• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Migränsymptom och diagnoskriterier

   Bedöm patientens migränbesvär

   HIT-6 testet ger dig dialogunderlag för att bedöma patients migränsymptom. HIT-6 står för Headache Impact Test och omfattar 6 frågor.1

   För att genomföra testet klicka i svaret (med hjälp av pilarna) på de sex frågorna nedan. 

   Varje svar ger ett poängvärde, som anges inom parantes. De sex frågorna summeras sedan ihop för att ge en totalpoäng mellan 36-78. Högre poäng indikerar större inverkan på patientens liv.

   Du kan även ladda ner och skriva ut testet via knappen nedan.


   När du har huvudvärk, hur ofta är smärtorna starka?

   Hur ofta begränsar huvudvärken dig från att göra vardagliga aktiviteter, så som hushållsarbete, jobb, skolarbete eller sociala aktiviteter?

   När du har huvudvärk, hur ofta önskar du att du kunde lägga dig ner?

   Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du känt dig för trött för att utföra ditt jobb eller andra vardagliga aktiviteter på grund av din huvudvärk?

   Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du känt dig uppgiven, ilsken eller irriterad på grund av huvudvärken?

   Under de senaste fyra veckorna, hur ofta har huvudvärken begränsat din förmåga att koncentrera dig på jobbet eller vid vardagliga aktiviteter.

   Det totala antalet poäng varierar mellan 36-78

   Höga poäng indikerar att huvudvärken har stor inverkan på din patients liv. Uppmuntra din patient att göra testet och ha det som utgångspunkt för er diskussion. Testet är bland annat ett konkret sätt att utvärdera behandlingen.

   Migränanfall och diagnoskriterier

   Kronisk migrän är distinkt från episodisk migrän och är definierad av internationella huvudvärksorganisationen ICHD som:

   Patienter med kronisk migrän är mer funktionsnedsatta av sin sjukdom än vid andra typer av migrän och upplever högre frekvens av:


   Prenumerera på BOTOX News

   BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.


   1. Yang M, Rendas-Baum R, Varon SF et al. Validation of the Headache Impact Test (HIT-6™) across episodic and chronic migraine. Cephalalgia. 2011 Feb;31(3):357-67
   2. ICHD guidelines 3rd edition. Available at: www.ihs-headache.org/ichd-guidelines. Accessed October 2019
   3. Buse DC, Powers SW, Gelfand AA et al. Adolescent perspectives on the burden of a parent’s migraine: results from the CaMEO study, Headache. 2018;58(4):512-524
   4. Buse DC, Manack A, Serrano D, et al. Sociodemographic and comorbidity profiles of chronic migraine and episodic migraine sufferers. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010; 81: 428-432
   5. Tiseo C, Vacca A, Felbusch A, et al. Migraine and sleep disorders: a systematic review. J Headache Pain. 2020 Oct 27;21(1):126
   6. Adams AM, Serrano D, Buse D et al. The impact of chronic migraine: The chronic migraine epidemiology and outcomes (CaMEO) study methods and baseline results. Cephalalgia 2015;35(7):563-578

