• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Hör experterna diskutera olika ämnen inom reumatologi.

   Webinar: Strengths and weaknesses of new treatments in AS

   Prof. Baraliakos från Ruhr-University, Bochum, Tyskland, diskuterar mål med behandling vid AS och vilka parametrar som är viktiga att titta på för att kunna optimera behandlingen. Han går även igenom styrkor och svagheter samt effekt och säkerhet av dagens nya behandlingar. (ca 33 min)

   Webinar: JAKi´s – differences and overlaps in pharmacology and safety in rheumatic diseases 

   Prof. Peter Taylor från University of Oxford, Storbritannien, diskuterar skillnaderna mellan JAK-hämmarnas signaleringsvägar samt skillnader och likheter i farmakologin. Han går även igenom säkerhetsdata för JAK-hämmare samt specifikt hur säkerhetsprofilen ser ut för RINVOQ® (upadacitinib). Hela webinaret är ca 40 min. De första 26 min fokuserar på  signaleringsvägar och farmakologi och de sista 15 min fokuserar på säkerhet.

   Erfarenheter från tidig RA-mottagning

   Reumatolog Jon Einarsson och sjuksköterska Caroline Bengtsson, Reumatologkliniken, Lund, berättar om sjukdomen RA samt om hur de jobbar med tidig artritmottagning i Lund. (ca 38 min)

    

   Treatment evolution in PsA and AS

   Dr William Tillett, Royal Hospital for Rheumatic Diseases, Bath, Storbritannien, ger en överblick i utvecklingen av läkemedel inom PsA och AS. Film från webinar 29 april 2021. (ca 8 min)

   RINVOQ in the treatment of PsA – effect and safety

   Dr William Tillett, Royal Hospital for Rheumatic Diseases, Bath, Storbritannien, ger en överblick i RINVOQs effekt- och säkerhetsdata inom PsA1. Film från webinar 29 april 2021. (ca 14 min)

   RINVOQ in the treatment of AS – effect and safety

   Dr Raj Sengupta, Royal Hospital for Rheumatic Diseases, Bath, Storbritannien, ger en överblick i RINVOQs effekt- och säkerhetsdata inom AS1. Film från webinar 29 april 2021. (ca 14 min)

   Webinar: How do RA patients with an inadequate response to bDMARDs respond to RINVOQ?

   Prof. Peter Taylor från University of Oxford, Storbritannien, sammanfattar SELECT-BEYOND-studien, en studie där man tittar på RINVOQs effekt och säkerhet hos RA-patienter som haft otillräckligt svar på biologisk behandling1. (ca 23 min)

   Webinar: Management and therapy in RA and the mechanism of JAK inhibition

   Prof. Peter Taylor från University of Oxford, Storbritannien, berättar om aktuella riktlinjer och behandlingar vid RA samt ger en överblick av hur JAK-hämning fungerar. (ca 16 min)

   Webinar: How do RA patients with an inadequate response to bDMARDs respond to RINVOQ? (long version)

   Prof. Peter Taylor från University of Oxford, Storbritannien berättar om aktuella riktlinjer och behandlingar vid RA. Han sammanfattar SELECT-BEYOND-studien, en studie där man tittar på RINVOQs effekt och säkerhet hos RA-patienter som haft otillräckligt svar på biologisk behandling1. (ca 50 min)

   Hur ser RINVOQs® (upadacitinib) säkerhetsprofil ut?

   Professor Kevin Winthrop ger sitt perspektiv på den integrerade säkerhetsanalys som har gjorts för de 5 registreringsstudierna vid måttlig till svår RA2. (ca 12 min)

   Berättar patientrapporterade utfallsmått hur en patient med RA mår?

   Prof. Janet Pope (professor of Medicine, Schulich School of Medicine & Dentistry, Western University, London, Ontario, Canada) diskuterar bl a rollen av patientrapporterade utfallsmått (PROs) vid RA samt potentiella problem med komposit-score om resultaten av PROs skiljer sig från reumatologens åsikt.

   Remission vid RA - varför är det viktigt?

   Professor Ernest Choy (professor of Clinical Rheumatology, Cardiff University School of Medicine, Cardiff, Wales, UK) och professor Philip Conaghan (professor of Musculoskeletal Medicine, University of Leeds, UK) diskuterar vikten av att nå remission vid RA och vilken roll Treat to Target spelar för att nå remission.

   Vad är följsamhet och varför har det betydelse?

   Professor John Weinman (professor of Physcology as Applied to medicines, King’s college London, UK) och professor Ferdinand Breedveld (professor, Leiden University Medical Center, Leiden, Netherlands) diskuterar i två korta filmer skillnaden mellan ”medication adherence” och ”medication persistance” samt följsamhet (adherence) vid RA. De tar även upp varför följsamhet till behandling är nödvändigt för att få optimal effekt av behandlingen, orsaker till låg följsamhet samt nyttan med patientstödsprogram.

   Vad är följsamhet och varför har det betydelse?

   Professor John Weinman (professor of Physcology as Applied to medicines, King’s college London, UK) och professor Ferdinand Breedveld (professor, Leiden University Medical Center, Leiden, Netherlands) diskuterar i två korta filmer skillnaden mellan ”medication adherence” och ”medication persistance” samt följsamhet (adherence) vid RA. De tar även upp varför följsamhet till behandling är nödvändigt för att få optimal effekt av behandlingen, orsaker till låg följsamhet samt nyttan med patientstödsprogram.

