• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • En undervurdert sykdom med store kostnader

   07-09-2021

   Sykdomsbyrden av migrene er stor. For eksempel i USA er migrene årsak til ca. 157 millioner tapte arbeidsdager årlig.1 I Storbritannia er sykdommen årsaken bak 25 millioner tapte skoledager hvert år.2 Likevel er problemet undervurdert, og migrenepasienter må kjempe i det stille, mange ganger uten adekvat hjelp fra helsevesenet, også her i Skandinavia. Derfor gjør vi oppmerksom på Migraine Awareness Week.

   – Til tross for at migrene er så vanlig, er det liten forståelse for sykdommen. En av årsakene til dette er at hodepine er vanlig. Det er en normal reaksjon på blant annet søvnmangel, sult og stress. Det gjør at for eksempel arbeidsgivere kan ha vanskeligheter med å forstå problemet, fordi de sammenligner dette med sin egen hodepine der et par paracetamol hjelper, forklarer Mattias Linde, professor i nevrologi og overlege ved Tjörns Huvudvärksklinik i Sverige. Hit kommer pasienter med de mest alvorlig typene av hodepine og nervesmerter i hodet for utredning og behandling.

   Like mangesidig som psykiatrien
   Ifølge International Headache Society finnes det 270 ulike hodepinediagnoser. Migrene med uklar diagnose, eller uten tilfredsstillende behandling, og kronisk migrene med behov for botulinumtoksinbehandling eller annen injeksjonsbehandling, hører for eksempel til disse. Problembildet er det samme i alle de skandinaviske landene. Mattias Linde gir sine synspunkt basert på sine erfaringer i Sverige.

   – Migrene er like mangesidig som hele psykiatrien. Sykdommen, som er vanligere hos kvinner enn hos menn, er genetisk og sitter i hjernen, sier Mattias Linde. Selv mistenker han at en av årsakene til at både forståelsen og behandlingen er på etterskudd kan skyldes at flere kvinner enn menn blir rammet.

   – Det er et problem i svensk pasientbehandling at kvinnesykdommer blir oversett. På den annen side blir også menn med migrene neglisjert.

   En annen årsak til at migrene blir undervurdert er at det ikke er en dødelig sykdom. Skal helsevesenet spare penger, kommer migrene bakerst i køen.
   – Nevrologiavdelingene er opptatt av MS- og parkinsonpasienter. Migrenepasienter blir ofte nektet nevrologisk behandling og henvises i stedet til primærhelsetjenesten. Men de to prosent av svenskene som har kronisk migrene får ikke hjelp der. De trenger spesialistbehandling. Et annet problem er at det finnes for få hodepineklinikker i Sverige. De som finnes er også av varierende kvalitet.

   Største byrden for helsevesenet
   Mattias Linde fremholder at migrene er den største sykdomsbyrden vi har. Når man ser på de årlige utgiftene for migrene i EU, så koster en gjennomsnittlig person 12 000 kroner i helsekostnader, inntektstap og nedsatt produktivitet årlig, og det tilsvarer en total kostnad på 50 milliarder euro.3 Akkurat i Sverige har ca. 15 prosent av befolkningen migrene. Når Institutet för hälsoekonomi i Lund regner på det, koster kronisk migrene 250 000 kroner per person per år.4

   – Mesteparten av det økonomisk tapet skyldes at personer med migrene ikke kan arbeide. Majoriteten er kvinner i arbeidsfør alder. De som likevel kjemper og går på jobben, har bare 50 prosent av sin normale arbeidskapasitet. Det betyr at 90 prosent av kostnadene er indirekte. Bare 10 prosent er direkte kostnader i form av legemidler og spesialistbehandling.

   Mattias Linde mener at dersom pasientene fikk spesialistbehandling med én gang, så ville det spare penger.
   – Vi må få politikerne til å forstå dette og tilby de hardest rammede spesialistbehandling, sier han. I dag ser det også svært forskjellig ut i de ulike regionene. Det er dobbelt så vanskelig å få hjelp i Västra Götaland enn i for eksempel Stockholm.

   Det betyr at 90 prosent av kostnadene er indirekte. Bare 10 prosent er direkte kostnader i form av legemidler og spesialistbehandling.


   - Mattias Linde, professor i nevrologi og overlege ved Tjörns Huvudvärksklinik

   Kan være et stigma
   Å lide av migrene kan være et stigma i arbeidslivet. Mange forteller oss at de blir innkalte til arbeidsgiver fordi de ikke dukket opp på arbeid, til tross for at sjefen vet at de har migrene. De må også levere sykemelding fra første sykedag.
   – Dette er stressende, og kan i sin tur føre til mer migrene og overforbruk av legemidler som igjen gir mer hodepine, forklarer Mattias Linde.

   Langsomt bedre
   Mattias Linde er likevel håpefull. Fra at regionen Västra Götaland har vært dårligst i Sverige til å behandle migrenepasienter, satser man nå på å bli et forbilde for de andre regionene.
   – Vi arbeider for at primærhelsetjenesten skal få et kunnskapsløft omkring migrene og hodepine, og at de hardest rammede skal få behandling på nevrologisk avdeling på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Dessuten starter vi en kampanje mot allmennheten der de skal lære mer om migrene. Via en app skal migrenepasienter kunne få KAT-behandling (kognitiv atferdsterapi) og videosamtale med en spesialist. Når dette rulles ut, regner vi med å få nevrologene med på toget. Også skolehelsetjenesten kan kobles inn, avslutter Mattias Linde.

   Migraine Awareness Week

   Migraine Awareness Week er initiert av den britiske interesseorganisasjonen Migraine Trust, og formålet er å øke kunnskapen om migrene og arbeide for bedre migrenebehandling. I år skjer dette i uken 5-11 september. Les mer på: www.migrainetrust.org/.

   Sykdomsbyrden av kronisk migrene i Skandinavia

   Man antar at ca. 2 prosent av befolkningen i Skandinavia lider av kronisk migrene. Det tilsvarer omtrent 200 000 svensker, 100 000 nordmenn og 100 000 dansker.5


   Abonnere på BOTOX News

   BOTOX News er et nyhetsbrev fra det skandinaviske BOTOX-teamet i AbbVie. Hensikten er å holde deg som jobber med BOTOX informert og oppdatert på det siste innen området. Du får nyheter innenfor terapiområdet, i tillegg til tips og råd som kan hjelpe deg i behandlingen av dine pasienter.


   1. Migraine Research Foundati, 2021on   -   https://migraineresearchfoundation.org/about-migraine/migraine-facts/
   2. Migraine Trust, 2021   -   https://migrainetrust.org/understand-migraine/impact-of-migraine/
   3. Linde M, Gustavsson A, Stovner LJ, et al. The cost of headache disorders in Europe: the Eurolight project. Eur J Neurol. 2012 May;19(5):703-112012 
   4. Hjalte F, Olofsson S, Persson U, et al. Burden and costs of migraine in a Swedish defined patient population – a questionnaire-based study. Hjalte et al. The Journal of Headache and Pain. 2019 20:65 
   5. Natoli JL, Manack A, Dean B, et al. Global prevalence of chronic migraine: a systematic review. Cephalalgia. 2010 May;30(5):599-609    

   Utarbeidet: Januar 2023. NO-BTX-220078