• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • Cervikal dystoni

   Cervikal dystoni är ett ihållande besvär för patient. För att lindra symptomen kan behandling med BOTOX hjälpa.1

   Cervikal dystoni

   Cervikal dystoni är ett ihållande besvär för patient. För att lindra symptomen kan behandling med BOTOX hjälpa.1

   BOTOX indikation: Cervikal dystoni

   BOTOX är indicerat för symtomatisk behandling av cervikal dystoni (spastisk torticollis)1, en krampaktig vridning av huvudet på grund av ofrivilliga muskelsammandragningar av halsens och nackens muskler.2

   Huvudvridningen kan vara åt höger eller vänster (torticollis), framåt (antercollis), bakåt (retrocollis) eller så kan huvudet dras mot ena axeln (latercollis). Ofta förekommer blandformer av dessa och tillsammans med muskelryckningar.2

   Delskalor av Cervikal Dystoni Impact Profile-58 (CDIP-58), ett validerat frågeformulär
   för att bedöma effekterna av cervikal dystoni.

    

   Praktisk vägledning för behandling av cervikal dystoni med BOTOX

   Neurolog och överläkare i Drammen, Maja Villseth, har tillsammans med AbbVie gjort en film om cervikal dystoni. Hon berättar om förekomsten av cervikal dystoni, collum-caput-konceptet och de olika fenotyperna. Hon ger också vägledning runt diagnostiken.

   Instruktionerna är uppdelade i flera korta filmer som beskriver utredning, diagnostik och klinisk undersökning för att skilja mellan de olika fenotyperna och vilka muskler som är inblandade. Hon demonstrerar även ultraljud på en patient och kommer med rekomendationer för bästa möjliga behandling av patienten. 

    

   Referencer: 
   1. BOTOX Summary of Product Characteristics

   2. Reichel G. Cervical dystonia: A new phenomenological classification for botulinum toxin therapy. Basal Ganglia. 2011 Mar;1(1):5-12

    

   Klinisk effekt och säkerhet

   Adapterad tabell, källa hämtad från: Charles D, et al. Clin Neuropharmacol 2012; 35(5): 208-214.4

   Adapterad tabell, källa hämtad från: Charles D, et al. Clin Neuropharmacol 2012; 35(5): 208-214.4

   Behandling med BOTOX kan lindra dystonin5

   BOTOX motverkar muskelkontraktion genom att blockera presynaptisk frisättning av transmittorsubstansen acetylkolin. Vid impulsöverföring flödar vesiklar med acetylkolin i den presynaptiska nervcellen. Vesiklarna binder till ett proteinkomplex, det så kallade SNARE-komplexet, på cellmembranets insida. SNARE-komplexet gör att vesiklarna kan fusera med cellmembranet, vilket möjliggör frisättning av acetylkolinet från nervcellen till muskelcellen via den synaptiska klyftan. Hos muskelcellen binder acetylkolinet till receptorer och utövar sin verkan.

   En del av SNARE-komplexet är proteinet SNAP-25. BOTOX verkar genom att tas upp av kolinerga nervceller och klyva SNAP-25. På så sätt blockeras membranfusion och därmed acetylkolinfrisättning. Acetylkolinet når på så sätt aldrig muskelcellernas receptorer där det annars skulle haft sin verkan.

   Målet med behandlingen är att öka patientens livskvalité genom att lindra de symptom som de upplever.

   Biverkningar av BOTOX-behandling

   I BOTOX kontrollerade kliniska studier har biverkningar rapporterats hos 28 procent med cervikal dystoni. En biverkan är lokal muskelsvaghet. Lokal muskelsvaghet utgör den förväntade farmakologiska effekten av botulinumtoxin när det administreras i muskler och uppträder vanligen inom de första dagarna efter injektion och är vanligtvis övergående.

