• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • Nevrogen overaktiv detrusor

   Behandling med BOTOX gir forbedringer hos nevrogen overaktiv detrusor (NDO)-pasienter med reduksjon av inkontinensepisoder og forbedring i livskvalitet.1

   Nevrogen overaktiv detrusor

   Behandling med BOTOX gir forbedringer hos nevrogen overaktiv detrusor (NDO)-pasienter med reduksjon av inkontinensepisoder og forbedring i livskvalitet.1

   BOTOX-indikasjon: Nevrogen overaktiv detrusor

   Urininkontinens hos voksne med nevrogen overaktivitet i detrusor som følge av nevrogen blære, grunnet stabil subcervical ryggmargsskade eller multippel sklerose.1

   Pasienter med symptomer på overaktiv detrusor har dårlige resultater i tester som har som mål å fange helserelatert livskvalitet og produktivitet i arbeidslivet. Samme personer har høy frekvens av uro og depresjon, sammenlignet med dem som har små eller ingen symptomer på overaktiv blære.2 Hovedmålet for behandling er å forbedre livskvaliteten til disse pasientene.

    

   Praktisk veiledning for behandling av idiopatisk overaktiv blære/nevrogen blære med BOTOX

   Indikasjon: Idiopatisk overaktiv blære med symptomer på urininkontinens, trang og frekvens hos voksne som har inadekvat respons på, eller er intolerante for antikolinerge preparater. Urininkontinens hos voksne med nevrogen overaktivitet i detrusor som følge av nevrogen blære, grunnet stabil subcervical ryggmargsskade eller multippel sklerose. 

   Den erfarne urologen og overlegen Tareq Alsaody gir tips og råd til leger som skal gi BOTOX behandling til pasienter med idiopatisk overaktiv blære eller nevrogen overaktivitet i detrusor. I tre filmer snakker han om alt fra utredning av pasienten,forberedelser før injeksjoner til injeksjonstips og oppfølging. 


   NO-BTX-230016

   Del 1: Sykdomsbyrde ved overaktiv blære. Urinblærens funksjon, patofysiologi og symptomer. 
   Overaktiv blære er en tilstand som kan være sosialt hemmende, forstyrre nattesøvnen og gi nedsatt livskvalitet. I denne filmen forklarer Tareq Alsaody om symptomer, urinblærens funksjon og patofysiologien bak idiopatisk overaktiv blære/nevrogen overaktivitet i detrusor. 

    

   NO-BTX-230018

   Del 3: Den praktiske prosedyren ved behandling med BOTOX, injeksjonsteknikk, utstyr som er nødvendig og oppfølging etter behandlingen. 
   I den avsluttende filmen gir Tareq Alsaody råd og tips om injeksjonsteknikk, nødvendig utstyr, evt hjelpepersonell, forberedelse og oppfølging av pasient etter behandling. Et viktig budskap fra Tareq Alsaody er at behandlingen ikke er spesielt personalkrevende.


   NO-BTX-230017

   Del 2: BOTOX virkningsmekanisme og kontraindikasjoner. Utredning og forberedelse før en behandling med BOTOX. 
   Her beskriver Tareq Alsaody blant annet hvordan behandlingen med BOTOX utføres. Hvordan hjelper BOTOX-injeksjonene de som har problemer med hyppig vannlatning og urinlekkasje. Hvordan utrede pasienten før oppstart av behandling og når er behandlingen kontraindisert?

   Klinisk effekt og sikkerhet

   BOTOX: Statistisk signifikante og vedvarende forbedringer hos pasienter med nevrogen overaktiv detrusor (NDO)1

   reduksjon av inkontinensepisoder ved uke 6, -21,3 per dag vs baseline 32,4 per dag, (placebo -10,5 vs 31,5) p<0,001

   forbedringer av I-QOL uke 6 fra baseline (BOTOX: n=227),             (61,26 vs baseline 35,37) p<0,001

   av pasientene med NDO var helt tørre uke 6 (BOTOX: n=227) p<0,001

   reduksjon av inkontinensepisoder ved uke 6, -21,3 per dag vs baseline 32,4 per dag, (placebo -10,5 vs 31,5) p<0,001


   forbedringer av I-QOL uke 6 fra baseline (BOTOX: n=227), (61,26 vs baseline 35,37) p<0,001


