• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • RINVOQ – den första JAK-hämmaren som tas en gång om dagen vid PsA

   RINVOQ visade en signifikant bättre effekt gällande ACR20 jämfört med placebo, även på bDMARD-IR, vid vecka 12 (p ≤ 0,001). Tid till effekt var snabb och en högre respons sågs så tidigt som i vecka 21*.

   En direkt jämförande studie mot adalimumab (H2H) visade att en minst lika stor andel patienter uppnådde ACR20 med RINVOQ som med adalimumab vid vecka 121** (p ≤ 0,001).

   RINVOQ visade en signifikant hämning av ledskada jämfört med placebo vid vecka 241** (p ≤ 0,001).

   Läs om effektdata

   RINVOQ visade att en signifikant större andel patienter, inklusive bDMARD-IR, uppnådde minimal sjukdomsaktivitet (MDA) jämfört med placebo vid vecka 241*(p ≤ 0,001).

   RINVOQ visade att signifikant fler patienter fick utläkta entesiter jämfört med placebo vid vecka 241** (p ≤ 0,001).

   RINVOQ visade att en signifikant större andel patienter, inklusive bDMARD-IR, uppnådde PASI 75 jämfört med placebo vid vecka 161* (p ≤ 0,001).

   Läs om effektdata

   >900 patienter har behandlats med RINVOQ i registreringsstudierna för PsA.2    

   RINVOQs säkerhetsprofil har studerats i 11 kliniska studier inom de 4 godkända indikationerna: RA, PsA, AS och AD, där närmare 4000 patienter har behandlats med RINVOQ.1,2

   De vanligaste rapporterade biverkningarna i de kliniska prövningarna för RA, PsA och AS var övre luftvägsinfektion, förhöjt kreatinkinas (CK) i blodet, förhöjt alaninaminotransferas (ALAT), bronkit, illamående, hosta, förhöjt aspartataminotransferas (ASAT) och hyperkolesterolemi. Den vanligaste rapporterade allvarliga biverkningen var allvarliga infektioner. För fullständig information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet samt biverkningar se produktresumén på Fass.se.

   Läs om säkerhetsprofilen

   *Hos patienter med måttlig till svår  PsA som har haft otillräckligt svar på DMARDs eller bDMARDs

   ** Hos patienter med måttlig till svår PsA som har haft otillräckligt svar på DMARDs

   ACR20: American College of Rheumatology ≥20  % förbätring; MDA: Minimal Disease Activity; PASI75: ≥ 75 %  förbättring i Psoriasis Area and Severity Index; DMARD: disease-modifying anti-rheumatic drug; bDMARD: biologic disease-modifying anti-rheumatic drug; bDMARD-IR: Patienter som haft otillräckligt svar på bDMARD; H2H: Head-to-Head 

            

    

   Minimiinformation

   RINVOQ® (upadacitinib), depottablett 15 mg (F), depottablett 30 mg (F), Rx, ATC-kod L04AA44 selektivt immunsuppressivt medel, JAK-hämmare. Indikationer: måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Aktiv psoriasisartrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs, i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på konventionell behandling. Måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre vilka är aktuella för systemisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller aktiv allvarlig infektion. Gravt nedsatt leverfunktion. Graviditet. Varningar och försiktighet: RINVOQ ska inte påbörjas hos patienter med aktiva, allvarliga infektioner, inkl. lokala infektioner och TB. Avbryt behandling om en patient utvecklar en allvarlig infektion eller en opportunistisk infektion. Virusreaktivering, inkl. fall av reaktivering av herpesvirus (t.ex. herpes zoster), har rapporterats i kliniska studier. Vid herpes zoster ska behandlingsavbrott övervägas tills episoden upphört. Påbörja inte eller avbryt tillfälligt behandling om onormala lab-värden som anemi, neutropeni, lymfopeni och levertransaminaser påträffas. Upadacitinib associerades med ökade lipidparametrar i kliniska studier. Behandla patienter enl. kliniska riktlinjer för hyperlipidemi. Divertikulit har rapporteras i kliniska prövningar och från klinisk erfarenhet efter godkännandet för försäljning. Upadacitinib ska användas med försiktighet till patienter med divertikelsjukdom och särskilt till patienter som samtidigt långtidsbehandlas med läkemedel som medför ökad risk för divertikulit såsom NSAID, kortikosteroider och opioider. VTE har rapporterats hos patienter på upadacitinib. Avsluta behandling om symptom på DVT/LE uppstår. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. För information: kontakta AbbVie AB, 08 684 44 600. Datum för översyn av produktresumén: 30 maj 2022. Begränsning av läkemedelsförmån reumatologi: RINVOQ 15 mg ingår i läkemedelsförmånerna med begränsad subvention när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. Begränsning av läkemedelsförmån dermatologi: RINVOQ subventioneras för patienter >12 år med måttlig till svår atopisk dermatit, när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. 

   ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

   SE-RNQ-220026 v 1. Senast uppdaterad 2022-07-01

   Jag vill gärna ha mer information från en produktspecialist.

   Jag har frågor till en medicinsk expert.

   Referenser

   1. RINVOQ produktresumé 16 december 2021
   2. AbbVie data on file

    

   SE-RNQ-220011 v.1. Senast uppdaterad 2022-03-10