• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}


  • VENCLYXTO + obinutuzumab till patienter i 1L – behandling designad för att avslutas

   CLL14-studien är en randomiserad, multicenter, öppen fas 3-studie där man utvärderade effekten och säkerheten med VENCLYXTO + obinutuzumab (VenO) mot klorambucil + obinutuzumab (KlbO) hos patienter med tidigare obehandlad KLL.1

   Ven: C1D22 5-v ramp-up. Därefter 400 mg dagligen i 12 cykler. O: 1000 mg IV C1D1*, D8, D15; därefter D1 C2–6 (var 28:e dag)
   *Eller 100 mg D1 och 900 mg D2.Klb: 0,5 mg/kg D1 och D15 i varje cykel

   Uppföljningstiden i median vid tidpunkten för den primära analysen var 28 månader (intervall: 0–36 månader).


   Bestående PFS-fördel med VENCLYXTO + obinutuzumab 4 år efter avslutad behandling1,2

   Primär endpoint i CLL14-studien var prövarbedömd PFS (progressionsfri överlevnad). I primäranalysen (medianuppföljning 28,1 månader) såg man en 65% minskad risk för progression eller död hos patienter behandlade med kombinationen VENCLYXTO + obinutuzumab (30 events hos 216 patienter) jämfört med patienter behandlade med KlbO (77 events hos 216 patienter). Riskkvoten var 0,35 (95% KI: 0,23-0,53), P<0,0001. Medianvärdet för PFS var inte uppnått i någon av armarna.1

   I en uppföljande analys vid 5 år (medianuppföljning 65,4 månader) hade medianvärdet för PFS ännu inte uppnåtts i VENCLYXTO + obinutuzumab-armen. I KlbO-gruppen nåddes median PFS vid 36,4 månader.2


   VENCLYXTO + obinutuzumab gav djupa responser1

   *MRD-neg: < 1 KLL-cell per 104 leukocyter. Utvärderad med ASO-PCR i perifert blod. 3 mån efter behandlingsavslut.

   Referenser: 1. VENCLYXTO Produktresumé. AbbVie 20 okt 2022. 2. Al-Sawaf O, et al. Abstrakt S148 (Oral). Presenterad på EHA 2022. 3. RCC i samverkan. Nationellt vårdprogram KLL, januari 2022.   VENCLYXTO® (venetoklax) ▼ Övriga antineoplastiska medel, L01XX52, Rx. Beredningsform och styrka: Filmdragerade tabletter i styrkorna 10, 50 och 100 mg. Indikationer: VENCLYXTO i kombination med obinutuzumab är avsett för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL). VENCLYXTO i kombination med rituximab är avsett för behandling av vuxna patienter med KLL som fått minst en tidigare behandling. VENCLYXTO som monoterapi är indicerat för behandling av KLL: hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller hos vuxna patienter utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg. Varningar och försiktighet: VENCLYXTO kan orsaka en snabb minskning av tumörbördan, vilket medför en risk för tumörlyssyndrom vid insättning och under dostitreringsfasen. VENCLYXTO har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Trötthet har rapporterats hos vissa patienter, vilket ska beaktas vid bedömning av patientens förmåga att köra bil eller använda maskiner. Datum för senaste översyn av SPC 20 oktober 2022. För fullständig information och pris, se www.fass.se. Ingår i läkemedelsförmånen (F) med begränsning. Subventioneras endast för behandling av vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) vid följande godkända indikationer: i kombination med obinutuzumab vid tidigare obehandlad KLL, i kombination med rituximab för patienter som fått minst en tidigare behandling, samt som monoterapi för behandling av KLL hos patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg.


   SE-VNCAML-230007 v.1.0 MAR 2023