• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • RINVOQ – den första avancerade orala behandlingen inom AS 

   RINVOQ visade signifikant bättre effekt över flera sjukdomsmått såsom ASAS40 och ASAS PR jämfört med placebo vid vecka 14* (p ≤ 0,001).1

   RINVOQ visade en numerisk större skillnad i ASAS40 jämfört med placebo vid vecka 2, behandlingssvaret bibehölls till och med vecka 64* (p ≤ 0,001).1

   Läs om effektdata

   RINVOQ visade att en signifikant större andel patienter uppnådde BASDAI 50 jämfört med placebo vid vecka 14* (p ≤ 0,01).1    

   RINVOQ visade en signifikant större förändring från baslinjen i ASDAS-CRP jämfört med placebo vid vecka 14* (p ≤ 0,001).1

   Läs om effektdata

   RINVOQs säkerhetsprofil har studerats i 11 kliniska studier inom de 4 godkända indikationerna: RA, PsA, AS och AD, där närmare 4 000 patienter behandlats med RINVOQ. 

   De vanligaste rapporterade biverkningarna i de kliniska prövningarna för RA, PsA och AS var övre luftvägsinfektion, förhöjt kreatinkinas (CK) i blodet, förhöjt alaninaminotransferas (ALAT), bronkit, illamående, hosta, förhöjt aspartataminotransferas (ASAT) och hyperkolesterolemi. Den vanligaste rapporterade allvarliga biverkningen var allvarliga infektioner. För fullständig information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet samt biverkningar se produktresumén på Fass.se

   Läs om säkerhetsprofilen

   *Hos patienter med  AS som haft otillräckligt svar på NSAID

   AS: ankylosing spondylitis; JAK: Januskinas; ASAS: Assessment of Spondyloarthritis International Society; ASAS40: ≥40 %  förbättring; ASAS PR: ASAS Partial Remission = värde av ≤2 på samtliga 4 komponenter; ASDAS-CRP: Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score - CRP; BASDAI: Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index;  BASDAI50 = ≥50 % förbättring

   Minimiinformation

   RINVOQ® (upadacitinib), depottablett 15 mg (F), depottablett 30 mg (F), Rx, ATC-kod L04AA44 selektivt immunsuppressivt medel, JAK-hämmare. Indikationer: måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Aktiv psoriasisartrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs, i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på konventionell behandling. Måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre vilka är aktuella för systemisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller aktiv allvarlig infektion. Gravt nedsatt leverfunktion. Graviditet. Varningar och försiktighet: RINVOQ ska inte påbörjas hos patienter med aktiva, allvarliga infektioner, inkl. lokala infektioner och TB. Avbryt behandling om en patient utvecklar en allvarlig infektion eller en opportunistisk infektion. Virusreaktivering, inkl. fall av reaktivering av herpesvirus (t.ex. herpes zoster), har rapporterats i kliniska studier. Vid herpes zoster ska behandlingsavbrott övervägas tills episoden upphört. Påbörja inte eller avbryt tillfälligt behandling om onormala lab-värden som anemi, neutropeni, lymfopeni och levertransaminaser påträffas. Upadacitinib associerades med ökade lipidparametrar i kliniska studier. Behandla patienter enl. kliniska riktlinjer för hyperlipidemi. Divertikulit har rapporteras i kliniska prövningar och från klinisk erfarenhet efter godkännandet för försäljning. Upadacitinib ska användas med försiktighet till patienter med divertikelsjukdom och särskilt till patienter som samtidigt långtidsbehandlas med läkemedel som medför ökad risk för divertikulit såsom NSAID, kortikosteroider och opioider. VTE har rapporterats hos patienter på upadacitinib. Avsluta behandling om symptom på DVT/LE uppstår. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. För information: kontakta AbbVie AB, 08 684 44 600. Datum för översyn av produktresumén: 30 maj 2022. Begränsning av läkemedelsförmån reumatologi: RINVOQ 15 mg ingår i läkemedelsförmånerna med begränsad subvention när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. Begränsning av läkemedelsförmån dermatologi: RINVOQ subventioneras för patienter >12 år med måttlig till svår atopisk dermatit, när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. 

   ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

   SE-RNQ-220026 v 1. Senast uppdaterad 2022-07-01

   Jag vill gärna ha mer information från en produktspecialist.

   Jag har frågor till en medicinsk expert.

   Referenser

   1. RINVOQ produktresumé 16 december 2021
   2. AbbVie data on file

    

   SE-RNQ-220012 v.1. Senast uppdaterad 2022-03-10