• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Idiopatisk overaktiv blære

   BOTOX ved overaktiv blære (OAB). Behandlingen kan hjelpe på plager ved urinveislekkasje.1

   BOTOX-indikasjon: Idiopatisk overaktiv blære1

   Indikasjonen for BOTOX er idiopatisk overaktiv blære med symptomer på urininkontinens, trang og økt vannlatingsfrekvens hos voksne som har inadekvat respons på, eller er intolerante for antikolinerge preparater.

   Symptomkontroll er målet for vellykket behandling og økt livskvalitet for pasienten.

   Menn med overaktiv blære og tegn eller symptomer på urinveisobstruksjon bør ikke behandles med BOTOX.

    

   Praktisk veiledning for behandling av idiopatisk overaktiv blære/nevrogen blære med BOTOX

   Indikasjon: Idiopatisk overaktiv blære med symptomer på urininkontinens, trang og frekvens hos voksne som har inadekvat respons på, eller er intolerante for antikolinerge preparater. Urininkontinens hos voksne med nevrogen overaktivitet i detrusor som følge av nevrogen blære, grunnet stabil subcervical ryggmargsskade eller multippel sklerose. 

   Den erfarne urologen og overlegen Tareq Alsaody gir tips og råd til leger som skal gi BOTOX behandling til pasienter med idiopatisk overaktiv blære eller nevrogen overaktivitet i detrusor. I tre filmer snakker han om alt fra utredning av pasienten,forberedelser før injeksjoner til injeksjonstips og oppfølging. 

   NO-BTX-230016

   Del 1: Sykdomsbyrde ved overaktiv blære. Urinblærens funksjon, patofysiologi og symptomer. 
   Overaktiv blære er en tilstand som kan være sosialt hemmende, forstyrre nattesøvnen og gi nedsatt livskvalitet. I denne filmen forklarer Tareq Alsaody om symptomer, urinblærens funksjon og patofysiologien bak idiopatisk overaktiv blære/nevrogen overaktivitet i detrusor. 

    

   NO-BTX-230018

   Del 3: Den praktiske prosedyren ved behandling med BOTOX, injeksjonsteknikk, utstyr som er nødvendig og oppfølging etter behandlingen. 
   I den avsluttende filmen gir Tareq Alsaody råd og tips om injeksjonsteknikk, nødvendig utstyr, evt hjelpepersonell, forberedelse og oppfølging av pasient etter behandling. Et viktig budskap fra Tareq Alsaody er at behandlingen ikke er spesielt personalkrevende.

   NO-BTX-230017

   Del 2: BOTOX virkningsmekanisme og kontraindikasjoner. Utredning og forberedelse før en behandling med BOTOX. 
   Her beskriver Tareq Alsaody blant annet hvordan behandlingen med BOTOX utføres. Hvordan hjelper BOTOX-injeksjonene de som har problemer med hyppig vannlatning og urinlekkasje. Hvordan utrede pasienten før oppstart av behandling og når er behandlingen kontraindisert?


   Klinisk effekt og sikkerhet

   BOTOX: Statistisk signifikante og langvarige forbedringer hos pasienter med overaktiv blære (OAB)1

   reduksjon i inkontinensepisoder ved uke 12, BOTOX (n = 557) -2,8 per dag vs baseline 5,49 per dag, (placebo, n=548, -0,95 vs baseline 5,39) p<0,001

   reduksjon i trang ved uke 12, -3,30 per dag vs baseline 8,82 per dag, (placebo -1,23 vs baseline 8,31) p<0,001

   av pasientene med OAB var helt tørre ved uke 12, (placebo 8,4%) p<0,0011

   reduksjon i inkontinensepisoder ved uke 12, BOTOX (n = 557) -2,8 per dag vs baseline 5,49 per dag, (placebo, n=548, -0,95 vs baseline 5,39) p<0,001


   reduksjon i trang ved uke 12, -3,30 per dag vs baseline 8,82 per dag, (placebo -1,23 vs baseline 8,31) p<0,001


   av pasientene med OAB var helt tørre ved uke 12, (placebo 8,4%) p<0,0011

   Behandling med BOTOX kan lindre idiopatisk overaktiv blære2

   BOTOX motvirker overaktiviteten gjennom presynaptisk frisetting av transmitterstoffet acetylkolin. Ved impulsoverføring flyter vesikler med acetylkolin i den presynaptiske nervecellen. Vesiklene binder til et proteinkompleks, det såkalte SNARE-komplekset, på cellemembranens innside. SNARE-komplekset gjør at vesiklene kan fusjonere med cellemembranen, noe som muliggjør frisetting av acetylkolinet fra nervecellen til muskelcellen via den synaptiske kløften. I muskelcellen binder acetylkolinet til reseptorer og utøver sin virkning.

   En del av SNARE-komplekset er proteinet SNAP-25. BOTOX virker ved å tas opp av kolinerge nerveceller og spalte SNAP-25. På den måten blokkeres membranfusjon og dermed acetylkolinfrisetting. Acetylkolinet når på den måten aldri muskelcellenes reseptorer der det ellers skulle hatt sin virkning. Etter injeksjonen i detrusoren påvirker BOTOX-aktiviteten hos detrusorens utgående baner ved å hemme acetylkolinfrisettingen der. BOTOX kan dessuten hemme signalstoffet i innadførende nerver og sensoriske baner.

   Bivirkninger1

   I kliniske studier har bivirkninger blitt rapportert hos 26 prosent etter den første behandlingen og 22 prosent etter den andre behandlingen.

