• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Så påverkades huvudvärksvården i Norge och Danmark under pandemins första fas

   17-12-2020

   Coronapandemin ledde till nya arbetssätt. Hur påverkades huvudvärksvården på sjukhus i Skandinavien under pandemins första fas? En ny studie från Danmark och Norge ger oss insikter.1

   Covid-19 förklarades en pandemi av Världshälsoorganisationen (WHO) i mars 2020 och orsakade stora utmaningar för hälso- och sjukvården i hela världen. I många länder ledde detta till en snabb förändring mot telemedicin, i stället för fysiska konsultationer. Många patienter hade kontinuerlig tillgång till vård, trots smittspridningsåtgärder. Men för nya patienter och de med komplexa kroniska huvudvärksdiagnoser kan de nya arbetssätten resultera i suboptimala konsultationer, utan möjlighet till korrekt klinisk undersökning eller injektionsbehandling.

   En nyligen publicerad studie undersökte hur hanteringen av huvudvärk på sjukhus påverkades i Norge och Danmark under perioden 12 mars och 15 april 2020 i år, det vill säga under den mest akuta delen av pandemins första fas. Studien bygger på en enkätundersökning där alla neurologiska avdelningar i Danmark (n=14) och Norge (n=18) var inbjudna, varav 91% (29 av 32) svarade.

   Studien fann bland annat att:

   • 86% av de neurologiska avdelningarna ändrade sin huvudvärkspraxis under nedstängningen.
   • 83% av de sjukhusen minskade öppenvårdens aktivitet under nedstängningen. Den vanligaste förändringen var en övergång till mer telemedicin.
   • Mer än hälften av sjukhusen ansåg att de hade en försämrad huvudvärksvård.

   Behandlingar med botulinumtoxin påverkades
   De flesta avdelningar använde rutinmässigt botulinumtoxin mot kronisk migrän före pandemin, men under den aktuella perioden var det endast 36% som fortsatte helt som vanligt med botulinumtoxin medan 28% slutade helt att administrera botulinumtoxin. I Danmark startades inga nya patienter upp på botulinumtoxin medan motsvarande siffra för Norge var endast 6%. För vissa patienter som redan stod på behandling med botulinumtoxin ledde situationen till längre behandlingsintervall än vanligt. (Figur 1).

   Fig. 1 Botulinum toxin A (BTX) treatment in Denmark and Norway during the lockdown. Respondents replied to the question “Did your Department continue botulinum toxin treatment for chronic migraine during the pandemic?”

   Omfattande sjukdomsbörda och risk för ökade samhällskostnader
   Migrän rankas av WHO på 12 plats bland kvinnor och på 19 plats bland befolkningen vad gäller grad av funktionshinder. Kronisk migrän rankas bland de sjukdomar som är mest handikappande och likställs med att vara förlamad i armar och ben, att ha demens eller en pågående psykos.2

   Migrän innebär också en stor ekonomisk börda för både individen och samhället. Nekad eller uppskjuten tillgång till effektiva behandlingsalternativ kan i tillägg till det enskilda lidande även leda till mer sjukfrånvaro och därmed höga samhällskostnader.

   Förslag på utveckling inför framtiden
   Författarna till studien tar även upp att det faktum att många sjukhus drabbades allvarligt av nedstängningen understryker att de flesta huvudvärkpatienter kan och bör hanteras i primärvården i nära samarbete med specialistsjukvård. Att stärka sådana samarbeten skulle göra huvudvärksvården mindre sårbar i framtiden.

   Kliniksupport

   Vår vision är att alla personer som lider av kronisk migrän ska få den behandlingen de behöver för att kunna leva ett liv till fullo. Utöver ren utbildning bedriver vi partnerskapsprojekt för att utveckla andra delar av kliniken, relevant apropå behandlingen med BOTOX. Projekten formas utifrån klinikens behov, identifierade problem och möjligheter. Syftet är att på ett eller annat sätt optimera behandlingen eller öka tillgängligheten till den samma.


   Prenumerera på BOTOX News

   BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.


