• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Minska symptombördan hos dina patienter

   De medicinska tillstånd som BOTOX används för, minskar patientens välmående och välbefinnande väsentligt. Tillstånden är kroniska med en högst påtagbar funktionsnedsättning.2-10 Målet med behandlingen är att minska de besvär som patienten upplever.1

   Så går behandling med BOTOX till

   Behandlingen ges i form av BOTOX-injektioner i utspädda flaskor om 50, 100 eller 200 Allergan-enheter. De injiceras direkt i det påverkade området enligt uppställt administreringsprotokoll. Injektionerna av BOTOX ges på flera ställen inom det påverkade området. Inför behandlingen ska rätt mängd Allergan-enheter spädas till injektionssprutor.

   Du och din patient har bestämt er för behandling med BOTOX. Hur förbereder ni er på bästa sätt?

   Resultat och effekt av BOTOX-behandling1

   Doseringen och varaktigheten av effekten varierar beroende på patient och vilket tillstånd som behandlas. Målet för behandlingen med BOTOX är att patienten ska uppleva en kliniskt relevant minskning av sina symtom.

   Du kan läsa mer om resultat och effekt av BOTOX. Det underlättar t ex för dig när du ska diskutera förväntningar av behandlingen med din patient.


   Läs mer om ämnet i dessa relaterade nyheter

   MigränPodden

   13-06-2022

   Vad är MigränPodden? I varje avsnitt av MigränPodden bjuder programledaren/vetenskapjournalisten Lisa Kirsebom in en ny specialist inom vård och forskning för att i samtal undersöka vad som krävs för att migränpatienter ska få bästa möjliga stöd och hjälp.

   Personcentrerad vård tar oss med migrän på allvar

   29-04-2022

   För att personcentrerad vård ska bli verklighet måste den vara sammanhållen och hänga ihop med en individuell hälsoplan för varje patient. Det menar Helena Elliott, kanslichef på Huvudvärksförbundet.


   Prenumerera på BOTOX News

   BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.


   1. BOTOX Summary or Product Characteristics
   2. Schinwelski MJ, Sitek EJ, Wąż P, et al. Prevalence and predictors of post-stroke spasticity and its impact on daily living and quality of life. Neurol Neurochir Pol. 2019;53(6):449-457.
   3. Koman LA, Smith BP, Balkrishman R. Spasticity associated with cerebral palsy in children: guidelines for the use of botulinum A toxin. Paediatr Drugs. 2003;5(1):11-23
   4. Abrams P, Kelleher CJ, Kerr LA, et al. Overactive bladder significantly affects quality of life. Am J Manag Care. 2000;6(11 Suppl):S580-90
   5. Tang DH, Colayco D, Piercy J, et al. Impact of urinary incontinence on health-related quality of life, daily activities, and healthcare resource utilization in patients with neurogenic detrusor overactivity. BMC Neurol. 2014 Apr 4;14:74
   6. Cetindag IB, Boley TM, Webb KN, et al. Long-term results and quality-of-life measures in the management of hyperhidrosis. Thorac Surg Clin. 2008 May;18(2):217-22
   7. Lantéri-Minet M, Duru G, Mudge M, et al. Quality of life impairment, disability and economic burden associated with chronic daily headache, focusing on chronic migraine with or without medication overuse: a systematic review. Cephalalgia. 2011 May;31(7):837-85
   8. Camfield L, Ben‐Shlomo Y, Warner TT. Impact of cervical dystonia on quality of life. Mov Disord. 2002 Jul;17(4):838-41
   9. Tucha O, Naumann M, Berg D, et al. Quality of life in patients with blepharospasm. Acta neurologica scandinavica, 2002 103(1);49-52
   10. Cuenca-Martínez F, Zapardiel-Sánchez E, Carrasco-González E, et al. Assessing anxiety, depression and quality of life in patients with peripheral facial palsy: a systematic review. PeerJ. 2020 Dec 1;8:e10449

