• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Duodopakademi

   Känner du till Duodopakademi?

   Det är en webbutbildning om behandling med Duodopa. Du som arbetar inom vården stärker din kompetens genom både praktisk och teoretisk kunskap om behandlingen – allt för att säkerställa ett bra omhändertagande av patienterna.

   Certifiering för sjuksköterskor

   Du som är sjuksköterska kan få ett intyg på att du har certifierad kompetens inom Duodopabehandling. Det får du genom att gå igenom modulerna och klara det teoretiska testet samt genomgå ett kort praktiskt test inför en Duodopasköterska.

   Bra att ha till hands när du utför utbildningen är pärmen Guide vid Duodopabehandling, samt en Duodopapump och ett PEG/J-set för de praktiska övningarna. Kontakta Duodopa Support (020-50 60 50 alt. [email protected]) om det saknas på din klinik.

   Duodopa® intestinal gel, Levodopa (L-dopa) 20 mg/ml, Karbidopa 5 mg/ml. Medel mot parkinsonism, levodopa och dekarboxylashämmare, Rx, F. Indikation: Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyper-/dyskinesi, när tillgängliga kombinationer av Parkinsonmedicinering inte gett tillfredställande resultat. Varningar: Levodopa och karbidopa kan orsaka yrsel och ortostatisk hypotoni. Patienter bör därför vara försiktiga vid bilkörning eller användning av maskiner. Patienter med somnolens eller plötsliga sömnattacker ska informeras om att avstå från bilkörning. Levodopa och karbidopa rekommenderas inte under graviditet eller amning. Varunummer 095314. Datum för översyn av produktresumé: 27 oktober 2023. För fullständig information och prisuppgift, www.fass.se. 

   Referenser:

   1. Duodopa SmPC, senast uppdaterad 27 oktober 2023.

    

   SE-DUOD-190018 v5