• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • SKYRIZI ger din vuxna patient möjlighet att leva ett liv fritt från plackpsoriasis1

   EFFEKT SOM BESTÅR 

   Godkännandet av SKYRIZI för behandling av vuxna med måttlig till svår plackpsoriasis, grundas på resultaten från fyra pivotala fas 3-studier som visat att signifikant fler patienter når PASI 90/100 vid behandling med SKYRIZI, än med den vanligast förskrivna TNF respektive IL-12/23-hämmaren1,2*. 

   Idag finns även data från en direkt jämförande studie mellan SKYRIZI och den vanligast förskrivna IL-17-hämmaren. Resultatet visar att signifikant fler patienter nådde PASI 90 vecka 52 med SKYRIZI än med sekukinumab (87 % vs 57 %, p<0,001)3.

   Stora möjligheter till utläkt hud1–4

   LIMMitless är en öppen förlängningsstudie av fem fas 2- och 3-studier där patienterna behandlas kontinuerligt med SKYRIZI 150 mg var 12:e vecka.4†

   Resultaten visar att effekten av SKYRIZI är bestående vid 172 veckors uppföljning, det vill säga efter drygt 3 år, och ligger i linje med vad som tidigare visats för PASI 90 och 100, utan att den kvartalsvisa doseringen justerats.1,2,4

   LIMMitless – PASI 90 och PASI 100 under 172 veckor

   Analysmetod: Modified Non-Responder Imputation (mNRI) vilket innebär att patienter som avslutade studien i förtid på grund av förvärrad sjukdom räknas som non-responders, men att patienter som avslutat av andra skäl inte inkluderas i analyser. Analysen inkluderar integrerade data från UltIMMa-1, UltIMMa-2, SustaIMM, IMMvent och NCT03255382

   Referens
   Papp K, et al. Long-Term Efficacy and Safety of Continuous Risankizumab Every 12 Weeks: An Interim Analysis From the Open-Label Extension Trial, LIMMitless. Poster 1366 presenterad på EADV Virtual Congress, 29–31 oktober 2020.

   LIMMitless: PASI ≤3 och DLQI 0/1

   Analysmetod: mNRI: modified Nonresponder Imputation, innebärande att patienter som avslutade studien i förtid på grund av förvärrad sjukdom räknas som non-responders, medan patienter som avslutat av andra skäl inte inkluderas i analysen.

   Referens
   Gooderham M, et al. Long-Term, Durable, Absolute Psoriasis Area and Severity Index Improvement of Risankizumab Treatment: An Interim Integrated Analysis of Patients With Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis. Poster 1275 presenterad på EADV Virtual Congress, 29–31 oktober 2020. 


   Kvarstående förbättring av patienternas livskvalitet4

   Resultaten i LIMMitless visar även att den förbättring av patienternas livskvalitet som sågs vid vecka 52, då 77 % av patienterna inte upplevde någon påverkan på sin livskvalitet (DLQI 0/1), kvarstår vecka 172.4


   *SKYRIZI vs ustekinumab, PASI 90/100 vecka 52: 81/59 % vs 50/30 %, p<0,0011. SKYRIZI vs adalimumab, PASI 90/100 vecka 16: 72/47 % vs 40/23 %, p<0,0012.
   †150 mg som administreras via subkutan injektion vecka 0, vecka 4 och därefter var 12:e vecka.

   Referenser

   1. Gordon KB, et al. Lancet 2018;392:650–61.
   2. Reich K, et al. Lancet 2019;394:576–86.
   3. Warren, et al. Br J Dermatol 2021;184(1):50-9.
   4. Papp K, et al. Long-Term Effi cacy and Safety of Continuous Risankizumab Every 12 Weeks: An Interim Analysis From the Open-Label Extension Trial, LIMMitless. Poster 1366 presenterad på EADV Virtual Congress, 29–31 oktober 2020.

   SKYRIZI vs ustekinumab

   I UltIMMa-2 studerades effekt och säkerhet vid behandling med SKYRIZI jämfört med placebo eller ustekinumab under 52-veckor.

   8 av 10 patienter som behandlades med SKYRIZI uppnådde PASI 90 vecka 52

   Referens
   Gordon KB, et al. Lancet 2018;392:650–61.

   6 av 10 patienter som behandlades med SKYRIZI uppnådde PASI 100 vecka 52

   Referens
   Gordon KB, et al. Lancet 2018;392:650–61.

   Fler än 7 av 10 patienter som behandlades med SKYRIZI uppgav att psoriasis inte påverkar deras livskvalitet*

   (P<0,0001 vs placebo)
   *jämfört med <5 av 10 med ustekinumab. DLQI 0 eller 1 definieras som “Ingen påverkan på hälsorelaterad livskvalitet.”