   av pasientene med NDO var helt tørre uke 6 (BOTOX: n=227) p<0,001

   Behandling med BOTOX kan lindre nevrogen overaktiv detrusor3

   BOTOX motvirker overaktiviteten gjennom presynaptisk frisetting av transmitterstoffet acetylkolin. Ved impulsoverføring flyter vesikler med acetylkolin i den presynaptiske nervecellen. Vesiklene binder til et proteinkompleks, det såkalte SNARE-komplekset, på cellemembranens innside. SNARE-komplekset gjør at vesiklene kan fusjonere med cellemembranen, noe som muliggjør frisetting av acetylkolinet fra nervecellen til muskelcellen via den synaptiske kløften. I muskelcellen binder acetylkolinet til reseptorer og utøver sin virkning.

   En del av SNARE-komplekset er proteinet SNAP-25. BOTOX virker ved å tas opp av kolinerge nerveceller og spalte SNAP-25. På den måten blokkeres membranfusjon og dermed acetylkolinfrisetting. Acetylkolinet når på den måten aldri muskelcellenes reseptorer der det ellers skulle hatt sin virkning. Etter injeksjonen i detrusoren påvirker BOTOX-aktiviteten hos detrusorens utadførende baner ved å hemme acetylkolinfrisettingen der. BOTOX kan dessuten hemme signalstoffet i innadførende nerver og sensoriske baner.

   Bivirkninger1

   I kliniske studier av urininkontinens på grunn av nevrogen overaktivitet i detrusor var forekomsten 32 % for den første behandlingen, og den gikk ned til 18 % etter andre behandling. Flere av de vanlige bivirkningene kunne knyttes til selve injeksjonsprosedyren.

   Behandling med BOTOX Nevrogen overaktiv detrusor1

   Tilsett 6 ml steril fysiologisk saltvannsoppløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske) i hvert hetteglass, og bland forsiktig. Ikke rist!
   Vakumet i hetteglasset viser at det sterile miljøet i flasken er intakt. Ikke bruk flasken hvis vakumet ikke trekker natriumkloridoppløsningen inn i flasken.

   Trekk opp 4 ml fra hvert hetteglass i begge de to 10 ml sprøytene.

   Trekk opp resterende 2 ml fra hvert hetteglass i en tredje 10 ml sprøyte.

   Fullfør klargjøringen ved å tilsette 6 ml 0,9 % natriumkloridoppløsning* i alle de tre 10 ml sprøytene og bland forsiktig.

   De tre 10 ml-sprøytene er nå klargjort og inneholder totalt 200 Allergan-enheter. Bruk sprøytene umiddelbart etter tilberedning. Kasser eventuell ubrukt natriumkloridoppløsning.
   Anbefalt dose ved behandling av nevrogen overaktiv detrusor er 200 Allergan-enheter som
   1 ml (~6,7 Allergan-enheter) injeksjoner på 30 forskjellige steder i detrusoren (se injeksjonsparadigme)

   Trekk opp i en separat sprøyte ytterligere 1 ml 0,9 % natriumkloridoppløsning* for gjennomskylling etter siste injeksjon.

   *Steril fysiologisk saltvannsoppløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske)

   Tilsett 6 ml steril fysiologisk saltvannsoppløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske), og bland forsiktig. Ikke rist!
   Vakumet i hetteglasset viser at det sterile miljøet i flasken er intakt. Ikke bruk flasken hvis vakuumet ikke trekker natriumkloridoppløsningen inn i flasken.

   Trekk opp 2 ml fra hetteglasset i alle de tre 10 ml sprøytene.

   Fullfør klargjøringen ved å tilsette 8 ml 0,9 % natriumkloridoppløsning* i alle de tre 10 ml sprøytene og bland forsiktig.

   De tre 10 ml-sprøytene er nå klargjort og inneholder totalt 200 Allergan-enheter. Bruk sprøytene umiddelbart etter tilberedning. Kasser eventuell utbrukt natriumkloridoppløsning.

   Anbefalt dose ved behandling av nevrogen overaktiv detrusor er 200 Allergan-enheter som
   1 ml (~6,7 Allergan-enheter) injeksjoner på 30 forskjellige steder i detrusoren (se injeksjonsparadigme)

   Trekk opp i en separat sprøyte ytterligere 1 ml 0,9 % natriumkloridoppløsning* for gjennomskylling etter siste injeksjon

   *Steril fysiologisk saltvannsoppløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske)

   Det kan brukes et bøyelig eller stivt cystoskop. Kanylen skal fylles (primes) med ca. 1 ml før injeksjonene settes (avhengig av kanylelengden), for å fjerne luft.

