En dos, en tablett, en gång per dag.

RINVOQ är en tablettbehandling för vuxna patienter med:

  • måttlig till svår aktiv reumatoid artrit med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs. RINVOQ kan användas som monoterapi eller i kombination med metotrexat. 
  • aktiv psoriasisartrit med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs. RINVOQ kan användas som monoterapi eller i kombination med metotrexat. 
  • vuxna patienter med aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit med objektiva teckan på inflammation påvisat genom förhöjda nivåer av C-reaktivt protein (CRP) och/eller magnetisk resonanstomografi (MRT) och som har otillräckligt behandlingssvar på icke-steorida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). 
  • aktiv ankyloserande spondylit med otillräckligt behandlingssvar på konventionell behandling. 

 

Dosering och administrering  

  • RINVOQ 15 mg depottablett ska tas oralt en gång dagligen med eller utan mat och kan tas när som helst under dagen. 
  • Tabletterna ska sväljas hela och ska inte delas, krossas eller tuggas.

  • Ta RINVOQ vid ungefär samma tid varje dag

Avslutande av behandlingen bör övervägas för patienter med ankyloserande spondylit som inte har visat något kliniskt svar efter 16 veckors behandling. Vissa patienter som till en början uppvisar ett partiellt svar på behandlingen kan senare uppnå ytterligare förbättring med fortsatt behandling i mer än 16 veckor.

RINVOQ kan vid RA och PsA användas som monoterapi eller i kombination med metotrexat.

Se produktresumén för detaljer kring kontraindikationer. Som hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas du att rapportera eventuella misstänkta biverkningar. Se produktresumén för hur du rapporterar biverkningar. För mer information om förskrivning av upadacitinib, se produktresumén. Kontakta AbbVie på [email protected] om du har några frågor.

Minimiinformation

RINVOQ® (upadacitinib), depottablett 15 mg, 30 mg, 45 mg (F), Rx, ATC-kod L04AA44 selektivt immunsuppressivt medel, JAK-hämmare. Indikationer: måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Aktiv psoriasisartrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs, i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Axial spondylartrit: – Aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit hos vuxna med objektiva tecken på inflammation som anges av förhöjda nivåer av CRP och/eller MRI, som har otillräckligt behandlingssvar på NSAID. – Aktiv ankyloserande spondylit (radiografisk axial spondylartrit) hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på konventionell behandling. Måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre vilka är aktuella för systemisk behandling. Måttlig till svår aktiv ulcerös kolit eller Crohns sjukdom hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar, förlorat behandlingssvar eller som varit intoleranta mot konventionell behandling eller biologiska läkemedel. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller aktiv allvarlig infektion. Gravt nedsatt leverfunktion. Graviditet. Varningar och försiktighet: RINVOQ ska endast användas om inga lämpliga behandlingsalternativ är tillgängliga för patienter: som är 65 år eller äldre; med en anamnes på aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom eller andra kardiovaskulära riskfaktorer (t.ex. nuvarande eller tidigare långtidsrökare); med riskfaktorer för malignitet (t.ex. nuvarande eller tidigare malignitet). RINVOQ ska inte påbörjas hos patienter med aktiva, allvarliga infektioner, inkl. lokala infektioner och TB. Virusreaktivering, inkl. fall av reaktivering av herpesvirus (t.ex. herpes zoster), har rapporterats i kliniska studier. Påbörja inte eller avbryt tillfälligt behandling om onormala lab-värden som anemi, neutropeni, lymfopeni och levertransaminaser påträffas. RINVOQ associerades med ökade lipidparametrar i kliniska studier. Divertikulit och gastrointestinal perforation har rapporteras i kliniska prövningar och från klinisk erfarenhet. Patienter med aktiv Crohns sjukdom löper ökad risk att utveckla tarmperforation. VTE har rapporterats hos patienter på RINVOQ. Hos patienter med kända VTE-riskfaktorer ska RINVOQ användas med försiktighet. Allvarliga överkänslighetsreaktioner har rapporterats med RINVOQ. Fertilitet, graviditet och amning: Fertila kvinnor ska rådas använda effektiv preventivmetod under behandling och i minst 4 veckor efter avslutad behandling. RINVOQ är kontraindicerat under graviditet och ska inte användas under amning. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. För information: kontakta AbbVie AB, 08 684 44 600. Datum för översyn av produktresumén: 19 december 2023. Begränsning av läkemedelsförmån: RINVOQ subventioneras 1) när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig 2) för patienter med atopisk dermatit när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. 

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

SE-RNQ-220026 v 7.0 Senast uppdaterad 2024-02-26

Jag vill gärna ha mer information från en produktspecialist.

Jag har frågor till en medicinsk expert.

Referenser

RINVOQ produktresumé 

 

SE-RNQ-220009 v 2.0 Senast uppdaterad 2022-10-12