• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}

  • RINVOQ – en selektiv JAK-hämmare i tablettform framforskad av AbbVie

   RINVOQ + MTX visade att en signifikant högre andel patienter nådde remission jämfört med adalimumab + MTX. SELECT-COMPARE-studien visade att 29 % av de patienter som fick RINVOQ + MTX nådde remission (DAS28-CRP < 2,6) vid vecka 12 jämfört med 6 % av de som fick placebo + MTX (primärt effektmått) och 18 % av de som fick adalimumab + MTX (p ≤ 0,001 vid båda jämförelserna)*1.

   Läs om remissionsdata

   RINVOQ + MTX visade signifikant bättre effekt jämfört med adalimumab + MTX vad gäller ACR50 och fysisk funktion (p ≤ 0,001 vid båda jämförelserna)*1. Dessa parametrar var även testade för multiplicitets-kontrollerad superioritet.2

   RINVOQ + csDMARDs visade signifikant bättre effekt vad gäller remission (DAS28-CRP < 2,6) jämfört med placebo + csDMARDs **, samt för RINVOQ i monoterapi jämfört med MTX i monoterapi*** (p ≤ 0,001 vid båda jämförelserna)1.

   Signifikant större hämning av ledskada uppvisades med RINVOQ + MTX jämfört med placebo + MTX# (p ≤ 0,001), samt för RINVOQ i monoterapi jämfört med MTX i monoterapi## (p ≤ 0,01)1.

   Läs om effektdata

   RINVOQs säkerhetsprofil har studerats i 11 kliniska studier inom de 4 godkända indikationerna:  RA, PsA; AS och AD, där närmare 4000 patienter har behandlats med RINVOQ1,3

   De vanligaste rapporterade biverkningarna i de kliniska prövningarna för RA, PsA och AS var övre luftvägsinfektion, förhöjt kreatinkinas (CK) i blodet, förhöjt alaninaminotransferas (ALAT), bronkit, illamående, hosta, förhöjt aspartataminotransferas (ASAT) och hyperkolesterolemi. Den vanligaste rapporterade allvarliga biverkningen var allvarliga infektioner. För fullständig information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet samt biverkningar se produktresumén på Fass.se.

   Läs om säkerhetsprofilen

    

   *Patienter med måttlig till svår RA som har haft otillräckligt svar på MTX, vecka 12

   ** Patienter med måttlig till svår RA som haft otillräckligt svar på csDMARDs, vecka 12

   ***Patienter med måttlig till svår RA som har haft otillräckligt svar på MTX, vecka 14

   #Patienter med måttlig till svår RA som har haft otillräckligt svar på MTX, vecka 26

   ##MTX-naiva patienter, vecka 24

   ACR50: American College of Rheumatology ≥50 % förbättring; DAS28 (CRP): Disease Activity Score 28 leder, (C-Reactive Protein); JAK: Januskinas; 

   MTX: metotrexat; csDMARDs: conventional synthetic disease-modifying anti-rheumatic drugs.

    

   Minimiinformation

   RINVOQ® (upadacitinib), depottablett 15 mg (F), depottablett 30 mg (F), Rx, ATC-kod L04AA44 selektivt immunsuppressivt medel, JAK-hämmare. Indikationer: måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Aktiv psoriasisartrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs, i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på konventionell behandling. Måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre vilka är aktuella för systemisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller aktiv allvarlig infektion. Gravt nedsatt leverfunktion. Graviditet. Varningar och försiktighet: RINVOQ ska inte påbörjas hos patienter med aktiva, allvarliga infektioner, inkl. lokala infektioner och TB. Avbryt behandling om en patient utvecklar en allvarlig infektion eller en opportunistisk infektion. Virusreaktivering, inkl. fall av reaktivering av herpesvirus (t.ex. herpes zoster), har rapporterats i kliniska studier. Vid herpes zoster ska behandlingsavbrott övervägas tills episoden upphört. Påbörja inte eller avbryt tillfälligt behandling om onormala lab-värden som anemi, neutropeni, lymfopeni och levertransaminaser påträffas. Upadacitinib associerades med ökade lipidparametrar i kliniska studier. Behandla patienter enl. kliniska riktlinjer för hyperlipidemi. Divertikulit har rapporteras i kliniska prövningar och från klinisk erfarenhet efter godkännandet för försäljning. Upadacitinib ska användas med försiktighet till patienter med divertikelsjukdom och särskilt till patienter som samtidigt långtidsbehandlas med läkemedel som medför ökad risk för divertikulit såsom NSAID, kortikosteroider och opioider. VTE har rapporterats hos patienter på upadacitinib. Avsluta behandling om symptom på DVT/LE uppstår. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. För information: kontakta AbbVie AB, 08 684 44 600. Datum för översyn av produktresumén: 30 maj 2022. Begränsning av läkemedelsförmån reumatologi: RINVOQ 15 mg ingår i läkemedelsförmånerna med begränsad subvention när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. Begränsning av läkemedelsförmån dermatologi: RINVOQ subventioneras för patienter >12 år med måttlig till svår atopisk dermatit, när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. 

   ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

   SE-RNQ-220026 v 1. Senast uppdaterad 2022-07-01

   Jag vill gärna ha mer information från en produktspecialist.

   Jag har frågor till en medicinsk expert.

   Referenser

   1. RINVOQ produktresumé 16 december 2021
   2. Fleischmann R, Pangan AL, Song IH, et al. Arthritis Rheumatol. doi:10.1002/art.41032.
   3. AbbVie data on file

    

   SE-RNQ-220007 v.1. Senast uppdaterad 2022-03-10