• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • En dos, en tablett, en gång per dag.

   RINVOQ är en tablettbehandling för vuxna patienter med:

   • måttlig till svår aktiv reumatoid artrit med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs. RINVOQ kan användas som monoterapi eller i kombination med metotrexat. 
   • aktiv psoriasisartrit med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs. RINVOQ kan användas som monoterapi eller i kombination med metotrexat. 
   • aktiv ankyloserande spondylit med otillräckligt behandlingssvar på konventionell behandling. 

    

   Dosering och administrering  

   • RINVOQ 15 mg depottablett ska tas oralt en gång dagligen med eller utan mat och kan tas när som helst under dagen. 
   • Tabletterna ska sväljas hela och ska inte delas, krossas eller tuggas.

   • Ta RINVOQ vid ungefär samma tid varje dag

   Avslutande av behandlingen bör övervägas för patienter med ankyloserande spondylit som inte har visat något kliniskt svar efter 16 veckors behandling. Vissa patienter som till en början uppvisar ett partiellt svar på behandlingen kan senare uppnå ytterligare förbättring med fortsatt behandling i mer än 16 veckor.

   RINVOQ kan vid RA och PsA användas som monoterapi eller i kombination med metotrexat.

   Se produktresumén för detaljer kring kontraindikationer. Som hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas du att rapportera eventuella misstänkta biverkningar. Se produktresumén för hur du rapporterar biverkningar. För mer information om förskrivning av upadacitinib, se produktresumén. Kontakta AbbVie på medinfoscandi@abbvie.com om du har några frågor.

   Minimiinformation

   RINVOQ® (upadacitinib), depottablett 15 mg (F), depottablett 30 mg (F), Rx, ATC-kod L04AA44 selektivt immunsuppressivt medel, JAK-hämmare. Indikationer: måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Aktiv psoriasisartrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs, i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på konventionell behandling. Måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre vilka är aktuella för systemisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller aktiv allvarlig infektion. Gravt nedsatt leverfunktion. Graviditet. Varningar och försiktighet: RINVOQ ska inte påbörjas hos patienter med aktiva, allvarliga infektioner, inkl. lokala infektioner och TB. Avbryt behandling om en patient utvecklar en allvarlig infektion eller en opportunistisk infektion. Virusreaktivering, inkl. fall av reaktivering av herpesvirus (t.ex. herpes zoster), har rapporterats i kliniska studier. Vid herpes zoster ska behandlingsavbrott övervägas tills episoden upphört. Påbörja inte eller avbryt tillfälligt behandling om onormala lab-värden som anemi, neutropeni, lymfopeni och levertransaminaser påträffas. Upadacitinib associerades med ökade lipidparametrar i kliniska studier. Behandla patienter enl. kliniska riktlinjer för hyperlipidemi. Divertikulit har rapporteras i kliniska prövningar och från klinisk erfarenhet efter godkännandet för försäljning. Upadacitinib ska användas med försiktighet till patienter med divertikelsjukdom och särskilt till patienter som samtidigt långtidsbehandlas med läkemedel som medför ökad risk för divertikulit såsom NSAID, kortikosteroider och opioider. VTE har rapporterats hos patienter på upadacitinib. Avsluta behandling om symptom på DVT/LE uppstår. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. För information: kontakta AbbVie AB, 08 684 44 600. Datum för översyn av produktresumén: 16 december 2021. Begränsning av läkemedelsförmån reumatologi: RINVOQ 15 mg ingår i läkemedelsförmånerna med begränsad subvention när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. Begränsning av läkemedelsförmån dermatologi: RINVOQ 15/30 mg subventioneras för patienter >12 år med måttlig till svår atopisk dermatit, när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. 

   ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

   Jag vill gärna ha mer information från en produktspecialist.

   Jag har frågor till en medicinsk expert.

   Referenser

   RINVOQ produktresumé 16 december 2021

    

   SE-RNQ-220009 v.1.0 Senast uppdaterad 2022-02-23