• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Viktigt att kunna skilja på olika auratyper vid ”ögonmigrän”

   04-05-2020

   I dagligt tal används uttrycket ”ögonmigrän” både vid retinal migrän och vid vanlig visuell aura. Medan läkare specialiserade på migrän känner igen och utifrån framtagna kriterier kan ställa diagnos på visuell aura, har få stött på det sällsynta tillståndet retinal migrän. Vilka är skillnaderna?

   – Under mina 20 år som specialist i neurologi har jag endast sett ett par fall av retinal migrän, säger Aud Nome Dueland, läkare vid Sandvika Nevrosenter och Neurologisk poliklinik, Rikshospitalet i Norge.

   Visuell aura beror på en patofysiologisk förändring i bakre delen av hjärnan som resulterar bland annat i en kortvarig minskning av blodflödet i hjärnbarken, så kallad cortical spreading depression, (CSD). Fenomenet orsakar vanligtvis synstörningar i båda ögonen, på samma sida av synfältet. Dessa kan visa sig i form av zik-zak-linjer och fortifikationer och kan ge synfältsförlust, så kallade scotomer, på bägge ögonen.

   – Till skillnad från personer med vanlig visuell aura upplever alltså de med retinal migrän symptom bara på det ena ögat. De ser också fler blixtar, så kallade scintillationer och någon gång kan även synfältsförlust förekomma.

   Frågor till patienten för möjliggör rätt diagnos

   – Visuell aura är det allra vanligaste aurafenomenet. Uppskattningsvis drabbar det 20 procent av alla migränpatienter. Aura innehåller ett brett spektrum av neurologiska symptom där synstörningar, tal-eller känselbortfall ingår. Symptomen startar 5 till 60 minuter innan huvudvärken sätter in. Av patienterna med aura har 90 procent visuell aura då de ser zick-zackmönster, blixtrar och upplever synbortfall, säger Aud Nome Dueland

   I dagligt tal används uttrycket ”ögonmigrän” både vid retinal migrän och vid vanlig visuell aura. Aud Nome Dueland menar att det oavsett vilken typ av aura det handlar om är viktigt att ställa rätt frågor till patienten för att kunna ge en korrekt diagnos.

   Aud Nome Dueland, specialist i neurologi vid Sandvika Nevrosenter
   och Neurologisk poliklinik, Rikshospitalet i Norge. (Foto: LHL)

   - Det finns sedan länge framtagna diagnoskriterier för migrän med aura, The Visual Aura Rating Scale, (VARS). Dessa bygger bland annat på att läkaren ställer frågor om återkommande attacker, hur många minuter attackerna varar, om de är ensidiga, helt reversibla samt om de ger syn-, sensoriska eller andra symptom från nervsystemet. Vanligtvis utvecklas besvären gradvis och följs oftast av huvudvärk och andra tillhörande migränssymtom, förklarar Aud Nome Dueland

   Det är inte ovanligt att patienter upplever att symptomen sitter i ena ögat, men i själva verket är bägge ögonen påverkade


   - säger Aud Nome Dueland

   Om en patient har flera aurasymtom kommer dessa vanligtvis i följd. Auran börjar med visuella symptom som följs av sensoriska upplevelser och därefter talbortfall. Men även det omvända förekommer. Varaktigheten för de flesta aurasymtom är en timme. Däremot kan motoriska symptom hålla i sig längre.

   Spridningen av synförändringarna skiljer sig åt

   – Många gånger har patienterna svårt att beskriva sina aurasymtom. Man kan då be dem att börja registrera attackerna. Detta är speciellt viktigt vid misstanke om retinal migrän. Den kliniska bilden blir då tydligare. Det är heller inte ovanligt att patienter upplever att symptomen sitter i ena ögat, men i själva verket är bägge ögonen påverkade, förklarar Aud Nome Dueland.

   – För att inte blanda ihop symptomen med retinal migrän är det viktigt att patienten med egna ord beskriver vad de ser och hur synförändringen artar sig. Synförändringen vid retinal migrän brer inte ut sig på samma sätt som vid vanlig visuell aura. Den förra formen utvecklas i etapper som börjar mitt i synfältet och breder sedan ut sig i samma hastighet som cortcial spreading depression. Den här spridningen ser man inte vid retinal migrän. Läkarens uppgift är att kartlägga patientens symptom, så att hen kan skilja dessa auratyper från varandra, avslutar Aud Nome Dueland.

   BOTOX är inte indicerat för retinal migrän specifikt, utan kronisk migrän, där visuell aura, av patienter ibland kallat för ”ögonmigrän”, kan förekomma som symtom.

   Läs mer om BOTOX som behandling vid kronisk migrän


   Prenumerera på BOTOX News

   BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.


