• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Beställ material

   För att stödja patienter med RA, PsA och AS kring sin sjukdom och behandling finns följande material att tillgå. Du kan även beställa material till dig som är hälso- och sjukvårdspersonal. Du beställer lätt via e-post direkt till din vårdmottagning. För mer information är du välkommen att kontakta din AbbVie-representant.


   Patientmaterial

   Patientbroschyr RINVOQ

   Broschyr om Elsa – en app där patienten kan följa sitt mående, sina levnadsvanor och sin behandling

   Patientkort RINVOQ

   Startmapp till patient som får RINVOQ förskrivet


   Material till hälso- och sjukvårdspersonal

   Insättningsguide för RINVOQ

   Produktresumé RINVOQ

   Checklista vid insättning av RINVOQ


   AbbVie Reumatologi är ett digitalt e-postutskick som skickas ut till prenumeranter.

   Syftet är att ge dig regelbundna uppdateringar om vetenskapliga nyheter och aktuella händelser.

   Innehållet består bland annat av inbjudan till utbildningsaktiviteter, information om nya webföreläsningar, medicinska artiklar, rapportering från kongresser, reportage från den kliniska vardagen, nyheter om läkemedel från AbbVie och annat som kan vara intressant för dig som är verksam inom reumatologiområdet.

   Är du intresserad av att prenumerera, gå in på länken nedan och fyll i dina uppgifter.

    

   Minimiinformation

   RINVOQ® (upadacitinib), depottablett 15 mg (F), depottablett 30 mg (EF), Rx, ATC-kod L04AA44 selektivt immunsuppressivt medel, JAK-hämmare. Indikationer: måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Aktiv psoriasisartrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs, i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på konventionell behandling. Måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre vilka är aktuella för systemisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller aktiv allvarlig infektion. Gravt nedsatt leverfunktion. Graviditet. Varningar och försiktighet: RINVOQ ska inte påbörjas hos patienter med aktiva, allvarliga infektioner, inkl. lokala infektioner och TB. Avbryt behandling om en patient utvecklar en allvarlig infektion eller en opportunistisk infektion. Virusreaktivering, inkl. fall av reaktivering av herpesvirus (t.ex. herpes zoster), har rapporterats i kliniska studier. Påbörja inte eller avbryt tillfälligt behandling om onormala lab-värden som anemi, neutropeni, lymfopeni och levertransaminaser påträffas. Upadacitinib associerades med ökade lipidparametrar i kliniska studier. Behandla patienter enl. kliniska riktlinjer för hyperlipidemi. VTE har rapporterats hos patienter på upadacitinib. Avsluta behandling om symptom på DVT/LE uppstår. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. För information: kontakta AbbVie AB, 08 684 44 600. Datum för översyn av produktresumén: augusti 2021. Begränsning av läkemedelsförmån: RINVOQ 15 mg ingår i läkemedelsförmånerna med begränsad subvention när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. RINVOQ 30 mg ingår ännu inte i läkemedelsförmånerna. Ansökan gällande subvention samt inkluderande i läkemedelsförmånen för atopisk dermatit är inskickad till TLV.

   ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

   Jag vill gärna ha mer information från en produktspecialist.

   Jag har frågor till en medicinsk expert.

   Referenser

   RINVOQ produktresumé, augusti 2021

    

   SE-RNQ-210072 v.1. Senast uppdaterad 2021-09-10