   Behandling med BOTOX Cervikal dystoni

     Injektionsflaska med 50 enheter Injektionsflaska med 100 enheter Injektionsflaska med 200 enheter
   Resulterande dos (enheter/ 0,1 ml) Mängd tillsatt spädningsvätska (steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)) till en injektionsflaskamed 50 enheter. Mängd tillsatt spädningsvätska (steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)) till en injektionsflaskamed 100 enheter. Mängd tillsatt spädningsvätska (steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)) till en injektionsflaskamed 200 enheter.
   20 enheter 0,25 ml 0,5 ml 1 ml
   10 enheter 0,5 ml 1 ml 2 ml
   5 enheter 1 ml 2 ml 4 ml
   2,5 enheter 2 ml 4 ml 8 ml
   1,25 enheter 4 ml 8 ml N/A
     Injektionsflaska med 50 enheter
   Resulterande dos (enheter/ 0,1 ml) Mängd tillsatt spädningsvätska (steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)) till en injektionsflaskamed 50 enheter.
   20 enheter 0,25 ml
   10 enheter 0,5 ml
   5 enheter 1 ml
   2,5 enheter 2 ml
   1,25 enheter 4 ml
     Injektionsflaska med 100 enheter
   Resulterande dos (enheter/ 0,1 ml) Mängd tillsatt spädningsvätska (steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)) till en injektionsflaskamed 100 enheter.
   20 enheter 0,5 ml
   10 enheter 1 ml
   5 enheter 2 ml
   2,5 enheter 4 ml
   1,25 enheter 8 ml
     Injektionsflaska med 200 enheter
   Resulterande dos (enheter/ 0,1 ml) Mängd tillsatt spädningsvätska (steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)) till en injektionsflaskamed 200 enheter.
   20 enheter 1 ml
   10 enheter 2 ml
   5 enheter 4 ml
   2,5 enheter 8 ml
   1,25 enheter N/A

   Nål av lämplig storlek (vanligtvis 25–30 gauge/0,50–0,30 mm).

   Behandling av cervikal dystoni har i kliniska studiervanligtvis inkluderat injektioner av BOTOX i sternocleidomastoideus, levator scapulae, scalener, splenius capitis, semispinalis, longissumus och/eller trapezius. Listan är inte fullständig eftersom alla de muskler som svarar för kontrollen av huvudets ställning kan vara involverade och därför kräva behandling.

   Mängden muskelmassa och graden av hypertrofieller atrofi är faktorer som måste tas med i beräkningen när man väljer lämplig dos. Muskelaktivitetsmönstret kan förändras spontant vid cervikal dystoni utan att den kliniska bilden av dystonin ändras.

   Om det är svårt att identifiera de individuella musklerna, skall injektionerna ges med vägledning av elektromyografi.

   Inte mer än 200 enheter totalt bör injiceras vid första behandlingstillfället. Justeringar kan sedan göras vid senare behandlingstillfällen beroende på det initiala svaret.

   I initiala kontrollerade kliniska studier gjorda för att fastställa säkerhet och effekt vid behandling av cervikal dystoni, varierade doserna för BOTOX-injektionslösning från 140 till 280 enheter. I senare studier har doserna varierat från 95 till 360 enheter (med i medeltal ungefär 240 enheter). Som vid all läkemedelsbehandling skall behandlingen till en obehandlad patient inledas med lägsta effektiva dos. Högst 50 enheter skall ges på varje injektionsställe. Högst 100 enheter skall ges i sternocleidomastoideus. För att minska risken för dysfagi, skall sternocleidomastoideus inte injiceras bilateralt.

   Muskel
   1. Sternomastoid
   2. Scalene
   3. Splenius capitis
   4. Levator scapulae
   5. Trapezius
   6. Semispinalis
   7. Longissimus

   En total dos på 300 enheter per behandlingstillfälle ska inte överskridas.

   Det optimala antalet injektionsställen är beroende av muskelns storlek. Kortare behandlingsintervall än 10 veckor rekommenderas inte.

   Efter BOTOX-behandling

   BOTOX-injektioner är en del i behandlingen av dystonin. Den andra delen är den uppföljande träningen under ledning av en fysioterapeut.

   Effekt av BOTOX

   Klinisk effekt märks inom 2 veckor efter injektionen. Den maximala effekten märks vanligtvis ungefär 6 veckor efter behandlingen.

   Maximal klinisk förbättring ses i allmänhet cirka sex veckor efter injektion. Durationen av den gynnsamma effekt som rapporterats i kliniska prövningar visade avsevärd variation (från 2 till 33 veckor) med en typisk duration på ungefär 12 veckor. Kortare behandlingsintervall än 10 veckor rekommenderas inte.


   Prenumerera på BOTOX News

   BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.


   Referenser/BOTOX minimitext SmPC

   1. BOTOX Summary of Product Characteristics
   2. Albanese A, Bhatia K, Bressman SB, et al. Phenomenology and classification of dystonia: a consensus update. Mov Disord. 2013;28(7):863-873
   3. Jankovic J, Adler CH, Charles D et al. Primary results from the cervical dystonia patient registry for observation of onabotulinumtoxina efficacy. J Neurol Sci 2015; 349(1-2): 84-93
   4. Dressler D, Saberi FA, Botulinum toxin: mechanisms of action. Eur Neurol. 2005;53(1):3-9
   5. Charles D, Brashear A, Hauser RA, et al. Efficacy, tolerability, and immunogenicity of onabotulinumtoxina in a randomized, double-blind, placebo-controlled trial for cervical dystonia. Clin Neuropharmacol. Sep-Oct 2012;35(5):208–14

   November 2023, SE-BTX-220060 v2