• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Behandling vid kronisk migrän

   BOTOX för att behandla kronisk migrän

   PREEMPT injektionsparadigm utformades specifikt för behandling av kronisk migrän, på basis av den befintliga kunskapen av patofysiologin.2, 3 31-39 intramuskulära, dosfixerade injektioner att administrera på fixerade punkter i huvud och nacke var 12e vecka.1

   Film: PREEMPT Injeksion med BOTOX vid Kronisk migrän (patient)

   Film: PREEMPT Injeksion med BOTOX vid Kronisk migrän (Camille huvud)

    

    

   BOTOX-injektioner, injektionsparadigm1

   BOTOX PREEMPT injektionsparadigm vid behandling av kronisk migrän

   Rekommenderad dos: 155 enheter till 195 enheter administrerat intramuskulärt i form av injektioner om 0,1 mL (5 enheter) i 31 eller upp till 39 injektionsställen.

   Här presenteras en översikt av injektionspunkterna för PREEMPT:

   Huvud/nackområde

   Total dosering (antal injektionsställena)

   A. Korrugatorb 10 enheter (2 ställen)
   B. Procerus 5 enheter (1 ställe)
   C. Frontalisb 20 enheter (4 ställen)
   D. Temporalisb 40 enheter (8 ställen) upp till 50 enheter (upp till 10 ställen)
   E. Occipitalisb 30 enheter (6 ställen) upp till 40 enheter (upp till 8 ställen)
   F. Nackens paraspinala musklerb 20 enheter (4 ställen)
   G. Trapeziusb 30 enheter (6 ställen) upp till 50 enheter (upp till 10 ställen)
   Totalt doseringsintervall: 155 enheter till 195 enheter
   31 till 39 injektionsställen

   a1 i.m. injektionsställe = 0,1 mL = 5 enheter BOTOX
   bDosen distribueras bilateralt
   *Enheter är lika med Allerganenheter

   PREEMPT-paradigmet riktar in sig på 7 muskelområden

   31 injektionsställen är bestämda och ska injiceras med en specifikt 5 enheter på varje ställe (kallat “fixed-site, fixed dose”). Utöver dessa finns ytterligare 8 potentiella injektionsställen, enligt principen “följ smärtan” (kallat “follow the pain”). Det totala antalet enheter är därför 155-195.1

   A KORRUGATOR

   10 enheter (2 injektionsställen)
   Injektion: ytliga, 90°

   B PROCERUS

   5 enheter
   (1 injektionsställe)
   Injektion: ytliga, 90°

   C FRONTALIS

   20 enheter
   (4 injektionsställen)
   Injektion: ytliga 45°

   D TEMPORALIS

   40 enheter
   (8 injektionsställen)
   Injektion: ytliga, 45°,
   vinklade uppåt

   TEMPORALIS*

   Upp till ytterligare 10 enheter
   (2 injektionsställen)
   Injektion: ytliga, 45°,
   vinklade uppåt

   E OCCIPITALIS

   30 enheter
   (6 injektionsställen)
   Injektion: ytliga, 45°,
   vinklade uppåt

   OCCIPITALIS

   Upp till ytterligare 10 enheter
   (2 injektionsställen)
   Injektion: ytliga, 45°,
   vinklade uppåt

   F NACKENS PARASPINALA MUSKLER

   20 enheter
   (4 injektionsställen)
   Injektion: ytliga, 45°,
   nära facia

   G TRAPEZIUS

   30 enheter
   (6 injektionsställen)
   Injektion: ytligt

   TRAPEZIUS

   Upp till ytterligare 20 enheter
   (4 injektionsställen)
   Injektion: ytligt

   *Follow The Pain

   Dra upp 4 mL steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska) i en 5 mL spruta.

   Tillsätt natriumkloridlösningen* i 45 graders vinkel till injektionsflaskan. Lämna nålen i flaskan.Vakuumet i flaskan visar att den sterila miljön i flaskan är intakt. Använd inte flaskan om vakuumet inte drar saltlösning in i flaskan.

   Rotera försiktigt flaskan. Skaka inte!

