Hör experterna diskutera olika ämnen inom reumatologi.

Erfarenheter från tidig RA-mottagning

Reumatolog Jon Einarsson och sjuksköterska Caroline Bengtsson, Reumatologkliniken, Lund, berättar om sjukdomen RA samt om hur de jobbar med tidig artritmottagning i Lund. (ca 38 min)

 

Webinar: How do RA patients with an inadequate response to bDMARDs respond to RINVOQ?

Prof. Peter Taylor från University of Oxford, Storbritannien, sammanfattar SELECT-BEYOND-studien, en studie där man tittar på RINVOQs effekt och säkerhet hos RA-patienter som haft otillräckligt svar på biologisk behandling1. (ca 23 min)

Berättar patientrapporterade utfallsmått hur en patient med RA mår?

Prof. Janet Pope (professor of Medicine, Schulich School of Medicine & Dentistry, Western University, London, Ontario, Canada) diskuterar bl a rollen av patientrapporterade utfallsmått (PROs) vid RA samt potentiella problem med komposit-score om resultaten av PROs skiljer sig från reumatologens åsikt.

Remission vid RA - varför är det viktigt?

Professor Ernest Choy (professor of Clinical Rheumatology, Cardiff University School of Medicine, Cardiff, Wales, UK) och professor Philip Conaghan (professor of Musculoskeletal Medicine, University of Leeds, UK) diskuterar vikten av att nå remission vid RA och vilken roll Treat to Target spelar för att nå remission.

Vad är följsamhet och varför har det betydelse?

Professor John Weinman (professor of Physcology as Applied to medicines, King’s college London, UK) och professor Ferdinand Breedveld (professor, Leiden University Medical Center, Leiden, Netherlands) diskuterar i två korta filmer skillnaden mellan ”medication adherence” och ”medication persistance” samt följsamhet (adherence) vid RA. De tar även upp varför följsamhet till behandling är nödvändigt för att få optimal effekt av behandlingen, orsaker till låg följsamhet samt nyttan med patientstödsprogram.

Vad är följsamhet och varför har det betydelse?

Professor John Weinman (professor of Physcology as Applied to medicines, King’s college London, UK) och professor Ferdinand Breedveld (professor, Leiden University Medical Center, Leiden, Netherlands) diskuterar i två korta filmer skillnaden mellan ”medication adherence” och ”medication persistance” samt följsamhet (adherence) vid RA. De tar även upp varför följsamhet till behandling är nödvändigt för att få optimal effekt av behandlingen, orsaker till låg följsamhet samt nyttan med patientstödsprogram.

Vilken behandling till vilken patient?

Professor Paul Emery (professor of Rheumatology, Leeds Institute of Rheumatic and Musculoskeletal Medicine University, Leeds, UK) och professor Ferdinand Breedveld (professor, Leiden University Medical Center, Leiden, Netherlands) diskuterar övergripande kring behandlingsmålet remission och att olika patienter kan behöva olika typer av behandling för att nå uppsatt mål. De tar även upp hur man kan använda sig av de lärdomar och den erfarenhet man samlat på sig de senaste 20 åren för att nå optimalt behandlingsresultat idag.

I Sverige uppdaterar Svensk Reumatologisk Förening (SRF) årligen riktlinjerna för läkemedelsbehandling vid RA, dessa hittas på SRFs hemsida.  

Real World Evidence - fördelarna med T2T vid RA

Professor Paul Emery (professor of Rheumatology, Leeds Institute of Rheumatic and Musculoskeletal Medicine University, Leeds, UK) och professor Ferdinand Breedveld (professor, Leiden University Medical Center, Leiden, Netherlands) diskuterar kring begreppet Treat to Target (T2T), att införandet av T2T har resulterat i att många patienter idag når remission samt vikten av att patient och läkare sätter upp gemensamma behandlingsmål. De diskuterar även svensk data från SRQ där man bl a har tittat på kopplingen mellan behandling med TNF-hämmare och att återfå arbetsförmågan. 

I Sverige uppdaterar Svensk Reumatologisk Förening (SRF) årligen riktlinjerna för läkemedelsbehandling vid RA, dessa hittas på SRFs hemsida.  

Minimiinformation

RINVOQ® (upadacitinib), depottablett 15 mg, 30 mg, 45 mg (F), Rx, ATC-kod L04AA44 selektivt immunsuppressivt medel, JAK-hämmare. Indikationer: måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Aktiv psoriasisartrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs, i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Axial spondylartrit: – Aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit hos vuxna med objektiva tecken på inflammation som anges av förhöjda nivåer av CRP och/eller MRI, som har otillräckligt behandlingssvar på NSAID. – Aktiv ankyloserande spondylit (radiografisk axial spondylartrit) hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på konventionell behandling. Måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre vilka är aktuella för systemisk behandling. Måttlig till svår aktiv ulcerös kolit eller Crohns sjukdom hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar, förlorat behandlingssvar eller som varit intoleranta mot konventionell behandling eller biologiska läkemedel. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller aktiv allvarlig infektion. Gravt nedsatt leverfunktion. Graviditet. Varningar och försiktighet: RINVOQ ska endast användas om inga lämpliga behandlingsalternativ är tillgängliga för patienter: som är 65 år eller äldre; med en anamnes på aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom eller andra kardiovaskulära riskfaktorer (t.ex. nuvarande eller tidigare långtidsrökare); med riskfaktorer för malignitet (t.ex. nuvarande eller tidigare malignitet). RINVOQ ska inte påbörjas hos patienter med aktiva, allvarliga infektioner, inkl. lokala infektioner och TB. Virusreaktivering, inkl. fall av reaktivering av herpesvirus (t.ex. herpes zoster), har rapporterats i kliniska studier. Påbörja inte eller avbryt tillfälligt behandling om onormala lab-värden som anemi, neutropeni, lymfopeni och levertransaminaser påträffas. RINVOQ associerades med ökade lipidparametrar i kliniska studier. Divertikulit och gastrointestinal perforation har rapporteras i kliniska prövningar och från klinisk erfarenhet. Patienter med aktiv Crohns sjukdom löper ökad risk att utveckla tarmperforation. VTE har rapporterats hos patienter på RINVOQ. Hos patienter med kända VTE-riskfaktorer ska RINVOQ användas med försiktighet. Allvarliga överkänslighetsreaktioner har rapporterats med RINVOQ. Fertilitet, graviditet och amning: Fertila kvinnor ska rådas använda effektiv preventivmetod under behandling och i minst 4 veckor efter avslutad behandling. RINVOQ är kontraindicerat under graviditet och ska inte användas under amning. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. För information: kontakta AbbVie AB, 08 684 44 600. Datum för översyn av produktresumén: 19 december 2023. Begränsning av läkemedelsförmån: RINVOQ subventioneras 1) när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig 2) för patienter med atopisk dermatit när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. 

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

SE-RNQ-220026 v 7.0 Senast uppdaterad 2024-02-26

Jag vill gärna ha mer information från en produktspecialist.

Jag har frågor till en medicinsk expert.

Referenser

1. RINVOQ produktresumé 

2. Cohen SB et al. Safety profile of upadacitinib in rheumatoid arthritis: integrated analysis from the SELECT phase III clinical program. Ann Rheum Dis 2021;80:304–311. doi:10.1136/annrheumdis-2020-218510

 

SE-RNQ-220001 v 5.0 Senast uppdaterad 2023-10-01