SELECT-PsA 1: Adverse events through Week 241

Most common adverse events: In SELECT-PsA 1, the most common AEs were upper respiratory tract infection, nasopharyngitis, blood CPK increase, ALT increase, and AST increase.1***

*A higher incidence of acne and bronchitis was observed in patients treated with upadacitinib 15 mg (1.3% and 3.9%, respectively) compared to placebo (0.3% and 2.7%, respectively). In patients treated with RINVOQ in combination with methotrexate therapy compared to patients treated with monotherapy, a higher rate of serious infections (2.6 events per 100 patient-years and 1.3 events per 100 patient-years, respectively) and hepatic transaminase elevations (ALT elevations Grade 3 and higher rates 1.4% and 0.4%, respectively) was observed.  There was a higher rate of serious infections in patients ≥65 years of age, although data are limited.1
**Lung cancer metastasis.
***Treatment-emergent adverse events reported in ≥5% of patients in any treatment arm through Week 24.

AE: adverse event; ALT: alanine aminotransferase; DMARD: disease-modifying antirheumatic drug; EOW: every other week; QD: once daily.

Rekommendationer vid insättning och uppföljning av RINVOQ2

Behandling ska inte sättas in till patienter med ett absolut lymfocytantal (ALC) som är < 0,5 x 109 celler/l, ett absolut neutrofilantal (ANC) som är < 1 x 109 celler/l eller ett hemoglobinvärde (Hb) som är < 8 g/dl.

Att tänka på innan behandlingsstart:

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne
 • Aktiv tuberkulos (TB) eller aktiv allvarlig infektion
 • Gravt nedsatt leverfunktion
 • Graviditet. Om en patient blir gravid under behandling med upadacitinib ska föräldrarna till fostret informeras om de potentiella riskerna som föreligger för fostret.

Varningar och försiktighet

JAK-hämmare bör endast användas om inga lämpliga behandlingsalternativ finns för patienter:

 • som är 65 år eller äldre
 • med en anamnes på arterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom eller andra kardiovaskulära riskfaktorer (t.ex. nuvarande eller tidigare långtidsrökare)
 • med riskfaktorer för malignitet (t.ex. nuvarande eller tidigare malignitet)

Allvarliga infektioner

RINVOQ ska inte påbörjas hos patienter med en aktiv, allvarlig infektion inklusive lokala infektioner. Om en patient utvecklar någon ny infektion under behandlingen, genomför omedel bart diagnostiska under­ sökningar lämpliga för en patient med nedsatt immunförsvar. Om infektionen är en allvarlig eller opportunistisk infektion – avbryt tillfälligt behandlingen med RINVOQ. Försiktighet ska iakttas vid behandling av äldre och diabetespatienter eftersom infektionsincidensen är högre hos äldre och diabetiker i allmänhet.

Tuberkulos (TB)

Patienter ska screenas för TB innan behandling med RINVOQ på börjas. RINVOQ ska inte ges till patienter med aktiv TB. Behandling av TB ska övervägas innan RINVOQ påbörjas hos patienter med tidigare obehandlad latent TB eller hos patienter med risk­ faktorer för TB-­infektion.

Virusreaktivering

Screening för viral hepatit och över­ vakning av reaktivering ska utföras innan och under behandling med RINVOQ. Om en patient utvecklar herpes zoster, ska ett behandlings­ avbrott av RINVOQ övervägas tills episoden upphört.

Vaccinering

Användning av levande försvagat vaccin under eller omedelbart före behandling med RINVOQ rekommen­ deras inte. Innan RINVOQ sätts in rekommenderas att patienterna är vaccinerade enligt gällande vaccinationsriktlinjer.

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs hos patienter med lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion. RINVOQ ska användas med försiktighet till patienter med svårt nedsatt njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering krävs hos patienter med lätt eller måttligt nedsatt lever­ funktion. RINVOQ ska inte användas hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion.

Malignitet

Lymfom, hudcancer av icke­melanom typ och andra maligniter har rapporterats hos patienter som behandlats med upadacitinib. Hos patienter som är 65 år eller äldre, patienter som är eller varit rökare under lång tid eller med andra riskfaktorer för malignitet (till exempel nuvarande eller tidigare malignitet) bör därför upadacitinib endast användas om inga lämpliga behandlingsalternativ är tillgängliga.

