• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Hva kan 300 britiske fysioterapeuter lære oss om injeksjoner av botulinumtoksin?

   14-06-2021

   Bare en liten del av slagpasienter som er kandidater for behandling med botulinumtoksin på grunn av avansert spastisitet, får tilgang til behandlingen. De fleste klinikkene i Norge, Sverige og Danmark mener at mangel på injektører er den største utfordringen. Kan fysioterapeuter være en del av løsningen?

   Med mange års erfaring innen nevrologisk rehabilitering og injeksjonsbehandling som denervasjonsbehandling er fysioterapeuten Peter Sanderson internasjonalt anerkjent innen sitt felt. Som spesialist reiser han rundt i verden og foreleser for leger, fysioterapeuter og annet helsepersonell om nevrologisk rehabilitering og injeksjoner med botulinumtoksin. I september 2020 deltok han på det nordiske ekspertmøtet som ble arrangert av Allergan.

   – I Storbritannia er det vanligere at fysioterapeuter injiserer botulinumtoksin enn i de skandinaviske landene. Her har fysioterapeuter kunnet injisere botulinumtoksin i 20 år. Siden 2013 har britiske fysioterapeuter også kunnet forskrive legemidler, og det innebærer at hele prosessen har blitt mer effektiv.

   – Fysioterapeuten gir botulinumtoksin, deretter følger teamet opp pasienten, forteller Peter Sanderson i et telefonintervju.

   Peter Sanderson, fysioterapeut i nevrologisk spastisitet ved      Royal Orthopeadic Teaching Hospital i Birmingham

   Aldrende befolkning krever flere injektører
   Når Peter Sanderson ikke lærer opp blivende injektører, er han rådgivende spesialist på en av Storbritannias største avdelinger for nevrologisk spastisitet ved Royal Orthopeadic Teaching Hospital i Birmingham. Han driver også sin egen klinikk, PSP Neuro and Paedriatic Rehabilitation. Med en aldrende befolkning mener han at det er nødvendig å gi opplæring til mange flere injektører innen forskjellige yrkesgrupper.

   – Det betyr at vi må utvikle et rammeverk der fysioterapeuter og leger arbeider side om side.

   Fysioterapeuter er eksperter på å analysere bevegelser. Men for å få lov til å gi injeksjoner med botulinumtoksin kreves det en spesialistutdanning. Peter Sanderson forklarer at i tillegg til å lære å finne riktig muskel og få en detaljert kunnskap om kroppen, må fysioterapeutene forstå hvordan man tilpasser doseringen til behandlingen.

   – Det viktigste er å lære seg å injisere. Deretter kommer forskrivning, sier Peter Sanderson.

   Det betyr at vi må utvikle et rammeverk der fysioterapeuter og leger arbeider side om side


   - Peter Sanderson, fysioterapeut i nevrologisk spastisitet ved Royal Orthopeadic Teaching Hospital i Birmingham og gründer bak PSP Neuro and Paedriatic Rehabilitation

   Etterlyser mentorsystem
   I dag har cirka 300 britiske fysioterapeuter autorisasjon til å forskrive botulinumtoksin, i henhold til et rammeverk for klinisk styring, men ifølge Peter Sanderson trengs det flere som både kan forskrive og injisere, og han etterlyser et mentorsystem der spesialister kan dele sin kunnskap med andre.
   – Utdanning tar tid, og da kan det være enklere å injisere selv i stedet for å lære opp andre, men det er viktig at spesialistene er tilgjengelige som støtte for personer som er under utdanning.
   Selv hadde Peter Sanderson støtte av en lege da han var ny. Som fysioterapeut har han alltid følt at han er blitt akseptert som injektør av legestanden, og i dag er det han som gir nevrologer opplæring i injeksjonsbehandling.

