• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Varför Augmented Reality kan ge fler patienter tillgång till BOTOX-behandling

   30-11-2020

   Ett verktyg för att utbilda fler injektörer och ge fler patienter tillgänglighet till vård, oavsett var i landet patienten och injektören befinner sig. Är Augmented Reality, AR, vägen framåt för Nordens BOTOX-kliniker?

   – Augmented Reality, AR har en enorm potential i vården, säger Bo Biering Sørensen, överläkare vid spasticitetskliniken, Klinik för rörelsestörningar, Smärtkliniken/CRPS-kliniken och Neurologiska kliniken på Rigshospitalet Glostrup i Danmark och som testat metoden vid BOTOX-injektioner för spasticitet.

   – En stor fördel är att patienter slipper resa utan kan få behandling av en injektör på sin hemmaklinik eller sjukhus under digital övervakning av en expert från ett högspecialiserat centra. Det ger också injektören tid att känna sig säkrare på sin uppgift.

   Teknik som ”förstärker” verkligheten

   Augmented reality, AR, eller direkt översatt ”förstärkt verklighet”, har fått ett rejält uppsving under senare tid. Många som hör begreppet kanske tänker på Pokemon Go? Men vad har en populär lek där man jagar levande Pokemonfigurer i sin trädgård att göra med komplicerade kirurgiska ingrepp eller BOTOX-injektioner vid kronisk migrän eller spasticitet?

   Mycket enkelt förklarat är AR en teknik som i realtid adderar digital information till den fysiska verkligheten, synligt på en skärm eller via glasögon. Virtuella bilder kan till exempel visa en kirurg hur det ser ut inne i kroppen under en pågående operation utan att hen behöver öppna den med ett snitt. På samma sätt kan en injektör få exakta instruktioner av en expert, som befinner sig på en annan plats, om var en injektion ska sättas på en patient.

   Det enda som krävs är varsin dator, surfplatta eller telefon med minst 3G, webbkamera samt en eller flera externa kameror, mikrofon och högtalare.

   Bo Biering Sørensen, överläkare vid Rigshospitalet Glostrup i Danmark, provar den nya tekniken på en patient

   Kan snabbt komma igång

   – Genom att tekniken kan koppla ihop människor på olika platser kan fler patienter få tillgång till BOTOX-behandling vid spasticitet och migrän. I dag kan väntetiderna för behandling vara cirka två år, säger Bo Biering Sørensen. På det här sättet kan man lära upp fler injektörer. Tekniken är så enkel att alla kliniker som har utrustning och bra internetuppkoppling snabbt kan komma igång och både läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter kan ge injektioner.

   – Det behövs en första hands-on utbildning, men därefter räcker det om en expert finns bredvid injektören digitalt för att guida och Bo Biering Sörensen förklarar lite mer i detalj hur det går till.

   – Som expert har jag en dator med en delad skärm där jag kan se två bilder samtidigt. På den ena ser jag via injektörens externa filmkamera hela tiden vad hen gör. På den andra bilden ser jag en ultraljudsbild på till exempel patientens muskler. Samtidigt kan injektören följa min hand på sin dator. Jag kan på så sätt guida genom hela processen och visa exakt i vilken muskel injektionen ska ges. Det gör att injektören slipper känna sig osäker. Experten kan sedan finnas med till injektören känner sig säkrare och klarar sig på egen hand.

   Bo Biering Sörensen förklarar att hela proceduren måste ske utan tidsförskjutning.

   – Man måste vara helt säker på att det man ser händer exakt i realtid. Fungerar allt som det ska är det här ett mycket bra och effektivt sätt att arbeta på. Patienter kan få behandling på sin hemmaklinik och injektörerna behöver inte resa för att utbilda sig, något som är extra bra i dessa coronatider.

   Jag kan på så sätt guida genom hela processen och visa exakt i vilken muskel injektionen ska ges. Det gör att injektören slipper känna sig osäker.


   - Bo Biering Sörensen, överläkare vid spasticitetskliniken på Rigshospitalet Glostrup

   Ett partnerskap för utvecklad vård

   För Allergan, ett Abbvie-företag, har det varit viktigt att ta till sig den senaste tekniken. Det saknas både neurologer och duktiga injektörer och AR är ett sätt att öka antalet behandlare och därigenom beta av de långa köerna av patienter med kronisk migrän eller spasticitet efter stroke.

   – Vi har många utbildningar både för sköterskor och läkare och vi såg att AR skulle kunna komma in här, säger Anna Bernmalm, Lead för Allergan Medical Institute, men påpekar att ingen injektör blir expert efter ett enda övningstillfälle.

   – Vi har alltid en hands-on utbildning först, men väl tillbaka på kliniken är många rädda och osäkra när de själva ska utföra behandlingen. De känner sig inte färdigutbildade. Genom att använda AR kan injektören få stöd av en expert.

   Anna Bernmalm, Lead för Allergan Medical Institute

   Bidrar till ökad patientsäkerhet och förbättrad tillgänglighet

   Anna Bernmalm säger att hon sett att man genom tekniken kan göra injektörerna både bättre och säkrare.

   – Det är helt enkelt en kvalitetssäkring.

   En annan inte oviktig aspekt är tidsfaktorn. Tiden är i dag begränsad och Anna Bernmalm håller med Bo Biering Sörensen om att en fördel med att använda AR är att personalen inte behöver ta sin tid för att åka i väg på fler utbildningar. Det gagnar även patienterna som slipper skickas iväg för behandling.

   – Hela idéen med att utbilda fler injektörer är att göra det möjligt för ett större antal patienter att få bästa möjliga vård oavsett i vilket land de befinner sig. Och genom att utnyttja den nya tekniken kan vi maximera vårdresurserna, avslutar Anna Bernmalm.

