• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • VENCLYXTO + CD20-antikropp – behandling designad för att avslutas1

   VENCLYXTO + obinutuzumab till patienter i 1L

   *Oral tablet.
   Administer intravenously. Dose may be split as 100 mg and 900 mg on Days 1 and 2 of Cycle 1, respectively. Graphic not to scale. Each cycle is 28 days.

   *Peroral tablett

   Administrera intravenöst. Dosen kan delas upp i 100 mg respektive 900 mg dag 1 och 2 i cykel 1.
   Grafiken är inte skalenlig. Varje cykel är 28 dagar.


   VENCLYXTO + rituximab till patienter i 2L 

   Peroral tablett

   §Administrera intravenöst.
   Grafiken är inte skalenlig. Varje cykel är 28 dagar.


   Hantering under dostitreringsfasen

   ALC = absolut lymfocytantal; CrCl = kreatininclearance; LN = lymfkörtel

   aInstruera att dricka vatten dagligen med start 2 dagar före och under hela dostitreringsfasen, särskilt före och på dagen doseringen initieras samt före och på varje efterföljande dag med dosökning. Administrera intravenös hydrering till patienter som inte tolererar peroral hydrering.

   bSätt in allopurinol eller xantinoxidashämmare 2 till 3 dagar före insättning av venetoklax.

   cBedöm blodkemi (kalium, urinsyra, fosfor, kalcium och kreatinin); bedöm i realtid.

   dVid efterföljande dosökningar ska blodkemi övervakas vid 6 till 8 timmar och vid 24 timmar för patienter som fortsatt löper risk för TLS.

    

   Referens: 1. VENCLYXTO Produktresumé. AbbVie 20 okt 2022.   VENCLYXTO® (venetoklax) ▼ Övriga antineoplastiska medel, L01XX52, Rx. Beredningsform och styrka: Filmdragerade tabletter i styrkorna 10, 50 och 100 mg. Indikationer: VENCLYXTO i kombination med obinutuzumab är avsett för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL). VENCLYXTO i kombination med rituximab är avsett för behandling av vuxna patienter med KLL som fått minst en tidigare behandling. VENCLYXTO som monoterapi är indicerat för behandling av KLL: hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller hos vuxna patienter utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg. Varningar och försiktighet: VENCLYXTO kan orsaka en snabb minskning av tumörbördan, vilket medför en risk för tumörlyssyndrom vid insättning och under dostitreringsfasen. VENCLYXTO har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Trötthet har rapporterats hos vissa patienter, vilket ska beaktas vid bedömning av patientens förmåga att köra bil eller använda maskiner. Datum för senaste översyn av SPC 20 oktober 2022. För fullständig information och pris, se www.fass.se. Ingår i läkemedelsförmånen (F) med begränsning. Subventioneras endast för behandling av vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) vid följande godkända indikationer: i kombination med obinutuzumab vid tidigare obehandlad KLL, i kombination med rituximab för patienter som fått minst en tidigare behandling, samt som monoterapi för behandling av KLL hos patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg.


   SE-VNCAML-230007 v.1.0 MAR 2023