RINVOQ – en selektiv JAK-hämmare i tablettform framforskad av AbbVie

RINVOQ + MTX visade att en signifikant högre andel patienter nådde remission jämfört med adalimumab + MTX. SELECT-COMPARE-studien visade att 29 % av de patienter som fick RINVOQ + MTX nådde remission (DAS28-CRP < 2,6) vid vecka 12 jämfört med 6 % av de som fick placebo + MTX (primärt effektmått) och 18 % av de som fick adalimumab + MTX (p ≤ 0,001 vid båda jämförelserna)*1.

Läs om remissionsdata

RINVOQ + MTX visade signifikant bättre effekt jämfört med adalimumab + MTX vad gäller ACR50 och fysisk funktion (p ≤ 0,001 vid båda jämförelserna)*1. Dessa parametrar var även testade för multiplicitets-kontrollerad superioritet.2

RINVOQ + csDMARDs visade signifikant bättre effekt vad gäller remission (DAS28-CRP < 2,6) jämfört med placebo + csDMARDs **, samt för RINVOQ i monoterapi jämfört med MTX i monoterapi*** (p ≤ 0,001 vid båda jämförelserna)1.

Signifikant större hämning av ledskada uppvisades med RINVOQ + MTX jämfört med placebo + MTX# (p ≤ 0,001), samt för RINVOQ i monoterapi jämfört med MTX i monoterapi## (p ≤ 0,01)1.

Läs om effektdata

RINVOQs säkerhetsprofil har studerats i 15 kliniska studier inom de 6 godkända indikationerna: RA, PsA, nr-axSpA, AS, AD och UC, där totalt 11 675 patienter har inkluderats‡1

De vanligaste rapporterade biverkningarna i de kliniska prövningarna för RA, PsA, nr-axSpA och AS var övre luftvägsinfektion, förhöjt kreatinkinas (CK) i blodet, förhöjt alaninaminotransferas (ALAT), bronkit, illamående, neutropeni, hosta, förhöjt aspartatamino-
transferas (ASAT) och hyperkoleste-
rolemi. Den vanligaste rpporterade allvarliga biverkningen var allvarliga infektioner. För fullständig information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet samt biverkningar se produktresumén på Fass.se.1

Läs om säkerhetsprofilen

 

*Patienter med måttlig till svår RA som har haft otillräckligt svar på MTX, vecka 12

** Patienter med måttlig till svår RA som haft otillräckligt svar på csDMARDs, vecka 12

***Patienter med måttlig till svår RA som har haft otillräckligt svar på MTX, vecka 14

#Patienter med måttlig till svår RA som har haft otillräckligt svar på MTX, vecka 26

##MTX-naiva patienter, vecka 24

15 samt 30 mg är studerade och godkända doser vid AD och 15, 30 samt 45 mg är studerade doser vid UC. Observera att doserna 30 och 45 mg inte är godkända för indikationerna RA, PsA, nr-axSpA eller AS.

ACR50: American College of Rheumatology ≥50 % förbättring; DAS28 (CRP): Disease Activity Score 28 leder, (C-Reactive Protein); JAK: Januskinas; 

MTX: metotrexat; csDMARDs: conventional synthetic disease-modifying anti-rheumatic drugs.

 

AbbVie Reumatologi är ett digitalt e-postutskick som skickas ut till prenumeranter.

Syftet är att ge dig regelbundna uppdateringar om vetenskapliga nyheter och aktuella händelser.

Innehållet består bland annat av inbjudan till utbildningsaktiviteter, information om nya webföreläsningar, medicinska artiklar, rapportering från kongresser, reportage från den kliniska vardagen, nyheter om läkemedel från AbbVie och annat som kan vara intressant för dig som är verksam inom reumatologiområdet.

Är du intresserad av att prenumerera, gå in på länken nedan och fyll i dina uppgifter.

 

  

RINVOQ – verkningsmekanism

Vill du lära dig mer om verkningsmekanismen för upadacitinib? 

Minimiinformation

RINVOQ® (upadacitinib), depottablett 15 mg, 30 mg, 45 mg (F), Rx, ATC-kod L04AF03 JAK-hämmare. Indikationer: måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Aktiv psoriasisartrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs, i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Axial spondylartrit: – Aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit hos vuxna med objektiva tecken på inflammation som anges av förhöjda nivåer av CRP och/eller MRI, som har otillräckligt behandlingssvar på NSAID. – Aktiv ankyloserande spondylit (radiografisk axial spondylartrit) hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på konventionell behandling. Måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre vilka är aktuella för systemisk behandling. Måttlig till svår aktiv ulcerös kolit eller Crohns sjukdom hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar, förlorat behandlingssvar eller som varit intoleranta mot konventionell behandling eller biologiska läkemedel. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller aktiv allvarlig infektion. Gravt nedsatt leverfunktion. Graviditet. Effekter på förmågan att framföra fordon: RINVOQ kan ha en liten effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner eftersom yrsel och vertigo kan inträffa under behandling. Varningar och försiktighet: RINVOQ ska endast användas om inga lämpliga behandlingsalternativ är tillgängliga för patienter: som är 65 år eller äldre; med en anamnes på aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom eller andra kardiovaskulära riskfaktorer (t.ex. nuvarande eller tidigare långtidsrökare); med riskfaktorer för malignitet (t.ex. nuvarande eller tidigare malignitet). RINVOQ ska inte påbörjas hos patienter med aktiva, allvarliga infektioner, inkl. lokala infektioner och TB. Virusreaktivering, inkl. fall av reaktivering av herpesvirus (t.ex. herpes zoster), har rapporterats i kliniska studier. Påbörja inte eller avbryt tillfälligt behandling om onormala lab-värden som anemi, neutropeni, lymfopeni och levertransaminaser påträffas. RINVOQ associerades med ökade lipidparametrar i kliniska studier. Divertikulit och gastrointestinal perforation har rapporteras i kliniska prövningar och från klinisk erfarenhet. Patienter med aktiv Crohns sjukdom löper ökad risk att utveckla tarmperforation. VTE har rapporterats hos patienter på RINVOQ. Hos patienter med kända VTE-riskfaktorer ska RINVOQ användas med försiktighet. Allvarliga överkänslighetsreaktioner har rapporterats med RINVOQ. Fertilitet, graviditet och amning: Fertila kvinnor ska rådas använda effektiv preventivmetod under behandling och i minst 4 veckor efter avslutad behandling. RINVOQ är kontraindicerat under graviditet och ska inte användas under amning. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. För information: kontakta AbbVie AB, 08 684 44 600. Datum för översyn av produktresumén: 13 juni 2024. Begränsning av läkemedelsförmån: RINVOQ subventioneras 1) när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig 2) för patienter med atopisk dermatit när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. 

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

SE-RNQ-220026 v 8.0 Senast uppdaterad 2024-06-28

Jag vill gärna ha mer information från en produktspecialist.

Jag har frågor till en medicinsk expert.

Referenser

  1. RINVOQ produktresumé 
  2. Fleischmann R, Pangan AL, Song IH, et al. Arthritis Rheumatol. doi:10.1002/art.41032.

 

SE-RNQ-220007 v 2.0 Senast uppdaterad 2022-10-12