Regelbunden undersökning av huden rekommenderas för alla patienter, i synnerhet de med riskfaktorer för hudcancer.

Förhöjda levertransaminaser, hematologiska avvikelser och lipider

Se avsnittet ”rekommendation och prover för uppföljning”.

Om ökningar i ALAT eller ASAT observeras under patientens rutinbesök och läkemedelsinducerad leverskada misstänks ska behandling med RINVOQ avbrytas tills den diagnosen är utesluten.

Behandling ska inte påbörjas eller ska tillfälligt avbrytas hos patienter med ett ANC <1 × 109 celler/l, ALC <0,5 × 109 celler/l eller hemoglobin <8 g/dl som observeras under patientens rutinbehandling.Levertransaminaser ska utvärderas vid behandlingsstart och därefter enligt rutinmässig kontroll av patienten.

Venös tromboembolism

Djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) obseverades i kliniska prövningar med RINVOQ. RINVOQ ska endast användas om inga lämpliga behandlingsalternativ är tillgängliga hos patienter med kardiovaskulära eller malignitetsriskfaktorer. Hos patienter med kända VTE­ riskfaktorer som inte är kardiovaskulära eller malignitets-riskfaktorer ska RINVOQ användas med försiktighet. Utvärdera patienter med symtom på VTE omedel bart och avbryt behandlingen hos patienter med misstänkt VTE.

Divertikulit

Divertikulit har rapporterats i kliniska prövningar och från klinisk erfarenhet efter godkännandet för försäljning. Divertikulit kan orsaka gastrointestinal perforation. RINVOQ ska användas med försiktighet till patienter med divertikelsjukdom och särskilt till patienter som samtidigt långtids­ behandlas med läkemedel som medför ökad risk för divertikulit såsom icke­steroida antiinflammatoriska läkemedel, kortikosteroider och opioider. Patienter med nydebuterade tecken och symtom från buken ska utredas omedelbart för tidig upptäckt av divertikulit för att förhindra gastrointestinal perforation.

Allvarliga kardiovaskulära händelser (MACE)

MACE-­händelser observerades i kli­niska studier med RINVOQ. Hos patienter som är 65 år eller äldre, patienter som är eller varit rökare under lång tid och patienter med en anamnes på aterosklerotisk hjärt­kärl­ sjukdom eller andra kardiovaskulära riskfaktorer ska RINVOQ därför endast användas om inga lämpliga behandlingsalternativ är tillgängliga.

Överkänslighetsreaktioner

Allvarliga överkänslighetsreaktioner som anafylaxi och angioödem har rapporterats hos patienter som får RINVOQ. Om en kliniskt signifikant överkänslighetsreaktion uppstår ska RINVOQ avbrytas och lämplig behandling insättas.

Samtidig behandling med CYP3A4-hämmare

RINVOQ metaboliseras främst av CYP3A4. Därför kan plasmaexponeringen för RINVOQ påverkas av läke­ medel som starkt hämmar eller inducerar CYP3A4. Mat och dryck som innehåller grapefrukt ska undvikas under behandling med RINVOQ.

Rekommendationer för prover och uppföljning

Behandlingsavbrott kan behövas för hantering av laboratorieavvikelser beskrivna i tabellen nedan. 

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I de placebokontrollerade kliniska prövningarna av RA, PsA och axSpA var de vanligaste rapporterade rapporterade biverkningarna (≥ 2 %) med 15 mg upadacitinib övre luftvägsinfektion, förhöjt kreatinkinas (CK) i blodet, förhöjt alaninaminotransferas (ALAT), bronkit, neutropeni, illamående, hosta, förhöjt  aspartatamino-transferas (ASAT) och hyperkolesterolemi. Den vanligaste rapporterade allavrliga biverkningen var allvarliga infektioner. 

Säkerhetsprofilen för upadacitinib vid långtidsbehandling var generellt lik säkerhetsprofilen för den placebokontrollerade perioden för alla indikationer.

Frekvenserna i tabellen nedan bygger på den högre av frekvenserna av biverkningarna som har rapporterats med RINVOQ 15 mg i kliniska prövningar av reumatisk sjukdom och atopisk dermatit, eller RINVOQ 30 mg i kliniska prövningar av atopisk dermatit. Märkbara skillnader i frekvens mellan indikationerna presenteras i fotnoterna under tabellen.

