Fokal spasticitet efter stroke

Den globala bördan av spasticitet efter stroke fortsätter att öka.2 För att dämpa överaktiviteten i muskeln och lindra spasticiteten kan BOTOX hjälpa.3

Fokal spasticitet efter stroke

Den globala bördan av spasticitet efter stroke fortsätter att öka.2 För att dämpa överaktiviteten i muskeln och lindra spasticiteten kan BOTOX hjälpa.3


Ny film om optimerad behandling med botulinumtoxin typ A för muskelöveraktivitet efter stroke

Bo Biering-Sørensen Neurolog, klinisk lektor och överläkare vid Rigshospitalet, Glostrup i Danmark har tillsammans med AbbVie gjort en film där han delar med sig av sin stora erfarenhet av att behandla muskelöveraktivitet efter en stroke.

Filmen ger en översikt över allt som är värt att veta om behandling och omhändertagandet av patienter som lider av spasticitet efter en stroke.

Syftet med filmen är:

 • Att hjälpa nya injektörer få viktig kunskap inom området så att de kan komma igång med behandling av muskelöveraktivitet efter stroke.
 • Att ge erfarna inspektörer som till exempel har deltagit i Skandyspas-utbildningar möjlighet att uppdatera och utveckla sina kunskaper.

    Filmen berör olika viktiga ämnen i relation till muskelöveraktivitet:

 • Hur stort är problemet med muskelöveraktivitet.
 • Vilka patienter som riskerar att utveckla muskelöveraktivitet.
 • Vem ska behandlas, det vill säga hur Du hittar rätt patient.
 • Definition av försvagande muskelöveraktivitet och lokalisering hos den enskilda patienten.
 • Hur man sätter upp SMARTa mål tillsammans med patienten och hur man bäst följer upp dessa mål

Filmen är uppdelad i flera delar. Det är möjligt att klicka på de enskilda avsnitten efter intresse. Vi hoppas att innehållet är intressant och att det kan vara till stöd inför behandlingen av patienter med muskelöveraktivitet efter en stroke..

BOTOX indikation: Fokal spasticitet i hand och handled, fotled och fot hos vuxna efter stroke

BOTOX (botulinumtoxin typ A) är indicerat för symtomatisk behandling av1:

 • Fokal spasticitet i handled och hand hos vuxna patienter efter stroke
 • Fokal spasticitet i fotled och foten hos vuxna patienter efter stroke

Världens befolkning lever allt längre. Med ökande incidens av stroke och stigande överlevnad, ökar också prevalensen av spasticitet efter stroke. Studier visar att över 40 procent av patienterna utvecklar spasticitet inom sex månader efter en stroke.4

Bedömd för spasticitet med hjälp av Modifierad Ashworth Skala (MAS) vid 6 månader efter stroke:

av patienterna har spasticitet (MAS ≥1, n=211)4

av patienterna med ischemisk motorisk stroke och spasticitet utvecklar svår spasticitet (MAS ≥3) inom 6 månader4

av patienterna har spasticitet (MAS ≥1, n=211)4


av patienterna med ischemisk motorisk stroke och spasticitet utvecklar svår spasticitet (MAS ≥3) inom 6 månader4

Klinisk effekt och säkerhet

Förbättring av muskeltonus inträffade inom två veckor och maximal effekt sågs i allmänhet inom 4-6 veckor.1

Fotled1

Betydande förbättring jämfört med placebo från baseline till vecka 12 i MAS ankelpoäng, (p = 0.006)

Fotled1

Betydande förbättring jämfört med placebo från baseline till vecka 12 i MAS ankelpoäng, (p = 0.006)

Behandling med BOTOX kan lindra spasticitet5

Behandling med BOTOX verkar lokalt i de injicerade musklerna och minskar muskeltonus genom att blockera perifer acetylkolinfrisättning och därmed impulsöverföring från hjärnan till muskeln. Vid impulsöverföring flödar vesiklar med acetylkolin i den presynaptiska nervcellen. Vesiklarna binder till ett proteinkomplex, det så kallade SNARE-komplexet, på cellmembranets insida. SNARE-komplexet gör att vesiklarna kan fusera med cellmembranet, vilket möjliggör frisättning av acetylkolinet från nervcellen till muskelcellen via den synaptiska klyftan. Hos muskelcellen binder acetylkolinet till receptorer och utövar sin verkan.

En del av SNARE-komplexet är proteinet SNAP-25. BOTOX verkar genom att tas upp av kolinerga nervceller och klyva SNAP-25. På så sätt blockeras membranfusion och därmed acetylkolinfrisättning. Acetylkolinet når på så sätt aldrig receptorerna hos musklerna i där det annars skulle haft sin verkan.