   Anslut en 1 mL spruta med 0,1 mL graderingar till nålen i flaskan och dra upp 1 mL av den beredda BOTOX-lösningen. Lossa sprutan och anslut en 30-gauge injektionsnål. Upprepa proceduren med de 3 övriga 1 mL injektionssprutorna

   När proceduren är klar ska du ha framför dig: 4 st 1 mL sprutor, varje spruta fylld med 1 mL 50 enheter BOTOX och på varje spruta är det påsatt en 30-gaugue injektionsspruta. (1-tumnålar kan användas för tjockare halsmuskel) Färdigspädd injektionslösning: 0,1 mL = 5 Allerganenheter

   BOTOX kan förvaras i upp till 5 dagar vid 2°C-8°C efter beredning. Ur ett mikrobiologiskt perspektiv bör det användas omedelbart. Om den inte används omedelbart ska den beredda lösningen därför normalt inte förvaras i mer än 24 timmar vid 2°C-8°C, undantaget om beredningen har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

   *Steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)

   Dra upp 2 mL steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska) i vardera 2 st 3 mL sprutor.

   Tillsätt natriumkloridlösningen* i 45 graders vinkel till injektions- flaskorna. Lämna nålen i flaskorna. Vakuumet i flaskan visar att den sterila miljön i flaskan är intakt. Använd inte flaskan om vakuumet inte drar saltlösning in i flaskan.

   Rotera försiktigt flaskan. Skaka inte!

   Anslut en 1 mL spruta med 0,1 mL graderingar till nålen i vardera flaska. Dra upp 1 mL av den beredda BOTOX-lösningen i respektive spruta. Lossa de två sprutorna och anslut 30-gauge injektionsnålar. Upprepa proceduren med de 2 övriga 1 mL injektionssprutorna.

   När proceduren är klar ska du ha framför dig: 4 st 1 mL sprutor, varje spruta fylld med 1 mL 50 enheter BOTOX och på varje spruta är det påsatt en 30-gague kanyl. (1 tum nålar kan användas för tjockare halsmuskel) Färdigspädd injektionslösning: 0,1 mL = 5 Allerganenheter

   BOTOX kan förvaras i upp till 5 dagar vid 2°C-8°C efter beredning. Ur ett mikrobiologiskt perspektiv bör det användas omedelbart. Om den inte används omedelbart ska den beredda lösningen därför normalt inte förvaras i mer än 24 timmar vid 2°C-8°C, undantaget om beredningen har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

   Film: Spädning av 200 enheter BOTOX

   Biverkningar av BOTOX-behandling

   I kliniska prövningar för kronisk migrän var andelen patienter som rapporterade någon form av biverkan 26 procent vid den första behandlingen, vilket minskade till 11 procent vid den andra behandlingen. Lokal muskelsvaghet utgör den förväntade farmakologiska effekten av botulinumtoixin i muskulatur.1 Läs mer här


   Prenumerera på BOTOX News

   BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.


   1. BOTOX Summary or Product Characteristics
   2. Blumenfeld AM, Silberstein SD, Dodick DW et al. Method of injection of OnabotulinumtoxinA for chronic migraine: A safe, well-tolerated, and effective treatment paradigm based on the PREEMPT clinical program. Headache 2010; 50: 1406–1418
   3. Blumenfeld AM, Silberstein SD, Dodick DW et al. Insights into the functional anatomy behin the PREEMPT injecting paradigm: Guidance on achieving optimal outcomes. Headache 2017;57(5):766-777

