• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Anvisningar till patienten inför behandlingsstart med VENCLYXTO

   Se till att dricka mycket vätska för att minska risken för TLS

   Patienten ska börja med att dricka minst 1,5 till 2 liter vatten dagligen, två dagar innan han/hon börjar ta VENCLYXTO. Patienten ska fortsätta dricka minst 1,5 till 2 liter vatten den dag han/hon börjar ta VENCLYXTO. Patienten ska dricka samma mängd vatten (minst 1,5 till 2 liter dagligen) två dagar innan och samma dag som dosen ökas.

   Ta VENCLYXTO peroralt en gång dagligen i samband med måltid och vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

   Svälj VENCLYXTO-tabletterna hela med ett glas vatten.
   Tabletterna får inte tuggas, krossas eller brytas innan de sväljs.

    : :

   Om patienten missar en dos, ge följande råd:

   Om det är mindre än 8 timmar sedan patienten normalt skulle ha tagit sin dos ska han/hon ta den så snart som möjligt.

   Om det är mer än 8 timmar sedan patienten normalt skulle ha tagit sin dos ska han/hon inte ta dosen den dagen. Patienten ska ta sin vanliga dos som planerat nästa dag. Patienten ska inte ta dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om patienten kräks efter att ha tagit VENCLYXTO ska han/hon inte ta någon extra dos den dagen. Patienten ska ta nästa dos vid den vanliga tiden nästa dag.

   Referens: 1. VENCLYXTO Produktresumé. AbbVie 20 okt 2022.   VENCLYXTO® (venetoklax) ▼ Övriga antineoplastiska medel, L01XX52, Rx. Beredningsform och styrka: Filmdragerade tabletter i styrkorna 10, 50 och 100 mg. Indikationer: VENCLYXTO i kombination med obinutuzumab är avsett för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL). VENCLYXTO i kombination med rituximab är avsett för behandling av vuxna patienter med KLL som fått minst en tidigare behandling. VENCLYXTO som monoterapi är indicerat för behandling av KLL: hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller hos vuxna patienter utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg. Varningar och försiktighet: VENCLYXTO kan orsaka en snabb minskning av tumörbördan, vilket medför en risk för tumörlyssyndrom vid insättning och under dostitreringsfasen. VENCLYXTO har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Trötthet har rapporterats hos vissa patienter, vilket ska beaktas vid bedömning av patientens förmåga att köra bil eller använda maskiner. Datum för senaste översyn av SPC 20 oktober 2022. För fullständig information och pris, se www.fass.se. Ingår i läkemedelsförmånen (F) med begränsning. Subventioneras endast för behandling av vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) vid följande godkända indikationer: i kombination med obinutuzumab vid tidigare obehandlad KLL, i kombination med rituximab för patienter som fått minst en tidigare behandling, samt som monoterapi för behandling av KLL hos patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg.


   SE-VNCAML-230007 v.1.0 MAR 2023