• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • VENCLYXTO har en hanterbar säkerhetsprofil1


   I VIALE‑A-studien var de vanligast förekommande biverkningarna (≥ 20 %) oavsett grad hos patienterna som fick venetoklax i kombination med azacitidin trombocytopeni, neutropeni, febril neutropeni, illamående, diarré, kräkning, anemi, trötthet, lunginflammation, hypokalemi och nedsatt aptit.

   De vanligast rapporterade allvarliga biverkningarna (≥ 5 %) hos patienterna som fick venetoklax i kombination med azacitidin var febril neutropeni, lunginflammation, sepsis och blödning.


   Sammanfattning av biverkningar 

   Referens: DiNardo CD, et al. N Engl J Med. 2020;383(7):617-29. VENCLYXTO Produktresumé 20 okt 2022
   Ytterligare säkerhetsaspekter samt läkemedelsinteraktioner1

   • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne
   • Samtidig användning av starka CYP3A-hämmare vid behandlingsstart och under dostitreringsfasen
   • Samtidig användning av preparat med Johannesört
   • Säkerheten hos patienter med kraftig njurfunktionsnedsättning (CrCl <30 ml/min) eller för de som står på dialys har inte fastställts och det finns ingen rekommenderad dos för dessa patienter. VENCLYXTO ska endast ges till patienter med kraftig njurfunktionsnedsättning om fördelen med behandlingen överväger riskerna. Patienterna ska övervakas noggrant för tecken på toxicitet på grund av den ökade risken för TLS.
   • En dosminskning på minst 50 % under hela behandlingstiden rekommenderas för patienter med gravt nedsatt leverfunktion. Dessa patienter ska övervakas noggrannare för tecken på toxicitet.
   • Samtidig användning av VENCLYXTO och starka CYP3A-hämmare (t ex itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol, klaritromycin, ritonavir) vid behandlingsstart och under dostitreringsfasen är kontraindicerat på grund av den ökade risken för TLS.
   • Vid behandlingsstart och under dostitreringsfasen ska samtidig användning av VENCLYXTO och måttliga CYP3A-hämmare (t ex ciprofloxacin, diltiazem, erytromycin, flukonazol, verapamil) undvikas. Alternativa behandlingar ska övervägas. Om en måttlig CYP3A-hämmare måste användas ska startdosen av VENCLYXTO samt doserna under titreringsfasen minskas med minst 50 %. Patienterna ska övervakas noggrannare med avseende på tecken och symtom på TLS.
   • Produkter med grapefrukt, pomerans och stjärnfrukt (carambola) ska undvikas under behandling med VENCLYXTO eftersom de innehåller CYP3A-hämmare.
   • Samtidig användning av VENCLYXTO och starka CYP3A-inducerare (t ex karbamazepin, fenytoin, rifampin) eller måttliga CYP3A-inducerare (t ex bosentan, efavirenz, etravirin, modafinil, nafcillin) ska undvikas. Alternativa behandlingar med lägre CYP3A-inducerande aktivitet ska övervägas.

   *Undvik samtidig användning av VENCLYXTO och måttliga CYP3A-hämmare vid behandlingsstart och under dostitreringsfasen. Överväg alternativa läkemedel eller minska dosen VENCLYXTO enligt beskrivningen.

   • Patienterna ska övervakas noga avseende tecken på toxicitet och dosen kan behöva justeras ytterligare
   • Återuppta den VENCLYXTO-dos som användes innan CYP3A-hämmaren sattes in 2 till 3 dagar efter utsättande av hämmaren
   • Samtidig användning av VENCLYXTO och starka CYP3A-inducerare (t ex karbamazepin, fenytoin, rifampin) eller måttliga CYP3A-inducerare (t ex bosentan, efavirenz, etravirin, modafinil, nafcillin) ska undvikas
   • Alternativa behandlingar med mindre CYP3A-induktion eller utan CYP3A-hämmare ska övervägas
   • Beredningar som innehåller Johannesört är kontraindicerade under behandling med VENCLYXTO, eftersom effekten kan minska

   Referenser: 1. VENCLYXTO Produktresumé. AbbVie 21 juni 2021. 2. Fischer K, et al. N Engl J Med 2019;380:2225-36. 3. Seymour JF, et al. N Engl J Med 2018;378:1107‑20.


   VENCLYXTO® (venetoklax) ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Övriga antineoplastiska medel, L01XX52, Rx. Beredningsform och styrka: Filmdragerade tabletter i styrkorna 10, 50 och 100 mg. Indikationer: VENCLYXTO i kombination med ett hypometylerande läkemedel är avsett för behandling av vuxna patienter med nydiagnostiserad akut myeloisk leukemi (AML) som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi. Varningar och försiktighet: VENCLYXTO kan orsaka en snabb minskning av tumörbördan, vilket medför en risk för tumörlyssyndrom vid insättning och under dostitreringsfasen. VENCLYXTO har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Trötthet har rapporterats hos vissa patienter, vilket ska beaktas vid bedömning av patientens förmåga att köra bil eller använda maskiner. Datum för senaste översyn av SPC 20 okt 2022. För fullständig information och pris, se www.fass.se. Ingår i läkemedelsförmånen (F) med begränsning. För indikationen AML subventioneras VENCLYXTO endast för behandling av vuxna patienter med nydiagnostiserad AML som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi.


   SE-VNCAML-230007 v.1.0 MAR 2023