• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Expertsjuksköterskor på migränkliniken – en outnyttjad potential?

   09-06-2020

   Migrän är en vanlig sjukdom, som innebär en avsevärd sjukdomsbörda.1 Trots detta faktum är underbehandling fortfarande vanligt. Hur kan vi bygga upp ett sjukvårdssystem som ger tillgång till behandling för de som verkligen behöver det? Huvudvärkssjuksköterskan Annica Antemar, på Neurologimottagning Trojanowski i Stockholm, berättar om sina erfarenheter av att axla ett övergripande ansvar på sin mottagning.

   Kronisk migrän är en relativt vanlig sjukdom. Enligt de vanligaste uppskattningarna av varierar förekomsten från 1,4-2,2 procent.2 Bristen på neurologer och huvudvärksspecialister förlänger dock den tid det tar att få diagnos och behandling. Hur en ska öka tillgången till sjukvård på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt är en central fråga för beslutsfattare inom hälso- och sjukvård och verksamhetschefer i alla nordiska länder.

   Injektioner med BOTOX (botulinumtoxin typ A) ska administreras av en vårdgivare som har kunskap om PREEMPT. Enligt en undersökning som genomfördes på svenska neurologimottagningar i februari i år på uppdrag av Allergan, är bara 19 procent av de vårdgivare som injicerar BOTOX vid migrän sjuksköterskor, 81 procent är läkare.3

   Huvudvärkssjuksköterskans roll

   Annica Antemar arbetar som sjuksköterska på Neurologimottagning Trojanowski i Stockholm, tillsammans med neurologen Dariusz Trojanowski. De inriktar sig på patienter med migrän, ger dessa diagnos och behandling. Mottagningen har cirka 400 migränpatienter.

   Annica ansvarar för en stor del av den dagliga verksamheten, som till exempel – uppföljningsbesök och genomgång av huvudvärkskalendern, att svara på sjukdoms- och behandlingsrelaterade frågor och, inte minst, att administrera injektionsbehandlingar. Alltså mer eller mindre allting bortsett från diagnostisering och förskrivning av läkemedel.

   Annica Antemar, huvudvärkssjuksköterska
   på Neurologimottagning Trojanowski i Stockholm.

   Vad är mest givande i ditt jobb?

   ”Jag får ofta höra att patienter med kronisk migrän är krävande, men jag tycker att det ger mycket att jobba med dessa patienter. Som vårdgivare kan man verkligen vara till nytta” säger Annica Antemar.
   ”Jag tar mig tid till att lyssna på alla olika berättelser bakom varje person, och jag träffar ofta samma patienter under en lång tidsperiod eftersom detta är en kronisk sjukdom.”

   Om en patient har fått BOTOX förskrivet, är det Annica som genomför injektionerna, enligt injektionsparadigm PREEMPT. Annica säger att det tar henne några minuter att ge injektionerna.
   Annica har med åren utvecklat ett framgångsrikt samarbete med Dr Trojanowski. I takt med att deras samarbete vuxit har även Annicas ansvarsområden ökat. Under senare år har Annica även medverkat som föreläsare på seminarier och kurser om migrän.

   19%


   - Andel sjuksköterskor bland de vårdgivare som injicerar BOTOX vid migrän, då 81 procent är läkare. Enligt en undersökning som genomfördes på svenska neurologimottagningar i februari 2020 på uppdrag av Allergan

   Vilka är de största svårigheterna som huvudvärkssjuksköterska?

   ”Ibland har patienter för höga förväntningar. Jag kan inte bota huvudvärk, och många av dem måste hitta ett sätt att leva med sin sjukdom.” säger Annica.

   ”Jag kan inte träffa alla patienter som vill komma till vår klinik även om jag skulle vilja det. Väntelistan är lång, och remissystemet från primärvården skulle behöva förbättras.”

   Tips till verksamhetschefer

   Enligt internationella bedömningar, står huvudvärk för 4,4 procent av alla besök inom allmänvården,4,5 runt 5 procent av alla inskrivningar på sjukhus,6 och runt 20 procent av alla besök på neurologiska mottagningar inom öppenvården.7

   Vad har du för råd till andra mottagningar som överväger att anställa en sjuksköterska, eller att ge sjuksköterskans roll större framhållning, för att förbättra tillgången till vård för dessa patienter?

   ”Tveka inte! En sjuksköterska är perfekt lämpad för att hantera kontinuerlig migränvård, inte minst själva omvårdnaden och att svara på alla frågor som kommer uppstå både om migrän och om samtidiga sjukdomar.”

   Är du intresserad av medicinsk utbildning eller stöd som kan förbättra tillgången till behandlingen? Kontakta din representant för AbbVie.

   Om ansvar vid migränvård

   Diagnosen kronisk migrän ställs vanligtvis av en neurolog eller alternativt av en läkare som arbetar på en specialistmottagning för svåra huvudvärkssjukdomar. BOTOX föreskrivs och administreras vanligtvis under övervakning av samma kategori av läkare. Enligt produktresumén för BOTOX, ska det administreras under övervakning av en neurolog som är sakkunnig i behandling av kronisk migrän. Injektionerna ska administreras av en vårdgivare som har kunskap om PREEMPT.


   Prenumerera på BOTOX News

   BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.


