• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • Cerebral pares

   För att underlätta muskelstretchning vid cerebral pares kan behandling med BOTOX hjälpa.1

   Cerebral pares

   För att underlätta muskelstretchning vid cerebral pares kan behandling med BOTOX hjälpa.1

   BOTOX indikation: Cerebral pares

   Fokal spasticitet i fotleden och foten kan ha en betydande negativ inverkan på barnets vardag med smärta, knä- och fotledsproblem, därtill permanenta missbildningar på fötterna, avvikande gångmönster och nedsatt balans.2

   BOTOX (botulinumtoxin typ A) är indicerat för symtomatisk behandling av fokal spasticitet i fotleden och foten hos ambulenta pediatriska patienter över 2 års ålder med cerebral pares, som ett tillägg till rehabiliteringsbehandling.1

   Klinisk effekt och säkerhet

   Effekt och säkerhet för BOTOX vid behandling av spasticitet i nedre extremitet hos pediatriska patienter från 2 år och äldre utvärderades i en randomiserad, multicenter, dubbelblind, placebokontrollerad studie. Studien innefattade 384 pediatriska patienter, (128 BOTOX 8 enheter/kg, 126 BOTOX 4 enheter/kg och 128 placebo) med spasticitet i nedre extremiteten pga. cerebral pares.1

   Statistiskt signifikanta förbättringar jämfört med placebo påvisades hos patienter som behandlades med BOTOX 4 och 8 enheter/kg för det primära effektmåttet. Förbättringen i MAS-poäng var likadan i båda behandlingsgrupperna. Dock var skillnaden till placebo inte vid något skede ≥ 1 poäng på MAS.

   En översyn av data över användning av BOTOX i armbåge, handled och fingermuskler vid fokal spasticitet, ledde till att dokumentation togs upp i produktresumén 2021. Dessa effektdata baserades på en randomiserad, multicenter, dubbelblind, placebokontrollerad studie innefattande 234 pediatriska patienter från 2 år och äldre. (77 BOTOX 6 enheter/kg, 78 BOTOX 3 enheter/kg och 79 placebo) med spasticitet i övre extremiteten pga. cerebral pares (87 %) eller stroke (13 %) och baslinje MAS-poäng för armbåge eller handled minst 2.3

   Behandling med BOTOX kan lindra muskelspänningar4

   BOTOX motverkar muskeltonus genom att blockera perifer acetylkolinfrisättning och därmed impulsöverföring från hjärnan till muskeln. Vid impulsöverföring flödar vesiklar med acetylkolin i den presynaptiska nervcellen. Vesiklarna binder till ett proteinkomplex, det så kallade SNARE-komplexet, på cellmembranets insida. SNARE-komplexet gör att vesiklarna kan fusera med cellmembranet, vilket möjliggör frisättning av acetylkolinet från nervcellen till muskelcellen via den synaptiska klyftan. Hos muskelcellen binder acetylkolinet till receptorer och utövar sin verkan.

   En del av SNARE-komplexet är proteinet SNAP-25. BOTOX verkar genom att tas upp av kolinerga nervceller och klyva SNAP-25. På så sätt blockeras membranfusion och därmed acetylkolinfrisättning. Acetylkolinet når på så sätt aldrig receptorerna hos muskeln i där det annars skulle haft sin verkan.

   Biverkningar av BOTOX-behandling

   I kontrollerade kliniska studier har behandlingsrelaterade biverkningar rapporterats hos 8 procent av patienterna med pediatrisk cerebral pares. Lokal muskelsvaghet utgör den förväntade farmakologiska effekten av botulinumtoxin i muskulatur och uppträder vanligen inom de första dagarna efter injektionstillfället och är vanligtvis övergående.