Frekvensen är definierade enligt följande konvention: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100 till < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1 000 till < 1/100). Inom respektive frekvensgrupp är biverkningarna listade enligt fallande allvarlighetsgrad.

Viktigt att komma ihåg – patientkortet

När du diskuterar riskerna med upadacitinib med dina patienter, vänligen:

 • Förklara vikten av patientkortet. Det innehåller information som patienten bör vara medveten om före, under och efter behandling med upadacitinib.
 • Informera patienten att de bör läsa patientkortet tillsammans med bipacksedeln.
 • Informera patienten att andra läkare involverade i deras vård bör läsa patientkortet.
 • Informera patienten att de bör bära med sig patientkortet för att kunna visa andra vårdgivare. Patientkortet och bipacksedeln nås via Rinvoq.eu.

Ytterligare information

Som hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas du att rapportera eventuella misstänkta biverkningar. Se produktresumén för hur du rapporterar biverkningar.

För mer information om förskrivning av upadacitinib, se produktresumén.

Kontakta AbbVie på [email protected] om du har några frågor, alternativt [email protected] för beställning av fler exemplar av patientkortet. Patientkortet och bipacksedeln nås också via Rinvoq.eu eller på FASS.se.

Minimiinformation

RINVOQ® (upadacitinib), depottablett 15 mg, 30 mg, 45 mg (F), Rx, ATC-kod L04AA44 selektivt immunsuppressivt medel, JAK-hämmare. Indikationer: måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Aktiv psoriasisartrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs, i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Axial spondylartrit: – Aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit hos vuxna med objektiva tecken på inflammation som anges av förhöjda nivåer av CRP och/eller MRI, som har otillräckligt behandlingssvar på NSAID. – Aktiv ankyloserande spondylit (radiografisk axial spondylartrit) hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på konventionell behandling. Måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre vilka är aktuella för systemisk behandling. Måttlig till svår aktiv ulcerös kolit eller Crohns sjukdom hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar, förlorat behandlingssvar eller som varit intoleranta mot konventionell behandling eller biologiska läkemedel. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller aktiv allvarlig infektion. Gravt nedsatt leverfunktion. Graviditet. Varningar och försiktighet: RINVOQ ska endast användas om inga lämpliga behandlingsalternativ är tillgängliga för patienter: som är 65 år eller äldre; med en anamnes på aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom eller andra kardiovaskulära riskfaktorer (t.ex. nuvarande eller tidigare långtidsrökare); med riskfaktorer för malignitet (t.ex. nuvarande eller tidigare malignitet). RINVOQ ska inte påbörjas hos patienter med aktiva, allvarliga infektioner, inkl. lokala infektioner och TB. Virusreaktivering, inkl. fall av reaktivering av herpesvirus (t.ex. herpes zoster), har rapporterats i kliniska studier. Påbörja inte eller avbryt tillfälligt behandling om onormala lab-värden som anemi, neutropeni, lymfopeni och levertransaminaser påträffas. RINVOQ associerades med ökade lipidparametrar i kliniska studier. Divertikulit och gastrointestinal perforation har rapporteras i kliniska prövningar och från klinisk erfarenhet. Patienter med aktiv Crohns sjukdom löper ökad risk att utveckla tarmperforation. VTE har rapporterats hos patienter på RINVOQ. Hos patienter med kända VTE-riskfaktorer ska RINVOQ användas med försiktighet. Allvarliga överkänslighetsreaktioner har rapporterats med RINVOQ. Fertilitet, graviditet och amning: Fertila kvinnor ska rådas använda effektiv preventivmetod under behandling och i minst 4 veckor efter avslutad behandling. RINVOQ är kontraindicerat under graviditet och ska inte användas under amning. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. För information: kontakta AbbVie AB, 08 684 44 600. Datum för översyn av produktresumén: 19 december 2023. Begränsning av läkemedelsförmån: RINVOQ subventioneras 1) när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig 2) för patienter med atopisk dermatit när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. 

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

SE-RNQ-220026 v 7.0 Senast uppdaterad 2024-02-26

Referenser

1. McInnes IB, Anderson JK, Magrey M, et al. Trial of upadacitinib and adalimumab for psoriatic arthritis. N Engl J Med. [Ref citation TO COME following publication]. 

2. RINVOQ produktresumé 

 

SE-RNQ-220011 v 4.0 Senast uppdaterad 2023-03-30