• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}

  • ENKELHET

   En injektion per doseringstillfälle – två alternativ

   Patienten kan nu välja mellan att ta SKYRIZI i förfylld spruta eller förfylld penna – med endast en injektion per doseringstillfälle* (150 mg). Då SKYRIZI tidigare administrerats som två förfyllda 75 mg-sprutor per doseringstillfälle innebär SKYRIZI 150 mg i en förfylld penna respektive spruta, att antalet injektioner halveras. Patienten behöver därmed bara ta 4 injektioner per år (efter de initiala doserna vecka 0 och 4).

   *Den rekommenderade dosen för SKYRIZI är 150 mg som administreras via en subkutan injektion (förfylld penna eller spruta, 150 mg/1 ml) vecka 0, vecka 4 och därefter var 12:e vecka


   Möjlighet att välja dosering i förfylld penna

   Förutom förfylld spruta, finns nu även möjlighet för patienten att ta SKYRIZI i en förfylld och användarvänlig penna (autoinjektor).


   Enkelhet ger nöjda patienter

   Resultaten av en enkät där patienterna fick bedöma sin upplevelse av den förfyllda pennan (Self-Injection Assessment Questionnaire, SIAQ), visade att*:

   98% (n=81/83)

   var nöjda eller mycket nöjda
    

   98% (n=81/83)

   tyckte att pennan var väldigt eller mycket lätt att använda

   98% (n=81/83)

   ansåg att pennan var bekväm eller mycket bekväm att använda

   Patienternas tillfredsställelse med injektionerna uppmättes vid vecka 28 (totalt 4 injektioner) hos patienter som använde SKYRIZI i förfylld penna med hjälp av frågeformuläret SIAQ, ett validerat instrument för att mäta patientens känslor och upplevelser vid självinjektion.

   *Data on File, AbbVie Inc.


   Det enda biologiska alternativet med 4 injektioner om året och möjlighet att välja förfylld penna eller spruta

   Av dagens biologiska behandlingsalternativ för vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis, är SKYRIZI det enda som erbjuder möjligheten att välja mellan förfylld penna och förfylld spruta – med endast fyra injektioner per år.

   * Förutsatt att dosering med 1x300mg förfylld penna används. Används 2x150mg förfylld penna eller spruta innebär det 24 injektioner per år.


   SKYRIZI doseras 150 mg vecka 0, vecka 4, och därefter var 12:e vecka.

   • Endast 4 injektioner per år
   • Möjlighet att välja mellan förfylld penna eller förfylld spruta, 150 mg/1 ml
   • Samma dos för alla patientkategorier1

   Patienten bör behandlas under 16 veckor innan avslut av behandlingen övervägs. Vissa patienter med partiell respons under de första 16 veckorna kan förbättras ytterligare om behandlingen fortsätter.

   Referens

   1. Strober B, et al. JEADV 2020;34:2830–8.

   Bra att veta vid insättning av SKYRIZI hos vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis

    

   Den rekommenderade dosen, oberoende av patientkategori, är 150 mg som administreras via subkutan injektion vid vecka 0, vecka 4 och därefter var 12:e vecka1.

   Praktisk handledning av injektionsteknik samt bipacksedel på många olika språk återfinns på www.skyrizi.eu

   Injektionslösningen är citratfri. Pennan och sprutan är båda latexfria.

   Inga kända interaktioner med andra läkemedel*. SKYRIZI förväntas inte heller påverkas av nedsatt lever- eller njurfunktion.

   Kända kontraindikationer är överkänslighet mot risankizumab eller mot något hjälpämne och kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (tex aktiv tuberkulos).

   Behandling med SKYRIZI bör inte påbörjas hos patienter med kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner, tex aktiv tuberkulos. Screena med blodprov mot tuberkulos** (tex Quantiferontest), Hepatit B och C samt HIV2.

   Kontrollera att vaccination med levande vaccin (tex BCG, gula febern eller vattkoppor) inte skett under de senaste 4 veckorna. Avdödat vaccin är OK.

   Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av SKYRIZI under graviditet då det inte finnns någon eller en begränsad mängd data (färre än 300 graviditeter) från användning av SKYRIZI hos gravida kvinnor. Djurstudier visar dock inga direkta eller indirekta reproduktions­toxikologiska effekter.

   Vid byte från annat biologiskt läkemedel kan behandling med SKYRIZI starta när tidigare utsatt läkemedel skulle ha givits (om bytet sker pga otillräcklig effekt)3.

   Inget behov av regelbundna blodprover för allmän kontroll under pågående behandling.


   *Säkerhet och effekt i kombination med immunsuppressiva läkemedel, inklusive biologiska läkemedel eller ljusbehandling, har inte utvärderats.
   **Vid positivt utfall är fortsatt utredning lämplig och kan innefatta riktad anamnes, PPD-test, lungröntgen och/eller remiss till infektionsklinik2.

   Referenser

   1. Strober B, et al. JEADV 2020;34:2830-8.
   2. Smith CH, et al. BAD guidelines. Br J Dermatol 2020 Mar 18. doi: 10.1111/bjd.19039.
   3. Mrowietz U, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2014;28(4):438–53.

   Förpackning och förvaring

   SKYRIZI är en klar och färglös till lätt gulaktig vätska i en förfylld penna eller förfylld spruta. Varje förpackning innehåller en förfylld penna eller en förfylld spruta à 150 mg/1 ml.

   Detaljerad och uppdaterad information om denna produkt finns tillgänglig genom att scanna QR-koden i ytterförpackningen med en smartphone. Samma information finns även på www.skyrizi.eu

   SKYRIZI ska förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C) i sin ytterförpackning. SKYRIZI får ej frysas och är känsligt för ljus.

   SKYRIZI ska inte användas om lösningen är grumlig, innehåller flagor eller stora partiklar.


   SKYRIZI® (risankizumab) 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta och förfylld penna (F), Rx, L04AC18 (interleukinhämmare). Indikation: Behandling av måttlig till svårplackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne; Kliniskt betydelsefullaaktiva infektioner (t ex aktiv tuberkulos). Varningar och försiktighet: Risankizumab kan öka risken för infektion. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. SKYRIZI subventioneras endast för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller därdetta inte är lämpligt. Senaste produktresumé 2021-05-21.

    Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.


   SE-SKZD-210036. Senast uppdaterad 2021-09-08.