• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • Fokal spastisitet etter slag

   Den globale byrden av spastisitet etter slag fortsetter å øke.2 For å dempe overaktiviteten i muskelen og lindre spastisiteten kan BOTOX hjelpe.3

   Fokal spastisitet etter slag

   Den globale byrden av spastisitet etter slag fortsetter å øke.2 For å dempe overaktiviteten i muskelen og lindre spastisiteten kan BOTOX hjelpe.3   Ny film om optimalisert behandling med botulinumtoksin type A for muskeloveraktivitet etter hjerneslag1

   Nevrolog, klinisk lektor og overlege ved Rigshospitalet, Glostrup i Danmark, Bo Biering-Sørensen, har sammen med AbbVie laget en film der han deler sine erfaringer med behandling av muskeloveraktivitet etter hjerneslag. Filmen gir en oversikt over det meste som er verdt å vite om behandling av svekket muskeloveraktivitet.

   Filmen gir et overblikk over alt som er verdt å vite om behandling av invalidiserende muskeloveraktivitet.

   Hensikten med filmen er:

   • Å hjelpe nye injektører i gang med behandling av muskeloveraktivitet etter hjerneslag og gi dem viktig kunnskap på området.
   • At erfarne injektører, som for eksempel har deltatt på Skandyspas- utdanning, kan friske opp kunnskapen.

       Filmen berører ulike viktige temaer i forhold til ændres til som omhandler:

   • Hvor stort er problemet med muskeloveraktivitet.
   • Hvilke pasienter er i faresonen for å utvikle muskeloveraktivitet.
   • Hvem bør behandles, og hvordan finne den riktige pasientdefinisjon av svekkende muskeloveraktivitet og lokalisering hos den enkelte pasient.
   • Hvordan setter man setter SMART-mål sammen med pasienten og hvordan man best følger opp disse målene.

   Filmen er delt inn i flere deler. Det er mulig å klikke på de enkelte avsnittene man ønsker å se. Vi håper innholdet er interessant og at det kan være til hjelp ved behandling av pasienter med muskeloveraktivitet etter hjerneslag.

   BOTOX-indikasjon: Fokal spastisitet i hånd og håndledd, ankel og fot etter slag hos voksne

   BOTOX (botulinumtoksin type A) er indisert til symptomatisk behandling av1:

   • Fokal spastisitet i håndledd og hånd hos voksne slagpasienter
   • Fokal spastisitet i ankel og fot hos voksne slagpasienter

   Verdens befolkning blir stadig eldre. Med økende insidens av slag og stigende overlevelse øker også prevalensen av spastisitet etter slag. Studier viser at over 40 prosent av pasientene utvikler spastisitet innen seks måneder etter et slag.4

   Vurdert for spastisitet ved hjelp av Modifisert Ashworth Skala (MAS) ved 6 måneder etter slag:

   av pasientene har spastisitet (MAS ≥1, n=211)4

   av pasientene med iskemisk motorisk slag og spastisitet utvikler alvorlig spastisitet (MAS ≥3) innen 6 måneder4

   av pasientene har spastisitet (MAS ≥1, n=211)4


   av pasientene med iskemisk motorisk slag og spastisitet utvikler alvorlig spastisitet (MAS ≥3) innen 6 måneder4

   Klinisk effekt og sikkerhet

   Forbedring av muskeltonus inntraff innen 2 uker og maksimal effekt ble observert etter 4-6 uker.1

   Ankel1

   Betydelig forbedring sammenlignet med placebo fra baseline til uke 12 i MAS ankelpoeng (-8,5 vs -5,1, n = 120, p = 0,006)

   Ankel1

   Betydelig forbedring sammenlignet med placebo fra baseline til uke 12 i MAS ankelpoeng (-8,5 vs -5,1, n = 120, p = 0,006)

   Behandling med BOTOX kan lindre spastisitet5

   Behandling med BOTOX virker lokalt i de injiserte musklene og reduserer muskeltonus ved å blokkere perifer acetylkolinfrisetting og dermed impulsoverføring fra hjernen til muskelen. Ved impulsoverføring flyter vesikler med acetylkolin i den presynaptiske nervecellen. Vesiklene binder til et proteinkompleks, det såkalte SNARE-komplekset, på cellemembranens innside. SNARE-komplekset gjør at vesiklene kan fusjonere med cellemembranen, noe som muliggjør frisetting av acetylkolinet fra nervecellen til muskelcellen via den synaptiske kløften. I muskelcellen binder acetylkolinet til reseptorer og utøver sin virkning.