   Om Augmented Reality, AR

   Augmented reality, AR, betyder direkt översatt ”förstärkt verklighet”. Mycket enkelt förklarat är AR en teknik som i realtid lägger till digital information till den fysiska verkligheten, synligt på en skärm eller via glasögon. Det mest kända exemplet är sannolikt Pokemon Go. I BOTOX-sammanhang prövas just nu injektionsbehandling och -träning med hjälp av AR.

   Är du intresserad av att veta mer om möjligheterna att prova tekniken på din klinik?

   Kontakta din BOTOX-representant.


   Prenumerera på BOTOX News

   BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.


   Inga tillgängliga referenser


   BOTOX® (Botulinumtoxin typ A). Övriga muskelavslappande medel, perifert verkande (ATC: M03AX01), pulver till injektionsvätska, lösning 50 E (Rx, EF), 100 E (Rx, Ff), 200 E (Rx, F). Enheter av botulinumtoxin är inte utbytbara mellan olika produkter. IndikationerNeurologiska störningar: Symptomatisk behandling av följande neurologiska störningar. Fokal spasticitet i fotleden och foten hos ambulanta pediatriska patienter över 2 års ålder med cerebral pares, som ett tillägg till rehabiliteringsbehandling. Fokal spasticitet i handled och hand samt i fotled och fot hos vuxna patienter efter stroke. Blefarospasm, hemifacial spasm och associerade fokala dystonier. Cervikal dystoni (spastisk torticollis). Symtomlindring hos vuxna som uppfyller kriterierna för kronisk migrän (huvudvärk ≥ 15 dagar per månad av vilka minst 8 är dagar med migrän), hos patienter som har svarat otillräckligt eller är intoleranta mot profylaktiska migränläkemedel. Blåsstörningar: Idiopatisk överaktiv urinblåsa med symtom på urininkontinens, trängningar och täta blåstömningar hos vuxna patienter med otillräckligt svar på, eller är intoleranta mot antikolinergiskt läkemedel. Urininkontinens hos vuxna med neurogen överaktiv detrusor på grund av stabil subcervikal ryggmärgsskada eller multipel skleros. Axillär hyperhidros: Ständiga besvär av svår primär hyperhidros i axillerna, som försvårar dagliga aktiviteter, och som är resistent mot lokal behandling. Kontraindikationer: Känd överkänslighet mot botulinumtoxin typ A eller något hjälpämne eller infektion vid det planerade injektionsstället. Botox-behandling för blåsstörningar är även kontraindicerat hos patienter som har urinvägsinfektion vid tidpunkten för behandling eller som vid tidpunkten för behandling har akut urinretention, som inte rutinmässigt kateteriseras eller hos patienter som inte vill och/eller kan initiera kateterisering efter behandling vid behov. Varningar och försiktighet: För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras. Botox ska bara administreras av läkare med speciell kompetens och kunskap om behandlingen. Rekommenderade doser och administreringsfrekvenser ska inte överskridas. Initial dosering av behandlingsnaiva patienter skall börja med den lägsta rekommenderade dosen för den specifika indikationen. Biverkningar kan uppstå trots att tidigare injektioner har tolererats väl. Biverkningar relaterade till spridning av toxin från injektionsstället har rapporterats. Patienter som behandlas med terapeutiska doser kan uppleva överdriven muskelsvaghet. Hänsyn bör tas till nytta-riskkonsekvenserna för den enskilda patienten innan behandling med Botox påbörjas. Dysfagi har rapporterats efter injektion i andra ställen än i cervikala muskulaturen. Botox bör endast ges med extrem försiktighet och under noggrann övervakning till patienter med subkliniska eller kliniska tecken på nedsatt neuromuskulär transmission, till patienter med perifera motoriska neuropatiska sjukdomar och till patienter med underliggande neurologiska sjukdomar. Patienter med en sjukdomshistoria med dysfagi och aspiration skall behandlas med yttersta försiktighet. Patienter eller vårdgivare skall rådas att omedelbart söka läkarvård om sväljnings-, tal- eller andningssvårigheter uppträder. Den aktuella anatomin och varje ändring av anatomin på grund av tidigare kirurgiska ingrepp måste vara kända före administrering. Försiktighet bör iakttas vid injicering nära lungan eller andra känsliga anatomiska strukturer eller på ett ställe med pågående inflammation. Allvarliga biverkningar innefattande dödlig utgång har rapporterats för patienter som hade fått injektioner av Botox utanför godkänd indikation direkt i spottkörtlar, den orolinguala-faryngeala regionen, matstrupen och magsäcken. Procedurrelaterade skador kan uppstå. Extrem försiktighet bör iakttas vid behandling av barn som har betydande neurologisk svaghet, dysfagi, eller nyligen har haft aspirationspneumoni eller lungsjukdom. Män med överaktiv blåsa och tecken eller symtom på urinvägsobstruktion ska inte behandlas med Botox. Botox kan orsaka asteni, muskelsvaghet, yrsel och synstörningar vilket kan påverka körförmågan och användning av maskiner. Fertilitet, graviditet och amning: Ska inte användas under graviditet och till kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel om inte särskilda skäl föreligger. Användning under amningsperioden kan inte rekommenderas. Särskilda förvaringsanvisningar: Förvaras i kylskåp (2–8 °C) eller i djupfryst tillstånd (-5 °C till -20 °C). För ytterligare information om produkten och senaste prisuppgifter se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 07.03.2023. AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna, +46 (0)8 684 44 600, [email protected].

   Januari 2023. SE-BTX-220076