• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • BOTOX indikation

   BOTOX (botulinumtoxin typ A) är indicerad för symptomlindring hos vuxna som uppfyller kriterierna för kronisk migrän (huvudvärk ≥15 dagar per månad av vilka minst 8 är dagar med migrän), hos patienter som har svarat otillräckligt eller är intoleranta mot profylaktiska migränläkemedel.1

   WHO klassar svåra migränattacker som ett klass VII handikapp – den allvarligaste klassen av funktionsnedsättning alla kategorier.2

   BOTOX och injektionsparadigmet PREEMPT är utvecklat specifikt för att behandla kronisk migrän

   Ingen annan migränsjukdom är lika komplex eller förödande för en patients livskvalité som kronisk migrän.3, 4, 5

   Upprepad behandling har dokumenterats ge fortsatt effekt i upp till 108 veckor.6

   Etablerad säkerhets- och tolerabilitetsprofil från 30 år av BOTOX-användning för en rad tillstånd.1, 6, 7

   Administrerad dos var 12:e vecka enligt PREEMPT injektionsparadigm.1, 8, 9

   Ingen annan migränsjukdom är lika komplex eller förödande för en patients livskvalité som kronisk migrän.3, 4, 5

   Upprepad behandling har dokumenterats ge fortsatt effekt i upp till 108 veckor.6

   Etablerad säkerhets- och tolerabilitetsprofil från 30 år av BOTOX-användning för en rad tillstånd.1, 6, 7

   Administrerad dos var 12:e vecka enligt PREEMPT injektionsparadigm.1, 8, 9

   Klinisk effekt och säkerhet

   BOTOX är det enda botulinumtoxinet som är godkänt för behandling av kronisk migrän1

   Statistiskt signifikant färre huvudvärksdagar jämfört med placebo(p<0.001)1

   Förändring från baslinjen av genomsnittligt antal huvudvärksdagar vecka 24: BOTOX (n = 688) -8.4 dagar vs. placebo (n = 696) -6,6 dagar

   HIT-6 (Headache Impact Test) vecka 24: BOTOX -4,8 jämfört med placebo -2,4 (p<0,001)1

   Förändring från baslinjen i totalpoäng enligt HIT-6

   I en 108-veckors fas 4-studie visar att effekt byggs upp över en tid (n = 716).6 Effekten av en BOTOX-behandling sitter i cirka tre månader. Behandling måste därför i regel upprepas var tredje månad.1

   Behandling med BOTOX kan lindra kronisk migrän

   Verkningsmekanismen för BOTOX vid kronisk migrän är inte helt klarlagd. Preklinisk forskning indikerar att BOTOX kan blockera frisättningen av transmittorsubstanser som är förknippade med smärta. Detta kan hämma perifer sensitisering, och eventuellt medföra att även central sensibilisering hämmas. 1

   Film: BOTOX verkningsmekanism i kronisk migrän

   Injektionsparadigmet är specifikt utformat för behandling av kronisk migrän, med rekommenderat 12 veckors behandlingsintervall.

   Erbjud din patient HIT6 migräntestet, för att underlätta utvärderingen av BOTOX-behandlingen.

   Kronisk migrän

   Mer material och fakta om kronisk migrän att erbjuda patienten finns på www.migränfri.se

   Läs mer om ämnet i dessa relaterade nyheter

   MigränPodden

   13-06-2022

   Vad är MigränPodden? I varje avsnitt av MigränPodden bjuder programledaren/vetenskapjournalisten Lisa Kirsebom in en ny specialist inom vård och forskning för att i samtal undersöka vad som krävs för att migränpatienter ska få bästa möjliga stöd och hjälp.

   Personcentrerad vård tar oss med migrän på allvar

   29-04-2022

   För att personcentrerad vård ska bli verklighet måste den vara sammanhållen och hänga ihop med en individuell hälsoplan för varje patient. Det menar Helena Elliott, kanslichef på Huvudvärksförbundet.


   Prenumerera på BOTOX News

   BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.


   1. BOTOX Summary or Product Characteristics.
   2. The global burden of disease: 2004 update. Available at: www.who.int/publications/i/item/9789241563710
   3. Adams AM, Serrano D, Buse D et al. The impact of chronic migraine: The chronic migraine epidemiology and outcomes (CaMEO) study methods and baseline results. Cephalalgia 2015;35(7):563-578
   4. Buse DC, Powers SW, Gelfand AA et al. Adolescent perspectives on the burden of a parent’s migraine: results from the CaMEO study, Headache. 2018;58(4):512-524
   5. Buse DC, Manack A, Serrano D, et al. Sociodemographic and comorbidity profiles of chronic migraine and episodic migraine sufferers. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010; 81: 428-432
   6. Blumenfeld AM, Stark RJ, Freeman MC et al. Long-term study of the efficacy and safety of OnabotulinumtoxinA for the prevention of chronic migraine: COMPEL study. J Headache Pain. 2018;19(1):13
   7. Aurora SK, Winner P, Freeman MC et al. OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: Pooled analyses of the 56-week PREEMPT clinical program. Headache 2011 ; 51: 1358–1373
   8. Blumenfeld AM, Silberstein SD, Dodick DW et al. Method of injection of OnabotulinumtoxinA for chronic migraine: A safe, well-tolerated, and effective treatment paradigm based on the PREEMPT clinical program. Headache 2010; 50: 1406–1418
   9. Blumenfeld AM, Silberstein SD, Dodick DW et al. Insights into the functional anatomy behin the PREEMPT injecting paradigm: Guidance on achieving optimal outcomes. Headache 2017;57(5):766-777