   En del av SNARE-komplekset er proteinet SNAP-25. BOTOX virker ved å tas opp av kolinerge nerveceller og spalte SNAP-25. På den måten blokkeres membranfusjon og dermed acetylkolinfrisetting. Acetylkolinet når på den måten aldri reseptorene på musklene der det ellers skulle hatt sin virkning.

   Bivirkninger1

   I de kliniske studiene har bivirkninger som anses som relatert til BOTOX, blitt rapportert hos 16 prosent med fokal spastisitet i overekstremitet i forbindelse med slag, og 15 prosent med fokal spastisitet i underekstremiteten i forbindelse med slag. Lokal muskelsvakhet utgjør den forventede farmakologiske effekten av botulinumtoksin i muskulatur.

   Behandling med BOTOX Fokal spastisitet etter slag1

   Fortynningsinstruksjoner ved bruk av et hetteglass med 100 og 200 Allergan-enheter

   BOTOX må bare løses i steril, fysiologisk saltvannsoppløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske).

    

   Resulterende dose (enheter/0,1 ml)

   Mengde tilsatt fortynningsvæske* til en injeksjonsflaske med 100 enheter

   Mengde tilsatt fortynningsvæske* til en injeksjonsflaske med 200 enheter

   20 enheter 0,5 ml 1 ml
   10 enheter 1 ml 2 ml
   5 enheter 2 ml 4 ml

   Resulterende dose (enheter/0,1 ml)

   Mengde tilsatt fortynningsvæske* til en injeksjonsflaske med 100 enheter

   20 enheter 0,5 ml
   10 enheter 1 ml
   5 enheter 2 ml

   Resulterende dose (enheter/0,1 ml)

   Mengde tilsatt fortynningsvæske* til en injeksjonsflaske med 200 enheter

   20 enheter 1 ml
   10 enheter 2 ml
   5 enheter 4 ml

   Tabellen er utarbeidet av Abbvie basert på BOTOX SPC avsnitt 4.2

   *Steril fysiologisk saltvannsoppløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske)


   Trekk opp saltvannsoppløsning* i henhold til fortynningstabellen i en egnet sprøyte.

   Tilsett natriumkloridoppløsningen* i 45-graders vinkel til injeksjonsflasken. Etterlat kanylen i flasken. Vakumet i flasken viser at det sterile miljøet i flasken er intakt. Ikke bruk flasken hvis vakumet ikke trekker natriumkloridoppløsningen inn i flasken.

   Roter flasken forsiktig. Ikke rist!

   Koble en egnet sprøyte med 0,1 ml graderinger til kanylen i flasken. Trekk opp ønsket mengde av den klargjorte BOTOX-oppløsningen i sprøyten. Løsne sprøyten og koble til egnet kanyle.

   BOTOX kan oppbevares i inntil 5 dager ved 2-8°C etter rekonstituering. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør preparatet brukes umiddelbart. Dersom det ikke brukes umiddelbart er bruker ansvarlig for oppbevaringstid og -betingelser før bruk, vanligvis ikke >24 timer ved 2-8°C, hvis ikke rekonstituering/fortynning (etc.) er utført under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

   *Steril fysiologisk saltvannsoppløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske)

   Steril 25, 27 eller 30 gauge kanyle. Kanylens lengde bør bestemmes basert på muskelens plassering og dybde.