Biverkningar av BOTOX-behandling

I de kliniska studierna har biverkningar som ansetts relaterade till BOTOX rapporterats hos 16 procent med fokal spasticitet i övre extremitet i samband med stroke och 15 procent med fokal spasticitet i nedre extremiteten i samband med stroke. Lokal muskelsvaghet utgör den förväntade farmakologiska effekten av botulinumtoxin i muskulatur.

Behandling med BOTOX Fokal spasticitet efter stroke

Spädningstabell för injektionsflaska med 100 respektive 200 Allerganenheter.
BOTOX får enbart lösas i steril, fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska).

Resulterande dos (enheter/0,1 ml)

Mängd tillsatt spädningsvätska* till en injektionsflaska med 100 enheter

Mängd tillsatt spädningsvätska* till en injektionsflaska med 200 enheter

20 enheter 0,5 ml 1 ml
10 enheter 1 ml 2 ml
5 enheter 2 ml 4 ml

Resulterande dos (enheter/0,1 ml)

Mängd tillsatt spädningsvätska* till en injektionsflaska med 100 enheter

20 enheter 0,5 ml
10 enheter 1 ml
5 enheter 2 ml

Resulterande dos (enheter/0,1 ml)

Mängd tillsatt spädningsvätska* till en injektionsflaska med 200 enheter

20 enheter 1 ml
10 enheter 2 ml
5 enheter 4 ml

*Steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)


Dra upp natriumkloridlösning* enligt spädningstabell i en lämplig spruta.

Tillsätt natriumkloridlösningen* i 45 graders vinkel till injektionsflaskan. Lämna nålen i flaskan. Vakuumet i flaskan visar att den sterila miljön i flaskan är intakt. Använd inte flaskan om vakuumet inte drar saltlösning in i flaskan.

Rotera försiktigt flaskan. Skaka inte!

Anslut en lämplig spruta med 0,1 mL graderingar till nålen i flaskan. Dra upp önskad mängd av den beredda BOTOX-lösningen i sprutan. Lossa sprutan och anslut lämplig injektionsnål.

BOTOX kan förvaras i upp till 5 dagar vid 2°C-8°C efter beredning. Ur ett mikrobiologiskt perspektiv bör det användas omedelbart. Om den inte används omedelbart ska den beredda lösningen därför normalt inte förvaras i mer än 24 timmar vid 2°C-8°C, undantaget om beredningen har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

*Steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)

Steril 25, 27 eller 30 gauge nål. Nålens längd bör bestämmas baserat på muskelns plats och djup.

Elektromyografisk vägledning, nervstimulerings- eller ultraljudstekniker kan användas för att lokalisera de berörda musklerna. Injektion på flera ställen kan göra att BOTOX får en bättre kontakt med muskelns innervationsområden och är särskilt användbart för större muskler.

Exakt dosering och antal injektionsställen anpassas till individen med hänsyn till:

 • De berörda musklernas storlek
 • Antal muskler
 • Musklernas lokalisation
 • Spasticitetens svårighetsgrad
 • Förekomst av lokal muskelsvaghet
 • Patientens svar på tidigare behandling
_ Muskel Rekommenderad dos; 
antal injektionsställen
Underarm 1. Pronator quadratus 10–50 enheter; 1 ställe
Handled 2. Flexor carpi radialis 15–60 enheter; 1-2 ställen
3. Flexor carpi ulnaris 10–50 enheter; 1-2 ställen
Fingrar/hand 4. Flexor digitorum profundus 15–50 enheter; 1-2 ställen
5. Flexor digitorum sublimis/superficialis 15–50 enheter; 1-2 ställen
6. Lumbrikalmuskler* 5–10 enheter; 1 ställe
7. Interosseusmuskler* 5–10 enheter; 1 ställe
Tumme 8. Adductor pollicis 20 enheter; 1-2 ställen
9. Flexor pollicis longus 20 enheter; 1-2 ställen
10. Flexor pollicis brevis 5–25 enheter; 1ställen
11. Opponens pollicis 5–25 enheter; 1 ställen

*Vid injektion i både lumbrikal- och/eller interosseusmuskler är den rekommenderade maximala dosen 50 enheter per hand.

_ Muskel Rekommenderad dos; 
antal injektionsställen
Underarm 1. Pronator quadratus 10–50 enheter; 1 ställe
Handled 2. Flexor carpi radialis 15–60 enheter; 1-2 ställen
3. Flexor carpi ulnaris 10–50 enheter; 1-2 ställen
Fingrar/hand 4. Flexor digitorum profundus 15–50 enheter; 1-2 ställen
5. Flexor digitorum sublimis/superficialis 15–50 enheter; 1-2 ställen
6. Lumbrikalmuskler* 5–10 enheter; 1 ställe
7. Interosseusmuskler* 5–10 enheter; 1 ställe
Tumme 8. Adductor pollicis 20 enheter; 1-2 ställen
9. Flexor pollicis longus 20 enheter; 1-2 ställen
10. Flexor pollicis brevis 5–25 enheter; 1ställen
11. Opponens pollicis 5–25 enheter; 1 ställen

*Vid injektion i både lumbrikal- och/eller interosseusmuskler är den rekommenderade maximala dosen 50 enheter per hand.