   BOTOX® (Botulinumtoxin typ A). Övriga muskelavslappande medel, perifert verkande (ATC: M03AX01), pulver till injektionsvätska, lösning 50 E (Rx, EF), 100 E (Rx, Ff), 200 E (Rx, F). Enheter av botulinumtoxin är inte utbytbara mellan olika produkter. IndikationerNeurologiska störningar: Symptomatisk behandling av följande neurologiska störningar. Fokal spasticitet i fotleden och foten hos ambulanta pediatriska patienter över 2 års ålder med cerebral pares, som ett tillägg till rehabiliteringsbehandling. Fokal spasticitet i handled och hand samt i fotled och fot hos vuxna patienter efter stroke. Blefarospasm, hemifacial spasm och associerade fokala dystonier. Cervikal dystoni (spastisk torticollis). Symtomlindring hos vuxna som uppfyller kriterierna för kronisk migrän (huvudvärk ≥ 15 dagar per månad av vilka minst 8 är dagar med migrän), hos patienter som har svarat otillräckligt eller är intoleranta mot profylaktiska migränläkemedel. Blåsstörningar: Idiopatisk överaktiv urinblåsa med symtom på urininkontinens, trängningar och täta blåstömningar hos vuxna patienter med otillräckligt svar på, eller är intoleranta mot antikolinergiskt läkemedel. Urininkontinens hos vuxna med neurogen överaktiv detrusor på grund av stabil subcervikal ryggmärgsskada eller multipel skleros. Axillär hyperhidros: Ständiga besvär av svår primär hyperhidros i axillerna, som försvårar dagliga aktiviteter, och som är resistent mot lokal behandling. Kontraindikationer: Känd överkänslighet mot botulinumtoxin typ A eller något hjälpämne eller infektion vid det planerade injektionsstället. Botox-behandling för blåsstörningar är även kontraindicerat hos patienter som har urinvägsinfektion vid tidpunkten för behandling eller som vid tidpunkten för behandling har akut urinretention, som inte rutinmässigt kateteriseras eller hos patienter som inte vill och/eller kan initiera kateterisering efter behandling vid behov. Varningar och försiktighet: För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras. Botox ska bara administreras av läkare med speciell kompetens och kunskap om behandlingen. Rekommenderade doser och administreringsfrekvenser ska inte överskridas. Initial dosering av behandlingsnaiva patienter skall börja med den lägsta rekommenderade dosen för den specifika indikationen. Biverkningar kan uppstå trots att tidigare injektioner har tolererats väl. Biverkningar relaterade till spridning av toxin från injektionsstället har rapporterats. Patienter som behandlas med terapeutiska doser kan uppleva överdriven muskelsvaghet. Hänsyn bör tas till nytta-riskkonsekvenserna för den enskilda patienten innan behandling med Botox påbörjas. Dysfagi har rapporterats efter injektion i andra ställen än i cervikala muskulaturen. Botox bör endast ges med extrem försiktighet och under noggrann övervakning till patienter med subkliniska eller kliniska tecken på nedsatt neuromuskulär transmission, till patienter med perifera motoriska neuropatiska sjukdomar och till patienter med underliggande neurologiska sjukdomar. Patienter med en sjukdomshistoria med dysfagi och aspiration skall behandlas med yttersta försiktighet. Patienter eller vårdgivare skall rådas att omedelbart söka läkarvård om sväljnings-, tal- eller andningssvårigheter uppträder. Den aktuella anatomin och varje ändring av anatomin på grund av tidigare kirurgiska ingrepp måste vara kända före administrering. Försiktighet bör iakttas vid injicering nära lungan eller andra känsliga anatomiska strukturer eller på ett ställe med pågående inflammation. Allvarliga biverkningar innefattande dödlig utgång har rapporterats för patienter som hade fått injektioner av Botox utanför godkänd indikation direkt i spottkörtlar, den orolinguala-faryngeala regionen, matstrupen och magsäcken. Procedurrelaterade skador kan uppstå. Extrem försiktighet bör iakttas vid behandling av barn som har betydande neurologisk svaghet, dysfagi, eller nyligen har haft aspirationspneumoni eller lungsjukdom. Män med överaktiv blåsa och tecken eller symtom på urinvägsobstruktion ska inte behandlas med Botox. Botox kan orsaka asteni, muskelsvaghet, yrsel och synstörningar vilket kan påverka körförmågan och användning av maskiner. Fertilitet, graviditet och amning: Ska inte användas under graviditet och till kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel om inte särskilda skäl föreligger. Användning under amningsperioden kan inte rekommenderas. Särskilda förvaringsanvisningar: Förvaras i kylskåp (2–8 °C) eller i djupfryst tillstånd (-5 °C till -20 °C). För ytterligare information om produkten och senaste prisuppgifter se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 07.03.2023. AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna, +46 (0)8 684 44 600, [email protected].

   Januari 2023. SE-BTX-220054