• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Fokal spasticitet efter stroke

   Den globala bördan av spasticitet efter stroke fortsätter att öka.2 För att dämpa överaktiviteten i muskeln och lindra spasticiteten kan BOTOX hjälpa.3

   BOTOX indikation: Fokal spasticitet i hand och handled, fotled och fot hos vuxna efter stroke

   BOTOX (botulinumtoxin typ A) är indicerat för symtomatisk behandling av1:

   • Fokal spasticitet i handled och hand hos vuxna patienter efter stroke
   • Fokal spasticitet i fotled och foten hos vuxna patienter efter stroke

   Världens befolkning lever allt längre. Med ökande incidens av stroke och stigande överlevnad, ökar också prevalensen av spasticitet efter stroke. Studier visar att över 40 procent av patienterna utvecklar spasticitet inom sex månader efter en stroke.4

   Bedömd för spasticitet med hjälp av Modifierad Ashworth Skala (MAS) vid 6 månader efter stroke:

   av patienterna har spasticitet (MAS ≥1, n=211)4

   av patienterna med ischemisk motorisk stroke och spasticitet utvecklar svår spasticitet (MAS ≥3) inom 6 månader4

   av patienterna har spasticitet (MAS ≥1, n=211)4


   av patienterna med ischemisk motorisk stroke och spasticitet utvecklar svår spasticitet (MAS ≥3) inom 6 månader4

   Klinisk effekt och säkerhet

   Förbättring av muskeltonus inträffade inom två veckor och maximal effekt sågs i allmänhet inom 4-6 veckor.1

   Fotled1

   Betydande förbättring jämfört med placebo från baseline till vecka 12 i MAS ankelpoäng, (p = 0.006)

   Fotled1

   Betydande förbättring jämfört med placebo från baseline till vecka 12 i MAS ankelpoäng, (p = 0.006)

   Behandling med BOTOX kan lindra spasticitet5

   Behandling med BOTOX verkar lokalt i de injicerade musklerna och minskar muskeltonus genom att blockera perifer acetylkolinfrisättning och därmed impulsöverföring från hjärnan till muskeln. Vid impulsöverföring flödar vesiklar med acetylkolin i den presynaptiska nervcellen. Vesiklarna binder till ett proteinkomplex, det så kallade SNARE-komplexet, på cellmembranets insida. SNARE-komplexet gör att vesiklarna kan fusera med cellmembranet, vilket möjliggör frisättning av acetylkolinet från nervcellen till muskelcellen via den synaptiska klyftan. Hos muskelcellen binder acetylkolinet till receptorer och utövar sin verkan.

   En del av SNARE-komplexet är proteinet SNAP-25. BOTOX verkar genom att tas upp av kolinerga nervceller och klyva SNAP-25. På så sätt blockeras membranfusion och därmed acetylkolinfrisättning. Acetylkolinet når på så sätt aldrig receptorerna hos musklerna i där det annars skulle haft sin verkan.

   Biverkningar av BOTOX-behandling

   I de kliniska studierna har biverkningar som ansetts relaterade till BOTOX rapporterats hos 16 procent med fokal spasticitet i övre extremitet i samband med stroke och 15 procent med fokal spasticitet i nedre extremiteten i samband med stroke. Lokal muskelsvaghet utgör den förväntade farmakologiska effekten av botulinumtoxin i muskulatur.

   Behandling med BOTOX Fokal spasticitet efter stroke

   Spädningstabell för injektionsflaska med 100 respektive 200 Allerganenheter.
   BOTOX får enbart lösas i steril, fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska).

   Resulterande dos (enheter/0,1 ml)

   Mängd tillsatt spädningsvätska* till en injektionsflaska med 100 enheter

   Mängd tillsatt spädningsvätska* till en injektionsflaska med 200 enheter

   20 enheter 0,5 ml 1 ml
   10 enheter 1 ml 2 ml
   5 enheter 2 ml 4 ml

   Resulterande dos (enheter/0,1 ml)

   Mängd tillsatt spädningsvätska* till en injektionsflaska med 100 enheter

   20 enheter 0,5 ml
   10 enheter 1 ml
   5 enheter 2 ml

   Resulterande dos (enheter/0,1 ml)

   Mängd tillsatt spädningsvätska* till en injektionsflaska med 200 enheter

   20 enheter 1 ml
   10 enheter 2 ml
   5 enheter 4 ml

   *Steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)


   Dra upp natriumkloridlösning* enligt spädningstabell i en lämplig spruta.

