• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Samhället vinner på att behandla fler med BOTOX (botulinumtoxin typ A) vid kronisk migrän

   28-10-2020

   Första hälsoekonomiska studien i sitt slag i Norden som visar på den kostnadsbesparande effekten av att behandla med BOTOX vid kronisk migrän. Det finns tre viktiga slutsatser från studien.1

   2020 publicerades den första svenska studien som belyser hälsoekonomiska aspekter av BOTOX-behandling för kronisk migrän publicerats i Journal of Headache and Pain. Även om det har publicerats flera liknande migränstudier i andra delar av Europa under senare år, så finns nu alltså data specifikt för Sverige. Resultaten i studien visar sig stämma väl med vad andra forskare har funnit i motsvarande undersökningar, i bland annat Italien och Storbritannien.

   Migränpatienter lider i tysthet

   Den första delen av studien, som beskriver patienternas välbefinnande och livskvalitet, ger resultat snarlika dem i övriga Europa. Det framgår tydligt att migränpatienter även i Sverige, speciellt de som har många huvudvärksdagar per månad, har en klart försämrad livskvalitet. Det framkommer i studien att det skulle kunna gå att undvika mycket lidande och spara avsevärda samhällskostnader genom att öka tillgängligheten till behandling av kronisk migrän i svensk sjukvård.

   BOTOX kostnadsbesparande för samhället

   En annan del av studien tittar närmare på hur just BOTOX står sig när det gäller kostnadseffektivitet vid behandling av kronisk migrän. Resultaten visar att BOTOX ligger långt under (cirka 200 000 kronor per kvalitetsjusterat levnadsår) de maxgränser (mellan 400-500 000 kronor per kvalitetsjusterat levnadsår) som finns i det svenska samhället för vad som anses vara en kostnadseffektiv behandling.

   Eftersom kronisk migrän har en stor påverkan på de patienter som drabbas, innebär det bland annat att det kan vara svårt att arbeta i normal omfattning. Den sjukfråvaro som därför ofta följer i spåren av kronisk migrän är den absolut största kostnadsposten när det gäller sjukdomen, och är flera gånger större än vad själva behandlingen kostar; besök hos läkare samt läkemedel. Om man därför även tar med indirekta kostnader som förlorade arbetsinkomster så är behandling med BOTOX kostnadsbesparande. Det vill säga samhället får tillbaka mer än vad behandlingen i sig kostar.

   – Studien visar att de indirekta kostnaderna är avsevärda, säger Joakim Tedroff, neurolog och specialist på migrän, samt en av studiens medförfattare.

   Om man därför även tar med kostnader som förlorade arbetsinkomster med mera, så är behandling med BOTOX kostnadsbesparande. Det vill säga samhället får tillbaka mer än vad behandlingen i sig kostar


   - säger Joakim Tedroff

   BOTOX är mer kostnadseffektivt än CGRP-antikroppar vid indirekt jämförelse

   Utöver BOTOX finns som injektionsbehandling vid kronisk migrän CGRP-antikroppar. Det finns i dag inga direkt jämförande kliniska studier mellan CGRP-antikroppar och BOTOX, men det finns ändå möjlighet att uppskatta hur BOTOX står sig emot CGRP-hämmarna när det gäller kostnadseffektivitet. Detta sker genom att man utför samma typ av hälsoekonomisk analys för såväl BOTOX som två stycken CGRP-hämmare (Aimovig och Ajovy). Medan BOTOX ligger klart under maxgränsen (cirka 200 000 kronor per kvalitetsjusterat levnadsår i relation till brytgränsen på 400-500 000 kronor per kvalitetsjusterat levnadsår) för att anses vara kostnadseffektivt, så ligger CGRP-hämmarna i intervallet 500-550 000 kronor per kvalitetsjusterat levnadsår.

   – Med tanke på att det finns många patienter med kronisk migrän som behöver behandling är det viktigt att väga in kostnadsaspekten, säger Joakim Tedroff.

   Om du vill få en presentation av studien i sin helhet, inklusive vad resultaten kan innebära på din klinik, hör av dig till din BOTOX-kontakt.

   Artikelns titel är “Economic consequences of migraine in Sweden and implications for the cost-effectiveness of onabotulinumtoxinA (BOTOX) for chronic migraine in Sweden and Norway” och författad av Hansson Hedblom med flera, publicerad i augusti 2020.


   Prenumerera på BOTOX News

   BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.


   1. Hansson-Hedblom A, Axelsson I, Jacobson Lena, et al. Economic consequences of migraine in Sweden and implications for the cost-effectiveness of onabotulinumtoxinA (Botox) for chronic migraine in Sweden and Norway. The Journal of Headache and pain. Published: 12 august 2020.


