• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}

  • Intervjuer med experter

   Här kan du ta del av filmklipp av och med ledande experter inom hematologiområdet.


   Open View-webinar 16 februari 2022 med professor John Seymour, Australien

   John Seymour, professor i hematologi och chef för avdelningen för hematologi vid Peter MacCallum Cancer Center & Royal Melbourne Hospital, Melbourne, Australien, håller här en föreläsning om Maximizing outcomes in CLL in the era of targeted agents – patient cases and treatment sequencing in CLL.

   Intervju med professor John Seymour
   Professor John Seymour berättar om sina tankar när det kommer till sekvensering av behandling nu när målstyrda behandlingar finns.

   Djupa responser vid KLL
   Professor John Seymour om djupa responser vid KLL.


   Open View-webinar 25 november 2021 med professor Ulf Persson

   Principer för värdering av behandlingar inom hematologi och onkologi
   Värderingen av behandlingar inom onkologi och hematologi har länge baserats på OS, QoL och kostnadseffektivitet. Men nya terapier, såsom genterapi, håller på att utmana de traditionella betalningsprinciperna. Hör Ulf Persson, PhD och senior rådgivare vid Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi, diskutera högaktuella frågeställningar inom hälsoekonomi.

   En kort introduktion till Open View-webinaret med Ulf Persson, PhD och senior rådgivare vid Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi. 


   Intervju med docent Carsten Utoft Niemann, Rigshospitalet i Köpenhamn, efter iwCLL Virtual, september 2021

   Länge har det diskuterats om bot inom KLL faktiskt är möjligt. Genom att kombinera olika behandlingar kommer vi att kunna uppnå klinisk bot, spår Carsten Utoft Niemann, Rigshospitalet i Köpenhamn, efter att ha deltagit vid årets iwCLL. Men vad innebär egentligen bot i sammanhanget? Ta del av hela resonemanget i klippet.

   Sekvensering av behandlingar vid KLL
   Sekvensering av behandlingar vid KLL är ett ämne som det diskuteras mycket om på kongresser och möten idag. I denna intervju ger Carsten Utoft Niemann sina tankar kring detta ämne.

    

   Djupa responser vid KLL
   Ta del av resonemanget om djupa responser vid KLL i klippet.

    


   Intervju med Hans Hagberg och Lise-lott Eriksson om EHA 2021 Virtual, 9–17 juni 2021

   Hans Hagberg, docent och överläkare vid Onkologkliniken Akademiska sjukhuset i Uppsala, tar i denna intervju upp några av de nyheter som intresserade honom mest på årets kongress.


   Nya målinriktade behandlingar och ökat patientinflytande på systemnivå – det är några av spaningarna från årets virtuella EHA 2021. Lise-lott Eriksson, ordförande Blodcancerförbundet, summerar kongressen utifrån ett patientperspektiv och berättar om de viktigaste behandlingsframstegen.


   Open View-webinar 27 maj 2021 med professor John Gribben, Storbritannien

   Professor John Gribben, ordförande för medicinsk onkologi vid Barts Cancer Institute vid Barts and the London School of Medicine, Queen Mary University of London, Storbritannien, håller här en föreläsning om ”Hot topic in CLL: Fixed treatment duration or continuous therapy?”. Föreläsningen inleds med en introduktion av professor emerita Eva Kimby, Stockholm. 

   Intervju med professor John Gribben på ämnet “Hot topic in CLL: Fixed treatment duration or continuous therapy?”, 27 maj 2021
   Intervju med professor John Gribben, Storbritannien, som berättar om sina främsta "takeaways" när det gäller tidsbestämd behandling jämfört med tillsvidarebehandling vid KLL. Han ger också sin syn på framtidens KLL-behandling.

   Professor Gribben om djupa responser vid KLL
   Kemofri behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) baserad på kombinationsbehandling med BCL-2-hämmare och anti-CD20-antikroppar erbjuder ökade möjligheter till ett djupt behandlingssvar och avslutad behandling.

   I filmen pratar professor John Gribben, Barts Cancer Institute, Queen Mary University of London om betydelsen av djupa behandlingssvar vid KLL.


   Symposium under NCLLSG-mötet från 13 april 2021 med doktor Othman Al-Sawaf, Tyskland

   Doktor Othman Al-Sawaf, hematolog vid University Hospital i Köln, Tyskland, håller här en föreläsning om dagens och morgondagens KLL-terapier under rubriken ”CLL-therapy in frontline and beyond – novel options and sequential use”, under ett virtuellt Nordic Educational Meeting arrangerat av Nordic CLL Study Group (NCLLSG). Symposiet sponsrades av AbbVie.


