• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Klinikguide kan hjälpa dig utveckla din klinik

   21-01-2021

   Vad behövs för att starta upp en BOTOX-klinik? Och vilka är de enklaste knepen för att förbättra patientflödet på en befintlig klinik? Vår klinikguide hjälper dig identifiera era fokusområden.

   Läser du det här är du antagligen intresserad av att börja erbjuda behandling med BOTOX till patienter med kronisk migrän. Alternativt behandlar du redan med BOTOX på din klinik och funderar på hur ni kan använda era resurser på bästa sätt. Oavsett vilket kommer BOTOX Klinikguiden vara relevant för dig.

   – Syftet med denna guide är att hjälpa dig få effektiva och kvalitetssäkrade rutiner på plats på din nya eller befintliga BOTOX-klinik, med förbättrat flöde och ökad patientsäkerhet som resultat, säger Jenny Rydberg, Account Manager på AbbVie.

   Guiden omfattar bland annat:

   • Förteckning över den utrustning som krävs
   • Spädning – steg för steg
   • Diagnos och uppföljning av behandling
   • Processer och knep för att hålla väntetider nere
   • Skattningsverktyg – hur är er klinik jämfört med andra?

   Tipsen och råden är resultat av över 10 års erfarenhet med BOTOX (botulinumtoxin typ A) som behandling vid kronisk migrän i klinisk praxis, inklusive input och idéer från erfarna kliniker runt om i Skandinavien.

   Vår vision är att alla patienter med kronisk migrän ska få den behandling de behöver för att leva sitt liv till fullo. BOTOX är världens mest sålda botulinumtoxin2, men det är bara halva berättelsen. För att säkerställa bästa möjliga vård, lägger vi lika stor vikt ”innanför som utanför BOTOX-flaskan”. Innanför flaskan handlar om välbeprövad effekt och säkerhet1, utanför flaskan de projekt och samarbeten vi bedriver för bästa tänkbara behandling, och att den blir tillgänglig för alla som behöver den.

   Denna guide är ett exempel på ”utanför flaskan” genom att ge stöd till optimerad och patientsäker behandling.

   – Vårt tillvägagångssätt bygger på partnerskap, att kombinera vår kunskap, innovation och passion med dig som kliniker för att positivt påverka patienternas liv, säger Jenny Rydberg.

   Ta del av guiden

   Vill du ta del av guiden och verktygen den innehåller? Hör av dig till oss. Vi tillhandahåller också support och träning kopplat till guidens olika delar.

   Nytt arbetssätt gav fler patienter tillgång till behandling

   Ny studie: Samhället vinner på att behandla fler med BOTOX (botulinumtoxin typ A) vid kronisk migrän


   Prenumerera på BOTOX News

   BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.


   1. BOTOX Summary or Product Characteristics
   2. Therapeutic Botulinum Toxin, Market Insights, Global, 2021. DRG, Clarivate Millennium Research Group, Inc.

