• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}

  • SKYRIZI ger din vuxna patient möjlighet att leva ett liv fritt från plackpsoriasis2

   • Stora möjligheter till
    utläkt hud2,3
   • Bibehållen effekt i 2 år3
   • Kvartalsvis underhållsdosering
   • Samma dos oavsett subgrupp
   • Tolerabilitet i nivå med ustekinumab2
   • Inga nya säkerhetsrisker observerades i de kliniska prövningarna till och med vecka 772

     

   EFFEKT SOM BESTÅR

   • Dubbelt så många patienter nådde PASI 100 vecka 52 jämfört med de som fick ustekinumab (UltiMMa-2, 60 % vs 30 %, p<0.0001)2
   • Nästan 7 av 10 patienter som bytte från TNF till SKYRIZI nådde PASI 90 vecka 44 (IMMvent studien, p< 0.001 vs adalimumab)2

   Bibehållen effekt under 2 års behandling

   • sPGA utläkt eller nästan utläkt vecka 28 bibehölls hos drygt 8 av 10 patienter (81,1 %) efter 2 år (IMMhance-studien)3

     

   ENKELHET

   • Kvartalsvis underhållsdosering
   • Samma dos oavsett subgrupp
   • SKYRIZI doseras 150 mg (2x75 mg subkutan injektion) vecka 0, vecka 4, och därefter var 12:e vecka.

     

   SÄKERHET

   • Tolerabilitet i nivå med ustekinumab2
   • Inga nya säkerhetsrisker observerades i de kliniska prövningarna till och med vecka 772

   Tolerabilitet

   • I nivå med ustekinumab2
   • Inga nya säkerhetsrisker observerades i de kliniska prövningarna till och med vecka 772

   Ingen utveckling av aktiv TB observerades i fas 3-studierna2

   • Utvärdera, monitorera och behandla vid behov patienten för TB enligt lokala behandlingsriktlinjer för psoriasis
   • Av de 31 patienter med latent TB i IMMhance som inte fick profylax under studien, utvecklade ingen aktiv TB under den genomsnittliga uppföljningen på 55 veckor4

   Inget behov av rutinprover* under pågående behandling

   • Informera patienterna om vikten att söka vård om de får tecken eller symtom på en kliniskt allvarlig infektion

   *Blodstatus, leverprover och njurfunktion


   Referenser

   1. Blome C, et al. Arch Dermatol Res 2016;308(2):69–78.
   2. Gordon KB, et al. Lancet 2018;392:650–61.
   3. Blauvelt A, et al. Efficacy and Safety of Continuous Q12W Risankizumab versus Treatment Withdrawal: 2-Year Double-Blinded Results from the Phase 3 IMMhance Trial. Poster 478 presenterad på: The 24th World Congress of Dermatology; 10–15 juni, 2019; Milano, Italien.
   4. Langley RG, et al. Efficacy and afety of continuous Q12W risankizumab versus treatment withdrawal: results from the Phase 3 IMMhance trial. Poster 10093 presenterad på: 2019 AAD Annual Meeting; 1–5 mars, 2019; Washington, DC, USA.

   SKYRIZI® (risankizumab) 75 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, Rx, (F), L04AC18 (interleukinhämmare), SPC 21 april 2020. Indikation: Behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne; Kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (t ex aktiv tuberkulos). Varningar och försiktighet: Risankizumab kan öka risken för infektion. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. SKYRIZI subventioneras endast för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.

    Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.


   SE-SKZD-200033. Senast uppdaterad 2020-07-05.