   Tillsätt natriumkloridlösningen* i 45 graders vinkel till injektionsflaskan. Lämna nålen i flaskan. Vakuumet i flaskan visar att den sterila miljön i flaskan är intakt. Använd inte flaskan om vakuumet inte drar saltlösning in i flaskan.

   Rotera försiktigt flaskan. Skaka inte!

   Anslut en lämplig spruta med 0,1 mL graderingar till nålen i flaskan. Dra upp önskad mängd av den beredda BOTOX-lösningen i sprutan. Lossa sprutan och anslut lämplig injektionsnål.

   BOTOX kan förvaras i upp till 5 dagar vid 2°C-8°C efter beredning. Ur ett mikrobiologiskt perspektiv bör det användas omedelbart. Om den inte används omedelbart ska den beredda lösningen därför normalt inte förvaras i mer än 24 timmar vid 2°C-8°C, undantaget om beredningen har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

   *Steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)

   Steril 25, 27 eller 30 gauge nål. Nålens längd bör bestämmas baserat på muskelns plats och djup.

   Elektromyografisk vägledning, nervstimulerings- eller ultraljudstekniker kan användas för att lokalisera de berörda musklerna. Injektion på flera ställen kan göra att BOTOX får en bättre kontakt med muskelns innervationsområden och är särskilt användbart för större muskler.

   Exakt dosering och antal injektionsställen anpassas till individen med hänsyn till:

   • De berörda musklernas storlek
   • Antal muskler
   • Musklernas lokalisation
   • Spasticitetens svårighetsgrad
   • Förekomst av lokal muskelsvaghet
   • Patientens svar på tidigare behandling
   _ Muskel Rekommenderad dos; 
   antal injektionsställen
   Underarm 1. Pronator quadratus 10–50 enheter; 1 ställe
   Handled 2. Flexor carpi radialis 15–60 enheter; 1-2 ställen
   3. Flexor carpi ulnaris 10–50 enheter; 1-2 ställen
   Fingrar/hand 4. Flexor digitorum profundus 15–50 enheter; 1-2 ställen
   5. Flexor digitorum sublimis/superficialis 15–50 enheter; 1-2 ställen
   6. Lumbrikalmuskler* 5–10 enheter; 1 ställe
   7. Interosseusmuskler* 5–10 enheter; 1 ställe
   Tumme 8. Adductor pollicis 20 enheter; 1-2 ställen
   9. Flexor pollicis longus 20 enheter; 1-2 ställen
   10. Flexor pollicis brevis 5–25 enheter; 1ställen
   11. Opponens pollicis 5–25 enheter; 1 ställen

   *Vid injektion i både lumbrikal- och/eller interosseusmuskler är den rekommenderade maximala dosen 50 enheter per hand.

   _ Muskel Rekommenderad dos; 
   antal injektionsställen
   Underarm 1. Pronator quadratus 10–50 enheter; 1 ställe
   Handled 2. Flexor carpi radialis 15–60 enheter; 1-2 ställen
   3. Flexor carpi ulnaris 10–50 enheter; 1-2 ställen
   Fingrar/hand 4. Flexor digitorum profundus 15–50 enheter; 1-2 ställen
   5. Flexor digitorum sublimis/superficialis 15–50 enheter; 1-2 ställen
   6. Lumbrikalmuskler* 5–10 enheter; 1 ställe
   7. Interosseusmuskler* 5–10 enheter; 1 ställe
   Tumme 8. Adductor pollicis 20 enheter; 1-2 ställen
   9. Flexor pollicis longus 20 enheter; 1-2 ställen
   10. Flexor pollicis brevis 5–25 enheter; 1ställen
   11. Opponens pollicis 5–25 enheter; 1 ställen

   *Vid injektion i både lumbrikal- och/eller interosseusmuskler är den rekommenderade maximala dosen 50 enheter per hand.

   _ Muskel Rekommenderad dos; 
   antal injektionsställen
   Underarm 1. Pronator quadratus 10–50 enheter; 1 ställe
   Handled 2. Flexor carpi radialis 15–60 enheter; 1-2 ställen
   3. Flexor carpi ulnaris 10–50 enheter; 1-2 ställen
   Fingrar/hand 4. Flexor digitorum profundus 15–50 enheter; 1-2 ställen
   5. Flexor digitorum sublimis/superficialis 15–50 enheter; 1-2 ställen
   6. Lumbrikalmuskler* 5–10 enheter; 1 ställe
   7. Interosseusmuskler* 5–10 enheter; 1 ställe
   Tumme 8. Adductor pollicis 20 enheter; 1-2 ställen
   9. Flexor pollicis longus 20 enheter; 1-2 ställen
   10. Flexor pollicis brevis 5–25 enheter; 1ställen
   11. Opponens pollicis 5–25 enheter; 1 ställen

   *Vid injektion i både lumbrikal- och/eller interosseusmuskler är den rekommenderade maximala dosen 50 enheter per hand.