_ Muskel Rekommenderad dos; 
antal injektionsställen
Underarm 1. Pronator quadratus 10–50 enheter; 1 ställe
Handled 2. Flexor carpi radialis 15–60 enheter; 1-2 ställen
3. Flexor carpi ulnaris 10–50 enheter; 1-2 ställen
Fingrar/hand 4. Flexor digitorum profundus 15–50 enheter; 1-2 ställen
5. Flexor digitorum sublimis/superficialis 15–50 enheter; 1-2 ställen
6. Lumbrikalmuskler* 5–10 enheter; 1 ställe
7. Interosseusmuskler* 5–10 enheter; 1 ställe
Tumme 8. Adductor pollicis 20 enheter; 1-2 ställen
9. Flexor pollicis longus 20 enheter; 1-2 ställen
10. Flexor pollicis brevis 5–25 enheter; 1ställen
11. Opponens pollicis 5–25 enheter; 1 ställen

*Vid injektion i både lumbrikal- och/eller interosseusmuskler är den rekommenderade maximala dosen 50 enheter per hand.

Muskel Total dosering; antal injektionsställen

Gastrocnemius
1. Mediala delen
2. Laterala delen

75 enheter; 3 ställen
75 enheter; 3 ställen

3. Soleus 75 enheter; 3 ställen
4. Flexor digitorum longus 50 enheter; 2 ställen
5. Flexor hallucis longus 50 enheter; 2 ställen
6. Tibialis posterior 75 enheter; 3 ställen
7. Flexor digitorum brevis 25 enheter; 1 ställe

Den rekommenderade dosen för behandling av spasticitet i övre extremiteten är upp till 240 enheter. Den maximala dosen under ett behandlingstillfälle är 240 enheter.

Den rekommenderade dosen för behandling av spasticitet i nedre extremiteten är 300–400 enheter fördelade på upp till 6 muskler. tabell. Den högsta rekommenderade dosen under ett behandlingstillfälle är 400 enheter.

 

Om det bedöms lämpligt av den behandlande läkaren kan kan ytterligare doser tillföras när effekten av en tidigare injektion har minskat, dock tidigast 12 veckor efter den föregående injektionen.

Efter BOTOX-behandling6

BOTOX botar inte spasticiteten men underlättar fortsatt träning under ledning av fysioterapeut och/eller arbetsterapeut. En mer intensiv träning med bland annat muskeltöjningar direkt efter BOTOX-injektionerna kan förstärka och förlänga effekten.

Effekt av BOTOX

Klinisk förbättring uppträder i allmänhet inom de första 2 veckorna efter injektion.1

Effekten brukar vara i minst 12 veckor, men detta kan variera mellan olika individer och behandlingstillfällen.

Läs mer om ämnet i dessa relaterade nyheter

Vad kan 300 brittiska fysioterapeuter lära oss om injektioner av botulinumtoxin?

11-06-2021

Endast en minoritet av strokepatienter relevanta för behandling med botulinumtoxin mot utvecklad spasticitet får tillgång till den. Flertalet kliniker i Norge, Sverige och Danmark vittnar om brist på injektörer som den främsta utmaningen. Kan fysioterapeuter vara en del av lösningen?

Bättre effekt med tidig BOTOX-behandling hos patienter med spasticitet efter stroke

22-03-2021

Är tidpunkten för behandling med BOTOX viktig för utfallet? En ny studie genomförd av Patel, Ward och Jost et al visar på effekten av tidig insättning av BOTOX hos vuxna patienter med fokal spasticitet efter stroke.


Prenumerera på BOTOX News

BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.


Referenser/BOTOX minimitext SmPC

 1. BOTOX Summary of Product Characteristics
 2. Norrving B, Kissela B. The global burden of stroke and need for a continuum of care. Neurology. 2013 Jan 15;80(3 Suppl 2):S5-12
 3. Wissel J, Ward AB, Erztgaard P, et al. European consensus table on the use of botulinum toxin type A in adult spasticity. J Rehabil Med. 2009 Jan;41(1):13-25
 4. Urban PP, Wolf T, Uebele M et al. Occurence and clinical predictors of spasticity after ischemic stroke, Stroke 2010; 41: 2016—2020
 5. Dressler D, Saberi FA, Botulinum toxin: mechanisms of action. Eur Neurol. 2005;53(1):3-9
 6. Mills P B, Finlayson H, Sudol M, et al. Systematic review of adjunct therapies to improve outcomes following botulinum toxin injection for treatment of limb spasticity. Clinical rehabilitation. 2016 Jun;30(6):537-48

Juni 2024. SE-BTX-220057 v2