• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • Neurogen överaktiv detrusor

   Behandling med BOTOX ger kvarstående förbättringar hos neurogen överaktiv detrusor (NDO)-patienter med minskning av inkontinensepisoder och förbättring i livskvalitet.1

   Neurogen överaktiv detrusor

   Behandling med BOTOX ger kvarstående förbättringar hos neurogen överaktiv detrusor (NDO)-patienter med minskning av inkontinensepisoder och förbättring i livskvalitet.1

   BOTOX indikation: Neurogen överaktiv detrusor

   Urininkontinens förekommer hos vuxna med neurogen överaktiv detrusor på grund av stabil subcervikal ryggmärgsskada eller multipel skleros.

   Patienter med symptom på överaktiv detrusor har dåliga resultat i test som ämnar fånga hälsorelaterad livskvalitet och produktivitet i arbetslivet. Samma individer har hög frekvens av oro och depression, jämfört med dem som har små eller inga symptom på överaktiv blåsa.2 Det huvudsakliga målet för behandling är att förbättra livskvaliteten för dessa patienter.

   Se våra filmer om att behandla idiopatisk överaktiv urinblåsa/neurogenöveraktiv detrusor med BOTOX 

   Urologen och överläkaren Tareq Alsaody har decenniers erfarenhet av att behandla idiopatisk överaktiv urinblåsa med BOTOX. I tre korta filmer ger han tips och råd om behandlingen. De handlar om allt från utredning av patienten och förberedelser inför injektionerna till injektionstips och uppföljning.

   SE-BTX-230004

   Del 1 Sjukdomsbördan vid överaktiv urinblåsa. Urinblåsans funktion, patofysiologi samt symtom

   Visste du att cirka 465 000 svenskar är drabbade av överaktiv blåsa.3 Ett tillstånd som kan leda till sociala problem, störd nattsömn och nedsatt livskvalitet. I den här filmen berättar Tareq Alsaody om symtomer, urinblåsans funktion och patofysiologin bekom idiopatisk överaktiv blåsa/neurogen överaktiv detrusor. 

   SE-BTX-230006

   Del 3: Den praktiska proceduren vid behandling med BOTOX, injektionstaknik, utrustning som krävs samt uppföljning efter behandling.

   I den avslutande filmen ger Tareq Alsaody dig råd och tips om injektionstekniken. Han berättar också om vilken utrustning och personal som krävs samt om förberedelser och uppföljning av patienten. Ett viktigt budskap från Tareq är att behandling inte är speciellt personalkrävande.

   SE-BTX-230005

   Del 2: Botox verkningsmekanism samt kontraindikationer. Utredning samt förberedelser inför en behandling med BOTOX.

   Här beskriver Tareq Alsaody bland annat hur behandlingen med BOTOX går till. Hur hjälper injektioner med BOTOX dem som har problem med täta trängningar och svårt att hålla tätt? Hur ser utredningen av patienten ut innan behandlingen? När är behandlingen kontraindicerad?                      

   Klinisk effekt och säkerhet

   BOTOX: Statistiskt signifikanta och kvarstående förbättringar hos patienter med NDO1

   minskning av inkontinensepisoder vid vecka 6, -21.3 per dag vs baslinje 32.4 per dag, (placebo -10.5 vs 31.5) p<0,001

   förbättringar av I-QOL vecka 6 från baslinje (BOTOX: n=227) (61.26 vs baslinje 35.37) p<0,001

   av patienterna med NDO var helt torra vecka 6 (BOTOX: n=227) p<0,001

   minskning av inkontinensepisoder vid vecka 6, -21.3 per dag vs baslinje 32.4 per dag, (placebo -10.5 vs 31.5) p<0,001


   förbättringar av I-QOL vecka 6 från baslinje (BOTOX: n=227) (61.26 vs baslinje 35.37) p<0,001


