• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • Blefarospasm och hemifacial spasm

   Spasmer och kramper i ögonområdet kan vara mycket besvärande. Behandling med BOTOX kan minska besvären.1

   Blefarospasm och hemifacial spasm

   Spasmer och kramper i ögonområdet kan vara mycket besvärande. Behandling med BOTOX kan minska besvären.1

   BOTOX indikation: Blefarospasm och hemifacial spasm

   BOTOX är indicerat för symtomatisk behandling av blefarospasm, hemifacial spasm och associerade fokala dystonier från 12 års ålder.1

   Behandling med BOTOX kan lindra blefarospasm och hemifacial spasm2

   BOTOX motverkar spasmer i ansiktet genom att blockera frisättningen av acetylkolin och därmed impulsöverföringen från hjärnan till muskeln. Vid impulsöverföring flödar vesiklar med acetylkolin i den presynaptiska nervcellen. Vesiklarna binder till ett proteinkomplex, det så kallade SNARE-komplexet, på cellmembranets insida. SNARE-komplexet gör att vesiklarna kan fusera med cellmembranet, vilket möjliggör frisättning av acetylkolinet från nervcellen till muskelcellen via den synaptiska klyftan. Hos muskelcellen binder acetylkolinet till receptorer och utövar sin verkan.

   En del av SNARE-komplexet är proteinet SNAP-25. BOTOX verkar genom att tas upp av kolinerga nervceller och klyva SNAP-25. På så sätt blockeras membranfusion och därmed acetylkolinfrisättning. Acetylkolinet når på så sätt aldrig receptorerna hos muskelcellerna i ansiktet och ögonområdet där det annars skulle haft sin verkan.

   Biverkningar av BOTOX-behandling

   I de kliniska studierna rapporterades biverkningar som ansetts relaterade till BOTOX hos hos 35 procent av patienter med blefarospasm.1 Den vanligast förekommande biverkan är ögonlocksptos. Lokal muskelsvaghet utgör den förväntade farmakologiska effekten av botulinumtoxin i muskulatur.

   Behandling med BOTOX Blefarospasm och hemifacial spasm

   Rekommenderad spädning

   Den initialt rekommenderade dosen är 1,25–2,5 enheter per injektionsställe.  Den rekommenderade spädningen, resulterandes i 1,25 enheter per 0,1 ml färdig spädning, är 100 enheter BOTOX i 8 ml spädningsvätska, alternativt 100 enheter i 4 ml för spädning om 2,5 enheter.

   Steril 27–30 gauge (0,40–0,30 mm) nål.

   Elektromyografisk vägledning är inte nödvändig.
   Genom att undvika injektioner nära levator palpebrae superior minskas risken för ptos. Genom att undvika mediala injektioner i nedre ögonlocket, och därmed reducera diffusion in i musculus obliquus inferior, minskas risken för dubbelseende. Följande diagram indikerar lämpliga injektionspunkter:

   I allmänhet uppträder den initiala effekten av injektionerna inom tre dagar, och är maximal en till två veckor efter behandling. Effekten av varje behandling varar cirka tre månader, varefter proceduren kan upprepas efter behov. Vid upprepade behandlingstillfällen kan dosen ökas upp till det dubbla, om svaret på den första behandlingen anses otillräckligt. Injektion av mer än 5,0 enheter per injektionsställe tycks dock endast ge marginellt förbättrad effekt. Normalt erhålls ingen ytterligare förbättring om man behandlar oftare än var tredje månad.

   Patienter med hemifacial spasm eller rubbningar i facialisnervens funktion skall behandlas som vid unilateral blefarospasm. Andra samtidigt påverkade ansiktsmuskler (t ex zygomaticus major, orbicularis oris) injiceras efter behov.

   Den initialt rekommenderade dosen är 1,25–2,5 enheter injicerat i mediala och laterala orbicularis oculi i det övre ögonlocket och i laterala orbicularis oculi i det nedre ögonlocket. Ytterligare områden runt ögonbrynen, i laterala orbicularis samt i övre ansiktshalvan kan också injiceras om muskelspasmer här påverkar synen.

   Initialdosen bör inte överstiga 25 enheter per öga. Vid behandling av blefarospasm skall den totala dosen inte överstiga 100 enheter var 12:e vecka.

   Effekt av BOTOX

   Vanligtvis ses de första effekterna av injektionerna  efter 3 dagar, med ett maximum nivå inom 1-2 veckor efter behandlingen.1

   Behandling med BOTOX brukar sitta i ca tre månader och därefter kan behandlingen upprepas vid behov. Vid upprepad behandling kan dosen ökas upp till dubbla dosen om svaret från den första behandlingen anses vara otillräckligt.1


   Prenumerera på BOTOX News

   BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.


   Referenser/BOTOX minimitext SmPC

   1. BOTOX Summary of Product Characteristics
   2. Dressler D, Saberi FA, Botulinum toxin: mechanisms of action. Eur Neurol. 2005;53(1):3-9

   Januari 2023. SE-BTX-220063