• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • Aksillær hyperhidrose

   Hyperhidrose har en sterkt negativ påvirkning på livskvaliteten, en påvirkning som kan være i paritet med den hos de vanskeligste psoriasis- eller aknépasientene.2 Behandling med BOTOX kan redusere plagene.1

   Aksillær hyperhidrose

   Hyperhidrose har en sterkt negativ påvirkning på livskvaliteten, en påvirkning som kan være i paritet med den hos de vanskeligste psoriasis- eller aknépasientene.2 Behandling med BOTOX kan redusere plagene.1

   BOTOX-indikasjon: Aksillær hyperhidrose

   BOTOX (botulinumtoksin type A) er indisert til behandling av vedvarende, alvorlig primær aksillær hyperhidrose som forstyrrer daglige gjøremål og som er resistent mot topikal behandling.1

   Klinisk effekt og sikkerhet

   Majoriteten har effekt av behandlingen

   I den kliniske studien som lå til grunn for godkjenningen, ble klinisk relevant respons definert som minst en halvering av svettingen. Ved evalueringen etter fire uker var responsfrekvensen i Botox-gruppen 93,8 prosent sammenlignet med 35,9 prosent i placebogruppen (p < 0,001). Insidensen holdt seg ved alle undersøkelsene opptil 16 uker etter behandlingsstart.1

   Tabellen er utarbeidet av AbbVie basert på BOTOX SPC avsnitt 5.1

   Behandling med BOTOX kan lindre kraftig svette3

   BOTOX motvirker kraftig svette ved å blokkere perifer acetylkolinfrisetting og dermed impulsoverføring fra hjernen til svettekjertelen. Ved impulsoverføring flyter vesikler med acetylkolin i den presynaptiske nervecellen. Vesiklene binder til et proteinkompleks, det såkalte SNARE-komplekset, på cellemembranens innside. SNARE-komplekset gjør at vesiklene kan fusjonere med cellemembranen, noe som muliggjør frisetting av acetylkolinet fra nervecellen til svettekjertelen via den synaptiske kløften. I svettekjertelen binder acetylkolinet til reseptorer og utøver sin virkning.

   En del av SNARE-komplekset er proteinet SNAP-25. BOTOX virker ved å tas opp av kolinerge nerveceller og spalte SNAP-25. På den måten blokkeres membranfusjon og dermed acetylkolinfrisetting. Acetylkolinet når på den måten aldri reseptorene på svettekjertlene der det ellers skulle hatt sin virkning.

   Bivirkninger1

   I de kliniske studiene har bivirkninger som ble ansett relatert til BOTOX, blitt rapportert hos 11 prosent av pasientene med primær hyperhidrose i armhulene. Den vanligste bivirkningen som er rapportert, er smerte ved injeksjonsstedet.

   Behandling med BOTOX Aksillær hyperhidrose1

   Anbefalt fortynning

   Den anbefalte dosen BOTOX er 50 enheter per armhule. For totalt 20 injeksjoner per armhule anbefales derfor fortynning av 100 enheter BOTOX i 4 ml fortynningsvæske, noe som gir 2,5 enheter per 0,1 ml ferdig fortynning.

   Steril 30 gauge kanyle.

   Hyperhidrotisk område kan defineres vha. standard fargeteknikker, f.eks. Minors jod-stivelsestest.

   50 enheter injiseres intradermalt, jevnt fordelt på flere steder ca. 1-2 cm fra hverandre, innenfor hyperhidrotisk område i hver aksille.

   Bildet er utarbeidet av AbbVie basert på BOTOX SPC avnitt 4.2

   Andre doser enn 50 enheter pr. aksille kan ikke anbefales. Injeksjonene bør ikke gjentas oftere enn hver 16. uke.

   Effekt av BOTOX

   Klinisk bedring sees som regel innen første uke etter injeksjonen. Gjentatt injeksjon kan gis når klinisk effekt av foregående injeksjon avtar.1


   Abonnere på BOTOX News

   BOTOX News er et nyhetsbrev fra det skandinaviske BOTOX-teamet i AbbVie. Hensikten er å holde deg som jobber med BOTOX informert og oppdatert på det siste innen området. Du får nyheter innenfor terapiområdet, i tillegg til tips og råd som kan hjelpe deg i behandlingen av dine pasienter.


   [1]   -   BOTOX SPC 27.03.2023, avsnitt 4.1, 4.2, 4.8, 5.1

   [2]   -   Gabes M, Jourdan C, Schramm K, et al. Hyperhidrosis Quality of Life Index (HidroQoL©): further validation and clinical application in patients with axillary hyperhidrosis using data from a phase III randomized controlled trial. Br J Dermatol. 2021 Mar;184(3):473-481

   [3]   -   Dressler D, Saberi FA, Botulinum toxin: mechanisms of action. Eur Neurol. 2005;53(1):3-9

   Utarbeidet: Januar 2023. NO-BTX-220074