• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • Om BOTOX og BOTOX-injeksjoner

   BOTOX bruksområder1

   BOTOX gis i form av injeksjoner lokalt på stedene på kroppen der pasienten har symptomer. BOTOX godkjente indikasjoner:

   BOTOX – kjent effekt og bivirkningsprofil

   BOTOX ble lansert i Norge i 1994. Siden lansering har bruken av BOTOX bidratt til den store mengden av erfaring som ligger til grunn for dagens kjente effekt og sikkerhetsprofil.1

    
   BOTOX er et av de mest studerte nevrotoksiner i verden.2

   BOTOX er nevnt i over 10 000 artikler i vitenskapelige tidsskrift.3

   Effekt og bivirkningsprofil er basert på over 175 fase III-studier med mer enn 37 000 deltagere.4

   BOTOX er et av de mest studerte nevrotoksiner i verden.2

   BOTOX er nevnt i over 10 000 artikler i vitenskapelige tidsskrift.3

   Effekt og bivirkningsprofil er basert på over 175 fase III-studier med mer enn
   37 000 deltagere.4

   Botulinumtoksin

   Etablert effekt- og bivirkningsprofil1

   BOTOX har flere godkjente indikasjoner enn noe annet botulinumtoksin1, 5, 6

   BOTOX er ikke byttbart med andre legemidler med botulinumtoksin. BOTOX skiller seg fra andre botulinumtoksiner når det gjelder produksjonsprosess og fysikalsk-kjemiske egenskaper. Av den grunn er doseringen annerledes, og derfor kan de anbefalte enhetsdosene for BOTOX ikke brukes for andre legemidler med botulinumtoksin. Av denne grunn finnes det heller ikke noen godkjente definerte doseringsforhold mellom botulinumtoksinene.1, 5, 6

   BOTOX virkningsmekanisme1

   BOTOX virkningsmekanisme1

   Film: BOTOX virkningsmekanisme

   BOTOX virkningsmekanisme og farmakodynamisk effekt7

   BOTOX inneholder det unike biologiske molekylet onabotulinumtoksin type A og er godkjent for behandling av en rekke medisinske tilstander, der overaktiv sensorisk eller motorisk impulsoverføring er sentral for patofysiologien. Muskelkontraksjon kontrolleres gjennom presynaptisk frisetting av transmitterstoffet acetylkolin. BOTOX blokkerer frisettingen av acetylkolin og dermed impulsoverføringen fra hjernen til muskelen.

   Ved impulsoverføring flyter vesikler med acetylkolin i den presynaptiske nervecellen. Vesiklene binder seg til et proteinkompleks, det såkalte SNARE-komplekset, på cellemembranens innside. SNARE-komplekset gjør at vesiklene kan fusjonere med cellemembranen, noe som muliggjør frisetting av acetylkolinet fra nervecellen til muskelcellen via den synaptiske kløften. I muskelcellen binder acetylkolinet til reseptorer og utøver sin virkning.

   En del av SNARE-komplekset er proteinet SNAP-25. BOTOX virker ved å tas opp av kolinerge nerveceller og spalte SNAP-25. På den måten blokkeres membranfusjon og dermed acetylkolinfrisetting. Acetylkolinet når på den måten aldri muskelcellenes reseptorer der det ellers skulle hatt sin virkning. Kliniske tegn viser seg innen 2–3 dager etter behandling med BOTOX, med et maksimum innen 5–6 uker etter injeksjonen. Tilbakegang til normal acetylkolinfrisetting skjer vanligvis innen 12 uker etter injeksjonen.

   Virkningsmekanismene for BOTOX ved kronisk migrene er ikke helt klarlagt. Preklinisk forskning indikerer at BOTOX kan blokkere frisettingen av transmitterstoffer som er forbundet med smerte. Dette kan hemme perifer sensibilisering, og eventuelt medføre at også sentral sensibilisering hemmes.

   Utviklingen av BOTOX og BOTOX-behandlinger

   *Tidspunktet for første godjenning i Europa

   BOTOX er et nevrotoksin som produseres av den anaerobe bakterien Clostridium botulinum. Den amerikanske legen Alan B. Scott begynte på 1970-tallet å studere toksinets medisinske egenskaper i detalj. Han studerte hvordan stoffet kunne brukes til behandling av strabismus, skjeling og blefarospasme, unormale øyelokkspasmer. I 1989 godkjente det amerikanske legemiddelverket FDA stoffet for å behandle strabismus og blefarospasme med botulinumtoksin under produktnavnet Oculinum.8

   To år senere kjøpte Allergan legemiddelet og døpte det om til BOTOX. Allerede på tidspunktet for kjøpet, var dette et legemiddelfirma med fokus på øyemedisin, blant annet med salg av øyedråper og legemidler mot glaukom. Kjøpet av BOTOX kom til å bli begynnelsen på en ny æra for foretaket.