   En intravesikal instillasjon med fortynnet bedøvelse (med eller uten sedasjon) eller generell anestesi kan brukes før injeksjon. Hvis en lokal instillasjon med bedøvelse utføres, bør blæren tømmes og skylles med sterilt saltvann, før de neste trinnene i injeksjonsprosedyren.

   Anbefalt dose er 200 enheter som 1 ml (tilsv. 6,7 enheter)-injeksjoner, fordelt på 30 steder i detrusor. Rekonstituert oppløsning (200 enheter/30 ml) injiseres i detrusormuskelen via et fleksibelt eller stivt cystoskop, og trigonom og blærebunn må unngås. Blæren bør være instillert med tilstrekkelig saltvann for å oppnå god nok visualisering for injeksjonene, men for stor distensjon bør unngås.

   Kanylen skal settes ca. 2 mm inn i detrusor, og 30 injeksjoner på 1 ml hver (totalt volum på 30 ml) bør fordeles ca. 1 cm fra hverandre. I den siste injeksjon bør ca. 1 ml sterilt saltvann injiseres, slik at en fullstendig dose er satt. Saltvann som brukes til visualisering av blæreveggen, bør deretter tømmes ut. Pasienten bør observeres i minst 30 minutter etterpå.

   = Injeksjonssteder

   Bildet er utarbeidet av AbbVie basert på BOTOX SPC avsnitt 4.2

   Den anbefalte dosen er 200 enheter BOTOX som 1 ml (~6,7 enheter) injeksjoner på 30 forskjellige steder i detrusoren.

   BOTOX gis gjennom cystoskop, etter at bedøvelse, eller i sjeldne tilfeller narkose, er gitt. Det er 30 injeksjonssteder.

   Pasienten bør ikke ha urinveisinfeksjon ved behandlingstidspunktet. Profylaktisk antibiotika bør gis 1-3 dager før behandling, på behandlingsdagen, og 1-3 dager etter behandling.

   Pasientene anbefales å seponere platehemmende behandling i minst 3 dager før injeksjonsprosedyren. Ved antikoagulasjonsbehandling må pasienten følges opp nøye for å redusere risikoen for blødninger.

   Etter BOTOX-behandling1

   Blod i urinen er ikke uvanlig den første tiden. Hvis pasienten ikke tidligere har brukt kateter og får problemer med å tisse, skal pasienten begynne å bruke kateter (RIK) i samsvar med angitte instruksjoner.

   Effekt av BOTOX1

   Klinisk bedring inntrer vanligvis innen 2 uker.

   Pasienten bør vurderes for reinjeksjon når den kliniske effekten av foregående injeksjon er redusert (gjennomsnittlig varighet i kliniske studier er 256-295 dager for 200 Allergan-enheter), basert på pasientens forespørsel om gjentatt behandling, men tidligst 3 måneder fra forrige blæreinjeksjon.

   Det antas at det skjer liten systemisk distribusjon ved terapeutiske doser av BOTOX.1 Svakhet i omkringliggende muskler og/eller muskler lenger unna injeksjonsstedet er imidlertid rapportert. Bivirkninger opptrer vanligvis innen de første dagene etter injeksjon og er vanligvis forbigående, men kan i sjeldne tilfeller vare lenger.1


   Abonnere på BOTOX News

   BOTOX News er et nyhetsbrev fra det skandinaviske BOTOX-teamet i AbbVie. Hensikten er å holde deg som jobber med BOTOX informert og oppdatert på det siste innen området. Du får nyheter innenfor terapiområdet, i tillegg til tips og råd som kan hjelpe deg i behandlingen av dine pasienter.


   [1]   -   BOTOX SPC 27.03.2023, avsnitt 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.2

   [2]   -   Chancellor MB, Patel V, Leng WW, et al. OnabotulinumtoxinA improves quality of life in patients with neurogenic detrusor overactivity. Neurology, 2013 Aug 27;81(9):841-8

   [3]   -   Dressler D, Saberi FA, Botulinum toxin: mechanisms of action. Eur Neurol. 2005;53(1):3-9

   Utarbeidet: December 2023. NO-BTX-220071