• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Duodopa Support 020-50 60 50

   En trygghet för både vård och patient

   Duodopa Supportens uppdrag är att höja kompetensen hos vårdgivare och patient samt öka patientsäkerheten för de parkinsonpatienter som erbjuds Duodopabehandling. Supporttjänsten följer patienten genom hela Duodopabehandlingen samtidigt som graden av support anpassas till varje kliniks önskemål. Supporten drivs och regleras genom avtal mellan AbbVie, klinik och det fristående vårdbolaget Oriola i enlighet med LIF:s överenskommelse med SKL. Dessa avtal registreras också i LIFs samarbetsdatabas.

   I supporterbjudandet kring Duodopa ingår kostnadsfritt pumpar, sonder, bär- och informationsmaterial till vård och patient.* Legitimerade sjuksköterskor utför teknisk support över hela landet och rapporterar sina aktiviteter i ett elektroniskt journalsystem. För att säkerställa en genomgående hög kvalitet utvärderas supportpersonalen kontinuerligt via en enkät ifylld av patient och/eller anhörig efter behandlingsstart.

   Duodopabehandlingen delas upp i olika faser. Patientselektionen sköts enbart av behandlande läkare utan inblandning av Duodopa Support medan det i efterföljande faser finns möjlighet till stöttning utifrån varje kliniks individuella behov.

   Förberedelse

   I förberedelsefasen erbjuds diskussioner med behandlande läkare kring titreringsform, doser, nedtrappning/utsättning av andra läkemedel, logistik, journalanteckningar mm. Duodopa Support stöttar även med utbildning av vårdpersonal på behandlande klinik, gastro- och röntgenenheter samt med utbildning av patient och anhörig i Duodopasystemet och insättningsprocessen.

   Testperiod

   Duodopa utprovas individuellt, oftast via en nasointestinal sond. Utprovningen tar normalt 3-5 dagar och kan ske på vårdavdelning, polikliniskt på dagvårdsavdelninge eller via telemedicin (ParkinsonHome). Under testperioden hjälper Duodopa Support beslutande läkare att fram en individuellt anpassad morgondos, kontinuerlig dos och extrados för patienten i fråga.

   PEG/J

   Permanent Duodopabehandling kräver kirurgisk placering av en PEG/J. Stöd och utbildning av Duodopa Support erbjuds före, under och efter ingreppet.

   Uppföljning

   Uppföljning görs rutinmässigt enligt schema och pump och sonder bör inspekteras var 6:e månad. Eftervård sker enbart vid behov, exempelvis vid problem med sonder och pump. Många ärenden löses via supporttelefonen, men vid behov erbjuds även support på plats hemma hos patienten eller på kliniken.

   * Material som rekommenderas av AbbVie

   Beställ material från Duodopa Support

   Förbrukningsmaterial för Duodopa-systemet, som pump-, sond- och bärmaterial beställs kostnadsfritt via Duodopa Support. Utbildnings- och informationsmaterial beställer du enkelt via e-post.

   Duodopa® intestinal gel, Levodopa (L-dopa) 20 mg/ml, Karbidopa 5 mg/ml. Medel mot parkinsonism, levodopa och dekarboxylashämmare, Rx, F. Indikation: Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyper-/dyskinesi, när tillgängliga kombinationer av Parkinsonmedicinering inte gett tillfredställande resultat. Varningar: Levodopa och karbidopa kan orsaka yrsel och ortostatisk hypotoni. Patienter bör därför vara försiktiga vid bilkörning eller användning av maskiner. Patienter med somnolens eller plötsliga sömnattacker ska informeras om att avstå från bilkörning. Levodopa och karbidopa rekommenderas inte under graviditet eller amning. Varunummer 095314. Datum för översyn av produktresumé: 27 oktober 2023. För fullständig information och prisuppgift, www.fass.se. 

   Referenser:

   1. Duodopa SmPC, senast uppdaterad 27 oktober 2023.

    

   SE-DUOD-190018 v5