   BOTOX® (Botulinumtoxin typ A). Övriga muskelavslappande medel, perifert verkande (ATC: M03AX01), pulver till injektionsvätska, lösning 50 E (Rx, EF), 100 E (Rx, Ff), 200 E (Rx, F). Enheter av botulinumtoxin är inte utbytbara mellan olika produkter. IndikationerNeurologiska störningar: Symptomatisk behandling av följande neurologiska störningar. Fokal spasticitet i fotleden och foten hos ambulanta pediatriska patienter över 2 års ålder med cerebral pares, som ett tillägg till rehabiliteringsbehandling. Fokal spasticitet i handled och hand samt i fotled och fot hos vuxna patienter efter stroke. Blefarospasm, hemifacial spasm och associerade fokala dystonier. Cervikal dystoni (spastisk torticollis). Symtomlindring hos vuxna som uppfyller kriterierna för kronisk migrän (huvudvärk ≥ 15 dagar per månad av vilka minst 8 är dagar med migrän), hos patienter som har svarat otillräckligt eller är intoleranta mot profylaktiska migränläkemedel. Blåsstörningar: Idiopatisk överaktiv urinblåsa med symtom på urininkontinens, trängningar och täta blåstömningar hos vuxna patienter med otillräckligt svar på, eller är intoleranta mot antikolinergiskt läkemedel. Urininkontinens hos vuxna med neurogen överaktiv detrusor på grund av stabil subcervikal ryggmärgsskada eller multipel skleros. Axillär hyperhidros: Ständiga besvär av svår primär hyperhidros i axillerna, som försvårar dagliga aktiviteter, och som är resistent mot lokal behandling. Kontraindikationer: Känd överkänslighet mot botulinumtoxin typ A eller något hjälpämne eller infektion vid det planerade injektionsstället. Botox-behandling för blåsstörningar är även kontraindicerat hos patienter som har urinvägsinfektion vid tidpunkten för behandling eller som vid tidpunkten för behandling har akut urinretention, som inte rutinmässigt kateteriseras eller hos patienter som inte vill och/eller kan initiera kateterisering efter behandling vid behov. Varningar och försiktighet: För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras. Botox ska bara administreras av läkare med speciell kompetens och kunskap om behandlingen. Rekommenderade doser och administreringsfrekvenser ska inte överskridas. Initial dosering av behandlingsnaiva patienter skall börja med den lägsta rekommenderade dosen för den specifika indikationen. Biverkningar kan uppstå trots att tidigare injektioner har tolererats väl. Biverkningar relaterade till spridning av toxin från injektionsstället har rapporterats. Patienter som behandlas med terapeutiska doser kan uppleva överdriven muskelsvaghet. Hänsyn bör tas till nytta-riskkonsekvenserna för den enskilda patienten innan behandling med Botox påbörjas. Dysfagi har rapporterats efter injektion i andra ställen än i cervikala muskulaturen. Botox bör endast ges med extrem försiktighet och under noggrann övervakning till patienter med subkliniska eller kliniska tecken på nedsatt neuromuskulär transmission, till patienter med perifera motoriska neuropatiska sjukdomar och till patienter med underliggande neurologiska sjukdomar. Patienter med en sjukdomshistoria med dysfagi och aspiration skall behandlas med yttersta försiktighet. Patienter eller vårdgivare skall rådas att omedelbart söka läkarvård om sväljnings-, tal- eller andningssvårigheter uppträder. Den aktuella anatomin och varje ändring av anatomin på grund av tidigare kirurgiska ingrepp måste vara kända före administrering. Försiktighet bör iakttas vid injicering nära lungan eller andra känsliga anatomiska strukturer eller på ett ställe med pågående inflammation. Allvarliga biverkningar innefattande dödlig utgång har rapporterats för patienter som hade fått injektioner av Botox utanför godkänd indikation direkt i spottkörtlar, den orolinguala-faryngeala regionen, matstrupen och magsäcken. Procedurrelaterade skador kan uppstå. Extrem försiktighet bör iakttas vid behandling av barn som har betydande neurologisk svaghet, dysfagi, eller nyligen har haft aspirationspneumoni eller lungsjukdom. Män med överaktiv blåsa och tecken eller symtom på urinvägsobstruktion ska inte behandlas med Botox. Botox kan orsaka asteni, muskelsvaghet, yrsel och synstörningar vilket kan påverka körförmågan och användning av maskiner. Fertilitet, graviditet och amning: Ska inte användas under graviditet och till kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel om inte särskilda skäl föreligger. Användning under amningsperioden kan inte rekommenderas. Särskilda förvaringsanvisningar: Förvaras i kylskåp (2–8 °C) eller i djupfryst tillstånd (-5 °C till -20 °C). För ytterligare information om produkten och senaste prisuppgifter se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 07.03.2023. AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna, +46 (0)8 684 44 600, [email protected].

   Date of preparation: December 2022. SE-BTX-220074