   Hva er mulighetene i de forskjellige landene?
   Eksisterende regelverk i Sverige, Norge og Danmark er forskjellige med tanke på hvilke oppgaver fysioterapeuter kan ta ansvar for, for eksempel når det gjelder administrasjon av legemidler. Nedenfor ser du en oversikt. Se respektive referanser for fullstendig ordlyd.

    Sverige: Ifølge Socialstyrelsen kan fysioterapeuter klargjøre, administrere og overlevere legemidler som skal gis til pasienter i forbindelse med fysioterapi.2

   Norge: Ifølge Helsedirektoratet har fysioterapeuter formelt sett lov til å sette injeksjoner når han eller hun fungerer som legens medhjelper. Både legen og fysioterapeuten har da ansvar for at nødvendige instruksjoner blir gitt for at administrasjonen skal kunne gjennomføres på en riktig måte. Legen har løpende ansvar og kontroll da fysioterapeuten bare fungerer som legens medhjelper.3

   Danmark: Å administrere injeksjoner av legemidler er ifølge dagens regelverk en oppgave som er forbeholdt leger. Dette er fordi fysioterapeuter ikke er definert som helsepersonell.4

   Om spastisitet etter et slag

   Spastisitet er en nevrologisk komplisert og svært funksjonsnedsettende tilstand som oppstår hos mer enn 40 prosent av personer som har overlevd et slag etter seks måneder.5 Spastisitet medfører at musklene ufrivillig trekker seg sammen på grunn av en skade i det sentrale nervesystemet. Hvordan dette arter seg kan variere, avhengig av hvor skaden sitter og hvor stor den er. Blant de sekundære effektene er smerte, deformitet og nedsatt funksjon.6 Å forutse eller fange opp spastisitet tidlig er avgjørende for en tydelig behandlingsplan og bedre utfall for pasientene.7

   I BOTOX preparatomtale understrekes det at legemidlet kun skal gis av lege med spesialkompetanse og med kunnskap om behandlingen, samt om bruken av det nødvendige utstyret1

   Støtte til klinikker

   Hvis du ønsker å diskutere situasjonen på din klinikk og mulighetene til utdanning og utvikling, snakk med din BOTOX-kontakt. I tillegg til ren utdanning driver vi partnerskapsprosjekter for å utvikle andre deler av klinikken, som er relevant ved behandling med BOTOX. Prosjektene utformes etter klinikkens behov, identifiserte problemer og muligheter. Formålet er på en eller annen måte å optimere behandlingen.

   Slik kan Augmented Reality gi flere pasienter tilgang til BOTOX-behandling


   Abonnere på BOTOX News

   BOTOX News er et nyhetsbrev fra det skandinaviske BOTOX-teamet i AbbVie. Hensikten er å holde deg som jobber med BOTOX informert og oppdatert på det siste innen området. Du får nyheter innenfor terapiområdet, i tillegg til tips og råd som kan hjelpe deg i behandlingen av dine pasienter.


   1. BOTOX SPC 27.03.2023, avsnitt 4.2
   2. Socialstyrelsen, 2021 - Vem får iordningställa, administrera och överlämna läkemedel   -   www.socialstyrelsen.se
   3. Helsedirektoratet - Legemiddelhåndteringsforskriften: Forskrift av 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp    
   4. Sundheds og Ældreministeriet Journalnummer: 51010488/1 - Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler
   5. Urban PP, Wolf T, Uebele M, et al. Occurence and clinical predictors of spasticity after ischemic stroke. Stroke. 2010 Sep;41(9):216-20
   6. Royal College of Phycisians - Spasticity in adults: management using botulinum toxin. 20March 2018.   -   https://www.rcplondon.ac.uk/guidelines-policy/spasticity-adults-management-using-botulinum-toxin
   7. Wissel J, Schelosky LD, Scott J, et al. Early development of spasticity following stroke: a prospective, observational trial. J Neurol. 2010 Jul;257(7):1067-72.    

   Utarbeidet: Januar 2023. NO-BTX-220079