SKYRIZI ger din vuxna patient möjlighet att leva sitt liv utan att begränsas av plackpsoriasis – och samtidigt få lindring av eventuella symptom på PsA1–6


Effekt som består


Plackpsoriasis, PsO

 • 9 av 10 patienter når PASI <3*1
 • 7 av 10 patienter når DLQI 0/1**2
 • Bibehållen effekt >4 år†3

Psoriasisartrit, PsA

 • >7 av 10 patienter når ACR20‡4-5

Säkerhet


 • Tolerabilitet i nivå med ustekinumab
 • Säkerhetsprofilen bekräftas i långtidsuppföljning, hittills upp till ~7 år6
 • Säkerhetsprofilen vid PsA överensstämmer med den vid PsO

Enkelhet


 • Endast 4 injektioner per år§ 
 • Förfylld penna eller förfylld spruta
 • Samma dos för alla patientkategorier7

*PASI ≤3, SKYRIZI, vecka 16: 85%, vecka 28: 91%, vecka 52: 92%, vecka 172: 93% (Non Responder Imputation, mNRI. n=525)

**DLQI 0/1, SKYRIZI vs ustekinumab vecka 16: 66% vs 43%, vecka 52: 75% vs 47%. p<0.001 (NRI)

PASI 90, SKYRIZI vecka 52: 86%, vecka 232: 85%. DLQI 0/1, SKYRIZI vecka 52: 78%, vecka 232: 78%

ACR20 SKYRIZI vs placebo vecka 24: 57% vs 34% i KEEPsAKE -1 och 51% vs 27% i KEEPsAKE-2, p<0.001 (NRI); ACR20 SKYRIZI vecka 52: 78 % i KEEPsAKE-1 och 69% i KEEPsAKE-2 (n/N observerade)

§Den rekommenderade dosen för SKYRIZI är 150 mg som administreras via subkutan injektion vecka 0, vecka 4 och därefter var 12:e vecka.Referenser

 1. Gooderham et al, JEADV, published online Feb 2022, doi:10.1111/jdv.18010.
 2. Gordon KB, et al. Lancet 2018;392:650–61. 
 3. Papp K, et al. EADV 2021, poster 1354.
 4. Kristensen LE, et al. IFPA's 6th WPPAC 2021, poster 36390. 
 5. Kristensen LE, et al. presentation at the Fall Clin Derm Conf, Oct 2021, Las Vegas. 
 6. Gordon K, et al. EADV, poster 1389.
 7. Strober B, et al. JEADV 2020;34:2830–8.

SKYRIZI® (risankizumab) 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta eller förfylld penna (F), 600 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning i injektionsflaska (EF), 360 mg injektionsvätska, lösning i cylinderampull, 1 självhäftande injektor (EF), Rx, L04AC18 (interleukinhämmare). Indikationer: Behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling; som monoterapi eller i kombination med metotrexat (MTX). Behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Behandling av vuxna med måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom med otillräckligt behandlingssvar på, förlorat behandlingssvar eller intolerans mot konventionell behandling eller en biologisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne; Kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (t ex aktiv tuberkulos). Varningar och försiktighet: Risankizumab kan öka risken för infektion. Fertilitet, graviditet och amning: Fertila kvinnor ska använda effektiv preventivmetod under pågående behandling och i minst 21 veckor efter avslutad behandling. Risankizumab bör undvikas under graviditet. Det är okänt om risankizumab utsöndras i bröstmjölken, risk-nyttabalansen för modern och barnet måste därför värderas. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, fertilitet, graviditet och amning, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. Datum för översyn av produktresumé 23 februari 2023. Begränsning av läkemedelsförmån: SKYRIZI 150 mg subventioneras för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt. SKYRIZI 600 mg och 360 mg för patienter med Crohns sjukdom ingår ännu inte i läkemedelsförmånen.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.


SE-SKZD-210069_v1. Senast uppdaterad 2022-12-01.