: BOTOX verkningsmekanismer

   BOTOX verkningsmekanism och farmakodynamiska effekt7

   BOTOX innehåller den unika biologiska molekylen onabotulinumtoxin typ A och är godkänt för behandling av ett flertal medicinska tillstånd, där överaktiv sensorisk eller motorisk impulsöverföring är central för patofysiologin. Muskelkontraktion kontrolleras genom presynaptisk frisättning av transmittorsubstansen acetylkolin. BOTOX blockerar frisättningen av acetylkolin och därmed impulsöverföringen från hjärnan till muskeln.

   Vid impulsöverföring flödar vesiklar med acetylkolin i den presynaptiska nervcellen. Vesiklarna binder till ett proteinkomplex, det så kallade SNARE-komplexet, på cellmembranets insida. SNARE-komplexet gör att vesiklarna kan fusera med cellmembranet, vilket möjliggör frisättning av acetylkolinet från nervcellen till muskelcellen via den synaptiska klyftan. Hos muskelcellen binder acetylkolinet till receptorer och utövar sin verkan.

   En del av SNARE-komplexet är proteinet SNAP-25. BOTOX verkar genom att tas upp av kolinerga nervceller och klyva SNAP-25. På så sätt blockeras membranfusion och därmed acetylkolinfrisättning. Acetylkolinet når på så sätt aldrig muskelcellernas receptorer där det annars skulle haft sin verkan. Kliniska tecken visar sig inom 2-3 dagar efter behandling med BOTOX, med ett maximum inom 5-6 veckor efter injektionstillfället. Återgång till normal acetylkolinfrisättning sker vanligen inom 12 veckor efter injektionstillfället.

   Verkningsmekanismen för BOTOX vid kronisk migrän inte helt klarlagd. Preklinisk forskning indikerar att BOTOX kan blockera frisättningen av transmittorsubstanser som är förknippade med smärta. Detta kan hämma perifer sensitisering, och eventuellt medföra att även central sensibilisering hämmas.

   Utvecklingen av BOTOX och BOTOX-behandlingar*

   *Tidpunkten för första godkännandet i Europa 

   BOTOX är ett neurotoxin som produceras av den anaeroba bakterien Clostridium botulinum. Toxinets medicinska egenskaper började studeras i detalj under 1970-talet av den amerikanske läkaren Alan B. Scott. Han studerade hur substansen kunde användas för behandling av strabismus, skelögdhet, och blefarospasm, ögonslocksspasmer. 1989 godkände det amerikanska läkemedelsverket FDA substansen för att behandla strabismus och blefarospasm med botulinumtoxin under produktnamnet Oculinum.8

   Två år senare köpte Allergan läkemedlet och döpte om det till BOTOX. Redan vid tidpunkten för köpet, liksom i dag, var Allergan ett läkemedelsföretag med fokus på ögonmedicin, bland annat med försäljning av ögondroppar och läkemedel mot glaukom. Köpet av BOTOX kom att bli början på en ny era för företaget.

   Upptäckten att behandla kronisk migrän och axillär hyperhidros med BOTOX är resultatet av av påträffade sidoeffekter vid behandling av andra tillstånd.1, 9 Faktum är att en stor del av utvecklingen av BOTOX som läkemedel har sin början i att läkare haft ögonen öppna för sidoeffekter när de behandlat sina patienter. Allergan har sedan samarbetat med läkare och forskare för att utvärdera BOTOX vid användningen av dessa potentiellt nya indikationer. En samarbete och en utveckling som pågår även fortsättningsvis.

   BOTOX tillverkningsprocess

   1. Fermentering

   2. Isolering

   3. Rening10

   4. Formulering

   5. Stabilisering10

   6. Slutprodukt

   1. Fermentering

   2. Isolering

   3. Rening10

   4. Formulering

   5. Stabilisering10

   6. Slutprodukt

   AbbVie – första företaget att använda CBPA11

   Med Cell Based Potency Assay (CBPA) kan användningen av försöksdjur minska utan att kompromissa med känslighet, specificitet, noggrannhet och precision.10

   CBPA detekterar de fyra nyckelmekanismerna i presynaptiska kolinerga nervterminaler som effekten av BOTOX är beroende av:

   • Receptorbindning
   • Internalisering
   • Translokation
   • Klyvning av SNAP25

   Praktiskt kring BOTOX-injektioner

   BOTOX finns i tre flaskstorlekar: BOTOX 50 Allergan-enheter, BOTOX 100 Allergan-enheter och BOTOX 200 Allergan-enheter. Det är viktigt att rätt mängd spädningsvätska används för att lösa ett önskat antal enheter. Produkten är enbart avsedd för engångsbruk och all oanvänd lösning ska kasseras.1

   BOTOX ska enbart lösas i steril, fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska). Lämplig mängd spädningsvätska ska dras upp i en injektionsspruta.1

   Mer om förberedelse av behandling med BOTOX och spädningstabeller

   Hur snabbt sätts effekten av BOTOX in och hur lång är varaktigheten?

   Läs mer om ämnet i dessa relaterade nyheter

   MigränPodden

   13-06-2022

   Vad är MigränPodden? I varje avsnitt av MigränPodden bjuder programledaren/vetenskapjournalisten Lisa Kirsebom in en ny specialist inom vård och forskning för att i samtal undersöka vad som krävs för att migränpatienter ska få bästa möjliga stöd och hjälp.

   Personcentrerad vård tar oss med migrän på allvar

   29-04-2022

   För att personcentrerad vård ska bli verklighet måste den vara sammanhållen och hänga ihop med en individuell hälsoplan för varje patient. Det menar Helena Elliott, kanslichef på Huvudvärksförbundet.


   Prenumerera på BOTOX News

   BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.


   Referenser/BOTOX minimitext SmPC

   1. BOTOX Summary or Product Characteristics
   2. Therapeutic Botulinum Toxin, Market Insights, Global, 2021. DRG, Clarivate Millennium Research Group, Inc. https://clarivate.com/products/research-reports/report/m360bt0007-medtech-therapeutic-botulinum-toxin-market-insights/
   3. National Center for Biotechnology Information; [1988] – [referenced 2021 Oct 20; search term BOTOX]. Available from www.ncbi.nlm.nih.gov
   4. Clinicaltrials.gov
   5. Dysport® Summary of Product Characteristics
   6. Xeomin® Summary of Product Characteristics
   7. Dressler D, Saberi FA, Botulinum toxin: mechanisms of action. Eur Neurol. 2005;53(1):3-9
   8. Jankovic J, Brin MF. Botulinum toxin: historical perspective and potential new indications. Muscle Nerve Suppl. 1997;6:S129-45.
   9. Bushara KO, Park DM. Botulinum toxin and sweating. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1994 Nov;57(11):1437-8
   10. Brin MF, James C, Maltman J. Botulinum toxin type A products are not interchangeable: a review of the evidence, Biologics. 2014;8:227–241
   11. Fernandez-Salas E, Wang J, Molina Y et al. Botulinum neurotoxin serotype a specific cell-based potency assay to replace the mouse bioassay. PLOS ONE 2012; 7(11): e49516

   Januari 2023. SE-BTX-220047