   Elektromyografisk veiledning eller nervestimulerings- eller ultralydteknikker kan brukes til å lokalisere de berørte musklene. Injeksjon på flere steder kan gjøre at BOTOX får bedre kontakt med muskelens innervasjonsområde og er særlig nyttig for større muskler.

   Nøyaktig dosering og antall injeksjonssteder tilpasses personen med hensyn til:

   • De berørte musklenes størrelse
   • Antall muskler
   • Musklenes lokalisasjon
   • Spastisitetens alvorlighetsgrad
   • Forekomst av lokal muskelsvakhet
   • Pasientens svar på tidligere behandling
   _ Muskel Anbefalt dose;
   antall injeksjonssteder
   Underarm 1. Pronator quadratus 10–50 enheter; 1 sted
   Håndledd 2. Flexor carpi radialis 15–60 enheter; 1-2 steder
   3. Flexor carpi ulnaris 10–50 enheter; 1-2 steder
   Fingre/hånd 4. Flexor digitorum profundus 15–50 enheter; 1-2 steder
   5. Flexor digitorum sublimis/superficialis 15–50 enheter; 1-2 steder
   6. Lumbrikalmuskler* 5–10 enheter; 1 sted
   7. Interossei* 5–10 enheter; 1 sted
   Tommel 8. Adductor pollicis 20 Enheter; 1-2 steder
   9. Flexor pollicis longus 20 Enheter; 1-2 steder
   10. Flexor pollicis brevis 5–25 Enheter; 1 sted
   11. Opponens pollicis 5–25 Enheter; 1 sted

   Bildet er utarbeidet av AbbVie basert på BOTOX SPC avsnitt 4.2

   *Ved injeksjon i både lumbrikalmuskler og/eller interossei er anbefalt maksimaldose 50 enheter per hånd.

   _

   Muskler

   Anbefalt dose;
   antall injeksjonssteder
   Underarm 1. Pronator quadratus 10–50 enheter;
   1 sted
   Håndledd 2. Flexor carpi radialis 15–60 enheter;
   1-2 steder
   3. Flexor carpi ulnaris 10–50 enheter;
   1-2 steder
   Fingre/hånd 4. Flexor digitorum profundus 15–50 enheter;
   1-2 steder
   5. Flexor digitorum sublimis/superficialis 15–50 enheter;
   1-2 steder
   6. LumLumbrikalmuskler* 5–10 enheter;
   1 sted
   7. Interossei* 5–10 enheter;
   1 sted
   Tommel 8. Adductor pollicis 20 Enheter;
   1-2 steder
   9. Flexor pollicis longus 20 Enheter;
   1-2 steder
   10. Flexor pollicis brevis 5–25 Enheter;
   1 sted
   11. Opponens pollicis 5–25 Enheter;
   1 sted

   Bildet er utarbeidet av AbbVie basert på BOTOX SPC avsnitt 4.2

   *Ved injeksjon i både lumbrikalmuskler og/eller interossei er anbefalt maksimaldose 50 enheter per hånd.

   _ Muskler Anbefalt dose; antall injeksjonssteder
   Underarm 1. Pronator quadratus 10–50 enheter; 1 sted
   Håndledd 2. Flexor carpi radialis 15–60 enheter; 1-2 steder
   3. Flexor carpi ulnaris 10–50 enheter; 1-2 steder
   Fingre/hånd 4. Flexor digitorum profundus 15–50 enheter; 1-2 steder
   5. Flexor digitorum sublimis/superficialis 15–50 enheter; 1-2 steder
   6. Lumbrikalmuskler* 5–10 enheter; 1 sted
   7. Interossei* 5–10 enheter; 1 sted
   Tommel 8. Adductor pollicis 20 Enheter; 1-2 steder
   9. Flexor pollicis longus 20 Enheter; 1-2 steder
   10. Flexor pollicis brevis 5–25 Enheter; 1 sted
   11. Opponens pollicis 5–25 Enheter; 1 sted

   Bildet er utarbeidet av AbbVie basert på BOTOX SPC avsnitt 4.2

   *Ved injeksjon i både lumbrikalmuskler og/eller interossei er anbefalt maksimaldose 50 enheter per hånd.