   1. Kristoffersen ES, Faiz KW, Sandset EC, et al. Hospital-based headache care during the Covid-19 pandemic in Denmark and Norway. J Headache Pain. 2020 Oct 29;21(1):128
   2. Steiner TJ, Stovner LJ, Vos T, et al. Migraine is first cause of disability in under 50s: will health politicians now take notice? J Headache Pain. 2018 Feb 21;19(1):17  

   BOTOX® (Botulinumtoxin typ A). Övriga muskelavslappande medel, perifert verkande (ATC: M03AX01), pulver till injektionsvätska, lösning 50 E (Rx, EF), 100 E (Rx, Ff), 200 E (Rx, F). Enheter av botulinumtoxin är inte utbytbara mellan olika produkter. IndikationerNeurologiska störningar: Symptomatisk behandling av följande neurologiska störningar. Fokal spasticitet i fotleden och foten hos ambulanta pediatriska patienter över 2 års ålder med cerebral pares, som ett tillägg till rehabiliteringsbehandling. Fokal spasticitet i handled och hand samt i fotled och fot hos vuxna patienter efter stroke. Blefarospasm, hemifacial spasm och associerade fokala dystonier. Cervikal dystoni (spastisk torticollis). Symtomlindring hos vuxna som uppfyller kriterierna för kronisk migrän (huvudvärk ≥ 15 dagar per månad av vilka minst 8 är dagar med migrän), hos patienter som har svarat otillräckligt eller är intoleranta mot profylaktiska migränläkemedel. Blåsstörningar: Idiopatisk överaktiv urinblåsa med symtom på urininkontinens, trängningar och täta blåstömningar hos vuxna patienter med otillräckligt svar på, eller är intoleranta mot antikolinergiskt läkemedel. Urininkontinens hos vuxna med neurogen överaktiv detrusor på grund av stabil subcervikal ryggmärgsskada eller multipel skleros. Axillär hyperhidros: Ständiga besvär av svår primär hyperhidros i axillerna, som försvårar dagliga aktiviteter, och som är resistent mot lokal behandling. Kontraindikationer: Känd överkänslighet mot botulinumtoxin typ A eller något hjälpämne eller infektion vid det planerade injektionsstället. Botox-behandling för blåsstörningar är även kontraindicerat hos patienter som har urinvägsinfektion vid tidpunkten för behandling eller som vid tidpunkten för behandling har akut urinretention, som inte rutinmässigt kateteriseras eller hos patienter som inte vill och/eller kan initiera kateterisering efter behandling vid behov. Varningar och försiktighet: För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras. Botox ska bara administreras av läkare med speciell kompetens och kunskap om behandlingen. Rekommenderade doser och administreringsfrekvenser ska inte överskridas. Initial dosering av behandlingsnaiva patienter skall börja med den lägsta rekommenderade dosen för den specifika indikationen. Biverkningar kan uppstå trots att tidigare injektioner har tolererats väl. Biverkningar relaterade till spridning av toxin från injektionsstället har rapporterats. Patienter som behandlas med terapeutiska doser kan uppleva överdriven muskelsvaghet. Hänsyn bör tas till nytta-riskkonsekvenserna för den enskilda patienten innan behandling med Botox påbörjas. Dysfagi har rapporterats efter injektion i andra ställen än i cervikala muskulaturen. Botox bör endast ges med extrem försiktighet och under noggrann övervakning till patienter med subkliniska eller kliniska tecken på nedsatt neuromuskulär transmission, till patienter med perifera motoriska neuropatiska sjukdomar och till patienter med underliggande neurologiska sjukdomar. Patienter med en sjukdomshistoria med dysfagi och aspiration skall behandlas med yttersta försiktighet. Patienter eller vårdgivare skall rådas att omedelbart söka läkarvård om sväljnings-, tal- eller andningssvårigheter uppträder. Den aktuella anatomin och varje ändring av anatomin på grund av tidigare kirurgiska ingrepp måste vara kända före administrering. Försiktighet bör iakttas vid injicering nära lungan eller andra känsliga anatomiska strukturer eller på ett ställe med pågående inflammation. Allvarliga biverkningar innefattande dödlig utgång har rapporterats för patienter som hade fått injektioner av Botox utanför godkänd indikation direkt i spottkörtlar, den orolinguala-faryngeala regionen, matstrupen och magsäcken. Procedurrelaterade skador kan uppstå. Extrem försiktighet bör iakttas vid behandling av barn som har betydande neurologisk svaghet, dysfagi, eller nyligen har haft aspirationspneumoni eller lungsjukdom. Män med överaktiv blåsa och tecken eller symtom på urinvägsobstruktion ska inte behandlas med Botox. Botox kan orsaka asteni, muskelsvaghet, yrsel och synstörningar vilket kan påverka körförmågan och användning av maskiner. Fertilitet, graviditet och amning: Ska inte användas under graviditet och till kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel om inte särskilda skäl föreligger. Användning under amningsperioden kan inte rekommenderas. Särskilda förvaringsanvisningar: Förvaras i kylskåp (2–8 °C) eller i djupfryst tillstånd (-5 °C till -20 °C). För ytterligare information om produkten och senaste prisuppgifter se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 07.03.2023. AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna, +46 (0)8 684 44 600, [email protected].

   Januari 2023. SE-BTX-220075