   Behandling med BOTOX Idiopatisk overaktiv blære1

   Fortynningsinstruksjoner for 1 hetteglass med 100 Allergan-enheter ved behandling av overaktiv blære (OAB)

   Tilsett 10 ml steril fysiologisk saltvannsoppløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske) og bland forsiktig. Ikke rist!
   Vakumet i hetteglasset viser at det sterile miljøet i flasken er intakt. Ikke bruk flasken hvis vakumet ikke trekker natriumkloridoppløsningen inn i flasken.

   Trekk opp 10 ml fra hetteglasset i en 10 ml sprøyte.

   Denne 10 ml-sprøyten er nå klargjort og inneholder totalt 100 Allergan-enheter. Bruk sprøyten umiddelbart etter tilberedning. Kasser eventuell ubrukt natriumkloridoppløsning.

   Anbefalt dose ved behandling av overaktiv blære er 100 Allergan-enheter som 0,5 ml (5 Allergan-enheter) injeksjoner på 20 forskjellige steder i detrusoren (se injeksjonsparadigme)

   Trekk opp i en separat sprøyte ytterligere 1 ml 0,9 % natriumkloridoppløsning* for gjennomskylling etter siste injeksjon.

   *Steril fysiologisk saltvannsoppløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske)

   Det kan brukes et bøyelig eller stivt cystoskop. Kanylen skal (i forveien) fylles med ca. 1 ml fortynnet BOTOX før injeksjonene påbegynnes (avhengig av kanylens lengde) for å få bort eventuell luft.

   En intravesikal instillasjon med fortynnet bedøvelse (med eller uten sedasjon) eller generell anestesi kan brukes før injeksjon. Hvis en lokal instillasjon med bedøvelse utføres, skal blæren tømmes og skylles med steril saltvannsoppløsning før de neste punktene i injeksjonsprosedyren.

   Anbefalt dose er 100 enheter, som injeksjoner på 0,5 ml (5 enheter) fordelt på 20 steder i detrusor. Rekonstituert oppløsning (100 enheter/10 ml) injiseres i detrusormuskelen via et fleksibelt eller stivt cystoskop, og trigonom og blærebunn må unngås. Blæren skal være instillert med nok saltvannsoppløsning for å oppnå tilstrekkelig visualisering for injeksjonene, men overdistensjon skal unngås.

   Kanylen skal settes ca. 2 mm inn i detrusor, og 20 injeksjoner à 0,5 ml (totalvolum 10 ml) skal settes ca. 1 cm fra hverandre. I den siste injeksjonen bør ca. 1 ml steril saltvann injiseres slik at en fullstendig dose er satt. Saltvannsoppløsningen som brukes til visualisering av blæreveggen bør deretter tømmes ut. Pasienten bør observeres i minst 30 minutter etterpå og til en spontan blæretømming er skjedd.

   = Injeksjonssteder

   Bildet er utarbeidet av AbbVie basert på BOTOX SPC avsnitt 4.2

   Den anbefalte dosen er 100 enheter BOTOX som 0,5 ml (5 enheter) injeksjoner på 20 forskjellige steder i detrusoren.

   Pasienten bør ikke ha urinveisinfeksjon ved behandlingstidspunktet. Profylaktisk antibiotika bør gis 1-3 dager før behandling, på behandlingsdagen, og 1-3 dager etter behandling.

   Pasientene anbefales å seponere platehemmende behandling i minst 3 dager før injeksjonsprosedyren. Ved antikoagulasjonsbehandling må pasienten følges opp nøye for å redusere risikoen for blødninger.

   Etter BOTOX-behandling1

   Blod i urinen er ikke uvanlig den første tiden. Hvis pasienten ikke tidligere har brukt kateter og får problemer med å tisse, skal pasienten begynne å bruke kateter (RIK) i samsvar med instruksjon.

   Effekt av BOTOX1

   Klinisk forbedring kan vanligvis sees innen 2 uker. Omtrent en tredjedel av pasientene som behandles med BOTOX, blir kvitt urinveislekkasjen. De fleste andre pasienter opplever en klar forbedring.

   Pasienten skal vurderes for reinjeksjon når den kliniske effekten av den forrige injeksjonen er svekket (gjennomsnittlig varighet i kliniske studier er 166 dager, basert på pasientens forespørsel om gjentatt behandling), men ikke tidligere enn 3 måneder fra forrige blæreinjeksjon.

   Det antas at det skjer liten systemisk distribusjon ved terapeutiske doser av BOTOX.1 Svakhet i omkringliggende muskler og/eller muskler lenger unna injeksjonsstedet er imidlertid rapportert. Bivirkninger opptrer vanligvis innen de første dagene etter injeksjon og er vanligvis forbigående, men kan i sjeldne tilfeller vare lenger.1


   Abonnere på BOTOX News

   BOTOX News er et nyhetsbrev fra det skandinaviske BOTOX-teamet i AbbVie. Hensikten er å holde deg som jobber med BOTOX informert og oppdatert på det siste innen området. Du får nyheter innenfor terapiområdet, i tillegg til tips og råd som kan hjelpe deg i behandlingen av dine pasienter.


   [1]   -   BOTOX SPC 27.03.2023, avsnitt 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.2

   [2]   -   Dressler D, Saberi FA, Botulinum toxin: mechanisms of action. Eur Neurol. 2005;53(1):3-9

   Utarbeidet: December 2023. NO-BTX-220070 v3