Axillär hyperhidros

Hyperhidros har en starkt negativ påverkan på livskvaliteten, en påverkan som kan vara i paritet med den hos de svåraste psoriasis-eller aknepatienterna.2 Behandling med BOTOX kan minska besvären.1

Axillär hyperhidros

Hyperhidros har en starkt negativ påverkan på livskvaliteten, en påverkan som kan vara i paritet med den hos de svåraste psoriasis- eller aknepatienterna.2 Behandling med BOTOX kan minska besvären.1

BOTOX indikation: Axillär hyperhidros

BOTOX (botulinumtoxin typ A) är indicerat för ständiga besvär av svår primär hyperhidros i axillerna, som försvårar dagliga aktiviteter, och som är resistent mot lokal behandling.1

Klinisk effekt och säkerhet

Majoriteten svarar på behandlingen

I den kliniska studie som låg till grund för godkännandet definierades kliniskt relevant respons som minst en halvering av svettningarna. Vid utvärderingen efter fyra veckor var responsfrekvensen i BOTOX-gruppen 93,8 procent jämfört med 35,9 procent i placebogruppen (p < 0,001). Incidensen höll i sig vid alla undersökningstillfällen upp till 16 veckor efter behandlingsstart.1

Adapterad av AbbVie (baserat på SPC)

Behandling med BOTOX kan lindra kraftiga svettningar3

BOTOX motverkar kraftiga svettningar genom att blockera perifer acetylkolinfrisättning och därmed impulsöverföring från hjärnan till svettkörteln. Vid impulsöverföring flödar vesiklar med acetylkolin i den presynaptiska nervcellen. Vesiklarna binder till ett proteinkomplex, det så kallade SNARE-komplexet, på cellmembranets insida. SNARE-komplexet gör att vesiklarna kan fusera med cellmembranet, vilket möjliggör frisättning av acetylkolinet från nervcellen till svettkörteln via den synaptiska klyftan. Hos svettkörteln binder acetylkolinet till receptorer och utövar sin verkan.

En del av SNARE-komplexet är proteinet SNAP-25. BOTOX verkar genom att tas upp av kolinerga nervceller och klyva SNAP-25. På så sätt blockeras membranfusion och därmed acetylkolinfrisättning. Acetylkolinet når på så sätt aldrig receptorerna hos svettkörtlarna i där det annars skulle haft sin verkan.

Biverkningar av BOTOX-behandling

I de kliniska studierna har biverkningar som ansetts relaterade till BOTOX rapporterats hos 11 procent hos patienterna med primär hyperhidros i axillerna. Den vanligaste biverkningen som rapporterats är smärta vid injektionsstället.

Behandling med BOTOX Axillär hyperhidros

Rekommenderad spädning

Den rekommenderade dosen BOTOX är 50 enheter per axill. För totalt 20 injektioner per axill rekommenderas därför spädning om 100 enheter BOTOX i 4 ml spädningsvätska, resulterande i 2,5 enheter per 0,1 ml färdig spädning.4

Steril 30 gauge nål.

Det hyperhidrotiska området kan fastställas med hjälp av vanlig färgningsteknik, t.ex. Minors jod-stärkelseprov.

50 enheter BOTOX injiceras intradermalt på flera jämnt fördelade ställen ca 1–2 cm från varandra inom det hyperhidrotiska området i varje axill.

Andra doser än 50 enheter per axill kan inte rekommenderas. Injektioner skall inte upprepas med kortare intervall än 16 veckor.

Effekt av BOTOX

Kliniska tecken kan ses som regel första veckan efter injektionen. Upprepad injektion kan ges när den kliniska effekten av föregående injektion minskar. 


Prenumerera på BOTOX News

BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.


Referenser/BOTOX minimitext SmPC

  1. BOTOX Summary of Product Characteristics
  2. Läkartidningen nr 47 2011 volym 108, artikel: Hyperhidros – det >tysta< handikappet
  3. Dressler D, Saberi FA, Botulinum toxin: mechanisms of action. Eur Neurol. 2005;53(1):3-9
  4. Naumann M, Lowe NJ, Kumar CR et al. Botulinum toxin type a is a safe and effective treatment for axillary hyperhidrosis over 16 months: a prospective study. Arch Dermatol. 2003 Jun;139(6):731-6

Januari 2023. SE-BTX-220062