   BOTOX® (Botulinumtoxin typ A). Övriga muskelavslappande medel, perifert verkande (ATC: M03AX01), pulver till injektionsvätska, lösning 50 E (Rx, EF), 100 E (Rx, Ff), 200 E (Rx, F). Enheter av botulinumtoxin är inte utbytbara mellan olika produkter. IndikationerNeurologiska störningar: Symptomatisk behandling av följande neurologiska störningar. Fokal spasticitet i fotleden och foten hos ambulanta pediatriska patienter över 2 års ålder med cerebral pares, som ett tillägg till rehabiliteringsbehandling. Fokal spasticitet i handled och hand samt i fotled och fot hos vuxna patienter efter stroke. Blefarospasm, hemifacial spasm och associerade fokala dystonier. Cervikal dystoni (spastisk torticollis). Symtomlindring hos vuxna som uppfyller kriterierna för kronisk migrän (huvudvärk ≥ 15 dagar per månad av vilka minst 8 är dagar med migrän), hos patienter som har svarat otillräckligt eller är intoleranta mot profylaktiska migränläkemedel. Blåsstörningar: Idiopatisk överaktiv urinblåsa med symtom på urininkontinens, trängningar och täta blåstömningar hos vuxna patienter med otillräckligt svar på, eller är intoleranta mot antikolinergiskt läkemedel. Urininkontinens hos vuxna med neurogen överaktiv detrusor på grund av stabil subcervikal ryggmärgsskada eller multipel skleros. Axillär hyperhidros: Ständiga besvär av svår primär hyperhidros i axillerna, som försvårar dagliga aktiviteter, och som är resistent mot lokal behandling. Kontraindikationer: Känd överkänslighet mot botulinumtoxin typ A eller något hjälpämne eller infektion vid det planerade injektionsstället. Botox-behandling för blåsstörningar är även kontraindicerat hos patienter som har urinvägsinfektion vid tidpunkten för behandling eller som vid tidpunkten för behandling har akut urinretention, som inte rutinmässigt kateteriseras eller hos patienter som inte vill och/eller kan initiera kateterisering efter behandling vid behov. Varningar och försiktighet: För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras. Botox ska bara administreras av läkare med speciell kompetens och kunskap om behandlingen. Rekommenderade doser och administreringsfrekvenser ska inte överskridas. Initial dosering av behandlingsnaiva patienter skall börja med den lägsta rekommenderade dosen för den specifika indikationen. Biverkningar kan uppstå trots att tidigare injektioner har tolererats väl. Biverkningar relaterade till spridning av toxin från injektionsstället har rapporterats. Patienter som behandlas med terapeutiska doser kan uppleva överdriven muskelsvaghet. Hänsyn bör tas till nytta-riskkonsekvenserna för den enskilda patienten innan behandling med Botox påbörjas. Dysfagi har rapporterats efter injektion i andra ställen än i cervikala muskulaturen. Botox bör endast ges med extrem försiktighet och under noggrann övervakning till patienter med subkliniska eller kliniska tecken på nedsatt neuromuskulär transmission, till patienter med perifera motoriska neuropatiska sjukdomar och till patienter med underliggande neurologiska sjukdomar. Patienter med en sjukdomshistoria med dysfagi och aspiration skall behandlas med yttersta försiktighet. Patienter eller vårdgivare skall rådas att omedelbart söka läkarvård om sväljnings-, tal- eller andningssvårigheter uppträder. Den aktuella anatomin och varje ändring av anatomin på grund av tidigare kirurgiska ingrepp måste vara kända före administrering. Försiktighet bör iakttas vid injicering nära lungan eller andra känsliga anatomiska strukturer eller på ett ställe med pågående inflammation. Allvarliga biverkningar innefattande dödlig utgång har rapporterats för patienter som hade fått injektioner av Botox utanför godkänd indikation direkt i spottkörtlar, den orolinguala-faryngeala regionen, matstrupen och magsäcken. Procedurrelaterade skador kan uppstå. Extrem försiktighet bör iakttas vid behandling av barn som har betydande neurologisk svaghet, dysfagi, eller nyligen har haft aspirationspneumoni eller lungsjukdom. Män med överaktiv blåsa och tecken eller symtom på urinvägsobstruktion ska inte behandlas med Botox. Botox kan orsaka asteni, muskelsvaghet, yrsel och synstörningar vilket kan påverka körförmågan och användning av maskiner. Fertilitet, graviditet och amning: Ska inte användas under graviditet och till kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel om inte särskilda skäl föreligger. Användning under amningsperioden kan inte rekommenderas. Särskilda förvaringsanvisningar: Förvaras i kylskåp (2–8 °C) eller i djupfryst tillstånd (-5 °C till -20 °C). För ytterligare information om produkten och senaste prisuppgifter se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 07.03.2023. AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna, +46 (0)8 684 44 600, [email protected].

   Januari 2023. SE-BTX-220078