RINVOQ – den första JAK-hämmaren som tas en gång om dagen vid PsA

RINVOQ visade en signifikant bättre effekt gällande ACR20 jämfört med placebo, även på bDMARD-IR, vid vecka 12 (p ≤ 0,001). Tid till effekt var snabb och en högre respons sågs så tidigt som i vecka 21*.

En direkt jämförande studie mot adalimumab (H2H) visade att en minst lika stor andel patienter uppnådde ACR20 med RINVOQ som med adalimumab vid vecka 121** (p ≤ 0,001).

RINVOQ visade en signifikant hämning av ledskada jämfört med placebo vid vecka 241** (p ≤ 0,001).

Läs om effektdata

RINVOQ visade att en signifikant större andel patienter, inklusive bDMARD-IR, uppnådde minimal sjukdomsaktivitet (MDA) jämfört med placebo vid vecka 241*(p ≤ 0,001).

RINVOQ visade att signifikant fler patienter fick utläkta entesiter jämfört med placebo vid vecka 241** (p ≤ 0,001).

RINVOQ visade att en signifikant större andel patienter, inklusive bDMARD-IR, uppnådde PASI 75 jämfört med placebo vid vecka 161* (p ≤ 0,001).

Läs om effektdata

>900 patienter har behandlats med RINVOQ i registreringsstudierna för PsA.1

RINVOQs säkerhetsprofil har studerats i 15 kliniska studier inom de 6 godkända indikationerna: RA, PsA, nr-axSpA, AS, AD och UC, där totalt 11 675 patienter har inkluderats‡1.

De vanligaste rapporterade biverkningarna i de kliniska prövningarna för RA, PsA, nr-axSpA och AS var övre luftvägsinfektion, förhöjt kreatinkinas (CK) i blodet, förhöjt alaninaminotransferas (ALAT), bronkit, illamående, neutropeni, hosta, förhöjt aspartatamino
transferas (ASAT) och hyperkoleste-
rolemi. Den vanligaste rpporterade allvarliga biverkningen var allvarliga infektioner. För fullständig information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet samt biverkningar se produktresumén på Fass.se.1

Läs om säkerhetsprofilen

*Hos patienter med måttlig till svår  PsA som har haft otillräckligt svar på DMARDs eller bDMARDs

**Hos patienter med måttlig till svår PsA som har haft otillräckligt svar på DMARDs

15 samt 30 mg är studerade och godkända doser vid AD och 15, 30 samt 45 mg är studerade doser vid UC. Observera att doserna 30 och 45 mg inte är godkända för indikationerna RA, PsA, nr-axSpA eller AS.

ACR20: American College of Rheumatology ≥20  % förbätring; MDA: Minimal Disease Activity; PASI75: ≥ 75 %  förbättring i Psoriasis Area and Severity Index; DMARD: disease-modifying anti-rheumatic drug; bDMARD: biologic disease-modifying anti-rheumatic drug; bDMARD-IR: Patienter som haft otillräckligt svar på bDMARD; H2H: Head-to-Head 

         

 

AbbVie Reumatologi är ett digitalt e-postutskick som skickas ut till prenumeranter.

Syftet är att ge dig regelbundna uppdateringar om vetenskapliga nyheter och aktuella händelser.

Innehållet består bland annat av inbjudan till utbildningsaktiviteter, information om nya webföreläsningar, medicinska artiklar, rapportering från kongresser, reportage från den kliniska vardagen, nyheter om läkemedel från AbbVie och annat som kan vara intressant för dig som är verksam inom reumatologiområdet.

Är du intresserad av att prenumerera, gå in på länken nedan och fyll i dina uppgifter.

 

  

RINVOQ – verkningsmekanism

Vill du lära dig mer om verkningsmekanismen för upadacitinib vid RA? 

Minimiinformation

RINVOQ® (upadacitinib), depottablett 15 mg, 30 mg, 45 mg (F), Rx, ATC-kod L04AA44 selektivt immunsuppressivt medel, JAK-hämmare. Indikationer: måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Aktiv psoriasisartrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs, i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Axial spondylartrit: – Aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit hos vuxna med objektiva tecken på inflammation som anges av förhöjda nivåer av CRP och/eller MRI, som har otillräckligt behandlingssvar på NSAID. – Aktiv ankyloserande spondylit (radiografisk axial spondylartrit) hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på konventionell behandling. Måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre vilka är aktuella för systemisk behandling. Måttlig till svår aktiv ulcerös kolit eller Crohns sjukdom hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar, förlorat behandlingssvar eller som varit intoleranta mot konventionell behandling eller biologiska läkemedel. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller aktiv allvarlig infektion. Gravt nedsatt leverfunktion. Graviditet. Varningar och försiktighet: RINVOQ ska endast användas om inga lämpliga behandlingsalternativ är tillgängliga för patienter: som är 65 år eller äldre; med en anamnes på aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom eller andra kardiovaskulära riskfaktorer (t.ex. nuvarande eller tidigare långtidsrökare); med riskfaktorer för malignitet (t.ex. nuvarande eller tidigare malignitet). RINVOQ ska inte påbörjas hos patienter med aktiva, allvarliga infektioner, inkl. lokala infektioner och TB. Virusreaktivering, inkl. fall av reaktivering av herpesvirus (t.ex. herpes zoster), har rapporterats i kliniska studier. Påbörja inte eller avbryt tillfälligt behandling om onormala lab-värden som anemi, neutropeni, lymfopeni och levertransaminaser påträffas. RINVOQ associerades med ökade lipidparametrar i kliniska studier. Divertikulit och gastrointestinal perforation har rapporteras i kliniska prövningar och från klinisk erfarenhet. Patienter med aktiv Crohns sjukdom löper ökad risk att utveckla tarmperforation. VTE har rapporterats hos patienter på RINVOQ. Hos patienter med kända VTE-riskfaktorer ska RINVOQ användas med försiktighet. Allvarliga överkänslighetsreaktioner har rapporterats med RINVOQ. Fertilitet, graviditet och amning: Fertila kvinnor ska rådas använda effektiv preventivmetod under behandling och i minst 4 veckor efter avslutad behandling. RINVOQ är kontraindicerat under graviditet och ska inte användas under amning. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. För information: kontakta AbbVie AB, 08 684 44 600. Datum för översyn av produktresumén: 19 december 2023. Begränsning av läkemedelsförmån: RINVOQ subventioneras 1) när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig 2) för patienter med atopisk dermatit när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. 

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

SE-RNQ-220026 v 7.0 Senast uppdaterad 2024-02-26

Jag vill gärna ha mer information från en produktspecialist.

Jag har frågor till en medicinsk expert.

Referenser

  1. RINVOQ produktresumé 

 

SE-RNQ-220011 v 2.0 Senast uppdaterad 2022-10-12