• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}

  • *Den rekommenderade dosen för SKYRIZI är 150 mg som administreras via en subkutan injektion (förfylld penna eller spruta, 150 mg/1 ml) vecka 0, vecka 4 och därefter var 12:e vecka


   SKYRIZI ger din vuxna patient möjlighet att leva ett liv fritt från plackpsoriasis2

   • 9 av 10 patienter når PASI ≤33
   • 7 av 10 patienter når DLQI 0 eller 12
   • Bibehållen effekt på utläkning och livskvalitet i >3 år4
   • Endast 4 injektioner per år*
   • Möjlighet att välja mellan förfylld penna eller förfylld spruta, 150 mg/1 ml
   • Samma dos för alla patientkategorier5

   *Den rekommenderade dosen för SKYRIZI är 150 mg som administreras via en subkutan injektion (förfylld penna eller spruta, 150 mg/1 ml) vecka 0, vecka 4 och därefter var 12:e vecka

   • Tolerabilitet i nivå med ustekinumab
   • Säkerhetsprofilen bekräftas i långtidsuppföljning, hittills upp till ≥4 år6

     

   EFFEKT SOM BESTÅR

   • Dubbelt så många patienter nådde helt utläkt hud (PASI 100) vecka 52 med SKYRIZI jämfört med de som fick ustekinumab (60 % vs 30 %, p<0,0001)2
   • Signifikant fler patienter nådde helt utläkt hud (PASI 100) vecka 52 med SKYRIZI jämfört med de som fick sekukinumab (66 % vs 40 %, p<0,001)7
   • 7 av 10 patienter som behandlades med SKYRIZI nådde DLQI 0 eller 12

   Bibehållen effekt under 3 års behandling

   • Långtidsuppföljning* har visat att den förbättring som sågs gällande PASI och DLQI vid vecka 52, är bestående vid 172 veckors behandling, det vill säga efter drygt 3 år4

   *LIMMitless är en öppen förlängningsstudie av fem fas 2- och 3-studier där patienterna behandlas kontinuerligt med SKYRIZI 150 mg var 12:e vecka


     

   ENKELHET

   • Endast 4 injektioner per år*
   • Möjlighet att välja mellan förfylld penna eller förfylld spruta, 150 mg/1 ml
   • Samma dos för alla patientkategorier5

   *Den rekommenderade dosen för SKYRIZI är 150 mg som administreras via en subkutan injektion (förfylld penna eller spruta, 150 mg/1 ml) vecka 0, vecka 4 och därefter var 12:e vecka.


     

   SÄKERHET

   • Tolerabilitet i nivå med ustekinumab
   • Säkerhetsprofilen bekräftas i långtidsuppföljning, hittills upp till 4 år, omfattande 3072 patienter behandlade med SKYRIZI, fördelat på 7927 patientår6

   Referenser

   1. Blome C, et al. Arch Dermatol Res 2016;308(2):69–78.
   2. Gordon KB, et al. Lancet 2018;392:650–61. 
   3. Gooderham M, et al. Poster 4250; 25th World Congress of Dermatology (WCD). 2019. Milan, Italy. 
   4. Papp K, et al. Long-Term Efficacy and Safety of Continuous Risankizumab Every 12 Weeks: An Interim Analysis From the Open-Label Extension Trial, LIMMitless. Poster 1366 presenterad på EADV Virtual Congress, 29–31 oktober 2020. 
   5. Strober B, et al. JEADV 2020;34:2830–8.
   6. Lebwohl M, et al. Adverse Events of Special Interest With Long-Term Risankizumab Treatment in Patients With Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis: Pooled Analyses of Clinical Studies. Poster 1392 presenterad på EADV Virtual Congress, 29–31 oktober 2020.
   7. Warren, et al. Br J Dermatol 2021;184(1):50-9.

   SKYRIZI® (risankizumab) 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta och förfylld penna (F), Rx, L04AC18 (interleukinhämmare). Indikation: Behandling av måttlig till svårplackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne; Kliniskt betydelsefullaaktiva infektioner (t ex aktiv tuberkulos). Varningar och försiktighet: Risankizumab kan öka risken för infektion. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. SKYRIZI subventioneras endast för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller därdetta inte är lämpligt. Senaste produktresumé 2021-05-21.

    Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.


   SE-SKZD-210036. Senast uppdaterad 2021-06-04.