   Muskel Total dosering;
   antall injeksjonssteder

   Gastrocnemius
   1. Medial del
   2. Lateral del

   75 enheter; 3 steder
   75 enheter; 3 steder

   3. Soleus 75 enheter; 3 steder
   4. Flexor digitorum longus 50 enheter; 2 steder
   5. Flexor hallucis longus 50 enheter; 2 steder
   6. Tibialis posterior 75 enheter; 3 steder
   7. Flexor digitorum brevis 25 enheter; 1 sted

   Bildet er utarbeidet av AbbVie basert på BOTOX SPC avsnitt 4.2

   Anbefalt dose ved behandling av spastisitet i overekstremitetene er opptil 240 enheter fordelt på de affiserte musklene. Maksimal dose ved én behandling er 240 enheter.

   Den totale dosen ved fokal spastisitet i underekstremitetene er 300-400 enheter fordelt på opptil 6 muskler. Anbefalt maksimaldose ved én behandling er 400 enheter.

   Hvis behandlende lege finner det aktuelt, kan gjentatte doser administreres når virkningen av tidligere injeksjon har gått tilbake, ikke tidligere enn 12 uker etter forrige injeksjon.

   Etter BOTOX-behandling6

   BOTOX kurerer ikke spastisiteten, men underletter fortsatt trening under ledelse av fysioterapeut og/eller ergoterapeut. En mer intensiv trening med blant annet muskeltøyinger rett etter BOTOX-injeksjonene kan forsterke og forlenge effekten.

   Effekt av BOTOX

   Klinisk bedring sees vanligvis innen to uker etter injeksjonen.1

   Effekten pleier å vare i minst 12 uker, men dette kan variere mellom forskjellige personer og behandlinger.

   Les mer om emnet i disse relaterte nyhetene

   Hva kan 300 britiske fysioterapeuter lære oss om injeksjoner av botulinumtoksin?

   14-06-2021

   Bare en liten del av slagpasienter som er kandidater for behandling med botulinumtoksin på grunn av avansert spastisitet, får tilgang til behandlingen. De fleste klinikkene i Norge, Sverige og Danmark mener at mangel på injektører er den største utfordringen. Kan fysioterapeuter være en del av løsningen?

   Er tidspunktet for intervensjon viktig for utfallet av effekten?

   22-03-2021

   En studie av Patel, Ward og Jost et al, så på effekten av tidlig intervensjon hos voksne pasienter med post-stroke spastisitet i underekstremitetene.


   Abonnere på BOTOX News

   BOTOX News er et nyhetsbrev fra det skandinaviske BOTOX-teamet i AbbVie. Hensikten er å holde deg som jobber med BOTOX informert og oppdatert på det siste innen området. Du får nyheter innenfor terapiområdet, i tillegg til tips og råd som kan hjelpe deg i behandlingen av dine pasienter.


   [1]   -   BOTOX SPC 30.04.2024, avsnitt 4.1, 4.2, 4.5, 5.1

   [2]   -   Norrving B, Kissela B. The global burden of stroke and need for a continuum of care. Neurology. 2013 Jan 15;80(3 Suppl 2):S5-12

   [3]   -   Wissel J, Ward AB, Erztgaard P, et al. European consensus table on the use of botulinum toxin type A in adult spasticity. J Rehabil Med. 2009 Jan;41(1):13-25

   [4]   -   Urban PP, Wolf T, Uebele M et al. Occurence and clinical predictors of spasticity after ischemic stroke, Stroke 2010; 41: 2016—2020

   [5]   -   Dressler D, Saberi FA, Botulinum toxin: mechanisms of action. Eur Neurol. 2005;53(1):3-9

   [6]   -   Mills P B, Finlayson H, Sudol M, et al. Systematic review of adjunct therapies to improve outcomes following botulinum toxin injection for treatment of limb spasticity. Clinical rehabilitation. 2016 Jun;30(6):537-48

   Utarbeidet: maj 2024. NO-BTX-220069 v2.