   BOTOX® (Botulinumtoxin typ A). Övriga muskelavslappande medel, perifert verkande (ATC: M03AX01), pulver till injektionsvätska, lösning 50 E (Rx, EF), 100 E (Rx, Ff), 200 E (Rx, F). Enheter av botulinumtoxin är inte utbytbara mellan olika produkter. IndikationerNeurologiska störningar: Symptomatisk behandling av följande neurologiska störningar. Fokal spasticitet i fotleden och foten hos ambulanta pediatriska patienter över 2 års ålder med cerebral pares, som ett tillägg till rehabiliteringsbehandling. Fokal spasticitet i handled och hand samt i fotled och fot hos vuxna patienter efter stroke. Blefarospasm, hemifacial spasm och associerade fokala dystonier. Cervikal dystoni (spastisk torticollis). Symtomlindring hos vuxna som uppfyller kriterierna för kronisk migrän (huvudvärk ≥ 15 dagar per månad av vilka minst 8 är dagar med migrän), hos patienter som har svarat otillräckligt eller är intoleranta mot profylaktiska migränläkemedel. Blåsstörningar: Idiopatisk överaktiv urinblåsa med symtom på urininkontinens, trängningar och täta blåstömningar hos vuxna patienter med otillräckligt svar på, eller är intoleranta mot antikolinergiskt läkemedel. Urininkontinens hos vuxna med neurogen överaktiv detrusor på grund av stabil subcervikal ryggmärgsskada eller multipel skleros. Axillär hyperhidros: Ständiga besvär av svår primär hyperhidros i axillerna, som försvårar dagliga aktiviteter, och som är resistent mot lokal behandling. Kontraindikationer: Känd överkänslighet mot botulinumtoxin typ A eller något hjälpämne eller infektion vid det planerade injektionsstället. Botox-behandling för blåsstörningar är även kontraindicerat hos patienter som har urinvägsinfektion vid tidpunkten för behandling eller som vid tidpunkten för behandling har akut urinretention, som inte rutinmässigt kateteriseras eller hos patienter som inte vill och/eller kan initiera kateterisering efter behandling vid behov. Varningar och försiktighet: För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras. Botox ska bara administreras av läkare med speciell kompetens och kunskap om behandlingen. Rekommenderade doser och administreringsfrekvenser ska inte överskridas. Initial dosering av behandlingsnaiva patienter skall börja med den lägsta rekommenderade dosen för den specifika indikationen. Biverkningar kan uppstå trots att tidigare injektioner har tolererats väl. Biverkningar relaterade till spridning av toxin från injektionsstället har rapporterats. Patienter som behandlas med terapeutiska doser kan uppleva överdriven muskelsvaghet. Hänsyn bör tas till nytta-riskkonsekvenserna för den enskilda patienten innan behandling med Botox påbörjas. Dysfagi har rapporterats efter injektion i andra ställen än i cervikala muskulaturen. Botox bör endast ges med extrem försiktighet och under noggrann övervakning till patienter med subkliniska eller kliniska tecken på nedsatt neuromuskulär transmission, till patienter med perifera motoriska neuropatiska sjukdomar och till patienter med underliggande neurologiska sjukdomar. Patienter med en sjukdomshistoria med dysfagi och aspiration skall behandlas med yttersta försiktighet. Patienter eller vårdgivare skall rådas att omedelbart söka läkarvård om sväljnings-, tal- eller andningssvårigheter uppträder. Den aktuella anatomin och varje ändring av anatomin på grund av tidigare kirurgiska ingrepp måste vara kända före administrering. Försiktighet bör iakttas vid injicering nära lungan eller andra känsliga anatomiska strukturer eller på ett ställe med pågående inflammation. Allvarliga biverkningar innefattande dödlig utgång har rapporterats för patienter som hade fått injektioner av Botox utanför godkänd indikation direkt i spottkörtlar, den orolinguala-faryngeala regionen, matstrupen och magsäcken. Procedurrelaterade skador kan uppstå. Extrem försiktighet bör iakttas vid behandling av barn som har betydande neurologisk svaghet, dysfagi, eller nyligen har haft aspirationspneumoni eller lungsjukdom. Män med överaktiv blåsa och tecken eller symtom på urinvägsobstruktion ska inte behandlas med Botox. Botox kan orsaka asteni, muskelsvaghet, yrsel och synstörningar vilket kan påverka körförmågan och användning av maskiner. Fertilitet, graviditet och amning: Ska inte användas under graviditet och till kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel om inte särskilda skäl föreligger. Användning under amningsperioden kan inte rekommenderas. Särskilda förvaringsanvisningar: Förvaras i kylskåp (2–8 °C) eller i djupfryst tillstånd (-5 °C till -20 °C). För ytterligare information om produkten och senaste prisuppgifter se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 07.03.2023. AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna, +46 (0)8 684 44 600, [email protected].

   Januari 2023. SE-BTX-220049