• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • Två sätt att initiera Duodopa

   Initiering – Två vägar till Duodopa.

   En Duodopabehandling kan startas upp på olika sätt. Oftast får patienten först prova ut Duodopa via en nasointestinalsond, men ibland hoppas det steget över och patienten får en PEG/J inopererad direkt.

   Väg ett – Nasointestinalsond

   Patienten testar Duodopa via en sond genom näsan, ner till tunntarmen. Syftet med denna metod är att patienten kan prova om behandlingen fungerar utan att behöva göra ett kirurgiskt ingrepp. Man får också möjlighet att ta testa vilken dos som är lämplig samt kontrollera så att patienten inte drabbas av några ohanterbara biverkningar. Metoden är också ett sätt för patienten att känna hur det skulle vara att leva med pumpbehandling.

   Utprovningen tar vanligtvis 3–5 dagar och när den är avslutad får patienten – i samråd med läkaren och gärna också en anhörig – välja om han eller hon vill gå vidare med en PEG/J-operation, eller avstå från behandlingen.

   Väg två – PEG direkt

   Patienten får PEG/J direkt, utan att testa med nasosond först. Ingreppet sker kirurgiskt genom en liten öppning in till magsäcken (en så kallad PEG/J) där en sond förs in och placeras i tunntarmens övre del.

   Dosinställning

   Under uppstarten ställs patientens doser in (så kallad titrering). Det kan ske på flera olika sätt, och det kan så klart ändras efter hand.

   Titrering kan ske vid besök på dagvårdsmottagning 1-2 ggr/dag, och därefter hemifrån. Med ParkinsonHome får patienten möjlighet att titrera behandlingen med Duodopa i sitt eget hem, via videolänk till vårdteamet. Med denna metod anpassas dosen till patientens
   vardagsliv och normala aktivitetsnivå. Om behov finns så kan titrering också ske på sjukhus, med patienten inlagd på en vårdavdelning.

   Läs också om Duodopa Support – en supporttjänst som följer patienten genom hela Duodopabehandlingen samtidigt som graden av support anpassas till varje kliniks önskemål.

   Duodopa® intestinal gel, Levodopa (L-dopa) 20 mg/ml, Karbidopa 5 mg/ml. Medel mot parkinsonism, levodopa och dekarboxylashämmare, Rx, F. Indikation: Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyper-/dyskinesi, när tillgängliga kombinationer av Parkinsonmedicinering inte gett tillfredställande resultat. Varningar: Levodopa och karbidopa kan orsaka yrsel och ortostatisk hypotoni. Patienter bör därför vara försiktiga vid bilkörning eller användning av maskiner. Patienter med somnolens eller plötsliga sömnattacker ska informeras om att avstå från bilkörning. Levodopa och karbidopa rekommenderas inte under graviditet eller amning. Varunummer 095314. Datum för översyn av produktresumé: 27 oktober 2023. För fullständig information och prisuppgift, www.fass.se. 

   Referenser:

   1. Duodopa SmPC, senast uppdaterad 27 oktober 2023.

    

   SE-DUOD-190018 v5