   BOTOX® (Botulinumtoxin typ A). Övriga muskelavslappande medel, perifert verkande (ATC: M03AX01), pulver till injektionsvätska, lösning 50 E (Rx, EF), 100 E (Rx, Ff), 200 E (Rx, F). Enheter av botulinumtoxin är inte utbytbara mellan olika produkter. IndikationerNeurologiska störningar: Symptomatisk behandling av följande neurologiska störningar. Fokal spasticitet i fotleden och foten hos ambulanta pediatriska patienter över 2 års ålder med cerebral pares, som ett tillägg till rehabiliteringsbehandling. Fokal spasticitet i handled och hand samt i fotled och fot hos vuxna patienter efter stroke. Blefarospasm, hemifacial spasm och associerade fokala dystonier. Cervikal dystoni (spastisk torticollis). Symtomlindring hos vuxna som uppfyller kriterierna för kronisk migrän (huvudvärk ≥ 15 dagar per månad av vilka minst 8 är dagar med migrän), hos patienter som har svarat otillräckligt eller är intoleranta mot profylaktiska migränläkemedel. Blåsstörningar: Idiopatisk överaktiv urinblåsa med symtom på urininkontinens, trängningar och täta blåstömningar hos vuxna patienter med otillräckligt svar på, eller är intoleranta mot antikolinergiskt läkemedel. Urininkontinens hos vuxna med neurogen överaktiv detrusor på grund av stabil subcervikal ryggmärgsskada eller multipel skleros. Axillär hyperhidros: Ständiga besvär av svår primär hyperhidros i axillerna, som försvårar dagliga aktiviteter, och som är resistent mot lokal behandling. Kontraindikationer: Känd överkänslighet mot botulinumtoxin typ A eller något hjälpämne eller infektion vid det planerade injektionsstället. Botox-behandling för blåsstörningar är även kontraindicerat hos patienter som har urinvägsinfektion vid tidpunkten för behandling eller som vid tidpunkten för behandling har akut urinretention, som inte rutinmässigt kateteriseras eller hos patienter som inte vill och/eller kan initiera kateterisering efter behandling vid behov. Varningar och försiktighet: För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras. Botox ska bara administreras av läkare med speciell kompetens och kunskap om behandlingen. Rekommenderade doser och administreringsfrekvenser ska inte överskridas. Initial dosering av behandlingsnaiva patienter skall börja med den lägsta rekommenderade dosen för den specifika indikationen. Biverkningar kan uppstå trots att tidigare injektioner har tolererats väl. Biverkningar relaterade till spridning av toxin från injektionsstället har rapporterats. Patienter som behandlas med terapeutiska doser kan uppleva överdriven muskelsvaghet. Hänsyn bör tas till nytta-riskkonsekvenserna för den enskilda patienten innan behandling med Botox påbörjas. Dysfagi har rapporterats efter injektion i andra ställen än i cervikala muskulaturen. Botox bör endast ges med extrem försiktighet och under noggrann övervakning till patienter med subkliniska eller kliniska tecken på nedsatt neuromuskulär transmission, till patienter med perifera motoriska neuropatiska sjukdomar och till patienter med underliggande neurologiska sjukdomar. Patienter med en sjukdomshistoria med dysfagi och aspiration skall behandlas med yttersta försiktighet. Patienter eller vårdgivare skall rådas att omedelbart söka läkarvård om sväljnings-, tal- eller andningssvårigheter uppträder. Den aktuella anatomin och varje ändring av anatomin på grund av tidigare kirurgiska ingrepp måste vara kända före administrering. Försiktighet bör iakttas vid injicering nära lungan eller andra känsliga anatomiska strukturer eller på ett ställe med pågående inflammation. Allvarliga biverkningar innefattande dödlig utgång har rapporterats för patienter som hade fått injektioner av Botox utanför godkänd indikation direkt i spottkörtlar, den orolinguala-faryngeala regionen, matstrupen och magsäcken. Procedurrelaterade skador kan uppstå. Extrem försiktighet bör iakttas vid behandling av barn som har betydande neurologisk svaghet, dysfagi, eller nyligen har haft aspirationspneumoni eller lungsjukdom. Män med överaktiv blåsa och tecken eller symtom på urinvägsobstruktion ska inte behandlas med Botox. Botox kan orsaka asteni, muskelsvaghet, yrsel och synstörningar vilket kan påverka körförmågan och användning av maskiner. Fertilitet, graviditet och amning: Ska inte användas under graviditet och till kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel om inte särskilda skäl föreligger. Användning under amningsperioden kan inte rekommenderas. Särskilda förvaringsanvisningar: Förvaras i kylskåp (2–8 °C) eller i djupfryst tillstånd (-5 °C till -20 °C). För ytterligare information om produkten och senaste prisuppgifter se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 07.03.2023. AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna, +46 (0)8 684 44 600, [email protected].

   Januari 2023. SE-BTX-220055