   av patienterna med NDO var helt torra vecka 6 (BOTOX: n=227) p<0,001

   Behandling med BOTOX kan lindra neurogen överaktiv detrusor4

   BOTOX motverkar överaktiviteten genom att blockera presynaptisk frisättning av transmittorsubstansen acetylkolin. Vid impulsöverföring flödar vesiklar med acetylkolin i den presynaptiska nervcellen. Vesiklarna binder till ett proteinkomplex, det så kallade SNARE-komplexet, på cellmembranets insida. SNARE-komplexet gör att vesiklarna kan fusera med cellmembranet, vilket möjliggör frisättning av acetylkolinet från nervcellen till muskelcellen via den synaptiska klyftan. Hos muskelcellen binder acetylkolinet till receptorer och utövar sin verkan.

   En del av SNARE-komplexet är proteinet SNAP-25. BOTOX verkar genom att tas upp av kolinerga nervceller och klyva SNAP-25. På så sätt blockeras membranfusion och därmed acetylkolinfrisättning. Acetylkolinet når på så sätt aldrig muskelcellernas receptorer där det annars skulle haft sin verkan. Efter injektionen i detrusorn påverkar BOTOX aktiviteten hos detrusorns utåtledande banor genom att hämma acetylkolinfrisättningen där. BOTOX kan dessutom hämma signalsubstansen i inåtledande nerver och sensoriska banor.

   Biverkningar av BOTOX-behandling

   I kliniska studier av urininkontinens på grund av neurogenöveraktiv detrusor var andelen patienter som rapporterade någon form av biverkan 32 procent vid första behandlingen och minskade till 18 procent vid andra behandlingen. Flera av de vanliga biverkningar kunde härledas till själva injektionsproceduren.

   Behandling med BOTOX Neurogen överaktiv detrusor

   Tillsätt 6 mL steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska) i var och en av injektionsflaskorna och blanda försiktigt. Skaka inte!
   Vakuumet i flaskan visar att den sterila miljön i flaskan är intakt. Använd inte flaskan om vakuumet inte drar saltlösning in i flaskan.

   Dra upp 4 mL från varje injektionsflaska i var och en av två stycken 10 mL-sprutor.

   Dra upp resterande 2 mL från varje injektionsflaska i en tredje 10 mL-spruta.

   Slutför beredningen genom att tillsätta 6 mL 0,9 % natriumkloridlösning* i var och en av de tre 10 mL-sprutorna och blanda försiktigt.

   De tre 10 mL-sprutorna innehåller nu totalt 200 Allerganenheter färdigberedd BOTOX. Använd sprutorna omedelbart efter beredning. Kassera eventuell oanvänd saltlösning.

   Rekommenderad dos vid behandling av neurogen överaktiv detrusor är 200 Allerganenheter BOTOX som 1 ml (~6,7 Allerganenheter) injektioner på 30 olika ställen i detrusorn (se injektionsparadigm)

   Dra upp i en separat spruta, ytterligare 1 mL 0,9 % natriumkloridlösning* för genomsköljning efter sista injektionen

   *Steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)

   Tillsätt 6 mL steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska) och blanda försiktigt. Skaka inte!
   Vakuumet i flaskan visar att den sterila miljön i flaskan är intakt. Använd inte flaskan om vakuumet inte drar saltlösning in i flaskan.

   Dra upp 2 mL från injektionsflaskan i var och en av de tre 10 mL-sprutorna.

   Slutför beredningen genom att tillsätta 8 mL 0,9 % natriumkloridlösning* i var och en av de tre 10 mL-sprutorna och blanda försiktigt.

   De tre 10 ml-sprutorna innehåller nu totalt 200 Allerganenheter färdigberedd BOTOX. Använd sprutorna omedelbart efter beredning. Kassera eventuell oanvänd saltlösning.

   Rekommenderad dos vid behandling av neurogen överaktiv detrusor är 200 Allerganenheter BOTOX som 1 ml (~6,7 Allerganenheter) injektioner på 30 olika ställen i detrusorn (se injektionsparadigm)

   Dra upp i en separat spruta, ytterligare 1 mL 0,9 % natriumkloridlösning* för genomsköljning efter sista injektionen

   *Steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)

   Ett böjligt eller stelt cystoskop kan användas. Injektionsnålen ska (i förväg) fyllas med ungefär 1 ml innan injektionerna påbörjas (beroende på nålens längd) för att få bort eventuell luft.