   BOTOX® (Botulinumtoxin typ A). Övriga muskelavslappande medel, perifert verkande (ATC: M03AX01), pulver till injektionsvätska, lösning 50 E (Rx, EF), 100 E (Rx, Ff), 200 E (Rx, F). Enheter av botulinumtoxin är inte utbytbara mellan olika produkter. IndikationerNeurologiska störningar: Symptomatisk behandling av följande neurologiska störningar. Fokal spasticitet i fotleden och foten hos ambulanta pediatriska patienter över 2 års ålder med cerebral pares, som ett tillägg till rehabiliteringsbehandling. Fokal spasticitet i handled och hand samt i fotled och fot hos vuxna patienter efter stroke. Blefarospasm, hemifacial spasm och associerade fokala dystonier. Cervikal dystoni (spastisk torticollis). Symtomlindring hos vuxna som uppfyller kriterierna för kronisk migrän (huvudvärk ≥ 15 dagar per månad av vilka minst 8 är dagar med migrän), hos patienter som har svarat otillräckligt eller är intoleranta mot profylaktiska migränläkemedel. Blåsstörningar: Idiopatisk överaktiv urinblåsa med symtom på urininkontinens, trängningar och täta blåstömningar hos vuxna patienter med otillräckligt svar på, eller är intoleranta mot antikolinergiskt läkemedel. Urininkontinens hos vuxna med neurogen överaktiv detrusor på grund av stabil subcervikal ryggmärgsskada eller multipel skleros. Axillär hyperhidros: Ständiga besvär av svår primär hyperhidros i axillerna, som försvårar dagliga aktiviteter, och som är resistent mot lokal behandling. Kontraindikationer: Känd överkänslighet mot botulinumtoxin typ A eller något hjälpämne eller infektion vid det planerade injektionsstället. Botox-behandling för blåsstörningar är även kontraindicerat hos patienter som har urinvägsinfektion vid tidpunkten för behandling eller som vid tidpunkten för behandling har akut urinretention, som inte rutinmässigt kateteriseras eller hos patienter som inte vill och/eller kan initiera kateterisering efter behandling vid behov. Varningar och försiktighet: För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras. Botox ska bara administreras av läkare med speciell kompetens och kunskap om behandlingen. Rekommenderade doser och administreringsfrekvenser ska inte överskridas. Initial dosering av behandlingsnaiva patienter skall börja med den lägsta rekommenderade dosen för den specifika indikationen. Biverkningar kan uppstå trots att tidigare injektioner har tolererats väl. Biverkningar relaterade till spridning av toxin från injektionsstället har rapporterats. Patienter som behandlas med terapeutiska doser kan uppleva överdriven muskelsvaghet. Hänsyn bör tas till nytta-riskkonsekvenserna för den enskilda patienten innan behandling med Botox påbörjas. Dysfagi har rapporterats efter injektion i andra ställen än i cervikala muskulaturen. Botox bör endast ges med extrem försiktighet och under noggrann övervakning till patienter med subkliniska eller kliniska tecken på nedsatt neuromuskulär transmission, till patienter med perifera motoriska neuropatiska sjukdomar och till patienter med underliggande neurologiska sjukdomar. Patienter med en sjukdomshistoria med dysfagi och aspiration skall behandlas med yttersta försiktighet. Patienter eller vårdgivare skall rådas att omedelbart söka läkarvård om sväljnings-, tal- eller andningssvårigheter uppträder. Den aktuella anatomin och varje ändring av anatomin på grund av tidigare kirurgiska ingrepp måste vara kända före administrering. Försiktighet bör iakttas vid injicering nära lungan eller andra känsliga anatomiska strukturer eller på ett ställe med pågående inflammation. Allvarliga biverkningar innefattande dödlig utgång har rapporterats för patienter som hade fått injektioner av Botox utanför godkänd indikation direkt i spottkörtlar, den orolinguala-faryngeala regionen, matstrupen och magsäcken. Procedurrelaterade skador kan uppstå. Extrem försiktighet bör iakttas vid behandling av barn som har betydande neurologisk svaghet, dysfagi, eller nyligen har haft aspirationspneumoni eller lungsjukdom. Män med överaktiv blåsa och tecken eller symtom på urinvägsobstruktion ska inte behandlas med Botox. Botox kan orsaka asteni, muskelsvaghet, yrsel och synstörningar vilket kan påverka körförmågan och användning av maskiner. Fertilitet, graviditet och amning: Ska inte användas under graviditet och till kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel om inte särskilda skäl föreligger. Användning under amningsperioden kan inte rekommenderas. Särskilda förvaringsanvisningar: Förvaras i kylskåp (2–8 °C) eller i djupfryst tillstånd (-5 °C till -20 °C). För ytterligare information om produkten och senaste prisuppgifter se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 07.03.2023. AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna, +46 (0)8 684 44 600, [email protected].

   Januari 2023. SE-BTX-220056