• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • Cervikal dystoni

   Cervikal dystoni er en vedvarende plage for pasienten. For å lindre symptomene kan behandling med BOTOX hjelpe.1

   Cervikal dystoni

   Cervikal dystoni er et vedvarende plage for pasienten. For å lindre symptomene kan behandling med BOTOX hjelpe.1

   BOTOX-indikasjon: Cervikal dystoni

   BOTOX er indisert for behandling av cervikal dystoni (spastisk torticollis)1, en krampaktig vridning av hodet på grunn av ufrivillige muskelsammentrekninger av halsens og nakkens muskler.2

   Hodevridningen kan være til høyre eller venstre (torticollis), fremover (antercollis), bakover (retrocollis), eller så kan hodet trekkes mot den ene skulderen (latercollis). Ofte forekommer blandingsformer av disse og sammen med muskelrykninger.2

   Bildet er utarbeidet av AbbVie fra: Jankovic J, et al. J Neurol Sci 2015;349(1-2):84-93Jan15
   Delskalaer av Cervikal Dystoni Impact Profile-58 (CDIP-58), et validert spørreskjema for å vurdere effektene av cervikal dystoni.

    

   Nye filmer om praktisk veiledning for behandling av cervikal dystoni med Botox

   Nevrolog og overlege i Drammen, Maja Villseth, har sammen med AbbVie laget en film om cervikal dystoni. Hun sier litt om insidens av cervikal dystoni, collum-caput-konseptet og de forskjellige fenotypene. Videre gir hun råd innen diagnostikk.

   Instruksjonen er delt opp i flere korte filmer som beskriver utredning, diagnostikk og klinisk undersøkelse for å skille mellom de forskjellige fenotypene og hvilke muskler som er involvert. Hun demonstrerer også ultralyd på en pasient og kommer med flere tips og triks for best mulig behandling av pasientene.

    

    

    

   Klinisk effekt og sikkerhet

   Figur produsert av AbbVie fra data under avsnitt “Primary End Points” i: Charles D, et al. Clin Neuropharmacol. Sep-Oct 2012;35(5):208–143

   Figur produsert av AbbVie fra data i tabell 3 i: Charles D, et al. Clin Neuropharmacol. Sep-Oct 2012;35(5):208–143

   Behandling med BOTOX kan lindre dystonien4

   BOTOX motvirker muskelkontraksjon gjennom presynaptisk frisetting av transmittorstoffet acetylkolin. Ved impulsoverføring flyter vesikler med acetylkolin i den presynaptiske nervecellen. Vesiklene binder til et proteinkompleks, det såkalte SNARE-komplekset, på cellemembranens innside. SNARE-komplekset gjør at vesiklene kan fusjonere med cellemembranen, noe som muliggjør frisetting av acetylkolinet fra nervecellen til muskelcellen via den synaptiske kløften. I muskelcellen binder acetylkolinet til reseptorer og utøver sin virkning.

   En del av SNARE-komplekset er proteinet SNAP-25. BOTOX virker ved å tas opp av kolinerge nerveceller og spalte SNAP-25. På den måten blokkeres membranfusjon og dermed acetylkolinfrisetting. Acetylkolinet når på den måten aldri muskelcellenes reseptorer der det ellers skulle hatt sin virkning.

   Målet med behandlingen er å øke pasientens livskvalitet ved å lindre symptomene som de opplever.

   Bivirkninger1

   I kliniske studier er bivirkninger blitt rapportert hos 28 prosent med cervikal dystoni. Lokal muskelsvakhet utgjør den forventede farmakologiske effekten av botulinumtoksin når det administreres i muskler.

   Behandling med BOTOX Cervikal dystoni1

     Hetteglass med 50 enheter Hetteglass med 100 enheter Hetteglass med 200 enheter
   Resulterende dose (enheter/ 0,1 ml) Mengde tilsatt Fortynningsvæske (steril fysiologisk natriumkloridløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9% injeksjonsvæske)) til et hetteglass med 50 enheter. Mengde tilsatt Fortynningsvæske (steril fysiologisk natriumkloridløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9% injeksjonsvæske)) til et hetteglass med 100 enheter. Mengde tilsatt Fortynningsvæske (steril fysiologisk natriumkloridløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9% injeksjonsvæske)) til et hetteglass med 200 enheter.
   20 enheter 0,25 ml 0,5 ml 1 ml
   10 enheter 0,5 ml 1 ml 2 ml
   5 enheter 1 ml 2 ml 4 ml
   2,5 enheter 2 ml 4 ml 8 ml
   1,25 enheter 4 ml 8 ml N/A
     Hetteglass med 50 enheter
   Resulterende dose (enheter/ 0,1 ml) Mengde tilsatt Fortynningsvæske (steril fysiologisk natriumkloridløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9% injeksjonsvæske)) til et hetteglass med 50 enheter.
   20 enheter 0,25 ml
   10 enheter 0,5 ml
   5 enheter 1 ml
   2,5 enheter 2 ml
   1,25 enheter 4 ml
     Hetteglass med 100 enheter
   Resulterende dose (enheter/ 0,1 ml) Mengde tilsatt Fortynningsvæske (steril fysiologisk natriumkloridløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9% injeksjonsvæske)) til et hetteglass med 100 enheter.
   20 enheter 0,5 ml
   10 enheter 1 ml
   5 enheter 2 ml
   2,5 enheter 4 ml
   1,25 enheter 8 ml
     Hetteglass med 200 enheter
   Resulterende dose (enheter/ 0,1 ml) Mengde tilsatt Fortynningsvæske (steril fysiologisk natriumkloridløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9% injeksjonsvæske)) til et hetteglass med 200 enheter.
   20 enheter 1 ml
   10 enheter 2 ml
   5 enheter 4 ml
   2,5 enheter 8 ml
   1,25 enheter N/A