   Antingen kan en  intravesikal instillering av utspätt bedövningsmedel (med eller utan sedering) eller narkos användas före injektionen, enligt lokala rutiner. Om instillering med lokalbedövningsmedel utförs ska urinblåsan tömmas och sköljas med steril natriumkloridlösning före nästa steg i injektionsproceduren.

   Utspädd BOTOX (200 enheter/30 ml) injiceras i detrusormuskeln med böjligt eller stelt cystoskop, med undvikande av trigonum och blåsans botten. Urinblåsan bör instilleras med tillräckligt med natriumkloridlösning för att uppnå adekvatvisualisering för injektionerna, men undvik att spänna ut urinblåsan för mycket.

   Nålen bör föras in ungefär 2 mm i detrusorn och 30 injektioner om 1 ml vardera (30 ml totalvolym) ska placeras med ca 1 cm mellanrum (se figuren). Vid den slutliga injektionen ska ca 1 ml vanlig steril natriumkloridlösning injiceras för att ge full dos. När injektionerna är givna ska natriumkloridlösningen som använts för visualisering av blåsväggen tappas ut. Patienten bör övervakas under minst 30 minuter efter injektionerna.

   = Injektionsställen

   Den rekommenderade dosen är 200 enheter BOTOX som 1 ml (~6,7 enheter) injektioner på 30 olika ställen i detrusorn.

   BOTOX ges genom cystoskop, efter att bedövning eller i sällsynta fall eventuell narkos getts. Injektionsplatserna är 30 till antalet.

   Urinvägsinfektion ska undvikas hos patienten i samband med behandlingen. Antibiotika bör ges som profylax 1-3 dagar före behandlingen, på behandlingsdagen och 1-3 dagar efter behandlingen.

   Patienterna rekommenderas att avsluta behandlingen med trombocytaggregationshämmande medel minst tre dagar före injektionsdagen. Patienter som behandlas med antikoagulantia behöver hanteras adekvat för att minska blödningsrisken.

   Efter BOTOX-behandling1

   Blod i urinen är inte ovanligt den första tiden. Om patient inte sedan tidigare använder kateter och får svårt att kissa ska patient börja använda kateter (RIK) enligt angivna instruktioner.

   Effekt av BOTOX1

   Klinisk förbättring uppträder i allmänhet inom 2 veckor efter injektion.

   När den kliniska effekten av tidigare injektioner har avtagit (medianvarighet i fas 3 vid kliniska studier var 256-295 dagar (~36-42 veckor) för BOTOX 200 enheter, bör nya injektioner övervägas baserat på patientens behov av förnyad behandling, dock tidigast 3 månader efter föregående blåsinjektion.

   Troligen förekommer en mindre systemisk distribution av terapeutiska BOTOX-doser. Svaghet i intilliggande muskler och/eller muskler längre bort från injektsionstället har dock rapporterterats. Biverkningar uppträder vanligen inom de första dagarna efter injektion och är vanligtvis övergående, men kan i sällsynta fall kvarstå längre.


   Prenumerera på BOTOX News

   BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.


   Referenser/BOTOX minimitext SmPC

   1. BOTOX Summary of Product Characteristics
   2. Chancellor MB, Patel V, Leng WW, et al. OnabotulinumtoxinA improves quality of life in patients with neurogenic detrusor overactivity. Neurology, 2013 Aug 27;81(9):841-8
   3. Läkemedelsverket (2011). Behandling av urinträngningar och trängningsinkontinens – överaktiva blåsa. Uppdaterad behandlingsrekommendation.
   4. Dressler D, Saberi FA, Botulinum toxin: mechanisms of action. Eur Neurol. 2005;53(1):3-9

   Maj 2023. SE-BTX-220059_v3