SKYRIZI ger din vuxna patient möjlighet att leva sitt liv utan att begränsas av plackpsoriasis – och samtidigt få lindring av eventuella symptom på psoriasisartrit1–6


Effekt


 • Möjlighet till full utläkning på flera lokalisationer vid både psoriasis och psoriasisartrit1-4
 • Bibehållen effekt över tid2,3

Enkelhet


 • En injektion per doseringstillfälle
 • 4 injektioner per år*1

*Den rekommenderade dosen för SKYRIZI är 150 mg som administreras via subkutan injektion vecka 0, vecka 4 och därefter var 12:e vecka.

Säkerhet


 • Långtidsuppföljning ~7 år5
 • Säkerhetsprofilen likvärdig vid alla indikationer1

Vill du hålla dig informerad om nyheter och inbjudningar från AbbVie Dermatologi?

Har du en fråga eller vill veta mer om SKYRIZI?
  


Referenser

 1. SKYRIZI Produktresumé, www.fass.se.
 2. Papp K, et al. AAD 2023; Poster 43928; Long-term Safety and Efficacy of Risankizumab for the Treatment of Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis: Interim Analysis of Results From the LIMMitless Open-label Extension Trial Beyond 5.5 Years of Follow-up 
 3. Kristensen LE, et al. Efficacy and Safety of Risankizumab for Active Psoriatic Arthritis: 100-Week Results from the KEEPsAKE 1 and KEEPsAKE 2 Trials. Presentation på 31st EADV 2022, Milano, Italien. 
 4. Elewski BE, et al. Efficacy and Safety of Long-Term Risankizumab Treatment for Nail, Scalp, and Palmoplantar Psoriasis: A 4.5-Year Interim Analysis From the LIMMitless Open-Label Extension Trial. Poster 1551 presenterad på EADV 7–10 september 2022, Milano, Italien.
 5. Gordon K, et al. Risankizumab Long-Term Safety in Patients With Psoriatic Disease: Integrated Analyses of Data From Psoriasis and Psoriatic Arthritis Clinical Trials; Poster 1607. Presenterad vid EADV 7-10 september 2022, Milano, Italien

SKYRIZI® (risankizumab) 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta eller förfylld penna (F), 600 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning i injektionsflaska (EF), 360 mg injektionsvätska, lösning i cylinderampull, 1 självhäftande injektor (F), Rx, L04AC18 (interleukinhämmare). Indikationer: Behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling; som monoterapi eller i kombination med metotrexat (MTX). Behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Behandling av vuxna med måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom med otillräckligt behandlingssvar på, förlorat behandlingssvar eller intolerans mot konventionell behandling eller en biologisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne; Kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (t ex aktiv tuberkulos). Varningar och försiktighet: Risankizumab kan öka risken för infektion. Fertilitet, graviditet och amning: Fertila kvinnor ska använda effektiv preventivmetod under pågående behandling och i minst 21 veckor efter avslutad behandling. Risankizumab bör undvikas under graviditet. Det är okänt om risankizumab utsöndras i bröstmjölken, risk-nyttabalansen för modern och barnet måste därför värderas. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, fertilitet, graviditet och amning, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. Datum för översyn av produktresumé: september 2023. Begränsning av läkemedelsförmån: SKYRIZI 150 mg subventioneras endast vid plackpsoriasis och psoriasisartrit när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. SKYRIZI 360 mg subventioneras för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt. SKYRIZI 600 mg för intravenös infusion tillhandahålls som rekvisitionsläkemedel.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.


SE-SKZD-210069_v3. Senast uppdaterad 2023-11-17.