   Muskel Total dosering; antal injektionsställen

   Gastrocnemius
   1. Mediala delen
   2. Laterala delen

   75 enheter; 3 ställen
   75 enheter; 3 ställen

   3. Soleus 75 enheter; 3 ställen
   4. Flexor digitorum longus 50 enheter; 2 ställen
   5. Flexor hallucis longus 50 enheter; 2 ställen
   6. Tibialis posterior 75 enheter; 3 ställen
   7. Flexor digitorum brevis 25 enheter; 1 ställe

   Den rekommenderade dosen för behandling av spasticitet i övre extremiteten är upp till 240 enheter. Den maximala dosen under ett behandlingstillfälle är 240 enheter.

   Den rekommenderade dosen för behandling av spasticitet i nedre extremiteten är 300–400 enheter fördelade på upp till 6 muskler. tabell. Den högsta rekommenderade dosen under ett behandlingstillfälle är 400 enheter.

    

   Om det bedöms lämpligt av den behandlande läkaren kan kan ytterligare doser tillföras när effekten av en tidigare injektion har minskat, dock tidigast 12 veckor efter den föregående injektionen.

   Efter BOTOX-behandling6

   BOTOX botar inte spasticiteten men underlättar fortsatt träning under ledning av fysioterapeut och/eller arbetsterapeut. En mer intensiv träning med bland annat muskeltöjningar direkt efter BOTOX-injektionerna kan förstärka och förlänga effekten.

   Effekt av BOTOX

   Klinisk förbättring uppträder i allmänhet inom de första 2 veckorna efter injektion.1

   Effekten brukar vara i minst 12 veckor, men detta kan variera mellan olika individer och behandlingstillfällen.

   Läs mer om ämnet i dessa relaterade nyheter

   Vad kan 300 brittiska fysioterapeuter lära oss om injektioner av botulinumtoxin?

   11-06-2021

   Endast en minoritet av strokepatienter relevanta för behandling med botulinumtoxin mot utvecklad spasticitet får tillgång till den. Flertalet kliniker i Norge, Sverige och Danmark vittnar om brist på injektörer som den främsta utmaningen. Kan fysioterapeuter vara en del av lösningen?

   Bättre effekt med tidig BOTOX-behandling hos patienter med spasticitet efter stroke

   22-03-2021

   Är tidpunkten för behandling med BOTOX viktig för utfallet? En ny studie genomförd av Patel, Ward och Jost et al visar på effekten av tidig insättning av BOTOX hos vuxna patienter med fokal spasticitet efter stroke.


   Prenumerera på BOTOX News

   BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.


   1. BOTOX Summary of Product Characteristics
   2. Norrving B, Kissela B. The global burden of stroke and need for a continuum of care. Neurology. 2013 Jan 15;80(3 Suppl 2):S5-12
   3. Wissel J, Ward AB, Erztgaard P, et al. European consensus table on the use of botulinum toxin type A in adult spasticity. J Rehabil Med. 2009 Jan;41(1):13-25
   4. Urban PP, Wolf T, Uebele M et al. Occurence and clinical predictors of spasticity after ischemic stroke, Stroke 2010; 41: 2016—2020
   5. Dressler D, Saberi FA, Botulinum toxin: mechanisms of action. Eur Neurol. 2005;53(1):3-9
   6. Mills P B, Finlayson H, Sudol M, et al. Systematic review of adjunct therapies to improve outcomes following botulinum toxin injection for treatment of limb spasticity. Clinical rehabilitation. 2016 Jun;30(6):537-48