   Referens
   Gordon KB, et al. Lancet 2018;392:650–61.

   Studiedesign: UltIMMa-1 och UltIMMa-2

   Referens
   Gordon KB, et al. Lancet 2018;392:650–61.


   SKYRIZI vs adalimumab

   I IMMvent jämfördes SKYRIZI med adalimumab hos patienter med måttlig till svår kronisk plackpsoriasis. Studien bestod av två delar, A och B. I A randomiserades patienter till behandling med SKYRIZI eller adalimumab under 16 veckor. I del B återrandomiserades de patienter som fått adalimumab och nått partiell respons (PASI >50 till <90) vecka 0–16, till fortsatt behandling med adalimumab eller byte till SKYRIZI under vecka 16–44.

   A: SKYRIZI jämfört med adalimumab – PASI 90 och PASI 100 vecka 16

   Referens
   Reich K, et al. Lancet 2019;394:576–86.

   B: Nästan 7 av 10 patienter som bytte från TNF till SKYRIZI nådde PASI 90 vecka 44

   NRI: Nonresponder Imputation.   *P<0,001 vs adalimumab.
   Gäller adalimumab-behandlade patienter vecka 0–16, som var partiella responders (PASI 50–<PASI 90). Randomiserades 1:1 vecka 16 till SKYRIZI eller fortsatt adalimumab, (N=109/304=36%).

   Referens
   Reich K, et al. Lancet 2019;394:576–86.

   Studiedesign: IMMvent

   Referens
   Reich K, et al. Lancet 2019;394:576–86.


   SKYRIZI vs sekukinumab

   I studien IMMerge studerades effekt och säkerhet vid behandling med SKYRIZI jämfört med sekukinumab under 52 veckor.

   Fler nådde PASI 90 med SKYRIZI jämfört med sekukinumab (IL-17i)

   Analysmetod: Nonresponder Imputation (NRI).

   Referens
   Warren RB, et al. Br J Dermatol 2021Jan;184(1):50-59. doi: 10.1111/bjd.19341. Epub 2020 Sep 6.

   Fler nådde PASI 100 med SKYRIZI jämfört med sekukinumab (IL-17i)

   Analysmetod: Nonresponder Imputation (NRI).

   Referens
   Warren RB, et al. Br J Dermatol 2021Jan;184(1):50-59. doi: 10.1111/bjd.19341. Epub 2020 Sep 6.

   Biverkningar

   *Biverkningar som inträffade inom 20 veckor från sista administrering av studieläkemedel.
   Urinvägsinfektioner.

   Referens
   Warren RB, et al. Br J Dermatol 2021Jan;184(1):50-59. doi: 10.1111/bjd.19341. Epub 2020 Sep 6.

   Studiedesign: IMMerge

   Global, multicenter, randomiserad, fas 3b-studie, som jämfört SKYRIZI med sekukinumab (SEC) hos vuxna patienter med måttlig till svår kronisk plackpsoriasis.

   Rankade sekundära effektmått: PASI 100, sPGA 0/1 och PASI 75 vecka 52.

   Referens
   Warren RB, et al. Br J Dermatol 2021Jan;184(1):50-59. doi: 10.1111/bjd.19341. Epub 2020 Sep 6.


   ENKELHET

   SKYRIZI doseras 150 mg vecka 0, vecka 4, och därefter var 12:e vecka.

   • Endast 4 injektioner per år
   • Möjlighet att välja mellan förfylld penna eller förfylld spruta,150 mg/1 ml
   • Samma dos för alla patientkategorier1

   Patienten bör behandlas under 16 veckor innan avslut av behandlingen övervägs. Vissa patienter med partiell respons under de första 16 veckorna kan förbättras ytterligare om behandlingen fortsätter.

   Enkelhet ger nöjda patienter

   Resultaten av en enkät där patienterna fick bedöma sin upplevelse av den förfyllda pennan (Self-Injection Assessment Questionnaire, SIAQ), visade att*:

   98% (n=81/83)

   var nöjda eller mycket nöjda
    

   98% (n=81/83)

   tyckte att pennan var väldigt eller mycket lätt att använda

   98% (n=81/83)

   ansåg att pennan var bekväm eller mycket bekväm att använda

   Patienternas tillfredsställelse med injektionerna uppmättes vid vecka 28 (totalt 4 injektioner) hos patienter som använde SKYRIZI i förfylld penna med hjälp av frågeformuläret SIAQ, ett validerat instrument för att mäta patientens känslor och upplevelser vid självinjektion.