   1. Ashina M, Buse DC, Ashina H, et al. Migraine: integrated approaches to clinical management and emerging treatments. Lancet. 2021;397(10283):1505-1518
   2. Natoli JL, Manack A, Dean B, et al. Global prevalence of chronic migraine: a systematic review. Cephalalgia. 2010 May;30(5):599-609
   3. Unpublished data, market research Deeper Insights In Treatment of Patients with Severe Migraine, study among neurologists in Scandinavia 2021 by 2021, on behalf of AbbVie.
   4. Tepper SJ, Dahlöf C, Dowson A, et al. Prevalence and diagnosis of migraine in patients consulting their physician with a complaint of headache: data from the Landmark Study. Headache. 2004 Oct;44(9):856-64. 
   5. Kernick D, Stapley S, Goadsby PJ, et al. What happens to new-onset headache presented to primary care? A case-cohort study using electronic primary care records. Cephalalgia. 2008 Nov;28(11):1188-95
   6. Weatherall MW. Acute neurology in a twenty-first century district general hospital. Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh. Volume 36: Issue 3: 2006
   7. Stone J, Carson A, Duncan R, et al. Who is referred to neurology clinics?--the diagnoses made in 3781 new patients. Clin Neurol Neurosurg . 2010 Nov;112(9):747-51      

   BOTOX® (Botulinumtoxin typ A). Övriga muskelavslappande medel, perifert verkande (ATC: M03AX01), pulver till injektionsvätska, lösning 50 E (Rx, EF), 100 E (Rx, Ff), 200 E (Rx, F). Enheter av botulinumtoxin är inte utbytbara mellan olika produkter. IndikationerNeurologiska störningar: Symptomatisk behandling av följande neurologiska störningar. Fokal spasticitet i fotleden och foten hos ambulanta pediatriska patienter över 2 års ålder med cerebral pares, som ett tillägg till rehabiliteringsbehandling. Fokal spasticitet i handled och hand samt i fotled och fot hos vuxna patienter efter stroke. Blefarospasm, hemifacial spasm och associerade fokala dystonier. Cervikal dystoni (spastisk torticollis). Symtomlindring hos vuxna som uppfyller kriterierna för kronisk migrän (huvudvärk ≥ 15 dagar per månad av vilka minst 8 är dagar med migrän), hos patienter som har svarat otillräckligt eller är intoleranta mot profylaktiska migränläkemedel. Blåsstörningar: Idiopatisk överaktiv urinblåsa med symtom på urininkontinens, trängningar och täta blåstömningar hos vuxna patienter med otillräckligt svar på, eller är intoleranta mot antikolinergiskt läkemedel. Urininkontinens hos vuxna med neurogen överaktiv detrusor på grund av stabil subcervikal ryggmärgsskada eller multipel skleros. Axillär hyperhidros: Ständiga besvär av svår primär hyperhidros i axillerna, som försvårar dagliga aktiviteter, och som är resistent mot lokal behandling. Kontraindikationer: Känd överkänslighet mot botulinumtoxin typ A eller något hjälpämne eller infektion vid det planerade injektionsstället. Botox-behandling för blåsstörningar är även kontraindicerat hos patienter som har urinvägsinfektion vid tidpunkten för behandling eller som vid tidpunkten för behandling har akut urinretention, som inte rutinmässigt kateteriseras eller hos patienter som inte vill och/eller kan initiera kateterisering efter behandling vid behov. Varningar och försiktighet: För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras. Botox ska bara administreras av läkare med speciell kompetens och kunskap om behandlingen. Rekommenderade doser och administreringsfrekvenser ska inte överskridas. Initial dosering av behandlingsnaiva patienter skall börja med den lägsta rekommenderade dosen för den specifika indikationen. Biverkningar kan uppstå trots att tidigare injektioner har tolererats väl. Biverkningar relaterade till spridning av toxin från injektionsstället har rapporterats. Patienter som behandlas med terapeutiska doser kan uppleva överdriven muskelsvaghet. Hänsyn bör tas till nytta-riskkonsekvenserna för den enskilda patienten innan behandling med Botox påbörjas. Dysfagi har rapporterats efter injektion i andra ställen än i cervikala muskulaturen. Botox bör endast ges med extrem försiktighet och under noggrann övervakning till patienter med subkliniska eller kliniska tecken på nedsatt neuromuskulär transmission, till patienter med perifera motoriska neuropatiska sjukdomar och till patienter med underliggande neurologiska sjukdomar. Patienter med en sjukdomshistoria med dysfagi och aspiration skall behandlas med yttersta försiktighet. Patienter eller vårdgivare skall rådas att omedelbart söka läkarvård om sväljnings-, tal- eller andningssvårigheter uppträder. Den aktuella anatomin och varje ändring av anatomin på grund av tidigare kirurgiska ingrepp måste vara kända före administrering. Försiktighet bör iakttas vid injicering nära lungan eller andra känsliga anatomiska strukturer eller på ett ställe med pågående inflammation. Allvarliga biverkningar innefattande dödlig utgång har rapporterats för patienter som hade fått injektioner av Botox utanför godkänd indikation direkt i spottkörtlar, den orolinguala-faryngeala regionen, matstrupen och magsäcken. Procedurrelaterade skador kan uppstå. Extrem försiktighet bör iakttas vid behandling av barn som har betydande neurologisk svaghet, dysfagi, eller nyligen har haft aspirationspneumoni eller lungsjukdom. Män med överaktiv blåsa och tecken eller symtom på urinvägsobstruktion ska inte behandlas med Botox. Botox kan orsaka asteni, muskelsvaghet, yrsel och synstörningar vilket kan påverka körförmågan och användning av maskiner. Fertilitet, graviditet och amning: Ska inte användas under graviditet och till kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel om inte särskilda skäl föreligger. Användning under amningsperioden kan inte rekommenderas. Särskilda förvaringsanvisningar: Förvaras i kylskåp (2–8 °C) eller i djupfryst tillstånd (-5 °C till -20 °C). För ytterligare information om produkten och senaste prisuppgifter se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 07.03.2023. AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna, +46 (0)8 684 44 600, [email protected].

   Januari 2023. SE-BTX-220082