   BOTOX® (Botulinumtoxin typ A). Övriga muskelavslappande medel, perifert verkande (ATC: M03AX01), pulver till injektionsvätska, lösning 50 E (Rx, EF), 100 E (Rx, Ff), 200 E (Rx, F). Enheter av botulinumtoxin är inte utbytbara mellan olika produkter. IndikationerNeurologiska störningar: Symptomatisk behandling av följande neurologiska störningar. Fokal spasticitet i fotleden och foten hos ambulanta pediatriska patienter över 2 års ålder med cerebral pares, som ett tillägg till rehabiliteringsbehandling. Fokal spasticitet i handled och hand samt i fotled och fot hos vuxna patienter efter stroke. Blefarospasm, hemifacial spasm och associerade fokala dystonier. Cervikal dystoni (spastisk torticollis). Symtomlindring hos vuxna som uppfyller kriterierna för kronisk migrän (huvudvärk ≥ 15 dagar per månad av vilka minst 8 är dagar med migrän), hos patienter som har svarat otillräckligt eller är intoleranta mot profylaktiska migränläkemedel. Blåsstörningar: Idiopatisk överaktiv urinblåsa med symtom på urininkontinens, trängningar och täta blåstömningar hos vuxna patienter med otillräckligt svar på, eller är intoleranta mot antikolinergiskt läkemedel. Urininkontinens hos vuxna med neurogen överaktiv detrusor på grund av stabil subcervikal ryggmärgsskada eller multipel skleros. Axillär hyperhidros: Ständiga besvär av svår primär hyperhidros i axillerna, som försvårar dagliga aktiviteter, och som är resistent mot lokal behandling. Kontraindikationer: Känd överkänslighet mot botulinumtoxin typ A eller något hjälpämne eller infektion vid det planerade injektionsstället. Botox-behandling för blåsstörningar är även kontraindicerat hos patienter som har urinvägsinfektion vid tidpunkten för behandling eller som vid tidpunkten för behandling har akut urinretention, som inte rutinmässigt kateteriseras eller hos patienter som inte vill och/eller kan initiera kateterisering efter behandling vid behov. Varningar och försiktighet: För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras. Botox ska bara administreras av läkare med speciell kompetens och kunskap om behandlingen. Rekommenderade doser och administreringsfrekvenser ska inte överskridas. Initial dosering av behandlingsnaiva patienter skall börja med den lägsta rekommenderade dosen för den specifika indikationen. Biverkningar kan uppstå trots att tidigare injektioner har tolererats väl. Biverkningar relaterade till spridning av toxin från injektionsstället har rapporterats. Patienter som behandlas med terapeutiska doser kan uppleva överdriven muskelsvaghet. Hänsyn bör tas till nytta-riskkonsekvenserna för den enskilda patienten innan behandling med Botox påbörjas. Dysfagi har rapporterats efter injektion i andra ställen än i cervikala muskulaturen. Botox bör endast ges med extrem försiktighet och under noggrann övervakning till patienter med subkliniska eller kliniska tecken på nedsatt neuromuskulär transmission, till patienter med perifera motoriska neuropatiska sjukdomar och till patienter med underliggande neurologiska sjukdomar. Patienter med en sjukdomshistoria med dysfagi och aspiration skall behandlas med yttersta försiktighet. Patienter eller vårdgivare skall rådas att omedelbart söka läkarvård om sväljnings-, tal- eller andningssvårigheter uppträder. Den aktuella anatomin och varje ändring av anatomin på grund av tidigare kirurgiska ingrepp måste vara kända före administrering. Försiktighet bör iakttas vid injicering nära lungan eller andra känsliga anatomiska strukturer eller på ett ställe med pågående inflammation. Allvarliga biverkningar innefattande dödlig utgång har rapporterats för patienter som hade fått injektioner av Botox utanför godkänd indikation direkt i spottkörtlar, den orolinguala-faryngeala regionen, matstrupen och magsäcken. Procedurrelaterade skador kan uppstå. Extrem försiktighet bör iakttas vid behandling av barn som har betydande neurologisk svaghet, dysfagi, eller nyligen har haft aspirationspneumoni eller lungsjukdom. Män med överaktiv blåsa och tecken eller symtom på urinvägsobstruktion ska inte behandlas med Botox. Botox kan orsaka asteni, muskelsvaghet, yrsel och synstörningar vilket kan påverka körförmågan och användning av maskiner. Fertilitet, graviditet och amning: Ska inte användas under graviditet och till kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel om inte särskilda skäl föreligger. Användning under amningsperioden kan inte rekommenderas. Särskilda förvaringsanvisningar: Förvaras i kylskåp (2–8 °C) eller i djupfryst tillstånd (-5 °C till -20 °C). För ytterligare information om produkten och senaste prisuppgifter se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 07.03.2023. AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna, +46 (0)8 684 44 600, [email protected].

   Januari 2023. SE-BTX-220057