   En förutsättning för ett lyckat resultat är att behandlingen följs upp av barnets sjukgymnast och att ni tillsammans med sjukgymnast sätter upp realistiska behandlingsmål utifrån barnets förutsättningar.5

   Behandling med BOTOX Cerabral pares

     Injektionsflaska med 50 enheter Injektionsflaska med 100 enheter Injektionsflaska med 200 enheter
   Resulterande dos (enheter/ 0,1 ml) Mängd tillsatt spädningsvätska (steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)) till en injektionsflaskamed 50 enheter. Mängd tillsatt spädningsvätska (steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)) till en injektionsflaskamed 100 enheter. Mängd tillsatt spädningsvätska (steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)) till en injektionsflaskamed 200 enheter.
   20 enheter 0,25 ml 0,5 ml 1 ml
   10 enheter 0,5 ml 1 ml 2 ml
   5 enheter 1 ml 2 ml 4 ml
   2,5 enheter 2 ml 4 ml 8 ml
   1,25 enheter 4 ml 8 ml N/A
     Injektionsflaska med 50 enheter
   Resulterande dos (enheter/ 0,1 ml) Mängd tillsatt spädningsvätska (steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)) till en injektionsflaskamed 50 enheter.
   20 enheter 0,25 ml
   10 enheter 0,5 ml
   5 enheter 1 ml
   2,5 enheter 2 ml
   1,25 enheter 4 ml
     Injektionsflaska med 100 enheter
   Resulterande dos (enheter/ 0,1 ml) Mängd tillsatt spädningsvätska (steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)) till en injektionsflaskamed 100 enheter.
   20 enheter 0,5 ml
   10 enheter 1 ml
   5 enheter 2 ml
   2,5 enheter 4 ml
   1,25 enheter 8 ml
     Injektionsflaska med 200 enheter
   Resulterande dos (enheter/ 0,1 ml) Mängd tillsatt spädningsvätska (steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)) till en injektionsflaskamed 200 enheter.
   20 enheter 1 ml
   10 enheter 2 ml
   5 enheter 4 ml
   2,5 enheter 8 ml
   1,25 enheter N/A

   Steril nål av lämplig storlek. Nålens längd ska bestämmas baserat på muskelns plats och djup.

   Elektromyografisk vägledning, nervstimuleringsteknik eller ultraljudsteknik rekommenderas för lokalisering av de berörda musklerna. Före injektionen kan lokalbedövning eller lokalbedövning med minimal eller måttlig sedering användas enligt lokala rutiner. Säkerhet och effekt av BOTOX vid behandling av spasticitet hos pediatriska patienter har inte utvärderats vid allmän anestesi eller djup sedering/analgesi.

   Muskel

   BOTOX 4 enheter/kg*;
   (max. enheter per muskler)

   *BOTOX 8 enheter/kg**;
   (max. enheter per muskler)

   Antal injektionsställen

   Fotledsmuskler
   1. Gastrocnemius, mediala delen

   1 enhet/kg (37,5 enheter) 2 enheter/kg (75 enheter) 2 ställen
   2. Gastrocnemius, laterala delen 1 enhet/kg (37,5 enheter) 2 enheter/kg (75 enheter) 2 ställen
   3. Soleus 1 enhet/kg (37,5 enheter) 2 enheter/kg (75 enheter) 2 ställen
   4. Tibialis Posterior 1 enhet/kg (37,5 enheter) 2 enheter/kg (75 enheter) 2 ställen

   Muskel

   BOTOX 4 enheter/kg*;
   (max. enheter per muskler)

   Fotledsmuskler
   1. Gastrocnemius, mediala delen

   1 enhet/kg (37,5 enheter)
   2. Gastrocnemius, laterala delen 1 enhet/kg (37,5 enheter)
   3. Soleus 1 enhet/kg (37,5 enheter)
   4. Tibialis Posterior 1 enhet/kg (37,5 enheter)

   Muskel

   *BOTOX 8 enheter/kg**;
   (max. enheter per muskler)

   Fotledsmuskler
   1. Gastrocnemius, mediala delen

   2 enheter/kg (75 enheter)
   2. Gastrocnemius, laterala delen 2 enheter/kg (75 enheter)
   3. Soleus 2 enheter/kg (75 enheter)
   4. Tibialis Posterior 2 enheter/kg (75 enheter)