   Nyttan med patientstödsprogram

   Professor John Weinman (professor of Physcology as Applied to medicines, King’s college London, UK) och professor Ferdinand Breedveld (professor, Leiden University Medical Center, Leiden, Netherlands) diskuterar hur behandlingsresultaten kan förbättras genom att hjälpa patienter att förbättra sin följsamhet till medicinering. De tar också upp nyttan med patientstödsprogram, både för patient och hälso-och sjukvård.

   TNF-hämmarnas roll vid behandling av RA, internationella guidelines

   Professor Paul Emery (professor of Rheumatology, Leeds Institute of Rheumatic and Musculoskeletal Medicine University, Leeds, UK) och professor Ferdinand Breedveld (professor, Leiden University Medical Center, Leiden, Netherlands) diskuterar övergripande vad olika internationella riktlinjer för behandling av RA tar upp och att det gemensamma behandlingsmålet för varje patient är att nå remission.

   I Sverige uppdaterar Svensk Reumatologisk Förening (SRF) årligen riktlinjerna för läkemedelsbehandling vid RA, dessa hittas på SRFs hemsida.  

   Vilken behandling till vilken patient?

   Professor Paul Emery (professor of Rheumatology, Leeds Institute of Rheumatic and Musculoskeletal Medicine University, Leeds, UK) och professor Ferdinand Breedveld (professor, Leiden University Medical Center, Leiden, Netherlands) diskuterar övergripande kring behandlingsmålet remission och att olika patienter kan behöva olika typer av behandling för att nå uppsatt mål. De tar även upp hur man kan använda sig av de lärdomar och den erfarenhet man samlat på sig de senaste 20 åren för att nå optimalt behandlingsresultat idag.

   I Sverige uppdaterar Svensk Reumatologisk Förening (SRF) årligen riktlinjerna för läkemedelsbehandling vid RA, dessa hittas på SRFs hemsida.  

   Real World Evidence - fördelarna med T2T vid RA

   Professor Paul Emery (professor of Rheumatology, Leeds Institute of Rheumatic and Musculoskeletal Medicine University, Leeds, UK) och professor Ferdinand Breedveld (professor, Leiden University Medical Center, Leiden, Netherlands) diskuterar kring begreppet Treat to Target (T2T), att införandet av T2T har resulterat i att många patienter idag når remission samt vikten av att patient och läkare sätter upp gemensamma behandlingsmål. De diskuterar även svensk data från SRQ där man bl a har tittat på kopplingen mellan behandling med TNF-hämmare och att återfå arbetsförmågan. 

   I Sverige uppdaterar Svensk Reumatologisk Förening (SRF) årligen riktlinjerna för läkemedelsbehandling vid RA, dessa hittas på SRFs hemsida.  

   Minimiinformation

   RINVOQ® (upadacitinib), depottablett 15 mg (F), depottablett 30 mg (F), Rx, ATC-kod L04AA44 selektivt immunsuppressivt medel, JAK-hämmare. Indikationer: måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Aktiv psoriasisartrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs, i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på konventionell behandling. Måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre vilka är aktuella för systemisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller aktiv allvarlig infektion. Gravt nedsatt leverfunktion. Graviditet. Varningar och försiktighet: RINVOQ ska inte påbörjas hos patienter med aktiva, allvarliga infektioner, inkl. lokala infektioner och TB. Avbryt behandling om en patient utvecklar en allvarlig infektion eller en opportunistisk infektion. Virusreaktivering, inkl. fall av reaktivering av herpesvirus (t.ex. herpes zoster), har rapporterats i kliniska studier. Vid herpes zoster ska behandlingsavbrott övervägas tills episoden upphört. Påbörja inte eller avbryt tillfälligt behandling om onormala lab-värden som anemi, neutropeni, lymfopeni och levertransaminaser påträffas. Upadacitinib associerades med ökade lipidparametrar i kliniska studier. Behandla patienter enl. kliniska riktlinjer för hyperlipidemi. Divertikulit har rapporteras i kliniska prövningar och från klinisk erfarenhet efter godkännandet för försäljning. Upadacitinib ska användas med försiktighet till patienter med divertikelsjukdom och särskilt till patienter som samtidigt långtidsbehandlas med läkemedel som medför ökad risk för divertikulit såsom NSAID, kortikosteroider och opioider. VTE har rapporterats hos patienter på upadacitinib. Avsluta behandling om symptom på DVT/LE uppstår. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. För information: kontakta AbbVie AB, 08 684 44 600. Datum för översyn av produktresumén: 16 december 2021. Begränsning av läkemedelsförmån reumatologi: RINVOQ 15 mg ingår i läkemedelsförmånerna med begränsad subvention när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. Begränsning av läkemedelsförmån dermatologi: RINVOQ 15/30 mg subventioneras för patienter >12 år med måttlig till svår atopisk dermatit, när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. 

   ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

   Jag vill gärna ha mer information från en produktspecialist.

   Jag har frågor till en medicinsk expert.

   Referenser

   1. RINVOQ produktresumé 16 september 2021

   2. Cohen SB et al. Safety profile of upadacitinib in rheumatoid arthritis: integrated analysis from the SELECT phase III clinical program. Ann Rheum Dis 2021;80:304–311. doi:10.1136/annrheumdis-2020-218510

    

    

   SE-RNQ-220001 v 3.0 Senast uppdaterad 2022-04-01