• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • Blefarospasme og hemifacial spasme

   Spasmer og kramper i øyeområdet kan være svært plagsomt. Behandling med BOTOX kan redusere symptomene.1

   Blefarospasme og hemifacial spasme

   Spasmer og kramper i øyeområdet kan være svært plagsomt. Behandling med BOTOX kan redusere symptomene.1

   BOTOX-indikasjon: Blefarospasme og hemifacial spasme1

   BOTOX er indisert til symptomatisk behandling av blefarospasme, hemifacial spasme og assosierte dystonier fra 12 års alder.

   Behandling med BOTOX kan lindre blefaro- og hemifacial-spasme2

   BOTOX motvirker spasmer i ansiktet ved å blokkere frisettingen av acetylkolin og dermed impulsoverføringen fra hjernen til muskelen. Ved impulsoverføring flyter vesikler med acetylkolin i den presynaptiske nervecellen. Vesiklene binder til et proteinkompleks, det såkalte SNARE-komplekset, på cellemembranens innside. SNARE-komplekset gjør at vesiklene kan fusjonere med cellemembranen, noe som muliggjør frisetting av acetylkolinet fra nervecellen til muskelcellen via den synaptiske kløften. I muskelcellen binder acetylkolinet til reseptorer og utøver sin virkning.

   En del av SNARE-komplekset er proteinet SNAP-25. BOTOX virker ved å tas opp av kolinerge nerveceller og spalte SNAP-25. På den måten blokkeres membranfusjon og dermed acetylkolinfrisetting. Acetylkolinet når på den måten aldri reseptorene på muskelcellene i ansiktet og øyeområdet der det ellers skulle hatt sin virkning.

   Bivirkninger1

   I de kliniske studiene ble det rapportert bivirkninger som ble ansett relatert til BOTOX hos 35 prosent av pasienter med blefaro- og hemifacial-spasme. Den vanligst forekommende bivirkningen er øyelokkptose. Lokal muskelsvakhet utgjør den forventede farmakologiske effekten av botulinumtoksin i muskulatur.

   Behandling med BOTOX Blefarospasme og hemifacial spasme1

   Anbefalt fortynning

   Den initielt anbefalte dosen er 1,25–2,5 enheter per injeksjonssted.  Den anbefalte fortynningen, som gir 1,25 enheter per 0,1 ml ferdig fortynning, er 100 enheter BOTOX i 8 ml fortynningsvæske, alternativt 100 enheter i 4 ml for fortynning på 2,5 enheter.

   Steril kanyle, 27-30 gauge/0,40–0,30 mm.

   Elektromyografisk veiledning er ikke nødvendig.
   Ved å unngå injeksjon nær levator palpebra superior kan man redusere risikoen for ptosis. Ved å unngå injeksjoner i mediale nedre øyelokk, og dermed redusere diffusjon i musculus obliquus inferius, kan man redusere risikoen for diplopia. Følgende diagram viser mulige injeksjonssteder:

   Bildet er utarbeidet av AbbVie basert på BOTOX SPC avnitt 4.2

   Vanligvis sees de første virkningene av injeksjonene etter tre dager og når maksimalt nivå én til to uker etter behandling. Hver behandling varer rundt tre måneder, og prosedyren kan gjentas ved behov. Ved gjentatt behandling kan dosen økes inntil dobbel dose hvis responsen fra den første behandlingen betraktes å være utilstrekkelig. Det synes imidlertid å være liten effekt å oppnå ved å injisere mer enn 5,0 enheter per injeksjonssted. Vanligvis er det ingen ytterligere fordeler ved å behandle oftere enn hver tredje måned.

   Pasienter med hemifacial dystoni eller forstyrrelser i N. VII bør behandles som for ensidig blefarospasme, med injisering i andre affekterte ansiktsmuskler (f.eks. zygomaticus major, orbicularis oris) ved behov.

   Det anbefales å starte med å injisere 1,25-2,5 enheter i mediale og laterale orbicularis oculi i det øvre øyelokket og i laterale orbicularis oculi i det nedre. Det kan være nødvendig med ytterligere injeksjoner i området rundt øyebrynene, i laterale orbicularis samt i øvre ansiktshalvdel dersom spasmer her påvirker synet.

   Startdosen bør ikke overskride 25 enheter per øye. Ved behandling av blefarospasme bør samlet dosering ikke overskride 100 enheter hver 12. uke.

   Effekt av BOTOX

   Vanligvis sees de første virkningene av injeksjonene etter tre dager og når maksimalt nivå én til to uker etter behandling.1

   Hver behandling varer rundt tre måneder, og prosedyren kan gjentas ved behov. Ved gjentatt behandling kan dosen økes inntil dobbel dose hvis responsen fra den første behandlingen betraktes å være utilstrekkelig1


   Abonnere på BOTOX News

   BOTOX News er et nyhetsbrev fra det skandinaviske BOTOX-teamet i AbbVie. Hensikten er å holde deg som jobber med BOTOX informert og oppdatert på det siste innen området. Du får nyheter innenfor terapiområdet, i tillegg til tips og råd som kan hjelpe deg i behandlingen av dine pasienter.


   [1]   -   BOTOX SPC 27.03.2023, avsnitt 4.2, 4.8, 5.1

   [2]   -   Dressler D, Saberi FA, Botulinum toxin: mechanisms of action. Eur Neurol. 2005;53(1):3-9

   Utarbeidet: Januar 2023. NO-BTX-220075