   Muskel

   Antal injektionsställen

   Fotledsmuskler
   1. Gastrocnemius, mediala delen

   2 ställen
   2. Gastrocnemius, laterala delen 2 ställen
   3. Soleus 2 ställen
   4. Tibialis Posterior 2 ställen

   *överstig inte en total dos på 150 enheter
   **överstig inte en total dos på 300 enheter

   Den totala dosen av BOTOX administrerad per behandlingstillfälle i nedre extremiteten ska inte överstiga 8 enheter/kg kroppsvikt eller 300 enheter, beroende på vilken som är den lägre. Om det bedöms lämpligt av den behandlande läkaren bör det övervägas att ge en förnyad injektion när den kliniska effekten av den föregående injektionen har minskat, dock tidigast 12 veckor efter den föregående injektionen. Vid behandling av båda nedre extremiteterna ska den totala dosen inte överstiga den lägsta på antingen 10 enheter/kg kroppsvikt eller 340 enheter under ett 12 veckors intervall.

   Efter BOTOX-behandling

   Sjukgymnastik hjälper till att förlänga och maximera effekten av BOTOX-behandlingen och är en nödvändig del i behandlingsplanen för barn med cerebral pares. Behandlingen kan omfatta stretching, styrketräning, gipsförband, skenor för positionering och fixering samt rörelseträning.6 Sjukgymnastiken hjälper barnet att få kontroll över musklerna samt förbättra balans och rörlighet. Hos barn med spasticitet i benen ses en förbättring i gångmönstret (från tågång till normal häl-till-tågång) vanligen 2 till 4 veckor efter behandling. Maximalt resultat uppnås vanligen 4-6 veckor efter injicering.1

   Effekt av BOTOX

   Vid ihållande muskelkramper i benen hos barn som har cerebral pares, märks klinisk effekt inom de första 2 veckorna efter injektionen.7

   Effekten av BOTOX-behandling kan vara i upp till 12 veckor, beroende på vilken dos som injiceras i muskeln. Vanligen upprepas behandlingen efter 6-12 månader. Hur länge behandlingen fortsätter avgörs i regel i samråd mellan familj, läkare och fysioterapeut.

   Läs mer om ämnet i dessa relaterade nyheter

   BOTOX får utökad indikation i cerebral pares

   28-04-2021

   Som ett resultat av en översyn av tillgängliga data har BOTOX (botulinumtoxin typ A) fått utökad indikation avseende cerebral pares, till att nu innehålla både fot och fotled.


   Prenumerera på BOTOX News

   BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.


   Referenser/BOTOX minimitext SmPC

   1. BOTOX Summary of Product Characteristics
   2. Koman LA, Smith BP, Balkrishnan R. Spasticity associated with cerebral palsy in children. Pediatric Drugs, 2003;5(1):11-23
   3. Dimitrova R, McCusker E, Gormley M et al. Efficacy and safety of onabotulinumtoxinA with standardized occupational therapy for treatment of pediatric upper limb spasticity: Phase III placebo-controlled randomized trial. NeuroRehabilitation. 2021;49(3):469-479
   4. Dressler D, Saberi FA, Botulinum toxin: mechanisms of action. Eur Neurol. 2005;53(1):3-9
   5. Löwing K, Thews K, Haglund-Åkerlind Y, et al. Effects of Botulinum Toxin-A and Goal-Directed Physiotherapy in Children with Cerebral Palsy GMFCS Levels I & II. Phys Occup Ther Pediatr. 2017 Aug;37(3):268-282
   6. Patel DR, Neelakantan M, Pandher K, et al. Cerebral palsy in children: a clinical overview. Transl Pediatr. 2020;9(Suppl 1):S125-S135
   7. Wallen M, et al. Atch Phys Med Rehabil 2007 88:1-20

   Januari 2023. SE-BTX-220061