   Open View-webinar 18 februari 2021 med professor Ulf Persson

   Föreläsning från den 18 februari 2021 där professor Ulf Persson, PhD och senior rådgivare vid Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) berättade om de senaste principerna för ekonomisk utvärdering och värdebaserad prissättning.

   Intervju med professor Ulf Persson, 18 februari 2021
   Intervju med professor Ulf Persson, PhD och senior rådgivare vid Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE), 18 februari 2021, där han bland annat pratar om hälsoekonomiska trender och utmaningar inom hematologiområdet.


   Intervju med Hans Hagberg om virtuella ASH, 5–8 december 2020

   Hans Hagberg, docent och överläkare vid onkologkliniken, Akademiska Uppsala, sammanfattar här några av sina viktigaste intryck från årets virtuella ASH-kongress.


   Open View-webinar 26 november 2020 med professor John Seymour, Australien

   John Seymour, professor i hematologi och chef för avdelningen för hematologi vid Peter MacCallum Cancer Center & Royal Melbourne Hospital, Melbourne, Australien, håller här en föreläsning om CLL: Sequencing in the Era of Novel Agents. Föreläsningen inleds med en introduktion av professor emerita Eva Kimby, Stockholm. 

   Intervju med John Seymour om CLL: Sequencing in the Era of Novel Agents, 26 november 2020
   Intervju med professor John Seymour, Australien, som berättar om sina främsta "takeaways" när det gäller sekvensering av behandlingar vid KLL. Han ger också sin syn på framtidens KLL-behandling.


   Intervju med Lise-lott Eriksson, Blodcancerförbundet, EHA25 Virtual 2020

   Lise-lott Eriksson, ordförande Blodcancerförbundet, berättar här om det viktigaste hon tog med sig från årets virtuella EHA 2020, utifrån ett patientperspektiv.  


   Intervju med Richard Rosenquist Brandell 2020

   Richard Rosenquist Brandell, specialist i klinisk genetik på Karolinska Universitetssjukhuset och professor i samma ämne på Karolinska Institutet, berättar här om det europeiska samarbetet med att skapa en genpanel för diagnostik vid lymfatiska maligniteter och vad detta kan betyda för behandlingen av patienter med KLL och andra typer av lymfom.


   Intervju med Niklas Theorin, ASH Orlando 2019

   Niklas Theorin, överläkare och hematolog på medicinkliniken i Norrköping, berättar här om sina lärdomar från ASH i Orlando och vilka nyheter han tror kommer att få den största betydelsen för den svenska KLL-vården.


   Intervju med Daniel Roth, iwCLL, Edinburgh Skottland 2019

   Hör Daniel Roth, specialistläkare Skånes Universitetssjukhus Lund, berätta om de viktigaste lärdomarna från mötet och inför framtiden.


   Intervju med Eva Kimby, ICML Lugano 2019

   Hör Eva Kimby, professor emerita, Karolinska Institutet Huddinge, berätta om de mest intressanta nyheterna inom lymfom från ICML i Lugano 2019.


   Intervju med Lise-lott Eriksson, Blodcancerförbundet, EHA Amsterdam 2019

   Hör Lise-lott Eriksson, ordförande Blodcancerförbundet, ge sin syn på vad som var mest intressant för henne som patientföreträdare under EHA och om de frågor som Blodcancerförbundet driver i Sverige.

   VENCLYXTO® (venetoklax) ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Övriga antineoplastiska medel, L01XX52, Rx. Beredningsform och styrka: Filmdragerade tabletter i styrkorna 10, 50 och 100 mg. Indikationer: VENCLYXTO i kombination med obinutuzumab är avsett för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL). VENCLYXTO i kombination med rituximab är avsett för behandling av vuxna patienter med KLL som fått minst en tidigare behandling. VENCLYXTO som monoterapi är indicerat för behandling av KLL: hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller hos vuxna patienter utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg. Varningar och försiktighet: VENCLYXTO har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Trötthet har rapporterats hos vissa patienter, vilket ska beaktas vid bedömning av patientens förmåga att köra bil eller använda maskiner. Datum för senaste översyn av SPC 22 mars 2022. För fullständig information och pris, se www.fass.se. Ingår i läkemedelsförmånen (F) med begränsning. Subventioneras endast för behandling av vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) vid följande godkända indikationer: i kombination med obinutuzumab vid tidigare obehandlad KLL, i kombination med rituximab för patienter som fått minst en tidigare behandling, samt som monoterapi för behandling av KLL hos patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg.


   SE-VNCLY-210003v8.0 2022. Uppdaterad 2022-02-29.