• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • BOTOX och biverkningar

   Alla läkemedel kan föranleda biverkningar, så också BOTOX. Hur ser biverkningsprofilen ut för BOTOX?

   BOTOX är ett läkemedel inom klassen botulinumtoxin typ A. BOTOX är godkänt av läkemedelsverket och används som behandling mot flera symtom och sjukdomar, däribland kronisk migrän.1

   Genom att många människor behandlas med ett läkemedel byggs erfarenhet om hur effektivt, men också säkert, ett läkemedel är. BOTOX är det mest sålda botulinumtoxinet i världen.2 I mars 2019 firades en milstolpe då den hundra miljonte flaskan BOTOX tillverkades.3

   Vilka åldersgrupper får BOTOX?

   Definitiv effekt och säkerhet vid behandling med BOTOX hos barn och ungdomar har inte fastställts, utöver de åldrar som anges för de aktuella indikationerna i tabellen här nedanför. Inga dosrekommendationer kan göras för andra indikationer än fokal spasticitet hos pediatriska patienter i samband med cerebral pares.1

   Blefarospasm/hemifacial spasm 12 år
   Cervikal dystoni 12 år
   Fokal spasticitet i samband med cerebral pares 2 år
   Spasticitet i övre och nedre extremiteten i samband med stroke 18 år
   Kronisk migrän 18 år
   Överaktiv blåsa (OAB) och neurogenöveraktiv detrusor (NDO) 18 år
   Primär hyperhidros i axillerna 12 år (begränsad erfarenhet hos ungdomar mellan 12 och 17 år)

   BOTOX skall inte användas under graviditet och till kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel om inte särskilda skäl föreligger.1

   Systemiskt jämfört med lokalt

   För de allra flesta kan behandlingen löpa på utan besvärande biverkningar. Frekvensen för behandlingsavbrott till följd av biverkningar i de fas 3-prövningar som låg till grund för marknadsgodkännande var 3,8 procent för BOTOX jämfört med 1,2 procent för placebo.

   Kategorisering av biverkningar1

   Hur vanligt förekommande en biverkan bedöms vara kategoriseras på följande sätt. Se tabellen nedan.

   Mycket vanliga

   förekommer hos fler än 1 av 10 användare

   Vanliga förekommer hos 1 till 10 av 100 användare
   Mindre vanliga förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare
   Sällsynta förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare
   Mycket sällsynta förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare

   Allmänt om BOTOX och biverkningar

   Generellt uppträder biverkningar inom de första dagarna efter BOTOX-injektionen. De sitter vanligtvis i endast en kort tid men kan kvarstå i flera månader och i sällsynta fall längre.

   Biverkningarna beror till viss del var på kroppen injektionerna görs och för vilken sjukdom eller symtom som behandlingen ges. Som vid all injektionsbehandling kan lokal smärta, inflammation, parestesi, hypoestesi, ömhet, svullnad/ödem, erytem, lokal infektion, blödning och/eller blåmärken uppstå efter injektionen. Smärta och/eller oro förenad med nålsticket kan resultera i vasovagal respons, inklusive övergående symtomatisk hypertoni och synkope. Feber och influensaliknande symptom har även rapporterats efter injektioner av botulinumtoxin.

   För fullständig säkerhetsprofil, se BOTOX produktresumé på fass.se.

   Informera din patient om att omedelbart höra av sig om han eller hon upplever något av följande:

   - svårigheter att andas, svälja eller tala

   - nässelutslag, svullnad inklusive svullnad i ansikte eller hals, väsande andning, svimningskänsla och andningssvårigheter (kan vara symtom på allvarlig allergisk reaktion).1


   Prenumerera på BOTOX News

   BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.


   1. BOTOX Summary or Product Characteristics
   2. Therapeutic Botulinum Toxin, Market Insights, Global, 2021. DRG, Clarivate Millennium Research Group, Inc.
   3. BOTOX million vials. October 2022

