• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}

  • BESTÄLL MATERIAL

   Som stöd för dig som förskrivare och de patienter som ska börja få behandling med SKYRIZI, hittar du här material att beställa, gällande behandlingsrekommendationer samt en översikt av tillgängliga behandlingsalternativ. Beställ via e-post, direkt till din vårdmottagning. För mer information är du välkommen att kontakta din AbbVie-representant.

    


   Patientmaterial


   Brev till patienter som idag behandlas med SKYRIZI 2 x 75 mg   Mer information

   Håll dig informerad om nyheter och inbjudningar från AbbVie Dermatologi – prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev!

   Klicka på länken och fyll i formuläret, så kan du se fram emot regelbundna uppdateringar direkt i din e-postlåda.


   Rekommendationer och riktlinjer


   Läkemedelsverket: Läkemedelsbehandling av psoriasis och psoriasisartrit – behandlingsrekommendation

   Definition av behandlingsmål vid behandling av plackpsoriasis. Vid insättande av systembehandling ska effekten utvärderas efter tre månader, då man bör se en påtaglig förbättring. Ibland kan det dock ta ända upp till sex månader innan full effekt uppnås. Behandlingsmålen anpassas till absoluta PASI-värden, då PASI 75 kan vara otillräckligt för patienter med mycket utbredd psoriasis. För att behandlingen av psoriasis ska uppfattas som framgångsrik bör man som slutgiltigt behandlingsmål sträva efter att uppnå PASI < 3 och DLQI ≤ 5. Vid PASI 3–7 och DLQI ≤ 5 kan man i samråd med patienten fortsätta med samma behandling. Vid PASI 3–7 och DLQI > 5 eller vid PASI > 7 bör man komplettera/ändra behandlingen.

   Referens
   Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av psoriasis och psoriasisartrit – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2019:(30).


   SSDV: Översikt över möjliga behandlingar vid kronisk plackpsoriasis

   Enligt de nya behandlingsrekommendationerna från Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV) kan man hos patienter med måttlig till svår psoriasis, överväga att hoppa över konventionell systemisk behandling och direkt sätta in behandling med biologiska läkemedel, om annan behandling visat sig otillräcklig.

   I rekommendationerna finns även ett nytt behandlingsschema som utgår från svårighetsgraden av patientens psoriasis mätt med PASI och påverkan på livskvaliteten bedömd med DLQI. Val av behandling bör vara direkt relaterad till svårighetsgraden av psoriasis.

   Referens
   SSDV:s behandlingsrekommendationer för systemisk behandling av psoriasis, april 2021.


   Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis.

   I de nationella riktlinjerna lyfter Socialstyrelsen fram vikten av en bättre uppföljning av symtom, riskfaktorer, levnadsvanor och behandling mot ett lägre målvärde när det gäller PASI och DLQI. 

   Vården bör därutöver erbjuda individuell genomgång av riskfaktorer kopplade till levnadsvanor, samtalsstöd, återkommande utvärdering av kardiovaskulära riskfaktorer och utredning av psoriasisartropati. 

   Referens
   Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis, mars 2019


   SKYRIZI® (risankizumab) 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta och förfylld penna (F), Rx, L04AC18 (interleukinhämmare). Indikation: Behandling av måttlig till svårplackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne; Kliniskt betydelsefullaaktiva infektioner (t ex aktiv tuberkulos). Varningar och försiktighet: Risankizumab kan öka risken för infektion. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. SKYRIZI subventioneras endast för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller därdetta inte är lämpligt. Senaste produktresumé 2021-05-21.

    Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.


   SE-SKZD-210036. Senast uppdaterad 2021-09-16.