• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}

  • Beställ material

   Patientbroschyr VENCLYXTO

   Ett stöd till patienter i sin KLL-sjukdom och inför behandling med VENCLYXTO.


   Doskort VENCLYXTO

   VENCLYXTO doskort vid KLL innehåller bland annat dostitreringsschema, hantering under dostitreringsfasen samt information om dosjustering.   CLL14-studien

   CLL14-studien, en randomiserad, multicenter, öppen, fas 3-studie utvärderade säkerhet och effekt av tidsbestämd VENCLYXTO i kombination med obinutuzumab mot klorambucil i kombination med obinutuzumab, hos tidigare obehandlade patienter med KLL.


   Särtryck av CLL14-studien

   28,1 månaders uppföljningstid i median. Fischer K, et al. N Engl J Med 2019; 380:2225–36   MURANO-studien

   MURANO-studien, en randomiserad, multicenter, öppen, fas 3-studie utvärderade säkerhet och effekt av tidsbestämd VENCLYXTO + rituximab (VenR) mot bendamustin + rituximab (BR) hos patienter som fått minst en tidigare behandling mot KLL.


   Särtryck av MURANO-studien

   59,2 månaders uppföljningstid i median. Seymour J.F., et al. Blood 2022;140(8):839-850   Särtryck av MURANO-studien

   23,8 månaders uppföljningstid i median. Seymour J F, et al. N Engl J Med 2018;378:1107–20


   Särtryck av MURANO-studien

   36 månaders uppföljningstid i median. Kater A, et al. J Clin Oncol 2018;37:1–9   VENCLYXTO® (venetoklax) ▼ Övriga antineoplastiska medel, L01XX52, Rx. Beredningsform och styrka: Filmdragerade tabletter i styrkorna 10, 50 och 100 mg. Indikationer: VENCLYXTO i kombination med obinutuzumab är avsett för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL). VENCLYXTO i kombination med rituximab är avsett för behandling av vuxna patienter med KLL som fått minst en tidigare behandling. VENCLYXTO som monoterapi är indicerat för behandling av KLL: hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller hos vuxna patienter utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg. Varningar och försiktighet: VENCLYXTO kan orsaka en snabb minskning av tumörbördan, vilket medför en risk för tumörlyssyndrom vid insättning och under dostitreringsfasen. VENCLYXTO har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Trötthet har rapporterats hos vissa patienter, vilket ska beaktas vid bedömning av patientens förmåga att köra bil eller använda maskiner. Datum för senaste översyn av SPC 20 oktober 2022. För fullständig information och pris, se www.fass.se. Ingår i läkemedelsförmånen (F) med begränsning. Subventioneras endast för behandling av vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) vid följande godkända indikationer: i kombination med obinutuzumab vid tidigare obehandlad KLL, i kombination med rituximab för patienter som fått minst en tidigare behandling, samt som monoterapi för behandling av KLL hos patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg.


   SE-VNCLY-210002v3.0 2023. Uppdaterad 2023-02-23.