   BOTOX® (Botulinumtoxin typ A). Övriga muskelavslappande medel, perifert verkande (ATC: M03AX01), pulver till injektionsvätska, lösning 50 E (Rx, EF), 100 E (Rx, Ff), 200 E (Rx, F). Enheter av botulinumtoxin är inte utbytbara mellan olika produkter. IndikationerNeurologiska störningar: Symptomatisk behandling av följande neurologiska störningar. Fokal spasticitet i fotleden och foten hos ambulanta pediatriska patienter över 2 års ålder med cerebral pares, som ett tillägg till rehabiliteringsbehandling. Fokal spasticitet i handled och hand samt i fotled och fot hos vuxna patienter efter stroke. Blefarospasm, hemifacial spasm och associerade fokala dystonier. Cervikal dystoni (spastisk torticollis). Symtomlindring hos vuxna som uppfyller kriterierna för kronisk migrän (huvudvärk ≥ 15 dagar per månad av vilka minst 8 är dagar med migrän), hos patienter som har svarat otillräckligt eller är intoleranta mot profylaktiska migränläkemedel. Blåsstörningar: Idiopatisk överaktiv urinblåsa med symtom på urininkontinens, trängningar och täta blåstömningar hos vuxna patienter med otillräckligt svar på, eller är intoleranta mot antikolinergiskt läkemedel. Urininkontinens hos vuxna med neurogen överaktiv detrusor på grund av stabil subcervikal ryggmärgsskada eller multipel skleros. Axillär hyperhidros: Ständiga besvär av svår primär hyperhidros i axillerna, som försvårar dagliga aktiviteter, och som är resistent mot lokal behandling. Kontraindikationer: Känd överkänslighet mot botulinumtoxin typ A eller något hjälpämne eller infektion vid det planerade injektionsstället. Botox-behandling för blåsstörningar är även kontraindicerat hos patienter som har urinvägsinfektion vid tidpunkten för behandling eller som vid tidpunkten för behandling har akut urinretention, som inte rutinmässigt kateteriseras eller hos patienter som inte vill och/eller kan initiera kateterisering efter behandling vid behov. Varningar och försiktighet: För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras. Botox ska bara administreras av läkare med speciell kompetens och kunskap om behandlingen. Rekommenderade doser och administreringsfrekvenser ska inte överskridas. Initial dosering av behandlingsnaiva patienter skall börja med den lägsta rekommenderade dosen för den specifika indikationen. Biverkningar kan uppstå trots att tidigare injektioner har tolererats väl. Biverkningar relaterade till spridning av toxin från injektionsstället har rapporterats. Patienter som behandlas med terapeutiska doser kan uppleva överdriven muskelsvaghet. Hänsyn bör tas till nytta-riskkonsekvenserna för den enskilda patienten innan behandling med Botox påbörjas. Dysfagi har rapporterats efter injektion i andra ställen än i cervikala muskulaturen. Botox bör endast ges med extrem försiktighet och under noggrann övervakning till patienter med subkliniska eller kliniska tecken på nedsatt neuromuskulär transmission, till patienter med perifera motoriska neuropatiska sjukdomar och till patienter med underliggande neurologiska sjukdomar. Patienter med en sjukdomshistoria med dysfagi och aspiration skall behandlas med yttersta försiktighet. Patienter eller vårdgivare skall rådas att omedelbart söka läkarvård om sväljnings-, tal- eller andningssvårigheter uppträder. Den aktuella anatomin och varje ändring av anatomin på grund av tidigare kirurgiska ingrepp måste vara kända före administrering. Försiktighet bör iakttas vid injicering nära lungan eller andra känsliga anatomiska strukturer eller på ett ställe med pågående inflammation. Allvarliga biverkningar innefattande dödlig utgång har rapporterats för patienter som hade fått injektioner av Botox utanför godkänd indikation direkt i spottkörtlar, den orolinguala-faryngeala regionen, matstrupen och magsäcken. Procedurrelaterade skador kan uppstå. Extrem försiktighet bör iakttas vid behandling av barn som har betydande neurologisk svaghet, dysfagi, eller nyligen har haft aspirationspneumoni eller lungsjukdom. Män med överaktiv blåsa och tecken eller symtom på urinvägsobstruktion ska inte behandlas med Botox. Botox kan orsaka asteni, muskelsvaghet, yrsel och synstörningar vilket kan påverka körförmågan och användning av maskiner. Fertilitet, graviditet och amning: Ska inte användas under graviditet och till kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel om inte särskilda skäl föreligger. Användning under amningsperioden kan inte rekommenderas. Särskilda förvaringsanvisningar: Förvaras i kylskåp (2–8 °C) eller i djupfryst tillstånd (-5 °C till -20 °C). För ytterligare information om produkten och senaste prisuppgifter se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 07.03.2023. AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna, +46 (0)8 684 44 600, [email protected].

   Januari 2023. SE-BTX-220052