   *Data on File, AbbVie Inc

   Referens

   1. Strober B, et al. JEADV 2020;34:2830–8.

   Samma dos för alla patientkategorier1


   Effekten oberoende av BMI, PASI, PsA och tidigare biologisk behandling

   NRI: Nonresponder Imputation. P-värden för skillnader mellan grupperna (BMI, PASI, tidigare behandling var inte signifikanta. Median PASI vid start var 18.
   BMI: Body Mass Index; PsA: psoriasisartrit
   .

   Referens

   1. Strober B, et al. JEADV 2020;34:2830–8.

   SÄKERHET

   Säkerhetsuppföljning upp till >4 år1

   Idag står mer än 58 000 patienter på behandling med SKYRIZI världen över och den totala bilden vid upp till 4 års uppföljning av 3 072 patienter behandlade med SKYRIZI fördelat på 7 927 patientår, kan nu sammanfattas1,2. Uppföljningen, som representerar den största och tidsmässigt längsta säkerhetsrapporten hittills för SKYRIZI, visar att behandlingen fortsatt tolereras väl, och att förekomsten av biverkningar inte ökar över tid hos vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis.1†

   Biverkningar av särskilt intresse, händelser/100 patientår, vecka 16 vs vid långtidsuppföljning: Allvarliga infektioner 1,7 vs 1,2; Maligna tumörer (exkl NMSC) 0,7 vs 0,5; NMSC 0,7 vs 0,7; MACE (verifierade) 0,2 vs 0,3; Allvarlig överkänslighet 0 vs <0,1.

   Referenser

   1. Lebwohl M, et al. Adverse Events of Special Interest With Long-Term Risankizumab Treatment in Patients With Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis: Pooled Analyses of Clinical Studies. Poster 1392 presenterad på EADV Virtual Congress, 29–31 oktober 2020.
   2. AbbVie Data on flIe, december 2020.

   SKYRIZI – RESULTATEN I PRAKTIKEN

   Bilderna visar en av de patienter som deltog den indikationsgrundande studien UltIMMa-2 där 60 % av patienterna som behandlades med SKYRIZI nådde PASI 100 vecka 52. Den genomsnittliga förbättringen av PASI i UltIMMa-1 och -2 var 95 %, vilket gör att de patienter som får behandling med SKYRIZI i praktiken kan förvänta sig möjlighet till utläkt eller nästan utläkt hud.1

   Referens

   1. Gordon KB, et al. Lancet 2018;392:650–61.

   SKYRIZI – ger din vuxna patient möjlighet att leva sitt liv utan att begränsas av plackpsoriasis1–3

   EFFEKT SOM BESTÅR

   • 9 av 10 patienter når PASI ≤32
   • 7 av 10 patienter når DLQI 0 eller 11
   • Bibehållen effekt i >3 år3
     

   ENKELHET

   • Endast 4 injektioner per år*
   • Möjlighet att välja mellan förfylld penna eller förfylld spruta, 150 mg/1 ml
   • Samma dos för alla patientkategorier4

   SÄKERHET

   • Tolerabilitet i nivå med ustekinumab
   • Säkerhetsprofilen bekräftas i långtidsuppföljning, hittills upp till ≥4 år5

   *Den rekommenderade dosen för SKYRIZI är 150 mg som administreras via en subkutan injektion (förfylld penna eller spruta, 150 mg/1 ml) vecka 0, vecka 4 och därefter var 12:e vecka.

   Referenser

   1. Gordon KB, et al. Lancet 2018;392:650–61.
   2. Gooderham M, et al.  Poster 4250;  25th World Congress of Dermatology (WCD). 2019. Milan, Italy.
   3. Papp K, et al. Long-Term Efficacy and Safety of Continuous Risankizumab Every 12 Weeks: An Interim Analysis From the Open-Label Extension Trial, LIMMitless. Poster 1366 presenterad på EADV Virtual Congress, 29–31 oktober 2020. 
   4. Strober B, et al. JEADV 2020;34:2830–8. 
   5. Lebwohl M, et al. Adverse Events of Special Interest With Long-Term Risankizumab Treatment in Patients With Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis: Pooled Analyses of Clinical Studies. Poster 1392 presenterad på EADV Virtual Congress, 29–31 oktober 2020.

   SKYRIZI® (risankizumab) 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta och förfylld penna (F), Rx, L04AC18 (interleukinhämmare). Indikation: Behandling av måttlig till svårplackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne; Kliniskt betydelsefullaaktiva infektioner (t ex aktiv tuberkulos). Varningar och försiktighet: Risankizumab kan öka risken för infektion. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. SKYRIZI subventioneras endast för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller därdetta inte är lämpligt. Senaste produktresumé 2021-05-21.

    Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.


   SE-SKZD-210036. Senast uppdaterad 2021-06-04.