RINVOQ – behandling för hela axSpA-spektrat (nr-axSpA och AS) 

RINVOQ AS Bio-naiva

  • Signifikant fler uppnådde ASAS40 respons vid vecka 14 jämfört med placebo (51,6 % vs. 25,5 %) med bibehållen effekt över 2 år (p ≤ 0,001).1
  • Fler uppnår låg sjukdomsaktivitet (ASDAS-LDA) vid vecka 14 jämfört med placebo (49,5 % vs. 10,6 %) med bibehållen effekt över 2 år.*1

RINVOQ AS Bio-erfarna

  • Signifikant fler uppnådde ASAS40 respons vid vecka 14 jämfört med placebo (44,5 % vs. 18,2 %) (p ≤ 0,001).1    
  • Signifikant fler uppnår låg sjukdoms-aktivitet (ASDAS-LDA) vid vecka 14 jämfört med placebo (44,1 % vs. 10,1 %) (p ≤ 0,001).1

RINVOQ nr-axSpA

  • Signifikant fler uppnådde ASAS40 respons vid vecka 14 jämfört med placebo (44,9 % vs. 22,5 %) (p ≤ 0,001).1
  • Signifikant fler uppnår låg sjukdomsaktivitet (ASDAS-LDA) vid vecka 14 jämfört med placebo (42,3 % vs. 18,3 %) p ≤ 0,001).1

*post-hoc analys av SELECT-AXIS 1, ej multiplicitetskontrollerad

 


RINVOQs säkerhetsprofil har studerats i 18 kliniska studier inom de 7 godkända indikationerna:
RA, PsA, nr-axSpA, AS, AD, UC och CD, där mer än 13 500 patienter har inkluderats.‡1

De vanligaste rapporterade biverkningarna i de kliniska prövningarna för RA, PsA, nr-axSpA och AS var övre luftvägsinfektion, förhöjt kreatinkinas (CK) i blodet, förhöjt alaninaminotransferas (ALAT), bronkit, illamående, neutropeni, hosta, förhöjt aspartataminotransferas (ASAT) och hyperkolesterolemi. Den vanligaste rapporterade allvarliga biverkningen var allvarliga infektioner.1

15 samt 30 mg är studerade och godkända doser vid AD och 15, 30 samt 45 mg är studerade doser vid UC. Observera att doserna 30 och 45 mg inte är godkända för indikationerna RA, PsA, nr-axSpA eller AS.

 

axSpA: axial spondylartrit; AS: ankyloserande spondylit (radiografisk axial spondylartrit); nr-axSpA: icke-radiografisk axial spondylartrit; ASAS: Assessment of Spondyloarthritis International Society; ASAS40: ≥40 %  förbättring; ASDAS-LDA: Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score - Low Disease Activity

Minimiinformation

RINVOQ® (upadacitinib), depottablett 15 mg, 30 mg, 45 mg (F), Rx, ATC-kod L04AA44 selektivt immunsuppressivt medel, JAK-hämmare. Indikationer: måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Aktiv psoriasisartrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs, i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Axial spondylartrit: – Aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit hos vuxna med objektiva tecken på inflammation som anges av förhöjda nivåer av CRP och/eller MRI, som har otillräckligt behandlingssvar på NSAID. – Aktiv ankyloserande spondylit (radiografisk axial spondylartrit) hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på konventionell behandling. Måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre vilka är aktuella för systemisk behandling. Måttlig till svår aktiv ulcerös kolit eller Crohns sjukdom hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar, förlorat behandlingssvar eller som varit intoleranta mot konventionell behandling eller biologiska läkemedel. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller aktiv allvarlig infektion. Gravt nedsatt leverfunktion. Graviditet. Varningar och försiktighet: RINVOQ ska endast användas om inga lämpliga behandlingsalternativ är tillgängliga för patienter: som är 65 år eller äldre; med en anamnes på aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom eller andra kardiovaskulära riskfaktorer (t.ex. nuvarande eller tidigare långtidsrökare); med riskfaktorer för malignitet (t.ex. nuvarande eller tidigare malignitet). RINVOQ ska inte påbörjas hos patienter med aktiva, allvarliga infektioner, inkl. lokala infektioner och TB. Virusreaktivering, inkl. fall av reaktivering av herpesvirus (t.ex. herpes zoster), har rapporterats i kliniska studier. Påbörja inte eller avbryt tillfälligt behandling om onormala lab-värden som anemi, neutropeni, lymfopeni och levertransaminaser påträffas. RINVOQ associerades med ökade lipidparametrar i kliniska studier. Divertikulit och gastrointestinal perforation har rapporteras i kliniska prövningar och från klinisk erfarenhet. Patienter med aktiv Crohns sjukdom löper ökad risk att utveckla tarmperforation. VTE har rapporterats hos patienter på RINVOQ. Hos patienter med kända VTE-riskfaktorer ska RINVOQ användas med försiktighet. Allvarliga överkänslighetsreaktioner har rapporterats med RINVOQ. Fertilitet, graviditet och amning: Fertila kvinnor ska rådas använda effektiv preventivmetod under behandling och i minst 4 veckor efter avslutad behandling. RINVOQ är kontraindicerat under graviditet och ska inte användas under amning. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. För information: kontakta AbbVie AB, 08 684 44 600. Datum för översyn av produktresumén: 19 december 2023. Begränsning av läkemedelsförmån: RINVOQ subventioneras 1) när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig 2) för patienter med atopisk dermatit när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. 

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

SE-RNQ-220026 v 7.0 Senast uppdaterad 2024-02-26

Jag vill gärna ha mer information från en produktspecialist.

Jag har frågor till en medicinsk expert.

Referenser

  1. RINVOQ produktresumé. fass.se
  2. AbbVie data on file

 

SE-RNQ-220012 v 5.0 Senast uppdaterad 2023-10-03