   Tabellen er utarbeidet av AbbVie basert på BOTOX SPC avsnitt 4.2

   Kanyle av egnet størrelse (vanligvis 25–30 gauge/0,50–0,30 mm).

   Behandling av cervikal dystoni har i kliniske studier vanligvis inkludert injeksjoner av BOTOX i sternocleidomastoideus, levator scapulae, scalener, splenius capitis, semispinalis, longissimus og/eller trapezius. Listen er ikke fullstendig siden alle musklene som er ansvarlige for kontrollen av hodets stilling, kan være involvert og derfor krever behandling.

   Mengden muskelmasse og graden av hypertrofi eller atrofi er faktorer som må tas med i beregningen når man velger egnet dose. Muskelaktivitetsmønsteret kan endres spontant ved cervikal dystoni uten at det kliniske bildet av dystonien endres.

   Hvis det er vanskelig å identifisere de individuelle musklene, skal injeksjonene gis med veiledning av elektromyografi.

   Ikke mer enn 200 enheter totalt bør injiseres ved første behandling. Justeringer kan deretter gjøres ved senere behandlinger avhengig av den initielle responsen.

   I de første kontrollerte kliniske studier utført for å fastslå sikkerhet og effekt ved behandling av cervikal dystoni varierte dosene for BOTOX-injeksjonsløsning fra 140 til 280 enheter. I senere studier har dosene variert fra 95 til 360 enheter (med et tilnærmet  gjennomsnitt på 240 enheter). Som ved all legemiddelbehandling skal behandlingen til en ubehandlet pasient innledes med laveste effektive dose. Høyst 50 enheter skal gis på hvert injeksjonssted. Høyst 100 enheter skal gis i sternocleidomastoideus. For å redusere risikoen for dysfagi skal sternocleidomastoideus ikke injiseres bilateralt.

   Muskel
   1. Sternokleimastoideus
   2. Skalener
   3. Splenius capitis
   4. Levator scapula
   5. Trapezius
   6. Semispinalis
   7. Longissimus

   Bildet er utarbeidet av AbbVie basert på BOTOX SPC avsnitt 4.2

   En total dose på 300 enheter per behandling skal ikke overskrides. Det optimale antallet injeksjonssteder er avhengig av muskelens størrelse. Kortere behandlingsintervall enn 10 uker anbefales ikke.

   Etter BOTOX-behandling

   BOTOX-injeksjoner er en del av behandlingen av dystonien. Den andre delen er oppfølgingstreningen under ledelse av en fysioterapeut.

   Effekt av BOTOX

   Klinisk effekt merkes innen 2 uker etter injeksjonen. Den maksimale effekten merkes vanligvis omtrent    6 uker etter behandlingen.1

   Kortere behandlingsintervall enn 10 uker anbefales ikke.


   Abonnere på BOTOX News

   BOTOX News er et nyhetsbrev fra det skandinaviske BOTOX-teamet i AbbVie. Hensikten er å holde deg som jobber med BOTOX informert og oppdatert på det siste innen området. Du får nyheter innenfor terapiområdet, i tillegg til tips og råd som kan hjelpe deg i behandlingen av dine pasienter.


   [1]   -   BOTOX SPC 27.03.2023, avsnitt 4.1, 4.2, 4.8, 5.1

   [2]   -   Albanese A, Bhatia K, Bressman SB, et al. Phenomenology and classification of dystonia: a consensus update. Mov Disord. 2013;28(7):863-873

   [3]   -   Charles D, Brashear A, Hauser RA, et al. Efficacy, tolerability, and immunogenicity of onabotulinumtoxina in a randomized, double-blind, placebo-controlled trial for cervical dystonia. Clin Neuropharmacol. Sep-Oct 2012;35(5):208–14

   [4]   -   Dressler D, Saberi FA, Botulinum toxin: mechanisms of action. Eur Neurol. 2005;53(1):3-9

   [5]   -   Jankovic J, Adler CH, Charles D et al. Primary results from the cervical dystonia patient registry for observation of onabotulinumtoxina efficacy. J Neurol Sci 2015; 349(1-2): 84-93

   Utarbeidet: November 2023. NO-BTX-220072 v3