SKYRIZI – en selektiv IL-23-hämmare


SKYRIZI innehåller den aktiva substansen risankizumab, en monoklonal antikropp som selektivt blockerar interleukin-23 (IL-23), ett cytokin som påverkar immunceller och bidrar till inflammatorisk sjukdom.

Genom att blockera IL-23, påverkas de signalvägar som annars leder till aktivering av patogena Th17-celler och frisättning av cytokiner som bland annat orsakar onaturlig tillväxt av keratinocyter i det övre hudlagret (vid psoriasis) samt inflammation i senfästen samt obalans i benbildning (vid psoriasisartrit). Blockeringen av IL-23 innebär färre patogena Th17-celler och dämpad inflammation.1


IL-23 spelar en viktig roll vid utveckling av såväl psoriasis som psoriasisartrit

IL-23 aktiverar patogena Th17-celler vilket medför produktion av inflammatoriska cytokiner, så som IL-17 och TNF.1–4

SKYRIZI binder till IL-23 med hög affinitet och specificitet

Genom att binda till p19-delen av IL-23 hindrar SKYRIZI aktiveringen av patogena Th17-celler och utsläppet av inflammatoriska cytokiner, vilket leder till dämpad inflammation i hud och led, normaliserad produktion av keratinocyter och normaliserad benomsättning.

Referenser

  1. Girolomoni G, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2017;31(10):1616-26.
  2. Gaffen SL, et al. Nature Rev Immunol 2014;14(9):585–600.
  3. Gooderham MJ, et al. J Eur Acad Derm Venereol 2018;32(7):1111–9.
  4. Lynde CW, et al. J Am Acad Dermatol 2014;71(1):141–50.

SKYRIZI® (risankizumab) 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta eller förfylld penna (F), 600 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning i injektionsflaska (EF), 360 mg injektionsvätska, lösning i cylinderampull, 1 självhäftande injektor (F), Rx, L04AC18 (interleukinhämmare). Indikationer: Behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling; som monoterapi eller i kombination med metotrexat (MTX). Behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Behandling av vuxna med måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom med otillräckligt behandlingssvar på, förlorat behandlingssvar eller intolerans mot konventionell behandling eller en biologisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne; Kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (t ex aktiv tuberkulos). Varningar och försiktighet: Risankizumab kan öka risken för infektion. Fertilitet, graviditet och amning: Fertila kvinnor ska använda effektiv preventivmetod under pågående behandling och i minst 21 veckor efter avslutad behandling. Risankizumab bör undvikas under graviditet. Det är okänt om risankizumab utsöndras i bröstmjölken, risk-nyttabalansen för modern och barnet måste därför värderas. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, fertilitet, graviditet och amning, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. Datum för översyn av produktresumé: september 2023. Begränsning av läkemedelsförmån: SKYRIZI 150 mg subventioneras endast vid plackpsoriasis och psoriasisartrit när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. SKYRIZI 360 mg subventioneras för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt. SKYRIZI 600 mg för intravenös infusion tillhandahålls som rekvisitionsläkemedel.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.


SE-SKZD-210069_v3. Senast uppdaterad 2023-11-17.