   Oppdagelsen av å behandle kronisk migrene og aksillær hyperhidrose med BOTOX er resultatet av bivirkninger ved behandling av andre tilstander.1, 9 Faktum er at en stor del av utviklingen av BOTOX som legemiddel har sin begynnelse i at leger har hatt øynene åpne for bivirkninger når de har behandlet pasientene. Allergan har deretter samarbeidet med leger og forskere for å evaluere BOTOX til bruk for gamle og potensielt sett nye indikasjoner. Et samarbeid og en utvikling som pågår også videre.

   BOTOX produksjonsprosess

   1. Fermentering

   2. Isolering

   3. Rensing10

   4. Formulering

   5. Stabilisering10

   6. Sluttprodukt

   1. Fermentering

   2. Isolering

   3. Rensing10

   4. Formulering

   5. Stabilisering10

   6. Sluttprodukt

   AbbVie – første foretaket til å bruke CBPA11

   Med Celle Based Potency Assay (CBPA) kan bruken av forsøksdyr reduseres uten å gå på kompromiss med sensitivitet, spesifisitet, nøyaktighet og presisjon.10

   CBPA detekterer de fire nøkkelmekanismene i presynaptiske kolinerge nerveterminaler som effekten av BOTOX er avhengig av:

   • Reseptorbinding
   • Internalisering
   • Translokasjon
   • Spalting av SNAP25

   Praktisk om BOTOX-injeksjoner

   BOTOX finnes i tre hetteglass-størrelser: BOTOX 50 Allergan-enheter, BOTOX 100 Allergan-enheter og BOTOX 200 Allergan-enheter. Det er viktig å bruke riktig mengde fortynningsvæske for å løse et ønsket antall enheter. Produktet er bare beregnet på engangsbruk, og all ubrukt oppløsning skal kasseres.1

   BOTOX skal bare løses i steril fysiologisk saltvannsoppløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske). Egnet mengde fortynningsvæske skal trekkes opp i en injeksjonssprøyte.1

   Mer om forberedelse av behandling med BOTOX og fortynningstabeller

   Hvor raskt setter effekten av BOTOX inn, og hvor lang er varigheten?

   Les mer om emnet i disse relaterte nyhetene

   Så godt har skandinaviske klinikker klart seg gjennom pandemien

   11-10-2021

   Covid-19 snudde opp ned på rutinene. I starten av pandemien så man en tydelig nedgang i konsultasjoner med pasienter som blir behandlet med botulinumtoksin for kronisk migrene. En ny undersøkelse viser et mer positivt bilde. Covid-19 har ført til store utfordringer for helsevesenet over hele verden.

   En undervurdert sykdom med store kostnader

   07-09-2021

   Sykdomsbyrden av migrene er stor. Likevel er problemet undervurdert, og migrenepasienter må kjempe i det stille, mange ganger uten adekvat hjelp fra helsevesenet, også her i Skandinavia. Derfor gjør vi oppmerksom på Migraine Awareness Week.


   Abonnere på BOTOX News

   BOTOX News er et nyhetsbrev fra det skandinaviske BOTOX-teamet i AbbVie. Hensikten er å holde deg som jobber med BOTOX informert og oppdatert på det siste innen området. Du får nyheter innenfor terapiområdet, i tillegg til tips og råd som kan hjelpe deg i behandlingen av dine pasienter.


   [1]   -   BOTOX SPC 27.03.2023, avsnitt 2, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1

   [2]   -   Therapeutic Botulinum Toxin, Market Insights, Global, 2021. DRG, Clarivate Millennium Research Group, Inc. https://clarivate.com/products/research-reports/report/m360bt0007-medtech-therapeutic-botulinum-toxin-market-insights/

   [3]   -   National Center for Biotechnology Information; [1988] – [referenced 2021 Oct 20; search term BOTOX]. Available from www.ncbi.nlm.nih.gov

   [4]   -   Clinicaltrials.gov, lesedato 12.05.2022

   [5]   -   Dysport® SPC, legemiddelsok.no, lesedato 15.12.2022

   [6]   -   Xeomin® SPC, legemiddelsok.no, lesedato 15.12.2022

   [7]   -   Dressler D, Saberi FA, Botulinum toxin: mechanisms of action. Eur Neurol. 2005;53(1):3-9

   [8]   -   Jankovic J, Brin MF. Botulinum toxin: historical perspective and potential new indications. Muscle Nerve Suppl. 1997;6:S129-45.

   [9]   -   Bushara KO, Park DM. Botulinum toxin and sweating. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1994 Nov;57(11):1437-8

   [10]   -   Brin MF, James C, Maltman J. Botulinum toxin type A products are not interchangeable: a review of the evidence, Biologics. 2014;8:227–241

   [11]   -   Fernandez-Salas E, Wang J, Molina Y et al. Botulinum neurotoxin serotype a specific cell-based potency assay to replace the mouse bioassay. PLOS ONE 2012; 7(11): e49516

   Utarbeidet: Januar 2023. NO-BTX-220056