   Inga tillgängliga referenser


   BOTOX® (Botulinumtoxin typ A). Övriga muskelavslappande medel, perifert verkande (ATC: M03AX01), pulver till injektionsvätska, lösning 50 E (Rx, EF), 100 E (Rx, Ff), 200 E (Rx, F). Enheter av botulinumtoxin är inte utbytbara mellan olika produkter. IndikationerNeurologiska störningar: Symptomatisk behandling av följande neurologiska störningar. Fokal spasticitet i fotleden och foten hos ambulanta pediatriska patienter över 2 års ålder med cerebral pares, som ett tillägg till rehabiliteringsbehandling. Fokal spasticitet i handled och hand samt i fotled och fot hos vuxna patienter efter stroke. Blefarospasm, hemifacial spasm och associerade fokala dystonier. Cervikal dystoni (spastisk torticollis). Symtomlindring hos vuxna som uppfyller kriterierna för kronisk migrän (huvudvärk ≥ 15 dagar per månad av vilka minst 8 är dagar med migrän), hos patienter som har svarat otillräckligt eller är intoleranta mot profylaktiska migränläkemedel. Blåsstörningar: Idiopatisk överaktiv urinblåsa med symtom på urininkontinens, trängningar och täta blåstömningar hos vuxna patienter med otillräckligt svar på, eller är intoleranta mot antikolinergiskt läkemedel. Urininkontinens hos vuxna med neurogen överaktiv detrusor på grund av stabil subcervikal ryggmärgsskada eller multipel skleros. Axillär hyperhidros: Ständiga besvär av svår primär hyperhidros i axillerna, som försvårar dagliga aktiviteter, och som är resistent mot lokal behandling. Kontraindikationer: Känd överkänslighet mot botulinumtoxin typ A eller något hjälpämne eller infektion vid det planerade injektionsstället. Botox-behandling för blåsstörningar är även kontraindicerat hos patienter som har urinvägsinfektion vid tidpunkten för behandling eller som vid tidpunkten för behandling har akut urinretention, som inte rutinmässigt kateteriseras eller hos patienter som inte vill och/eller kan initiera kateterisering efter behandling vid behov. Varningar och försiktighet: För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras. Botox ska bara administreras av läkare med speciell kompetens och kunskap om behandlingen. Rekommenderade doser och administreringsfrekvenser ska inte överskridas. Initial dosering av behandlingsnaiva patienter skall börja med den lägsta rekommenderade dosen för den specifika indikationen. Biverkningar kan uppstå trots att tidigare injektioner har tolererats väl. Biverkningar relaterade till spridning av toxin från injektionsstället har rapporterats. Patienter som behandlas med terapeutiska doser kan uppleva överdriven muskelsvaghet. Hänsyn bör tas till nytta-riskkonsekvenserna för den enskilda patienten innan behandling med Botox påbörjas. Dysfagi har rapporterats efter injektion i andra ställen än i cervikala muskulaturen. Botox bör endast ges med extrem försiktighet och under noggrann övervakning till patienter med subkliniska eller kliniska tecken på nedsatt neuromuskulär transmission, till patienter med perifera motoriska neuropatiska sjukdomar och till patienter med underliggande neurologiska sjukdomar. Patienter med en sjukdomshistoria med dysfagi och aspiration skall behandlas med yttersta försiktighet. Patienter eller vårdgivare skall rådas att omedelbart söka läkarvård om sväljnings-, tal- eller andningssvårigheter uppträder. Den aktuella anatomin och varje ändring av anatomin på grund av tidigare kirurgiska ingrepp måste vara kända före administrering. Försiktighet bör iakttas vid injicering nära lungan eller andra känsliga anatomiska strukturer eller på ett ställe med pågående inflammation. Allvarliga biverkningar innefattande dödlig utgång har rapporterats för patienter som hade fått injektioner av Botox utanför godkänd indikation direkt i spottkörtlar, den orolinguala-faryngeala regionen, matstrupen och magsäcken. Procedurrelaterade skador kan uppstå. Extrem försiktighet bör iakttas vid behandling av barn som har betydande neurologisk svaghet, dysfagi, eller nyligen har haft aspirationspneumoni eller lungsjukdom. Män med överaktiv blåsa och tecken eller symtom på urinvägsobstruktion ska inte behandlas med Botox. Botox kan orsaka asteni, muskelsvaghet, yrsel och synstörningar vilket kan påverka körförmågan och användning av maskiner. Fertilitet, graviditet och amning: Ska inte användas under graviditet och till kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel om inte särskilda skäl föreligger. Användning under amningsperioden kan inte rekommenderas. Särskilda förvaringsanvisningar: Förvaras i kylskåp (2–8 °C) eller i djupfryst tillstånd (-5 °C till -20 °C). För ytterligare information om produkten och senaste prisuppgifter se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 07.03.2023. AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna, +46 (0)8 684 44 600, [email protected].

   Januari 2023. SE-BTX-220084